اصطلاحات و لغات تخصصی زیست شناسی (F , G)Reviewed by Saeid on Apr 14Rating: 4.5اصطلاحات و لغات تخصصی زیست شناسی (F , G)اصطلاحات و لغات تخصصی زیست,کلمات تخصصی زیست,اصطلاحات زیست شناسی,لغات تخصصی زیست شناسی
Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در بخشی آموزش و اصطلاحات مرکز ترجمه گهر اصطلاحات تخصصی زیست شناسی را برای شما کاربران محترم تهیه کرده ایم

برای جستجو کلید (ctrl + F) را زده و سپس لغت را در همین صفحه جستجو کنید

F

F )= Faraday constant)  اف

F )= phenylalanine)  اف

اف مت F Met

سلول اف  پرایم/پریم ‘F

سلول اف  مثبت F+-cell

F1P )= fructose-1-phosphate)

اف  1 پی

F6P )= fructose-6-phosphate)

اف 6  پی

F8C )= clotting factor VIII)  سی  8 اف

F8VWF )= von Willebrandfactor disease)

اف 8  وی دبلیو اف

F9 )= clotting factor IX)  9 اف

FA )= Fanconi anaemia)  ای اف

FAB classification )=French-American-BritishCooperative Group)

طبقه بندی اف ای بی

 

انتشار تسهیل شده facilitated diffusion

تاشدگی تسهیل شده facilitated folding

دو گونه زی facultative

بی هوازی اختیاری facultative anaerobe

سلول اختیاری facultative cell

FAD )= flavin adenine

dinucleotide)

فا  ای دی

FAD gene )= flavin adenine

dinucleotide)

ژن اف ای دی

FADH2 )= reduced flavin

adenine dinucleotide)

اف ای دی اچ 2

آرمی وورم پائیزی، بید سرباز fall armyworm

پائیزی

آیش، زمین آیش fallow

مثبت کاذب FALSE positive

آوازه، شهرت fame

familial adenomatous

polyposis

پلیپوز آدنوماتوسی خانوادگی

familial

hypercholesterolaemia

کلسترول بالای ارثی،

هایپرکلسترولمی

خانوادگی

آشنایی، آگاهی، شناخت familiarity

آنمی فانکونی، کم خونی Fanconi anaemia

فانکونی

FAP )= familial

adenomatous polyposis)

اف ای پی

ضریب فاراده Faraday constant

farnesoid X receptor )FXR)  اکس فارنسوئیدی گیرنده

فارنزیل ترانزفراز farnesyl transferase

پرواری، چاق، چرب، چربی، )fat)s

زمین حاصلخیز

خستگی، شکستگی، fatigue

کوفتگی، فرسودگی

fatty acid اسیدچرب

متیل استر اسید چرب fatty acid methyl ester

اکسیداسیون اسید چرب fatty acid oxydation

سنتتاز/لیگاز اسید چرب fatty acid synthetase

جانوران، زایگان، فون، فونا fauna

FBJ osteosarcoma virus

)=oncogene FOS)

ویروس استئوسارکومای

اف بی جی

اف بی پی  =) FBP

fructose-1,6-bis-phosphat

e)

FBPase )= fructose

bis-phosphatase)

اف بی پی آز

سلول اف  F-cell

FCS )= fetal calf stem)  اس سی اف

اف دی  )Fd )= ferrodoxin

اف داکشن، اف  رسانی F-duction

باروری، حاصلخیزی، زایایی، fecundity

گشنیدگی

کشت فد-بچ fed-batch culture

سرکوب پسخور feedback inhibition

دستگاه تغذیه اتوماتیک، feeder

-خور، خورنده

علوفه، علیق، فید استاک، feedstock

مواد خام

FEN )= flap endo nuclease)  ان ئی اف

تخمیر fermentation

فناوری تخمیر/رشد موجودات fermentation technology

ذره بینی

فرمنتر fermenter

فریتین ferritin

باکتری های آهن دار، ferrobacteria

فروباکتری

آنزیم فرو کلات، فروکلاتاز ferrochelatase

فرودوکسین ferrodoxin

باروری، حاصلخیزی، زایایی fertility

عامل باروری fertility factor

بارور سازی، حاصلخیزسازی، fertilization

کود دهی، لقاح

سلول بنیادی جنین گوساله fetal calf stem

هموگلوبین جنینی fetal hemoglobin

لکه فئولگن Feulgen stain

FGA )= fibrinogen, alpha

chain)

اف جی ای

FGF )= fibroblast growth

factor)

اف جی اف

FH )= familial

hypercholesterolaemia)

اف اچ

فیبرین fibrin

فیبرینوژن fibrinogen

 

زنجیره آلفا فیبرینوژن fibrinogen, alpha chain

عامل فیبرین کافت، عامل fibrinolytic agent

فیبرینولایتیک

رشته تنده، فیبروبلاست، fibroblast

یاخته بافت همبند

عامل رشد رشته تنده fibroblast growth factor

فیبرونکتین fibronectin

fibroplast growth factor )=

fibroblast growth factor)

عامل رشد فیبروپلاست

فیکول ficoll

field inversion gel

electrophoresis

الکتروفوروز ژلی فیلد اینورژن

کارآزمایی صحرایی field trial

FIGE )= field inversion gel

electrophoresis)

اف آی جی ئی

پر شدن /کردن fill

یاخته روپوشه ای پرکننده filler epithelial cell

فیلم ییست film yeast

پای کاذب filopodia

فیلوویروس ها filoviridae

فیلوویروس filovirus

پالایش، تصفیه filtration

فیمبریا fimbria

پروتئین انگشتی finger protein

اثر انگشت، انگشت fingerprinting

نگاره/نگاری

firefly luciferase-luciferin

system

نظام لوسیفراز – لوسیفرین

حشره)کرم ) شب تاب

آمیخته/آمیزه/دورگه نسل first filial hybrid

اول

اولین آنافاز میوتیک first meiotic anaphase

اولین متافاز میوتی first meiotic metaphase

اولین پروفاز میوتی first meiotic prophase

FISH )= fluorescence in situ

hybridization)

اف آی اس اچ

فیسیون fission

تندرستی fitness

پنج پریم five prime

fixed suspended solids

)FSS)

مواد جامد معلق ثابت )مج

مث)

چروکیده، سست، شل، نرم flaccid

تاژکها، فلاژلا flagella

فلاژلین flagellin

گونه مرغوب flagship species

منطقه جانبی/کناری flanking region

توالی جانبی/کناری flanking sequence

flap endo nuclease اندونوکلئاز فلاپ

فلاوین flavin

دی نوکلئوتید فلاوین آدنین flavin adenine dinucleotide

مونو نوکلئوتید فلاوین flavin mononucleotide

flavin mono-nucleotide فلاوین مونونوکلئوتید

نوکلئوتید فلاوین flavin nucleotide

دهیدروژناز وابسته به فلاوین flavin-linked dehydrogenase

فلاوینوید flavinoid

فلاوی ویروس )ها) flaviviridae

فلاوی ویروس flavivirus

فلاونوئید flavonoid

فلاوونول )ها ) flavonols

فلاووپروتئین flavoprotein

flesh-eating infection خورنده عفونت

شناورسازی floatation

فلوکولانت flocculant

فلوکولاسیون flocculation

آب انداختن، غرق کردن flooding

فلورا، گیاهان flora

شناوری flotation

رنگینه فلوئورسان flourescent dye

جریان flow

سلول/یاخته فلو/جریان flow cell

سیتومتری فلو /جریان، فلو flow cytometry

سایتومتری

بی ثبات، متغیر fluctuant

سیال/شاراینده شده fluidized

فلوئیدایزر Fluidizer

پرتو افشانی، شب رنگی، fluorescence

شب نمایی، فلو

ئورسانس

fluorescence activated cell

sorter )FACS)

مجزا کننده سلولی فعال

شده با پرتوافشانی /شب

نمایی/شارندگی/تشعش

ع ماهتابی

دورگه گیری به روش fluorescence in situ

 

پرتوافشانی در محل، )hybridization )FISH

فلوئوروسنس هم تیرگی

در محل

نقشه کشی /برداری fluorescence mapping

فلوئورسانس

مالتی پلکسینگ fluorescence multiplexing

باپرتوافشانی /شب

نمایی/شارندگی/تشعش

ع ماهتابی، مخابره هم

زمان چند پیام با

پرتوافشانی /شب

نمایی/شارندگی/تشعش

ع ماهتابی

قطبیت فلوئورسانس fluorescence polarization

fluorescence resonance

energy transfer

انتقال انرژی تشدیدی

فلوئورسانس

رنگینه فلوئوروسنت fluorescent dye

پرب/پروب/ردیاب/کاوشگر/ن fluorogenic probe

شانگر

فلوئوروژنیک/فلوئورسانس

زا /شب

نمایی/پرتوافشانی/شارند

گی زا

فلوئورسانس ساز، فلئوروفور fluorophore

فلوئوروکینولون fluoroquinolone

پایانه صاف/کور/پخ flush end

جریان، دسته اشعه، ذوب flux

کننده، روان ساز، سیال،

سیلان، شار، گداز آور،

پرنده، پرواز کردن flying

FMN )= flavin

mono-nucleotide)

اف ام ان

FMR1 )= fragile X mental

retardation)

اف ام آر 1

کانون، نقطه کانونی focal point

فوکاس گروپ، گروه کانونی focus group

تاری، تیرگی، سردرگمی، مه fog

فاگر fogger

هورمون تحریک کننده follicle stimulating hormone

فولیکول

فاگر فونتان Fontan fogger

آلودگی مواد غذایی/غذایی food contamination

میکروبیولوژی تغذیه food microbiology

شبکه غذایی food web

اثر پا گرفتن footprinting

دی ان ای  نا بومی/بیگانه foreign DNA

formaldehyde

dehydrogenase

دهیدروژناز فورمالدهید

فورمایت، فورمیت formite

تدوین، تنظیم، فرمول بندی، formulation

فرموله کردن

جهش پیش رو forward mutation

اف او اس  )FOS )= oncogene FOS

آلودن، خراب کردن، کثیف fouling

کردن

اثر بانی، اثر بنیان گذار founder effect

عقب افتادگی ذهنی اکس  fragile X mental retardation

شکننده

سندروم اکس شکننده fragile X syndrome

تجزیه، تقطیع، تکه تکه fragmentation

شدن، تلاشی،جزء به جزء

کردن، فروپاشی

تغییر چارچوب، دگر قالب frameshift

جهش تغییر چارچوب، جهش frameshift mutation

دگر قالب

FRAX )= fragile X

syndrome)

اف آر ای اکس

FRDA )= Freidreich’s

ataxia)

اف آر دی ای

انرژی آزاد free energy

اسید چرب آزاد free fatty acid

بنیان/رادیکال /ریشه آزاد free radical

free-rider problem of public

goods

مسئله استفاده رایگان

کالاهای عمومی

آتاکسی نوع فردریک Freidreich’s ataxia

French-American-British

Cooperative Group

گروه تعاون

فرانسوی-آمریکائی-انگلی

سی

فروکتان fructan

بارآوری، فروکتیفیکاسیون، fructification

میوه دهی

fructooligosaccharide )FOS) فروکتوالیگوساکارید

 

فروکتوز، قند میوه fructose

بیس-فسفاتاز فروکتوز fructose bis-phosphatase

فروکتوز الیگوساکارید fructose oligosaccharide

fructose-1,6-bis-phosphate فسفات بیس ،6 – -1 فروکتوز

fructose-1-phosphate فروکتوز -1 – فسفات

fructose-6-phosphate فروکتوز -6 – فسفات

FSS )= fixed suspended

solids)

مج مث

برق آسا، فولمینان fulminant

فوماراز fumarase

اسید فوماریک fumaric acid

فومونیسین fumonisin

مواد غذائی functional food

کارکردی/عملی /کاربردی

ژنوم شناسی functional genomics

کارکردی/عملی /کاربردی

گروه عامل)ی)/عمل کننده functional group

طرح کاربردی/عملی functional plan

سم قارچی fungal toxin

ضد باکتری/قارچ، قارچ کش fungicide

قارچ )ی ) fungus

فورانوکومارین furanocoumarin

فورانوز furanose

فوروکومارین furocoumarin

اسید فوساریک fusaric acid

فوساریوم fusarium

فوساریوم گرامینئاروم fusarium graminearum

فوساریوم مونیلیفورم fusarium moniliforme

امتزاج، فوزیون، فیوژن، fusion

همجوشی

ژن ممزوج /همجوش fusion gene

بازدارنده امتزاج/همجوشی fusion inhibitor

پروتئین امتزاج/همجوشی fusion protein

سم امتزاج/همجوشی fusion toxin

fusogenic agent عامل

ادغام/امتزاج/همجوشی

زائی

چرخه بی ثمر/عبث، دور بی futile cycle

حاصل

G

G )= Gibbs free energy)  جی

G )= guanine)  جی

جی مثبت +g

G1 )= G1 phase of the cell

cycle)

جی 1

G1 phase of the cell cycle سلولی چرخه از  1 جی فاز

G1P )=

glucose-1-phosphate)

جی 1  پی

G2 )= G2 phase of the cell

cycle)

جی 2

G2 phase of the cell cycle سلولی چرخه از  2 جی فاز

G3P )= glyceraldehyde-3-

phosphate)

جی 3  پی

G6P )=

glucose-6-phosphate)

جی 6  پی

G6PD )=

glucose-6-phosphate

dehydrogenase)

جی 6  پی دی

GABA )= gammaaminobutyric

acid)

جی ای بی ای

فرضیه گایا Gaia hypothesis

جهش بدست آوردن کاربری gain of function mutation

Gal )= galactose)

گالاکتومانان galactomannan

گالاکتوز galactose

گالاکتوسمی galactosemia

زرداب، زهر، کیسه صفرا، gall

مازو، ورم بافت گیاه

آهن سفید galvanized iron

زامه، سلول gamete

تناسلی/زایشی، گامت،

یاخته جنسی

تشکیل گامت gametogenesis

گامتوفیت gametophyte

گاما گلوبولین gamma globulin

اینترفرون گاما gamma interferon

اسید آمینوبوتریک گاما gamma-aminobutyric acid

گامون gamone

عقده/گره عصبی، گانگلیون ganglion

 

GAP )= GTPase activating

protein)

جی ای پی

ژن بینابینی/گپ gap gene

اتصال بینابینی/گپ gap junction

زمان بینابینی، وقفه gap period

فاز بینابینی gap phase

تعمیر بینابینی gap repair

باغ، باغبانی کردن، باغچه، garden

باغستان، باغی، بوستان،

حیاط، گلستان، ناحیه

حاصلخیز

گاز، گازی، نفخ gas

رنگ نگاری/کروماتوگرافی gas chromatography

گازی

مبادله گازی gas exchange

رنگ نگاری گاز- مایع gas-liquid chromatography

شکمی، گاستریکی، معدی gastric

گاسترین gastrin

هورمون معده- روده ای gastrointestinal hormone

نقل و انتقال مهار شده gated transport

جریان مهار کننده gating current

ترکیب/تطبیق/کنفورمیشن gauche conformation

گاش

G-banding )= Giemsa

chromosome banding)

اتصال جی

GBY )= gonado blastoma Y)  وای بی جی

جعبه جی سی  GC box

GC-MS )= combined gas

chromatography-mass

spectrometre)

جی سی –  ام اس

GCP )= good clinical

practice)

جی سی پی

GCPS )= Grieg’s cephalo

polysyndactyly

syndrome)

جی سی پی اس

جی –  دی ان ای  G-DNA

GDP )= guanosine

di-phosphate)

جی دی پی

GE )= gene expression)  ئی جی

بستن، ژل، ژله، سفت gel

شدن، محلول ژلاتینی

انتشار/پراکندگی ژلی gel diffusion

الکترو فورز ژلی gel electrophoresis

صافی کردن/جداسازی ژلی gel filtration

ژلاتیناز gelatinase

تبدیل به ژلاتین شدن /کردن، gelatinization

ژلاتینیزاسیون

انعقاد، بسته شدن، gelation

ژلاسیون، لخته شدن

ژلسولین gelsolin

جواهر، ژم، گوهر gem

زاد، ژانه ژن، عامل توارث gene

ژن بعلاوه کروموزوم gene + chromosome

افزایش /تکثیر ژن )ی) gene amplification

سیستم آرایه ژن )ی) gene array system

مخزن ژن )ی) gene bank

تراشه ژن )ی) gene chip

کلون/همانند /همسانه gene cloning

سازی ژن )ی)

خوشه ژن )ی) gene cluster

کمپلکس ژن )ی) gene complex

تکثیر بیش از انتظار ژن )ی )، gene conversion

کانورژن ژن )ی )،وارونگی

ژن ) ی)

تحویل ژن )ی) gene delivery

دوز ژن )ی) gene dosage

دوپلیکاسیون ژن )ی )، کپی gene duplication

برداری ژن )ی )،همانند

سازی ژن )ی)

مهندسی ژن )ی) gene engineering

بروز/تجلی /تظاهر ژن )ی) gene expression

تحلیل تظاهر ژن )ی) gene expression analysis

آبشیب تظاهر ژن )ی) gene expression cascade

علامت تظاهر ژن )ی) gene expression marker

نمای تظاهر ژن )ی) gene expression profiling

خانواده ژن )ی) gene family

انتشار /جریان ژن )ی) gene flow

بسامد/فراوانی ژن )ی) gene frequency

تحلیل کارکرد /کار ژن )ی) gene function analysis

امتزاج/همجوشی ژن )ی) gene fusion

نقش بندی ژن )ی) gene imprinting

الحاق /دخول ژن )ی) gene insertion

 

الحاق یک ژن درون مخزن gene introgression

ژنی یک جمعیت

مخزن ژن )ی) gene library

جفت شدگی/پیوستگی ژن gene linkage

)ی)

ماشین ژن )ی) gene machine

دستکاری ژن )ی) gene manipulation

نقشه ژن )ی) gene map

نقشه برداری /نقشه gene mapping

کشی/نگاشت ژن )ی)

دستکاری ژن )ی) gene modification

جهش ژن )ی) gene mutation

خزانه /مخزن ژن )ی ) gene pool

پرب/پروب/ردیاب/کاووشگر/ن gene probe

شانگر ژن )ی )

اصلاح /تعمیر ژن )ی) gene repair

درمان توسط جایگزینی ژن gene replacement therapy

)ی)

شناسائی توالی ژن )ی) gene sequencing

جلوگیری/سرکوب نمایانی gene silencing

ژن )ی)

پیوند ژن )ی) gene splicing

استک کردن ژن )ی )، ژن gene stacking

استکینگ

تفریق ژن )ی ) gene subtraction

ژن سوئیچینگ، سوئیچ کردن gene switching

ژن )ی)

سنتز ژن )ی) gene synthesis

ژن تارگتینگ gene targeting

تاکسی ژن )ی) gene taxi

درمان ژن )ی)، ژن درمانی gene therapy

رونوشت /نسخه ژن )ی) gene transcript

انتقال/تراجایی/جابه جایی gene translocation

ژن )ی)

بانک /مخزن ژن )ی) gene-bank

بوم شناسی ژن )ی )، زادبوم genecology

شناسی، ژن اکولوژی

آزادسازی کلی general release

عامل نسخه برداری کلی general transcription factor

ترا رسانی کلی generalized transduction

تولید کننده، مولد generating

پیدایش، تولید، تولید مثل، generation

زادآوری، زادگان، زاد و ولد،

زایش، نسل

زمان تولید/زادآوری/نسل generation time

زایگر، ژنراتور، مولد generator

ژنریک، عام، عمومی، کلی، generic

نام جنسی، همانی

ژنستئین genestein

جذب و ساخت ژنتیکی، genetic assimilation

همانند سازی توارثی،

همگون سازی ژنتیکی

سد/مانع ژنتیکی genetic block

رمز ژنتیکی/وراثتی genetic code

مکمل سازی ژنتیکی genetic complementation

مشاوره ژنتیکی genetic counseling

مرگ ژنتیکی )جهش) genetic death

نقص ژنتیکی genetic defect

بیماری ژنتیکی genetic disease

فاصله ژنتیکی genetic distance

اندازه گیری فاصله ژنتیکی genetic distancing

گونه گونی/تنوع ژنتیکی، genetic diversity

گوناگونی زاد شناختی

سرگردانی ژنتیکی genetic drift

اثر ژنتیکی genetic effect

مهندسی ژنتیک)ی ) genetic engineering

تعادل/ثبات ژنتیکی genetic equilibrium

فرسایش ژنتیکی genetic erosion

رویداد ژنتیکی genetic event

انگشت نگاری ژنتیکی genetic fingerprinting

ناهمگنی ژنتیکی/وراثتی genetic heterogeneity

عدم توازن ژنتیکی genetic imbalance

اطلاعات ژنتیکی genetic information

وراثت ژنتیکی genetic inheritance

کشنده ژنتیکی genetic lethal

اتصال/پیوند ژنتیکی genetic linkage

نقشه اتصال/پیوند ژنتیکی genetic linkage map

بار ژنتیکی genetic load

دستکاری ژنتیکی genetic manipulation

نقشه ژنتیکی genetic map

نشانگر توارثی /ژنتیکی genetic marker

ماده ژنتیکی genetic material

 

تغییر ژنتیکی genetic modification

جهش ژنتیکی genetic mutation

مهیا سازی ژنتیکی genetic predisposition

پرب/پروب/ردیاب/کاوشگر/ن genetic probe

شانگر ژنتیکی

نمای ژنتیکی genetic profiling

بازپیوستگی /باز genetic recombination

ترکیبی/رکومبیناسیون/نوت

رکیبی ژنتیکی

منبع ژنتیکی genetic resource

غربال ژنتیکی genetic screening

حساسیت ژنتیکی genetic sensitivity

استعداد ژنتیکی genetic susceptibility

ژنتیک تارگتینگ genetic targeting

آزمایش ژنتیکی genetic testing

مهندسی )ژنتیک) شده genetically engineered

genetically engineered

interferon

انترفرون مهندسی )ژنتیک)

شده

genetically engineered

microbial pesticide

آفت کش میکروبی طراحی

شده ژنتیکی

تغییر داده ژنتیکی genetically modified

genetically modified food

)GMF)

غذای تغییر داده شده بطریق

ژنتیک)ی)

زادشناسی، ژنتیک، وراثت genetics

ژنیستئین genistein

ژنیستین genistin

جهاز /دستگاه genitourinary tract

تناسلی – ادراری

زادان، ژنوم، گنجینه توارثی، genome

ماده ژنتیکی مجموعه ژنها

نقشه ژنوم genome map

ژنومیک بلاتینگ genomic blotting

استثناء ژنومیکی genomic exclusion

نقش زدن ژنومیکی genomic imprinting

مخزن ژنومی genomic library

علوم ژنومی genomic sciences

ژن شناسی genomics

ژنونما genonema

ژنوفور genophore

ژنوسنسور genosensor

حسگر ژنی genosensor

ژنوتوکسیک genotoxic

سرطان زای /کارسینوژن genotoxic carcinogen

ژنوتوکسیک

ریخته ارثی، زادمون، ژنوتیپ، genotype

نژادگان، نژادمانه

قسم، جنس، جور، نوع genus

متوسط غلظت هندسی geometric mean titer

زمین زیست شناسی geomicrobiology

میکروبی، زمین زیوه

شناسی، زمین

میکروبشناسی

خاک کشت geoponics

زمین گرا geotropic

زمین گرایی geotropism

سلول تخم، یاخته germ cell

تناسلی/جنسی/زایشی

ژن درمانی سلول /یاخته germ cell gene therapy

تناسلی/جنسی

بافت تولید مثلی germ plasm

جوانه زدن، خلق کردن، germinate

رویش جرم، روییدن، زاییده

شدن، سبز کردن، شکل

گرفتن

جرم پلاسم germplasm

آبستنی، بارداری، حاملگی، gestation

دوره تکوین، دوره جنینی

دوره آبستنی gestation period

GH )= growth hormone)  اچ جی

روح، شبح، گوست ghost

gibberella ear rot ذرت پوسیدگی

ژیبرلائی/جیبرلائی

جیبرلا زیا، ژیبرلا زیا gibberella zeae

جیبرلین، ژیبرلین gibberellin

انرژی آزاد گیبز Gibbs free energy

Giemsa chromosome

banding

اتصال کروموزومی جی امسا

غول پیکری gigantism

اندام ترشحی، غده gland

الکترود شیشه ای glass electrode

GLC )= gas-liquid

chromatography)

جی ال سی

 

Glc )= glucose)

گلیا glia

گلیادین gliadin

Gln )= glutamine)

گلوبین globin

پروتئین گویچه ای globular protein

گلوبولین globulin

glocosyl transferase factor ترانسفرازگلوکوسیل عامل

گلومالین glomalin

کلافک glomerulus

چاکنای glottis

Glu )= glutamic acid)

گلوکاگون glucagon

گلوکان glucan

آنزیم گلوکوسربروسید، glucocerebrosidase

گلوکوسربروسیداز

اسید آمینه قندزا glucogenic amino acid

شیرین نوزایی، گلوکونئوژنز gluconeogenesis

قند، گلوکز glucose

glucose 6 phosphate

dehydrogenase deficiency

کمبود گلوکز 6 فسفات

دهیدروژناز

گلوکز ایزومراز glucose isomerase

آنزیم گلوکوز اکسید، گلوکز glucose oxidase

اکسیداز

glucose phosphate

isomerase

گلوکز فسفات ایزومراز

glucose-1-phosphate گلوکز -1 – فسفات

glucose-6-phosphate گلوکز -6 – فسفات

glucose-6-phosphate

dehydrogenase

دهیدروژناز فسفات – 6- گلوکز

گلوکسیداز glucosidase

گلوکوزینولات )ها) glucosinolates

گلوفوزینات glufosinate

گلوفوزینات gluphosinate

گلوتامات glutamate

گلوتامات دهیدروژناز glutamate dehydrogenase

اسید گلوتامیک glutamic acid

دکربوکسیلاز اسید گلوتامیک glutamic acid decarboxylase

گلوتامین glutamine

گلوتامین سنتتاز glutamine synthetase

گلوتاتیون glutathione

گلوتاتیون )تضعیف شده) )glutathione )reduced form

glutathione disulfide

)oxidized form)

دیسولفیدگلوتاتیون )اکسید

شده)

glutathione synthetase

deficiency

کمبود گلوتاتیون سینتتاز

گلوتلین glutelin

گلوتن gluten

گلوتنین glutenin

Gly )= glycine)

گلیسرالدهید glyceraldehyde

glyceraldehyde-3-phosphate گلیسرآلدهید -3 – فسفات

گلیستئین glycetein

قند سریشم، گلیسین glycine

گلیسین ماکس glycine max

گلیسینین glycinin

گلیسیتئین glycitein

گلیستین glycitin

گلیکوالکالوئید glycoalkaloid

قند- زیست شناسی، glycobiology

گلیکوبیولوژی

گلیکوکالیکس glycocalyx

گلیکوفورم glycoform

گلیکوژن، نشاسته حیوانی glycogen

گلیکولیپید glycolipid

شیرین کافت )ی )،کافت glycolysis

گلیکوزی، گلیکولیز

گلیکو پروتئین glycoprotein

تغییر طراحی گلیکو پروتئین، glycoprotein remodeling

تغییر مدل گلیکوپروتئین

گلیکوسیداز ها glycosidases

گلیکوزید glycoside

گلیکوزیدی glycosidic

گلیکوزینولات glycosinolate

گلیکوزیلاسیون glycosylation

گلیکوزیل ترانسفراز glycosyltransferase

گلیفسات glyphosate

glyphosate isopropylamine

salt

نمک گلیفسات

ایزوپروپیلامین

گلیفسات اکسیداز glyphosate oxidase

گلیفسات اکسیدو ردوکتاز glyphosate oxidoreductase

تریمزیوم گلیفوسات glyphosate-trimesium

 

GM-CSF )=

granulocyte-macrophage

colony-stimulating factor)

جی ام –   اس اف

GMF )= genetically

modified food)

جی ام اف

GMP )= guanosine

mono-phosphate)

جی ام پی

GMT )= geometric mean

titer)

جی ام تی

گنوتوبیوزیس gnotobiosis

جانور گنوتوبیوتیک gnotobiotic animal

GNRP )= guanine

nucleotide releasing

protein)

جی ان آر پی

ژن جی او  GO gene

جعبه گلدبرگ-هاگنس Goldberg-Hogness box

گلدن رایس  GoldenRiceTM

دستگاه گلژی Golgi apparatus

بدنه/پیکره گلژی Golgi body

کمپلکس/همتافت گلژی Golgi complex

Golgi’s apparatus گلژی دستگاه

گونادوبلاستومای نوع وای  gonado blastoma Y

عملکرد بالینی مفید good clinical practice

Good Manufacturing

Practice

کارکرد تولیدی مفید

GPI )= glucose phosphate

isomerase)

جی پی آی

خلوص درجه، درجه بندی grade

کردن، رده بندی کردن،

رقم، زوج، زینه، طبقه،

عیار، کیفیت، میزان، نوع

استوانه مدرج graduated cylinder

پیوند، پیوند زدن، پیوندک، graf

پیوندی، قلمه

دفع پیوند graft rejection

ملکول گرم، وزن مولکولی بر gram molecular weight

حسب گرم

رنگ آمیزی گرام، رنگ گرام gram stain

گراماسیدین Gramacidin

گرم منفی gram-negative

باکتری گرم منفی gram-negative bacteria

گرم مثبت gram-positive

باکتری گرم مثبت gram-positive bacteria

بافت التیامی، جوانه بافتی، granulation tissue

گوشت نو، نسج التیامی

گرانولوسیدین granulocidin

چند هسته ای، granulocyte

گرانولوسیت، گویجه

سفید دانه ای، یاخته

دانیزه ای

granulocyte colony

stimulating factor

عامل برانگیزنده کولونی

گویجه سفید دانه ای

granulocyte-macrophage

colony-stimulating factor

عامل محرک کولونی

گرانولوسیت ماکروفاژ

گرانولوما granuloma

پروتئین سبز فلوئورسنتی green fluorescent protein

گرین لیفی ولتایل green leafy volatile

اثر گلخانه ای greenhouse effect

گاز گلخانه ای greenhouse gas

گرین لیف تکنولوجیز greenleaf technologies

Grieg’s cephalo

polysyndactyly syndrome

سندروم سفالو پلی

سینداکتیلی گریگ

حالت حداقل انرژی ground state

واکنش انتقال گروهی group-transfer reaction

افزایش، تومور، رشد، رویش، growth

غده، نمو

منحنی رشد growth curve

عامل رشد growth factor

هورمون رشد growth hormone

دوره/مرحله رشد growth phase

GS )= glutamine synthetase)  اس جی

GSD )= glutathione

synthetase deficiency)

جی اس دی

GSH )= glutathione

)reduced form))

جی اس اچ

GSSG )= glutathione

disulfide )oxidized form))

جی اس اس جی

GT )= gene therapy)  تی جی

GTF )= general transcription

factor)

جی تی اف

GTF )= glocosyl transferase factor)

جی تی اف

 

GTP )= guanosinetri-phosphate)

جی تی پی

GTPase )= guanosinetri-phosphatase)

جی تی پی آز

پروتئین فعال ساز GTPase activating protein

جی تی پی آز

گوانین guanine

guanine nucleotide releasing

protein

پروتئین رها ساز نوکلئوتید

گوانین

گوانوزین guanosin

گوانوزین guanosine

دی-فسفات گوانوزین guanosine di-phosphate

گوانوزین مونو فسفات guanosine mono-phosphate

گوانوزین تری فسفاتاز guanosine tri-phosphatase

گوانوزین تری فسفات guanosine tri-phosphate

گوانیلات guanylate

گوانیلات سیکلاز guanylate cyclase

گسمر guessmer

صنف، هم آشیانه guild

اسلحه، پمپ دستی، تفنگ gun

)ی)

جنسیت آمیخته، gynandromorph

گایناندرومورف،

زن-مرد/ماده – نر ریخت

gyrase )= DNA gyrase) ژیراز

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn