Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

خیلی از افراد هستند که معنی کلمات را به خوبی می دانند ولی طرز استفاده از آنها در جملات انگلیسی را نمی دانند که این مستلزم یادگیری گرامر زبان انگلیسی می باشد.

gramer-en

درحال حاضر بخش عظیمی از کتابها و نشریات علمی و مطالب مفید در اینترنت به زبان انگلیسی منتشر میشوند که این مساله لزوم یادگیری این زبان را برای دانش آموزان، دانشجویان و محققین ایجاد میکند. حتی اگر یادگیری زبان انگلیسی در کوتاه مدت غیرممکن باشد، بسته به سطح نیاز، هر شخص میتواند آنرا فراگیرد. اولین گام در جهت یادگیری زبان انگلیسی، آموختن گرامر میباشد؛ که در این راستا کتاب الکترونیکی حاضر مطالب ضروری را از سطح بسیار ساده شروع کرده و تا سطوح بالایی از گرامر زبان انگلیسی را پوشش میدهد. لذا برای افراد مبتدی بسیار مناسب بوده و افرادی که قبلا زبان انگلیسی را به خوبی آموزش دیده اند نیز میتوانند از مطالب آن بعنوان یک مجموعه کامل گردآوری شده جهت مرور آنچه پیشتر فراگرفته اند استفاده نمایند.

دانلود رایگان کتاب گرامر انگلیسی

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 

خیلی از افرادی که مترجم هستند و یا تسلط خوبی در زبان انگلیسی دارند معمولا علاقمند هستند که خط انگلیسی شکسته ای داشته باشند ، درصد زیادی از این افراد هستند که با وجود تسلط خوب در زبان انگلیسی ، دستخط خوبی ندارند و بعبارتی میزان تسلط آنها با دستخطشان همخوانی جالبی ندارد.

جناب آقای وحید رضایی مهر کتابچه الکترونیکی به این منظور تهیه و گردآوری کرده اند که می توانید در ادامه دانلود و تا حد خیلی زیادی دستخط انگلیسی خود را زیباتر از پیش کنید ، هرچند که درنهایت به تلاش و تمرین خود شما بستگی دارد.

 

دانلود آموزش خوشنویسی انگلیسی / فرمت: PDF / حجم فایل : 2.5 مگابایت

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در بخشی آموزش و اصطلاحات مرکز ترجمه گهر اصطلاحات تخصصی رشته مهندسی مکانیک را برای شما کاربران محترم تهیه کرده ایم

برای جستجو کلید (ctrl + F) را زده و سپس لغت را در همین صفحه جستجو کنید

جاهایی که لغات کمی بهم ریخته است بدلیل حجم بالای کلمات می باشد (پیشاپیش پوزش میطلبیم)

A                                                          حرف A

Argumant                                              آرگومان

Algorithm                                              آلگوریتم

Asymptotically stable                                    پایداری مجانبی

Autocorrelation                                         خود ارتباطی

Absorber                                               جاذب

Amplifier                                            تقویت کننده

Approximate                                             تقریبی

Approximation                                            تقریب

Analytic                                               تحلیلی

Analysis                                                تحلیل

Amplitude                                               دامنه

Accuracy                                                دقت

Arbitrary                                              دل خواه

Array                                                  رشته

Angular                                               زاویه ای

Angular momentum                                  اندازه حرکت زاویه ای

Angular frequency                                      بسامد زاویه ای

Angular displacement                                  جا به جایی زاویه ای

Analogy                                             همانند سازی

Acceleration                                             شتاب

Accelerometer                                          شتاب سنج

Area element                                         عنصر مساحت

Antisymmetric                                           نامتقارن

Aperiodic                                              نامتناوب

Absolute value                                           قدرمطلق

Adjoint matrix                                        ماتریس الحاقی

Average                                           میانگین ، متوسط

Asymetric                                              نامتقارن

(AQL)Acceptable Quality level                            سطح کیفیت قابل قبول

Acceptance Sampling                                  نمونه گیری پذیرش

(ABC)Based Costing  –Activity                          هزینه یابی بر مبنای فعالیت

Activity Cost Slope                                    شیب هزینه فعالیت

(AON)Activity On Node                              نمایش فعالیت به صورت گره

Activity relationship diagram                            نمودار ارتباطات فعالیت

Activity Slack Time                                   زمان مجازی فعالیت

Actual cost                                           هزینه واقعی

Actual Cost of Work Performed                         هزینه واقعی کار انجام شده

(AMT)Advanced Manufacturing Technology                   تکنولوژی تولید پیشرفته

(AP)Aggregate Planning                                 برنامه ریزی تجمیعی

Agile Production                                        تولید چابک

Allocation of resource                                    تخصیص منابع

Allowance time                                       زمان بیکاری مجاز

Analysis of planning                                تجزیه و تحلیل برنامه ریزی

Appraisal System                                       سیستم پاداش

(AI)Artificial Intelligence                                   هوش مصنوعی

Artificial variable                                       متغیر مصنوعی

Assignment Problem                                    مساله تخصیص

(AGVs)Automated Guided Vehicles                    وسایط نقلیه هدایت شده اتوماتیک

Automated Layout Design Program                     برنامه طراحی استقرار اتوماتیک

Retrieval System &Automated Storage                سیستم ذخیره سازی و بازیافت اتوماتیک

(AS/RS)

Automation                                           خودکارسازی

Average inventory                                     موجودی متوسط

(AOQ)Average Outgoing Quality                     میانگین کیفیت محصولات خارج شده

(AOQL)Average Outgoing Quality Limit               مرز میانگین کیفیت محصولات خارج شده

(ATI)Average Total Inspection                         متوسط تعداد کل مورد بازرسی

Aliasing                                            بازتاب بسامدی

(anti lock brake system)ABS                              سیستم ترمز ضد قفل

Air bag                                               کیسه هوا

AIR cleaner                                            صافی هوا

AIR Filter element                                         فیلتر هوا

Allen key                                              آچار آلن

Aligator clip                                          انبر سوسماری

Alternator                                               دینام

(AMP)Ampere                                             آمپر

Anaerobic sealer                                    موم عایق (غیر هوازی)

Anti freeze                                              ضد یخ

Antiseize compound                                 ماده ضد جوش خوردگی

Asbestos                                              فیبر نسوز

Axel                                               محور ( اکسل )

Axle shaft                                            شافت اکسل

B                                         حرف B

Beat                                        ضربان

Band matrix                                 ماتریس نواری

Buoyant                                      شناور

Buoyant force                               نیروی شناوری

Balancing                                   موازنه سازی

Balanced                                      متوازن

Boundary                                    کرانه ، مرز

Bounded                                  کراندار ، مرزی

Bound                                      کران ، مرز

Beam                                         تیر

Bandwidth                                   پهنای باند

log –Back                               عقب افتادگی از سفارش

Back ward induction                          محاسبات برگشتی

Upstream( Scheduling)Backward             برنامه ریزی زمانبندی رو به عقب

Balance Delay                                تأخیر بالانس

Basic feasible solution                       جواب اساسی قابل قبول

Basic time                                 ان مشاهده شده

Basis variable                                 متغیر پایه

Batch Product                           تولید دسته ای یا گروهی

Benchmark                                     محک

Cost Ratio –Benefit                          نسبت درآمد ـ هزینه

(BOM)Bill Of Material                         بیست انفجاری مواد

Bottleneck                                     گلوگاه

Brainware                                     مغزافزار

Even –Break                                    سربه سر

Budgetted Cost of Work Scheduled         هزینه بودجه بندی شده کار زمانبندی (BCWS)

Business Process Reengineering            مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری (BPR)

Ball b earing                                   بلبرینگ

Bearing                                      یاتاقان

Big end bearing                              یاتاقان میل لنگ

Bleed nipple                             سوزن یا شیر هواگیری

Brake disk                                   دیسک ترمز

Brake bleeding                               هواگیری ترمز

Brake drum                                  کاسه ترمز

Brake lining                                   لنت ترمز

Brake pads                                  بالشتک ترمز

Biochemistry                                 زیست شیمی

Biomass                               زیست توده ، توده زنده

Blade                                         تیغه

Bleeder                               منفذ تخلیه (هوا از قالب )

Blend                                   آمیخته ، مخلوط

Blister                                        تاول

Bloom                         شکفته شده (لاستیک ) ، کدر شدن (رنگ))

Blooming                               شکفتگی ، شکوفندگی

Bblowing agent                   عامل پف دهنده ، عامل پف زا ، عامل دمش

Bond                                         پیوند

Boundary condition                             شرایط مرزی

Boundary layer                                لایه مرزی

Braided                                     بافته شده

Break                                        پارگی

Breakage                                 پارگی ، شکستگی

Breaking load                         بار شکنندگی ، بار پاره کننده

Breather                                ورقه نفوذ دهنده هوا

Bridge                                         پل

Bridging                                      پل زدن

Brittle                                     شکننده ، ترد

Brittle fracture                                شکست ترد

Brittleness                                شکنندگی ، تردی

Brush                                        برس

Bubble                                       حباب

Bubble cap                                 فنجانک حباب

Bubble chamber                               اتاقک حباب

Bubble tray                                 بشقابک حباب

Bailey bridge                              پل متحرک و موقتی

Bascule-bridge                                 پل اهرمی

Bridge building                                 پل سازی

تا خوردن ،چین خوردن ،تا شدن ،دولا کردن ،خم کردن Buckle

Buckling                                      کمانش

Buckling in columns                          کمانش در ستون ها

Build up                                      تجمع

Bulk molding compound                      آمیزه قالب گیری آماده

Bumper                                سپر خودرو، ضربه گیر

Balance beam                           تیر موازنه ، چوب موازنه

Beam anchor                       تیری که دیوار را محکم نگه می دارد

Beam column framing                 ساختمان با قابهای شامل تیر و ستون

Beam deflection                            خمیدگی (خیز) تیر

Brake shoe                                  کفشک ترمز

Breaker bar                                     اهرم

صفحه جداکننده قسمت موتور از قسمت سرنشین در اتاق خودروها Bulk head

Banding                                  توانایی نوار شدن

Bar                                          میله

Barrier coating                        پوشش نفوذناپیر ، پوشش مانع

Barrier layer                                  پوشش مانع

Basalt fibers                                  الیاف بازالت

Base line                                خط مبدا ، خط مبنا

Batch                                        پیمانه

Batch number                                شماره پیمانه

Biaxial                                      دو محوری

BIBO stability                           پایداری ورودی – خروجی

Binder                              محمل ، پیوند دهنده ، چسب

Beam test                        ازمایش اندازه گیری تیر از نظر مقاومت

C                                               حرف C

Centripetal                           جانب از مرکز ، گریز از مزکز

Constraint                                      قید

Convolution integral                           انتگرال کانولوشن

Conditions                                  شرایط اولیه

Circular frequency                             بسامد زاویه ای

Conservation                                     بقا

Conservation of energy                            بقا انرژی

Complete response                              پاسخ کامل

Continuous                                    پیوسته

Coherence                                    وابستگی

Coherence function                             تابع وابستگی

Center                                        مرکز

Central                                      مرکزی

Central difference                             تفاضل مرکزی

Cantilever                                     گیردار

Cantilever beam                                تیر گیردار

Condensation                                  چگالش

Complementary                                 عمومی

Complementary solution                               حل عمومی

Capacitor                                      خازن

Compatible                                    سازگار

Clockwise                                   ساعت گرد

Coefficient                                     ضریب

Coefficient of viscousity                          ضریب لزجی

Coefficient of damping                          ضریب میرایی

Conservative                                   پایستار

Coefactor                                    هم عامل

Column                                   ستون ، ستونی

Column matrix                               ماتریس ستونی

Corresponding                    متناظر ، مانند به مانند، متقابل ، هم پاسخ

Coordinates                                   مختصات

Complex                                 مختلط ، موهومی

Complex number                        عدد مختلط ، شماره مختلط

Complex conjugate                            مزدوج مختلط

Centroid                                   مرکز هندسی

Charateristic                            ویژگی ، مشخصه ، مفسر

Characteristic vectors                  بردارهای ویژگی ، بردارهای مشخصه

Characteristic equation                   معادله ویژگی ، معادله مشخصه

Characteristic values                    مقادیر ویژگی ، مقادیر مشخصه

Characteristic action                            عامل مشخصه

Characteristic actuation probability            احتمال مسلح شدن مین توسط مین جمع کن

Characteristic curve                           منحنی مشخصه

Charactristic lenght      نسبت حجم محفظه احتراق به مساحت دهانه ورودی موتور در راکت

Characteristic detection width             عرض منطقه اکتشافی کشتی مین جمع کن

Characteristic diagram for the steel دیاگرامی که تغییر شکلهای فولاد را برحسب مقادیر مشخصه تنشهای نظیر

Characteristic expansion time                             زمان شاخص انبساط

Coupled equations                           معادلات همبسته

Criterion                             معیار ، نشان قطعی ، میزان

Constant                همیشگی ،پایا،عدد ثابت ،مداوم ،پایدار،باثبات ،استوار، ثابت

Constant amperage  regulation                     تنظیم با امپر ثابت

Constant cost                                 هزینه ثابت

Constant current               جریان ثابت باطری ، جریان دائم ،جریان مستقیم

Critically damping                             میرایی بحرانی

Columb damping                             میرایی کولمب

Component                        مولفه ، مولفه بردار ، قسمت ، قطعه

Component drawing                            رسم قطعات

Component efficiency          میزانی برای اندازه گیری بازده یک قسمت از یک ماشین

Component part                          جز ساختمان ، جز قطعه

Conservative  force                    نیروی کنسرواتیو ، نیروی پتانسیل

Convergent                         همگرا ، هم راس ، خطوط متقارت

Convergent lens                              عدسی همگرا

Concurrent                        متقارب (هندسه ) ، متقاطع ، هم راس

Central convolution                            شکنج مرکزی

Central mass storage                          انباره جرم مرکزی

Capacity Requirements Planning                    برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز  (CRP)

Capital Budgeting                           بودجه بندی سرمایه

Cash Flow                                 جریان نقدینگی

Cellular Layout                            طراحی استقرار سلولی

Central Processing Unit (CPU)                        واحد پردازش مرکزی

Certificate of Quality (COQ)                     گواهی کیفیت

sampling plan –Chain                      طرح نمونه گیری زنجیره ای

Combination of production factors          ترکیب عوامل تولید

Computer – Aided Software Engineering (CASE) مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر

Computer Aided Design (CAD)                   طراحی به کمک کامپیوتر

Computer Aided Engineering (CAE) مهندسی به کمک کامپیوتر

Computer Aided    Manufacturing (CAM)               ساخت به کمک کامپیوتر

Computer Aided Process planning (CAPP)                     برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر

Computer Integrated  Enterprise (CIE)                  تشکیلات یک پارچه کامپیوتری

Computer Integrated Manufacturing (CIM)               تولید یکپارچه کامپیوتری

Computer                                 رایانه ، کامپیوتر

Computer Numerical  Control (CNC)                     کنترل عددی کامپیوتری

Computerized Relationship Layout Planning (CORELAP)

           برنامه ریزی طراحی استقرار روابط به صورت کامپیوتری

Computerized Relative  Allocation of Facilities Technique (CRAFT)

        تکنیک تخصیص نسبی تسهیلات به صورت کامپیوتری

Concurrent Engineering(CE)                        مهندسی همزمان

Continuous And Never  ending Improvement                     بهبود مستمر و بی پایان

Continuous Flow Processes                      فرآیند دارای جریان مستمر

Continuous product                             تولید دائمی

Continuous production line                        خط تولید پیوسته

Contract product                              قرارداد تولید

Control station                               ایستگاه کنترل

Core Competencies                        شایستگی های اساسی ها

point Solution –Corner                            جواب گوشه

Corporate Mission                            مأموریت مشترک

Corporate Strategy                           استراتژی شرکت

Corrective action                             اقدامات اصلاحی

Corrective Action                             فعالیت اصلاحی

Profit –Volume  –Cost  Analysis           تجزیه و تحلیل هزینه ـ حجم سود

Cost of Carrying                             هزینه حمل کالا

Cost Accounting                             حسابداری هزینه

Critical activity                               فعالیت بحرانی

Critical path                                 مسیر بحرانی

Critical Path Method   (C.P.M)                       روش مسیر بحرانی

Customer Based Quality                    کیفیت بر پایه نیاز مشتری

Customer Satisfaction                           ارضای مشتری

Caliper

کولیس : نوعی ابزار اندازه گیری که می تواند ابعاد خارجی اجسام مانند

ضخامت و همچنین ابعاد داخلی ، مانند قطر و عمق را اندازه گیری کند.

قطعه ای ثابت از یک مجموعه ترمز دیسکی که قسمتی از دیسک را احاطه

کرده و حامل لنت های ترمز است . همچنین کالیپر در بردارنده اجزای

هیدرولیکی است که در زمان ترمزگیری باعث درگیر شدن لنت ها با دیسک

می شود.

Camshaft

میل سوپاپ : شافتی که یک سری زائده بادامی شکل به نام بادامک بر روی

       آن تعبیه شده و مکانیزم سوپاپ ها را به کار می اندازد. این شافت به وسیله

چرخ دنده ، زنجیر و یا تسمه گردانده می شود.

Canister

کانیستر- مخزن جذب بخارات بنزین : محفظه یا ظرفی در سیستم کنترل

      توزیع سوخت که حاوی تکه های کوچک کربن برای جذب رطوبت و بخار از

سیستم سوخت است .

Carburetor= Carbure Tlor

کاربراتور: مجموعه ای که سوخت و هوا را با نسبت های مناسب مخلوط

     می کند تا حداکثر قدرت ممکن را از عمل احتراق حاصل از جرقه شمع در

یک موتور احتراقی ارائه دهد.

Castle nut= Caste llated nut

مهره اشپیل خور- مهره چاکدار: لبه های این مهره مانند لبه های فوقانی

قلعه های قدیمی ، دارای کنگره است و علت نامگذاری آن نیز به دلیل همین

   تشابه است . در تنظیم چرخ ها، به شیب رو به جلو یا رو به عقب محور فرمان

کاستور گفته می شود. وقتی Castor محور فرمان در نقطه بالایی به طرف

عقب مایل باشد، شیب آن مثبت فرض می شود.

Cataly Tic Converter

مبدل کاتالیزی : قسمتی از سیستم اگزوز شبیه به صدا خفه کن که

    آلودگی های ویژه ای را از دود خروجی موتور جذب و به گازهایی بی ضرر

تبدیل می کند.

Circlip

خار حلقه ای : گیره یا خاری حلقوی شکل که برای جلوگیری از حرکت

         مضاعف قطعات استوانه ای و شافت ها در انتهای دامنه حرکت آنها نصب

می شود .خار حلقه ای داخلی ، در داخل شیاری در سیلندرها و خار حلقوی

خارجی در شیاری که روی بدنه خارجی قطعات استوانه ای نظیر شافت

وجود دارد، قرار می گیرد.

Crocodile Clip

گیره سوسماری : گیره ای انبر مانند با دهانه های دندانه دار برای برقراری

اتصالات موقت الکتریکی .

Crank Shaft

میل لنگ : مهمترین عضو گردانده داخل موتور که درون کارتر حرکت

        چرخشی داشته و از طریق قسمت های پله ای شکل خود به شاتون ها متصل است .

Crank case

        کارتر: قسمت زیرین بلوک موتور که میل لنگ در داخل آن می گردد.

Core Plug

پولک موتور: پولکی بشقابی یا فنجانی شکل که هنگام مونتاژ موتور در بدنه

سیلندر و درون حفره هایی مخصوص قرار می گیرد. این پولک هنگام یخ

        زدن و یا انبساط آب سیستم خنک کاری ، بیرون زده و مانع ترکیدن بدنه

موتور می شود .به این پولک در پوش انبساطی نیز گفته می شود.

Constant velocity Joint – (CV Join)

 نوعی اتصال چهار شاخ که ارتعاشات ناشی از انتقال قدرت تحت زاویه ای را برطرف می کند.

Compression ratio

نسبت تراکم : نسبت بین حجم سیلندر در زمانی که پیستون در بالاترین

    نقطه کورس قرار دارد با حجم سیلندر در زمانی که پیستون در پایین ترین

نقطه کورس خود قرار دارد.

Compression

تراکم : کاهش حجم ، افزایش فشار و افزایش دمای یک گاز که بر اثر کم

کردن حجم و فضای اشغالی آن ، حادث می شود.

Coil Spring

فنر حلقوی یا مارپیچ – فنر لول : فنری مارپیچی از جنس فولاد ارتجاعی که

    در اندازه های مختلف و در قسمت های مختلف خودرو به کار می رود .مثلا فنر برگرداننده شناور بنزین و فنر سوپاپ ها

Clearance

خلاصی – لقی : مقدار فضای خلاصی بین دو قطعه ، مثلا بین پیستون و دیواره سیلندر و یا یاتاقان و محور آن

Capturing                 تسخیر ، تبدیل داده ها یا فایل های آنالوگ به دیجیتال

Carbon Alloy                                  آلیاژ کربن

Carbon                                       کربن

Carbon Brushes                             جاروبکهای کربنی

Cavitation

حفره سازی ،حفره ،بریدگی حاصله از حرکت پروانه کشتی ، ایجاد حبابهای داخل یک مایع ، شیار

Cavity                                    حفره ،محفظه

Contradiction                                   تناقض

D                                               حرف D

Discrete                                      گسسته

Discretization                                گسسته سازی

Data                                     داده ، داده ها

Data Dictionary                              فرهنگ داده ها

Database                                    پایگاه داده

Database Management                                مدیریت پایگاه داده

Making –Decision                               تصمیم گیری

Decision Flow    Diagram                         نمودار جریان تصمیم

Decision Making  centers                        مراکز تصمیم گیری

Decision Making Under Certainty                      تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان

Decision Making Under Risk                     تصمیم گیری تحت شرایط ریسک

Decision Making Under Uncertainty                   تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان

Decision Support System (DSS)                        سیستم پشتیبانی تصمیم

Decision variable                              متغیر تصمیم

Delay in delivery                             تأخیر در تحویل

Demand Forecasts                          پیش بینی های تقاضا

Demand Management                                  مدیریت تقاضا

Deming Application Prize                        جایزه کاربردی دمینگ

Depreciation                                  استهلاک

Design For Assembly (DFA)                        طراحی برای مونتاژ

Design For Manufacturing (DFM)                              طراحی برای ساخت

Design to Cost                           طراحی بر مبنای هزینه

in –Designing  Product Quality                      توجه به کیفیت در طراحی محصول

Direct inventory reduction                         کاهش موجودی مستقیم

Distributed Numerical Control  (DNC)                کنترل عددی توزیع شده

Distribution Requirements Planning (DRP)                          برنامه ریزی احتیاجات توزیع

Distribution Resource                       برنامه ریزی منابع توزیع

Planning (DRP2)

Double Declining Balance method (D.D.B)                         روش موجودی نزولی دوبل

time –Down                                  زمان بیکاری

Dummy Activity                              فعالیت مجازی

Duty cycle                                زمان آماده به کار

Dynamic Programming                                 برنامه ریزی پویا

Diagnostic Code

کد عیب یابی – کد شناسایی : کدهایی که با اتصال کامپیوتر برنامه ریزی شده

   برای تشخیص عیب موتور به موتور، می توان به آنها دست یافت . این کدها،

نمایانگر محل دارای مشکل در موتور هستند

Drum brake

ترمز کاسه ای : نوعی ترمز که از استوانه فلزی کاسه ای شکلی استفاده می کند که

به سطح داخلی چرخ متصل شده است . هنگامی که پدال ترمز فشرده می شود،

لنت های منحنی شکل به دیواره داخلی کاسه چرخ ساییده شده و باعث ایجاد

حالت ترمز در چرخ ها می شوند

Drive shaft

شافت محرک – پلوس : هرگونه شافتی که برای انتقال حرکت به کار می رود. از

         این واژه غالبا برای اشاره به شافت پلوس استفاده می شود

Drive belt

تسمه : نواری از جنس لاستیک که برای به حرکت در آوردن دینام ، پمپ آب ،

  پمپ هیدرولیک فرمان ، کمپرسور کولر و نظایر آن ، با استفاده از نیروی پولی میل لنگ به کار می رود

Double – Over head
Cam (DOHC)

    میل سوپاپ دوتایی : میل سوپاپ برخی موتورها دارای دو میل سوپاپ هستند

      که یکی برای سوپاپ های هوا و یکی برای سوپاپ های خروج دود تعبیه شده اند.

Disk Brake

ترمز دیسکی : نوعی سیستم ترمز که در آن با سایش لنت ها بر روی یک صفحه

دیسک متصل به چرخ ، عمل ترمزگیری انجام می شود

E                                               حرف E

Elastic                                       کشسان

Explicit                                    آشکار ،صریح

 EDD) Earliest Due Date )                      زودترین موعد تحویل

Earliest Likely (Optimistic) Time                            زودترین زمان محتمل

Earliest Start Time  (EST)              زودترین زمان ممکن برای شروع یک فعالیت

Earning Per Share    (E.P.S)                      سود یا درآمد هر سهم

Economic Order  Quantity (E.O.Q)                      مقدار سفارش اقتصادی

Economic Per  Period (E.P.P)                         دوره سفارش اقتصادی

Economic planning                          برنامه ریزی اقتصادی

Economies of  Integration                           اقتصادهای یکپارچگی

Economies of Scale                             اقتصادهای مقیاسی

Economies of  Scope                            اقتصادهای ابعادی

Electronic Data Interchange (EDI)                           تبادلات الکترونیکی داده

Electronic Information System (EIS)                           سیستم اطلاعات الکترونیکی

(E-mail)Electronic Mail رایانامه ، پست الکترونیکی

Entering basic variable                             متغیر اساسی ورودی

Enterprise Logistic Planning                      برنامه ریزی تدارکات تشکیلات

Equivalent Uniform Annual Value (EUAV)                          ارزش سالیانه یکنواخت

Exception report                     گزارش موارد نقص

Expected profit under certainty                 سود مورد نظر در شرایط اطمینان

Experience Curve                   منحنی تجربه

External Rate of Return (ERR)                نرخ بازگشت سرمایه خارجی

Extra Investment Analysis              تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی

EGR Valve

دریچه ای که برای وارد کردن گازهای خشک خروجی از موتور به مسیر جریان هوای ورودی به موتور تعبیه شده است

Exhaust Manifold

منیفولد اگزوز: قطعه ای با گذرگاه های متعدد که گازهای خروجی از موتور از طریق آن ، محفظه احتراق موتور را ترک کرده و وارد لوله اگزوز می شوند

Engine Management (System)EMS

         سیستم برنامه ریزی موتور: نوعی سیستم کامپیوتری که سیستم تزریق سوخت و

            سیستم احتراق را از طریق برنامه ریزی جامع ، هماهنگ می کند

End Float

میزان حرکت طولی بین دو قطعه . مثلا، در مورد میل لنگ ، فاصله ای که میل لنگ

        در امتداد سیلندر به جلو و عقب حرکت می کند را دامنه حرکت آن می گویند

Emergency Brake

ترمز اضطراری یا دستی : نوعی سیستم ترمز مستقل از ترمز هیدرولیکی اصلی که

می تواند در صورت بروز اشکال در ترمزهای اصلی برای کاهش سرعت یا متوقف

کردن خودرو مورد استفاده قرار گیرد. این وسیله ، بدون فشردن پدال ترمز باعث

ساکن ماندن وسیله نقلیه می شود. ترمز دستی ، شامل یک اهرم دستی است که به

صورت مکانیکی از طریق یکسری کابل و اتصالات ، ترمزهای جلو یا عقب را به کار

می اندازد. ترمز اضطراری به ترمز دستی یا ترمز پارک نیز معروف است .

Electronic Fuel (Injection)EFI

  تزریق سوخت الکترونیکی : نوعی سیستم سوخت رسانی کامپیوتری که سوخت را از

                   طریق انژکتورها به محفظه احتراق می رساند.

Electronic Control  واحد کنترل الکترونیکی : کامپیوتری که سیستم های جرقه زنی و تزریق سوخت یا

(ECU)Unit                سیستم ضدقفل ترمز و مانند آنها را کنترل و هدایت می کند.

F                                               حرف F

Factor                                        عامل

Force                                         نیرو

Facility                                      تسهیلات

Facility Location                            مکان یابی تسهیلات

Failure Mode Effects &Criticality Analysis   (FMECA)      تجزیه و تحلیل حساسیت و نقاط شکست

Fish diagram                      نمودار استخوان ماهی در کنترل کیفیت

Fishbone (Cause &Effect) Diagrams                      نمودارهای علت و معلول

Fixed order interval                       فاصله زمانی سفارش ثابت

Flexible Manufacturing  System (FMS)                 سیستم تولید منعطف

Flow chart                             نمودار جریان کار

Foolproof mechanisms    (Poke – Yoke)               سازوکارهای گوشزد کننده خطا

Forecast                                     پیش بینی

Forward (Downstream)Scheduling                   برنامه ریزی زمانبندی رو به جلو

Forward computation                          محاسبات پیشرو

(F.F)Free Float                                شناوری آزاد

Free variable                                  متغیر آزاد

Fan Clutch

کلاچ فن موتور: نوعی وسیله اتصال دهنده (کلاچ) که حاوی مایعی لزج است

       و سرعت های متغیری را برای فن موتور به نسبت سرعت موتور تأمین می کند

Fusible Link

اتصال فیوزی : وسیله ای محافظتی برای مدار که شامل فلزی هادی است و

توسط عایقی مقاوم در برابر حرارت ، احاطه شده است . فلز هادی ، از سیمی

       ترین نقطه مدار است که تحت محافظت آن قرار دارد، نازک تر است و به همین دلیل ، ضعیف

Fuse

فیوز: قطعه ای الکتریکی که از یک مدار، در مقابل بار بیش از حد، محافظت

می کند. فیوز، حاوی قطعه ای فلزی و نرم است که برای عبور جریانی

مشخص ، تنظیم شده و در صورت عبور جریان بیش از مقدار تعیین شده ،مدار را قطع می کند.

Free Play

خلاصی : میزان حرکت و یا لقی یک اتصال یا مجموعه ای از قطعات که

باعث ایجاد وقفه بین اعمال نیرو و حرکت عملی می شود. مثلا، میزان

حرکت پدال ترمز قبل از فعال شدن پیستون ها، در سیلندرهای ترمز

Fly Wheel

فلایویل – چرخ طیار: نوعی چرخ دوار سنگین که انرژی جنبشی را جذب و

ذخیره می کند. وظیفه فلایویل که به سر میل لنگ متصل می شود، تعدیل

لرزش ها و ضربات ناشی از احتراق سیلندرها و یکنواخت کردن گردش

شافت خروجی موتور است

Firing order

زمان بندی احتراق : زمان بندی مربوط به احتراق و جرقه زنی سیلندرها که از

                          سیلندر شماره یک آغاز می شود.

Feeler Blade

تیغه فیلر: ابزاری با یک نوار تیغه ای نازک از جنس فولاد سخت با

         ضخامت های مشخص و دقیق که برای بررسی و یا اندازه گیری فاصله های کوچک بین قطعات ، مورد استفاده قرار می گیرد.

G                                               حرف G

Generalized                                     عام

Generalized coordinate                                 مختصات عام

Game Theory                                تئوری بازیها

Gant Chart                                  نمودار گانت

Goal Programming                           برنامه ریزی آرمانی

Graphical Evaluation &Review Technique  (GERT)             تکنیک ارزیابی و بازنگری گرافیکی

Graphical Sensitivity Analysis                  آنالیز حساسیت گرافیکی

Graphical solution                             جواب ترسیمی

Group Decision Support System (GDSS)               سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی

Group Technology (GT)                      تکنولوژی گروهی

GAP

دهانه شمع : فاصله ای که جرقه باید در جهش از الکترود مرکزی به الکترود

             جانبی نوک شمع ، طی کند. همچنین ، این واژه به فاصله بین پلاتین و یا به

فاصله بین روتور و کوئل نیز گفته می شود.

Gauge

گیج – نشان دهنده : وسیله ای نمایشگر روی صفحه نمایش جلوی راننده که

برای مشاهده شرایط کاری موتور مورد استفاده قرار می گیرد. نشان دهنده های

              عقربه ای را گیج آنالوگ و نشان دهنده های دیجیتال را گیج دیجیتال

می نامند.

Gasket

واشر: قطعه ای نازک و نرم که معمولا از جنس نمد، فایبرگلاس ، فیبر یا فلز

نرم ساخته می شود و برای اطمینان از عدم نشتی بین دو سطح فلزی نصب

می شود. مثلا، واشر سرسیلندر، اتصال بین بلوک سیلندر و سرسیلندر را

                             عایق بندی (آببندی) می کند.

H                                               حرف H

Hierarchy Of  System                      سلسله مراتب سیستم ها

House of Quality                              خانه کیفیت

Human Factors  Engineering (Ergonomics)                    مهندسی فاکتورهای انسانی

Human Resource Information System (HRIS)               سیستم اطلاعاتی منابع انسانی

Human Resource Management (HRM)                      مدیریت منابع انسانی

Hybrid System                               سیستم تلفیقی

Hydraulic Tappet

تایپیت هیدرولیک – استکانی سوپاپ : قطعه ای که بین سوپاپ و میل سوپاپ قرار

گرفته و با استفاده از فشار روغن سیستم روغنکاری موتور، تماس دائم بین

سوپاپ و میل سوپاپ را فراهم می سازد و به طور اتوماتیک خود را با تغییرات

طولی سوپاپ تنظیم می کند. تایپیت ، باعث کاهش صدای سوپاپ ها نیز می شود.

ابزاری ساینده برای رفع ناصافی ها و کجی های کوچک و یا ناهمواری های کوچک

در قطر سیلندر، سیلندر ترمز و مانند آن .

Hone

Half Shaft , Harmonic Balancer

          شافت گردانی که قدرت را از دیفرانسیل به چرخ ها منتقل می کند- پلوس

وسیله ای که برای کاهش ارتعاشات کششی یا پیچشی در میل لنگ طراحی شده

و ممکن است در پولی میل لنگ تعبیه شده باشد. این وسیله به ارتعاش گیر یا

لرزه گیر نیز معروف است .

I                                           حرف I

In process inspection report       گزارش بازرسی محصول در جریان ساخت

(I.F)Independent Float                     شناوری مستقل

(IQL)Indifferent Quality Level               سطح کیفیت بی تفاوت

Inducement                            پاداش سازمانی

Inefficiency                               ناکارایی

Infeasible Solution                        جواب گسترده

Inference Engine                         موتور استنتاج

(IS)Information System                    سیستم اطلاعاتی

Inspection level                          سطح بازرسی

Integer Programming                   برنامه ریزی عدد صحیح

(IMS)Intelligent Manufacturing System         ستم تولیدی هوشمند

Interest Rate                              نرخ بهره

Intermittent Flow Processes           فرآیندهای دارای جریان متناوب

Intermittent product                       تولید ناپیوسته

(IRR)Internal Rate of Return             نرخ بازگشت سرمایه داخلی

Interpretation process                      فرآیند تفسیر

Inventory control                         کنترل موجودی

Inventory holding cost                     هزینه نگهداری موجودی

Inventory provision                       ذخیره موجودی کالا

J                                        حرف J

Job Compatibility Questionaire                    پرسشنامه تطابق شغلی

Job Design                                طراحی شغلی

Job Enlargement                             توسعه شغلی

Job Enrichment                             غنی سازی شغلی

Job Evaluation                              ارزیابی شغلی

Jop product                                تولید تکی

Jop Shop Processes                          فرآیندهای تولید کارگاهی

Jop shop product                           تولید کارگاهی

Time –In  –Just                             تولید به موقع

K                                               حرف K

Based Expert –Knowledge System (KBES)                سیستم خبره مبتنی بر دانش

Knowledge Management                         مدیریت دانش

L                                  حرف L

Lag                            پس افت

pessimistic( Time)Latest Likely           دیرترین زمان محتمل

Lead time             فاصله زمانی سفارش تا دریافت کالا

Lean Production                    تولید ناب

Learning Curve                  منحنی یادگیری

Least Cost Scheduling        زمانبندی پروژه با حداقل هزینه

Level of significant                سطح تشخیص

Life Cycle Costing               هزینه یابی دوره عمر

Line Balancing                    بالانس خط

(LP)Linear programming            برنامه ریزی خطی

Lot size                     مقدار (حجم ) تولید

M                                         حرف M

(MI)Machine Intelligence                    ماشین مصنوعی

Machine Language                         زبان ماشین

Maintainability                          قابلیت نگهداری

Hour –Man                              نفر ـ ساعت

(MIS)Management Information System        سیستم اطلاعات مدیریت

(MAP)Manufacturing Automation Protocol       الگوی اتوماسیون تولید

(MPR)Manufacturing Resource Planning        برنامه ریزی منابع تولید

Marginal profit                            سود نهایی

Market equilibrium                        تعادل در بازار

Market Price                             قیمت بازار

Market survey                            بررسی بازار

Mass Production                           تولید انبوه

(MPS)Master production Schedule        برنامه ریزی زمانبندی کلان تولید

Material flow                             جریان مواد

(MRP)Material Requirement planning         برنامه ریزی مواد مورد نیاز

Minimum Cut Problem /Maximum Flow    مسأله حداکثر جریان / حداقل برش

Method Study                            مطالعه روش

Time Measurement –Methods              سنجش روش ها و زمان

(MARR)Minimum Attractive Rate of Return  حداقل نرخ جذابیت بازگشت سرمایه

(MST)Minimum Slack Time                 کمترین فرجه زمانی

 (MOT)Most Optimistic Time               حداکثر زمان خوش بینانه

(MPT)Most Pessimistic Time                حداکثر زمان بدبینانه

Mechanism                               سازوکار

Mechanical engineering                    مهندسی مکانیک

Magnitude                             بزرگی – مقدار

Magnification                             بزرگنمایی

Mass                                    جرم

Minor                                    کهاد

Moment                                 گشتاور

Moment of inertia                         گشتاور لختی

N                                               حرف N

Net inventory value                         مقدار موجودی خالص

(NPV)Net Present value                        ارزش خالص فعلی

Network Analysis Methods                 روش های تجزیه و تحلیل شبکه

Network Flows Programming                     برنامه ریزی شبکه

Node network                                شبکه گرهی

Linear Programming –Non                      برنامه ریزی غیرخطی

(NLP)

Non basic variable                            متغیر غیراساسی

Normal duration                         مدت عادی اجرای فعالیت

(NC)Numerical Control                       تکنولوژی کنترل عددی

Technology

Node                                         گره

Number                                    عدد ، شماره

Notation                                    نمادگذاری

Normalization                                 نرمال کردن

Normal                                       نرمال

Normal coordinates                            مختصات نرمال

Non-singular                                    نا ویژه

Non-linear                                     ناخطی

Non-conservative                                ناپایستار

Numerical                                     عددی

Natural                                       طبیعی

Natural frequency                             بسامد طبیعی

Natural period                             زمان تناوبی طبیعی

Natural mode                                 مود طبیعی

O                                              حرف O

Optimum                                      بهینه

On – Line Transactions Processing (OLTP)                  پردازش انتقالی مستقیم

 (OOP)OFF Product  –On                           تولید تکی

(OR)Operation Research                تحقیق در عملیات ـ پژوهش عملیاتی

Optimal solution                               جواب بهینه

Optimized Production Technology (OPT)                    تکنولوژی تولید بهینه

Optimization                                  بهینه سازی

 (O.S)Operation system                           سیستم عامل

Ordering time                                زمان سفارش

Output                                   ستاده ، خروجی

Operator                                      عملگر

Odd                                          فرد

Orthogonal                                    متعامد

Orthogonality                                متعامد بودن

Order size                                  مقدار سفارش

Order                                        مرتبه

Ordinary differential equation                 معادله دیفرانسیل معمولی

Oscillator                                     نوسانگر

Oscillation                                     نوسان

P                                               حرف P

Periodic                                      متناوب

Positive                                       مثبت

Positive definite                               مثبت معین

Payback Period                           دوره بازگشت سرمایه

Paper backlog report                     ورق سفارش کالا عقب افتاده

Performance budget                      تنظیم بودجه طبق عملیات

Periodical inventory method                روش کنترل ادواری موجودی ها

(PC)Personal Computer                         کامپیوتر شخصی

Phase                                       مرحله

Phased Project                              پروژه مرحله ای

Pivot column                                  ستون لولا

Pivot element                                 عنصر لولا

(PN)Precedence network                     شبکه های تقدم و تأخر

Precedence relationship                  روابط تقدم و تأخر و پیش نیازی

Predetermined Time Standards          استانداردهای زمانی از پیش تعیین شده

(PM)Predictive Maintenance              تعمیر و نگهداری بر مبنای پیش بینی

(PM)Preventive Maintenance                 تعمیر و نگهداری پیشگیری

Price stability                                 ثبات قیمت

Productivity                                   بهره وری

Program Evaluation & Review Technique (PERT)                 تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه

(PSC)Program Structure Chart                   نمودار ساختار برنامه

Programming Language                        زبان برنامه نویسی

Project Breakdown Structure (P.B.S)                            روش تفکیک فعالیت های پروژه

Project Expediting                         سرعت بخشی به پروژه

Project selection                              گزینش طرح

Pull System                                سیستم کششی

Purchase order                               سفارش خرید

Push system                               سیستم فشاری

Primal Problem                                مساله اولیه

Probability Time                              زمان احتمالی

Process Layout                           طراحی استقرار فرآیند

Process Location                          طراحی استقرار فرآیند

Product divisional organization                سازمان دهی بر مبنای تولید

Production Cycle                             سیکل تولیدی

Production Management System (PMS)                                 سیستم مدیریت تولید

Production Scheduling                       برنامه زمان بندی تولید

Production Smoothing                         هموارسازی تولید

Principal coordinate                            مختصات اصلی

Polar moment of inertia                       گشتاور لختی قطبی

Polar                                        قطبی

Phase                                         فاز

Phase angle                                   زاویه فاز

Period                                     زمان تناوب

Pseudo spectrum                               شبه طیف

Particular solution                              پاسخ خاص

Q                                              حرف Q

Quality                                       کیفیت

Quality factor                                ضریب کیفیت

R                                               حرف R

Reaction                                   تولید مجدد

Rebate discount                                 تخفیف

Reliability                                 قابلیت اطمینان

Reorder level system                     سیستم سطح سفارش مجدد

Reorder Point                             نقطه سفارش مجدد

Repairability                                 تعمیرپذیری

Repetitive Flow Processes                فرآیندهای دارای جریان تکراری

Replenishment level                        سطح حداکثر موجودی

Resource Allocation                           تخصیص منابع

Resource allocation                            تخصیص منابع

Resource Leveling                            تراز کردن منابع

Revised simplex method                 روش سیمپلکس تجدید نظر شده

Rough – Cut Capacity Planning (RCCP)        برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت

Run time                                    زمان اجرا

(ROR)Rate of Return                         نرخ بازگشت سرمایه

Radius of gyration                             شعاع چرخش

Radius                                        شعاع

Rotation                    دوران یا گردش یا چرخش حول محور یا نقطه ای

rotation coefficient                             ضریب دوران

Rotation viscosimeter                       گرانروی سنج چرخشی

rotation flow                         شارش چرخشی ، شارش دورانی

Rotation inertia                               لختی دورانی

S                                               حرف S

Sales discount                              تخفیف از فروش

Project =Scheme                                 پروژه

Sensitivity Analysis                           آنالیز حساسیت

Sensitivity Analysis                       تجزیه و تحلیل حساسیت

Up cost –Set                                هزینه راه اندازی

(SFC)Shop Floor Control                       کنترل سطح کارگاه

Shortage losses                         زیان های کمبود موجودی

Simplex method                             روش سیمپلکس

Slack time                           متغیر لنگی ، کمکی ، کمبود

Slag time                                    زمان رزرو

Stochastic processes                         فرآیندهای احتمالی

Stock                                       ذخیره

out –Stock                                 کمبود موجودی

taking –Stock                         فهرست برداری از موجودی انبار

Stock Adjustment                            تطبیق موجودی

Structured Decision                         تصمیم ساختار یافته

Sub Project                                   زیر پروژه

Surplus basic                                 متغیر مازاد

Synchronous Operation                        عملیات همزمان

System Analysis & Design Methodology                      روش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

Buffer( Inventories)Safety                     موجودی های اطمینان

Steady state                                 حالت پایدار

Solution                                       پاسخ

Stiffness                                      سفتی

Sycle                                        چرخه

Sinusoidal                                    سینوسی

Scalar                                    عددی ، اسکالر

Scalar product                             حاصل ضرب اسکالر

Scalar quantity                              کمیت نابرداری

Shock                                        ضربه

Shock absorber                                ضربه گیر

T                                               حرف T

Team Work                                  کارگروهی

(TOC)Theory Of Constraints                     تئوری محدودیت ها

lag in production –Time                      پس افتادگی زمان تولید

Time Series                                سری های زمانی

Time Study                                 مطالعه زمان

Time Value of Money                          ارزش زمانی پول

Down Design –Top                         طراحی از بالا به پایین

(T.F)Total Float                              شناوری جمعی

Total production Maintenance             نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

Toyota Production System                    سیستم تولیدی تویوتا

Transportation Problem                        مساله حمل و نقل

Traveling Salesman Problem                  مساله فروشنده دوره گرد

Tax Rate                                   نرخ مالیات

phase method –Two                       روش دو مرحله ای (دو فاز

V                                              حرف V

Variable                                      متغیر

Vehicle Routing Problem                   مساله مسیریابی وسیله نقلیه

W                                              حرف W

Word processor                                واژه پرداز

process Inventory –In  –Work                 موجودی در جریان ساخت

(WBS)Work Breakdown Structure                ساختار شکسته شده کار

Work Groups                               گروه های کاری

Work Safety                                 امنیت شغلی

Work stoppage                                توقف کار

Work Study                                  مطالعه کار

Work Time Unit Specification                 مشخصات واحد زمانی کار

Z                                               حرف Z

One –Zero programming                             برنامه ریزی صفر و یک

پیچی      Wrapping

جمع        Plural                هم ارز      Equivalent             ثقیل        Massive               اصول ، روش     principle

چوب – عصا       Stick                  معلق      Suspension          بینظیر       Unique                عملی       practical

اهرم کردن      Pry up            ناقل – انتقال     Conveyer           سرازیری        Ramp              نسبت دادن       refer

طبقه بندی   Classification       استحکام      Strength              اصلی       Principal            راه اندازی      operate

الا کلنگ      See saw               دانه         Bean                     انفجار       Explosion      تعمیرات -نگهداری    maintain

سترگ – کلان      Huge                 درصد      Percentage        اظهار کردن      Express          اخیرا- به تازگی      latter

کنده درخت      Trunk            سنگ معدن       Ore             صحت بخشیدن      Verify              آموزش دیده       trained

واژگون شدن     Toppled                              تایید کردن      Stressed               تجربی       empirical

مثال – توضیح    Illustration        انجام دادن   Accomplish          ساختن      Construct               گوه        wedge

بدست آوردن      Gain              اعمال شدن      Exerted          کارگران برده    Slave labor          سه گوش      triangular

الوار         Logs             قرقره و طناب     Block and tackle           جستجو        Seek                 نوک تیز        acute

اهلی کردن   Domestication         نوع       Variation        منجر شدن به      Led to                  زاویه         angle

ارابه های جنگی   War chariot      ماشین های محرک اولیه   Prime mover      ترقی کردن     Escalated           سفت کردن     Tightening

کوزه گری      Potter            اندازه گیری     Measured         برهم کنش     Interaction         اهرم کردن      Levering

اجازه دادن      Permit           راستا- مسیر     Direction          عظیم الجثه     Enormous         سطح شیبدار      Incline

مردان اهل حرفه  Craft people    حرکت خطی – انتقال  Linear motion   متداول – رایج                Widespread̸

خاک رس       Clay            رفت و برگشتی  Reciprocating    اندازه – تناسب    Proportion       تبدیل – توصیف  Quantification

ضخامت     Thickness           چرخشی       Rotary          انبساط – توسعه    Expansion         اختراع کردن      Devise

چاه         well            گشتاور پیچشی     Torque           تاسیس کردن     Establish              ضریب      Advantage

مصنوعی      Artificial         پیچ خوردگی      Torsion           پدیدار شدن      Emerge                نسبت        Ratio

آسیاب کردن      Grain                تابیدن       Twisting          زیر مجموعه    Subdivision         بحث کردن       Deals

ضروری      Essential             تقریبا    Approximately        بزرگ        Major           سرو کار داشتن با    Deals with

بالا بردن بادبانها  Hosting sales     انتقال دادن     Transmit        سرو کار داشتن    Concerned         قصد داشتن       Intend

خرد کردن     Crushing         دلالت داشتن      Implies           مونتاژ کردن    Assembling         سد وآب بند       Dam

مهم ، عمده       Chief             تبدیل کردن     Transform        هدایت شدن      Headed              استخراج       Extract

شکافت دادن     Splitting          تهیه کردن      Supply           سهم – شرکت   Contribution          پالایش        Refine

استخراج       Quarry                غالبا      Frequently          پیشرفته       Advance            درگیر شدن      Involve

شخم زدن      Plowing            به اختصار      Precisely            کار آموز    Apprenticeship        تجزیه       Break up

تبر         Axe              برخورد کردن      Strike             درگیر شدن      Engage           متناسب کردن    Coordinate

شراب        Wine                ضربدر        Times                  وفق دادن      Keep up          رشته تحصیلی     Discipline

زیتون        Olive              بیان کردن      Express           رقابت کردن     Compete           حرفه – شغل     Profession

انگور        Grape             غلبه کردن     Overcome            مفهوم        Sense              حرفه – شغل    Occupation

مارپیچ        Spiral                جریان       Stream            اشاره کردن      Indicate             تخصصی      Specialize

تپه خاک        Hill                    به اختصار    Abbreviated         ضرورتا      Essentially             تمدن      Civilization

با مهارت انجامدادن  Manipulating     ثابت کردن      Settled                نگران مالی   Cost-Conscious     کامل شدن       Evolve

چفت و بست     Fastener                                هماهنگ کردن  Accommodate       تراشیدن       chipped

تقویت کردن     Amplify               اهرم        Lever               خصوصی      Particular            تیر کمان       Arrows

پروانه      Propeller        صلب ، سخت       Rigid                      دهه        Decade                نیزه ها        Spears

کشتی       Vessel             نفطه اتکا      Fulcrum               نتایج     Consequence        پیشگامان     Forerunner

                        مانع         Bar                    نظر        Attitude             صنعتگران     Craftsman

چرخنده ساده    Spur gear                 شیار       Grooved            بی شمار      Countless              اجداد       Ancestor

چرخدنده کوچک     Pinion                     لبه         Rim                منکر شدن      Dispute                آبیاری       Irrigation

مخروطی       Bevel                    زنجیر        Chain                 راحتی     Convenience         بنا کردن       Erected

مایل شده      Slanted                   یراق       Housing          مصرف کردن     Consume              عجیب      Marvelous

چرخدنده جناغی   Herringbone     مخروطی (باریک شدن)    Taper           مورد درخواست    Desirable           اهرام ثلاثه      Stepped  Pyramid

حلزونی       Worm                   مارپیچ     Helical, helix     بدست آوردن      Acquire               شکافتن       Splitting

تدریجی       Gradual                  معمولی      Ordinary                برجسته     Prominent

ناگهان        Sudden               ماشین صفحه      Shaping         دقت مکانیکی    Precision         چرخ و میله دنده  pinion &Rack

تراش       machine

تلف شدن      Dissipated               تراشیدن       Shave                     دقت      Exactness            ساخته شده     Compose

لنت         Lining                    چرخ فرز        Mill                    تراشکاری      Turning                بادامک        Cam

لنت ترمز         Pad                    درشت – زبر      Rough                چرخ تراش       Lathe                  رساندن       Impart

پوشش شده       Lined                    صافترین       Finest              صاف ،یکنواخت     Smooth                  پیرو       Follower

سیل         fluids                    فرو رفتن       Embed                 صافکاری      Planning                 میله         Rod

                      چسب        Binder                 فرز کاری      Milling               اهرم بندی      Linkage

ظرف        Vessel                   همچنین      As well as          خم شده ، منحنی     Curve              فنر صفحه ای    Leaf spring

جدا کردن      separated             اندکی       Slightly                 نا منظم      Irregular                  نوار         Strips

مایع         Liquid                 صفحه تراش      Shaper             چکش تیر کوب      Ram                 چرخ جغجغه      Ratchet

تهی        Devoid                 تااندازه ایی     Somewhat               ضربه        Blow                    ضامن        Pawl

جزیی        Partial                   شبیه به      Resemble                مقابل       Against                صرفنظر     Regardless

جریان         Flow                     شبیه به        Alike                   هم مرکز     Concentric          تغییر پذیری     Versatility

میان تهی       Hollow                     رنده        Planer              مختلف المرکز    Eccentric           انعطاف پذیری    Flexibility

متراکم کردن     Condense               نصب شده      Mounted                باریک       Narrow              درگیر شدن   Mesh=engage

تجاوز کردن       exceed                 سنبه         Ram                حفاری (سوراخ )     Boring                  ترتیب     Arrangement

شاهین ترازو   Walking beam          برش دادن       Slicing             جدار تراش (برقو)    Reamer                 سرعت      Velocities

به کار زده شده    Ha messed          به سرعت      Terrific                  ساینده      Abrasive               معکوس      Inversely

نسبت  – توجه      Regard               ماتریس      Matching               پرداخت      Rubbing            تحمل کردن       Bear

ترکانیدن        Burst              قالب -حدیده       Die                      صیقل      Polishing                شکل     Configuration

پرشدن         Fill                      به سرعت       Swiftly                   سنباده       Emery                  پوشش      Wrapped

ریخته شدن       Poured                    خمش       Bending                 دانه ای      Granular             ساعت شنی     Hour-glass

وارد شدن – داخل شدن   Admission            کشیدن       Stretch            سنگ زنی سایش    Grinding                مقدمتا       Primarily

به طورهمزمان  simultaneously            پارگی        Tear                    حد مجاز     Tolerance             شانه دنده        Rack

شاتون       Connecting        به طور حیاتی      Vitally                    جاخار       Keyway             برگ شبدری    Clover-leaf

road

نوبت – حرکت      stroke                                   توپی مرکز       Hub                    بیضوی      Elliptically

به صورت تجاری   commercially             ضریب      coefficient                برقی       -Power            نوسانی      Oscillating

 driven

سهم      contribution            ترد        Brittle                  قطعه کار     Work piece            ارتعاشی      Vibrating

قبلی       Preceding           جامد شدن     Solidified             تغذیه کردن     Feeding            تنظیم سرعت      Timing

نسبت داده شده     Credited              تشکیل دهنده   Constituent             برجسته     Outstanding            خیاطی       Sewing

به ثبت رساندن     Took out              یاتاقان       Bearing                   دقت       Accuracy                سوزن        Needle

حق انحصاری      Patent                    محفظه        Cage                    ضخامت     Thickness               محور        Pivot

داخلی        Inland            کفشی – لنت      Drum                    پیچیده      Complex             تعیین شده    Predetermine

ترتیب –  مجموعه  Arrangement        پریدگی – رنگ  Fading                          پیچیده     Complicated           حلقه فنر      Coil=spiral

باختن

جانشین      Successor              چاره ناپذیر   Indispensable            کارگاه        Bench                کج کردن      Distorted

نساجی        Textile                محاسبه شده     Equated                 گردنده        Rotor              تشک – راحتی     Cushion

تهدید شدن     Threatened               وسایل       Utensil                برش کاری       Power            کفه ترازو        Scale

 sawing

سرآمد و برتری   Preeminence              بردن         Bear                 کارخانه جات      Plant                    تراکم     Compression

اقیانوس پیما    Transoceanic               الوار         Log                     مشخص      Certain                 انبساط      Expansion

تحمل کردن     Withstand              اولیه       Primitive              شالوده پایه    Foundation           مانع شدن      Prevent

منظر         Sight               پوشیده شده      Sealed                   تقریبا       Nearly                 معکوس       Reverse

جانشین کردن   Displacement         کاسه یاتاقان      Races             صنعتی (مصنویی )  Manufacture           خلاصه        Brief

روزمره        Former                تحمل کردن      Sustain                   روش      Procedure             نامتناهی       Infinite

تصدیق شده      Granted                  مخروط        Cane                 ماشین تراش     Shaper

فروخته شد       Market                    ناقص       Cut-off                   سریع        Swift                   پرداخت        Finish

ذخیره        Supply                  فرسودگی       Wear                     ورق        Sheet                   پوشش       Coating

مجدد       Renewed                پیشرفته    Sophisticated            مناسب        Prop                    ترکیب       Texture

علاقه        Interest                  موشک       Missile                  ضمیمه     Attachment             ویپگی       Feature

کارشناسان       Expert                    ملخ       Propeller                مطلوب       Sought

مصرف     Consumption        تحت الفظی     Literally               ظاهر شدن      Emerge                   جریان        Blast

مشتق شدن      Derived              حقیقی      Genuinely               چرخش       Revolve

کود       Fertilizer           بیرون رانده شده    Expelled             استفاده کردن     Utilized                  شکافت       Fission

حشره کش     Insecticide               ضربه        Trust                 تخلیه کردن      Expels              مرسوم – معمول   Conventional

پایه ، اساسی     Mounting                دهنده       Blower                   تخلیه       Exhaust

نهایتا      Eventually             وارد شدن       Intake                     آنی       Immediate               دستگاه      Apparatus

تمام شده      Exhaust                  ضربه        Pulse                  پیش قدم      Pioneer             ایجاد – ساختن      Form

جزر و مد        Tide                      افقی        Lateral                ظاهر شدن      Appear                   احتراق       Ignition

گزینه      Alternative               گداز        Fusion                    راحت      Convenient           جریان (برق )      Current

مطرح کردن       Pose                    به جای       Instead                    الگو        Pattern                  شعاعی        radial

زره پوش      Ironclad           عاجز خسته شده      Fail                 به وجود آوردن     Establish                  شعاع         Radii

داخلی         Civil               متلاشی نمیشوند   Disintegrate            دستیابی       Achieve                 علی رغم       Despite

محدب       Outward                  مانع       Drawback            بدست آوردن       Gain                     آلاینده       Polluting

محدب       Convex                  بحران        Crisis                    پذیرش     Acceptance               انتشار     Emission

عملی       Feasible                 متناوب     Intermittent           غلبه کردن    Transcending              مهم       Significant

                                       پادشاهی       Royal                      قید         Bond                عمده – ابتدایی     Primary

جلوراندن       Propel                    تعلق        Belong             قابل حمل و نقل    Portable

ماوراء صوت    Super sonic             شکننده       Fragile               مورد آزمایش       Tried

جدالی ستیزه جو  Controversial            اختراع     Contrivance              باروت     Gun powder

پس مانده تلف      Waste                 هوانوردی      Aviation                پیشگیری     Predictably

                           شرح      Illustration          گسترش یافتن    Exploded                انفجاری      Explosive

فشاربه جلو     Propulsion              شکست       Defeat                 نفت سفید      Kerosene

                                        تخمین       Estimate                   پره         Spoke                    بخاری        Stove

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در بخشی آموزش و اصطلاحات مرکز ترجمه گهر اصطلاحات تخصصی زیست شناسی را برای شما کاربران محترم تهیه کرده ایم

برای جستجو کلید (ctrl + F) را زده و سپس لغت را در همین صفحه جستجو کنید

F

F )= Faraday constant)  اف

F )= phenylalanine)  اف

اف مت F Met

سلول اف  پرایم/پریم ‘F

سلول اف  مثبت F+-cell

F1P )= fructose-1-phosphate)

اف  1 پی

F6P )= fructose-6-phosphate)

اف 6  پی

F8C )= clotting factor VIII)  سی  8 اف

F8VWF )= von Willebrandfactor disease)

اف 8  وی دبلیو اف

F9 )= clotting factor IX)  9 اف

FA )= Fanconi anaemia)  ای اف

FAB classification )=French-American-BritishCooperative Group)

طبقه بندی اف ای بی

 

انتشار تسهیل شده facilitated diffusion

تاشدگی تسهیل شده facilitated folding

دو گونه زی facultative

بی هوازی اختیاری facultative anaerobe

سلول اختیاری facultative cell

FAD )= flavin adenine

dinucleotide)

فا  ای دی

FAD gene )= flavin adenine

dinucleotide)

ژن اف ای دی

FADH2 )= reduced flavin

adenine dinucleotide)

اف ای دی اچ 2

آرمی وورم پائیزی، بید سرباز fall armyworm

پائیزی

آیش، زمین آیش fallow

مثبت کاذب FALSE positive

آوازه، شهرت fame

familial adenomatous

polyposis

پلیپوز آدنوماتوسی خانوادگی

familial

hypercholesterolaemia

کلسترول بالای ارثی،

هایپرکلسترولمی

خانوادگی

آشنایی، آگاهی، شناخت familiarity

آنمی فانکونی، کم خونی Fanconi anaemia

فانکونی

FAP )= familial

adenomatous polyposis)

اف ای پی

ضریب فاراده Faraday constant

farnesoid X receptor )FXR)  اکس فارنسوئیدی گیرنده

فارنزیل ترانزفراز farnesyl transferase

پرواری، چاق، چرب، چربی، )fat)s

زمین حاصلخیز

خستگی، شکستگی، fatigue

کوفتگی، فرسودگی

fatty acid اسیدچرب

متیل استر اسید چرب fatty acid methyl ester

اکسیداسیون اسید چرب fatty acid oxydation

سنتتاز/لیگاز اسید چرب fatty acid synthetase

جانوران، زایگان، فون، فونا fauna

FBJ osteosarcoma virus

)=oncogene FOS)

ویروس استئوسارکومای

اف بی جی

اف بی پی  =) FBP

fructose-1,6-bis-phosphat

e)

FBPase )= fructose

bis-phosphatase)

اف بی پی آز

سلول اف  F-cell

FCS )= fetal calf stem)  اس سی اف

اف دی  )Fd )= ferrodoxin

اف داکشن، اف  رسانی F-duction

باروری، حاصلخیزی، زایایی، fecundity

گشنیدگی

کشت فد-بچ fed-batch culture

سرکوب پسخور feedback inhibition

دستگاه تغذیه اتوماتیک، feeder

-خور، خورنده

علوفه، علیق، فید استاک، feedstock

مواد خام

FEN )= flap endo nuclease)  ان ئی اف

تخمیر fermentation

فناوری تخمیر/رشد موجودات fermentation technology

ذره بینی

فرمنتر fermenter

فریتین ferritin

باکتری های آهن دار، ferrobacteria

فروباکتری

آنزیم فرو کلات، فروکلاتاز ferrochelatase

فرودوکسین ferrodoxin

باروری، حاصلخیزی، زایایی fertility

عامل باروری fertility factor

بارور سازی، حاصلخیزسازی، fertilization

کود دهی، لقاح

سلول بنیادی جنین گوساله fetal calf stem

هموگلوبین جنینی fetal hemoglobin

لکه فئولگن Feulgen stain

FGA )= fibrinogen, alpha

chain)

اف جی ای

FGF )= fibroblast growth

factor)

اف جی اف

FH )= familial

hypercholesterolaemia)

اف اچ

فیبرین fibrin

فیبرینوژن fibrinogen

 

زنجیره آلفا فیبرینوژن fibrinogen, alpha chain

عامل فیبرین کافت، عامل fibrinolytic agent

فیبرینولایتیک

رشته تنده، فیبروبلاست، fibroblast

یاخته بافت همبند

عامل رشد رشته تنده fibroblast growth factor

فیبرونکتین fibronectin

fibroplast growth factor )=

fibroblast growth factor)

عامل رشد فیبروپلاست

فیکول ficoll

field inversion gel

electrophoresis

الکتروفوروز ژلی فیلد اینورژن

کارآزمایی صحرایی field trial

FIGE )= field inversion gel

electrophoresis)

اف آی جی ئی

پر شدن /کردن fill

یاخته روپوشه ای پرکننده filler epithelial cell

فیلم ییست film yeast

پای کاذب filopodia

فیلوویروس ها filoviridae

فیلوویروس filovirus

پالایش، تصفیه filtration

فیمبریا fimbria

پروتئین انگشتی finger protein

اثر انگشت، انگشت fingerprinting

نگاره/نگاری

firefly luciferase-luciferin

system

نظام لوسیفراز – لوسیفرین

حشره)کرم ) شب تاب

آمیخته/آمیزه/دورگه نسل first filial hybrid

اول

اولین آنافاز میوتیک first meiotic anaphase

اولین متافاز میوتی first meiotic metaphase

اولین پروفاز میوتی first meiotic prophase

FISH )= fluorescence in situ

hybridization)

اف آی اس اچ

فیسیون fission

تندرستی fitness

پنج پریم five prime

fixed suspended solids

)FSS)

مواد جامد معلق ثابت )مج

مث)

چروکیده، سست، شل، نرم flaccid

تاژکها، فلاژلا flagella

فلاژلین flagellin

گونه مرغوب flagship species

منطقه جانبی/کناری flanking region

توالی جانبی/کناری flanking sequence

flap endo nuclease اندونوکلئاز فلاپ

فلاوین flavin

دی نوکلئوتید فلاوین آدنین flavin adenine dinucleotide

مونو نوکلئوتید فلاوین flavin mononucleotide

flavin mono-nucleotide فلاوین مونونوکلئوتید

نوکلئوتید فلاوین flavin nucleotide

دهیدروژناز وابسته به فلاوین flavin-linked dehydrogenase

فلاوینوید flavinoid

فلاوی ویروس )ها) flaviviridae

فلاوی ویروس flavivirus

فلاونوئید flavonoid

فلاوونول )ها ) flavonols

فلاووپروتئین flavoprotein

flesh-eating infection خورنده عفونت

شناورسازی floatation

فلوکولانت flocculant

فلوکولاسیون flocculation

آب انداختن، غرق کردن flooding

فلورا، گیاهان flora

شناوری flotation

رنگینه فلوئورسان flourescent dye

جریان flow

سلول/یاخته فلو/جریان flow cell

سیتومتری فلو /جریان، فلو flow cytometry

سایتومتری

بی ثبات، متغیر fluctuant

سیال/شاراینده شده fluidized

فلوئیدایزر Fluidizer

پرتو افشانی، شب رنگی، fluorescence

شب نمایی، فلو

ئورسانس

fluorescence activated cell

sorter )FACS)

مجزا کننده سلولی فعال

شده با پرتوافشانی /شب

نمایی/شارندگی/تشعش

ع ماهتابی

دورگه گیری به روش fluorescence in situ

 

پرتوافشانی در محل، )hybridization )FISH

فلوئوروسنس هم تیرگی

در محل

نقشه کشی /برداری fluorescence mapping

فلوئورسانس

مالتی پلکسینگ fluorescence multiplexing

باپرتوافشانی /شب

نمایی/شارندگی/تشعش

ع ماهتابی، مخابره هم

زمان چند پیام با

پرتوافشانی /شب

نمایی/شارندگی/تشعش

ع ماهتابی

قطبیت فلوئورسانس fluorescence polarization

fluorescence resonance

energy transfer

انتقال انرژی تشدیدی

فلوئورسانس

رنگینه فلوئوروسنت fluorescent dye

پرب/پروب/ردیاب/کاوشگر/ن fluorogenic probe

شانگر

فلوئوروژنیک/فلوئورسانس

زا /شب

نمایی/پرتوافشانی/شارند

گی زا

فلوئورسانس ساز، فلئوروفور fluorophore

فلوئوروکینولون fluoroquinolone

پایانه صاف/کور/پخ flush end

جریان، دسته اشعه، ذوب flux

کننده، روان ساز، سیال،

سیلان، شار، گداز آور،

پرنده، پرواز کردن flying

FMN )= flavin

mono-nucleotide)

اف ام ان

FMR1 )= fragile X mental

retardation)

اف ام آر 1

کانون، نقطه کانونی focal point

فوکاس گروپ، گروه کانونی focus group

تاری، تیرگی، سردرگمی، مه fog

فاگر fogger

هورمون تحریک کننده follicle stimulating hormone

فولیکول

فاگر فونتان Fontan fogger

آلودگی مواد غذایی/غذایی food contamination

میکروبیولوژی تغذیه food microbiology

شبکه غذایی food web

اثر پا گرفتن footprinting

دی ان ای  نا بومی/بیگانه foreign DNA

formaldehyde

dehydrogenase

دهیدروژناز فورمالدهید

فورمایت، فورمیت formite

تدوین، تنظیم، فرمول بندی، formulation

فرموله کردن

جهش پیش رو forward mutation

اف او اس  )FOS )= oncogene FOS

آلودن، خراب کردن، کثیف fouling

کردن

اثر بانی، اثر بنیان گذار founder effect

عقب افتادگی ذهنی اکس  fragile X mental retardation

شکننده

سندروم اکس شکننده fragile X syndrome

تجزیه، تقطیع، تکه تکه fragmentation

شدن، تلاشی،جزء به جزء

کردن، فروپاشی

تغییر چارچوب، دگر قالب frameshift

جهش تغییر چارچوب، جهش frameshift mutation

دگر قالب

FRAX )= fragile X

syndrome)

اف آر ای اکس

FRDA )= Freidreich’s

ataxia)

اف آر دی ای

انرژی آزاد free energy

اسید چرب آزاد free fatty acid

بنیان/رادیکال /ریشه آزاد free radical

free-rider problem of public

goods

مسئله استفاده رایگان

کالاهای عمومی

آتاکسی نوع فردریک Freidreich’s ataxia

French-American-British

Cooperative Group

گروه تعاون

فرانسوی-آمریکائی-انگلی

سی

فروکتان fructan

بارآوری، فروکتیفیکاسیون، fructification

میوه دهی

fructooligosaccharide )FOS) فروکتوالیگوساکارید

 

فروکتوز، قند میوه fructose

بیس-فسفاتاز فروکتوز fructose bis-phosphatase

فروکتوز الیگوساکارید fructose oligosaccharide

fructose-1,6-bis-phosphate فسفات بیس ،6 – -1 فروکتوز

fructose-1-phosphate فروکتوز -1 – فسفات

fructose-6-phosphate فروکتوز -6 – فسفات

FSS )= fixed suspended

solids)

مج مث

برق آسا، فولمینان fulminant

فوماراز fumarase

اسید فوماریک fumaric acid

فومونیسین fumonisin

مواد غذائی functional food

کارکردی/عملی /کاربردی

ژنوم شناسی functional genomics

کارکردی/عملی /کاربردی

گروه عامل)ی)/عمل کننده functional group

طرح کاربردی/عملی functional plan

سم قارچی fungal toxin

ضد باکتری/قارچ، قارچ کش fungicide

قارچ )ی ) fungus

فورانوکومارین furanocoumarin

فورانوز furanose

فوروکومارین furocoumarin

اسید فوساریک fusaric acid

فوساریوم fusarium

فوساریوم گرامینئاروم fusarium graminearum

فوساریوم مونیلیفورم fusarium moniliforme

امتزاج، فوزیون، فیوژن، fusion

همجوشی

ژن ممزوج /همجوش fusion gene

بازدارنده امتزاج/همجوشی fusion inhibitor

پروتئین امتزاج/همجوشی fusion protein

سم امتزاج/همجوشی fusion toxin

fusogenic agent عامل

ادغام/امتزاج/همجوشی

زائی

چرخه بی ثمر/عبث، دور بی futile cycle

حاصل

G

G )= Gibbs free energy)  جی

G )= guanine)  جی

جی مثبت +g

G1 )= G1 phase of the cell

cycle)

جی 1

G1 phase of the cell cycle سلولی چرخه از  1 جی فاز

G1P )=

glucose-1-phosphate)

جی 1  پی

G2 )= G2 phase of the cell

cycle)

جی 2

G2 phase of the cell cycle سلولی چرخه از  2 جی فاز

G3P )= glyceraldehyde-3-

phosphate)

جی 3  پی

G6P )=

glucose-6-phosphate)

جی 6  پی

G6PD )=

glucose-6-phosphate

dehydrogenase)

جی 6  پی دی

GABA )= gammaaminobutyric

acid)

جی ای بی ای

فرضیه گایا Gaia hypothesis

جهش بدست آوردن کاربری gain of function mutation

Gal )= galactose)

گالاکتومانان galactomannan

گالاکتوز galactose

گالاکتوسمی galactosemia

زرداب، زهر، کیسه صفرا، gall

مازو، ورم بافت گیاه

آهن سفید galvanized iron

زامه، سلول gamete

تناسلی/زایشی، گامت،

یاخته جنسی

تشکیل گامت gametogenesis

گامتوفیت gametophyte

گاما گلوبولین gamma globulin

اینترفرون گاما gamma interferon

اسید آمینوبوتریک گاما gamma-aminobutyric acid

گامون gamone

عقده/گره عصبی، گانگلیون ganglion

 

GAP )= GTPase activating

protein)

جی ای پی

ژن بینابینی/گپ gap gene

اتصال بینابینی/گپ gap junction

زمان بینابینی، وقفه gap period

فاز بینابینی gap phase

تعمیر بینابینی gap repair

باغ، باغبانی کردن، باغچه، garden

باغستان، باغی، بوستان،

حیاط، گلستان، ناحیه

حاصلخیز

گاز، گازی، نفخ gas

رنگ نگاری/کروماتوگرافی gas chromatography

گازی

مبادله گازی gas exchange

رنگ نگاری گاز- مایع gas-liquid chromatography

شکمی، گاستریکی، معدی gastric

گاسترین gastrin

هورمون معده- روده ای gastrointestinal hormone

نقل و انتقال مهار شده gated transport

جریان مهار کننده gating current

ترکیب/تطبیق/کنفورمیشن gauche conformation

گاش

G-banding )= Giemsa

chromosome banding)

اتصال جی

GBY )= gonado blastoma Y)  وای بی جی

جعبه جی سی  GC box

GC-MS )= combined gas

chromatography-mass

spectrometre)

جی سی –  ام اس

GCP )= good clinical

practice)

جی سی پی

GCPS )= Grieg’s cephalo

polysyndactyly

syndrome)

جی سی پی اس

جی –  دی ان ای  G-DNA

GDP )= guanosine

di-phosphate)

جی دی پی

GE )= gene expression)  ئی جی

بستن، ژل، ژله، سفت gel

شدن، محلول ژلاتینی

انتشار/پراکندگی ژلی gel diffusion

الکترو فورز ژلی gel electrophoresis

صافی کردن/جداسازی ژلی gel filtration

ژلاتیناز gelatinase

تبدیل به ژلاتین شدن /کردن، gelatinization

ژلاتینیزاسیون

انعقاد، بسته شدن، gelation

ژلاسیون، لخته شدن

ژلسولین gelsolin

جواهر، ژم، گوهر gem

زاد، ژانه ژن، عامل توارث gene

ژن بعلاوه کروموزوم gene + chromosome

افزایش /تکثیر ژن )ی) gene amplification

سیستم آرایه ژن )ی) gene array system

مخزن ژن )ی) gene bank

تراشه ژن )ی) gene chip

کلون/همانند /همسانه gene cloning

سازی ژن )ی)

خوشه ژن )ی) gene cluster

کمپلکس ژن )ی) gene complex

تکثیر بیش از انتظار ژن )ی )، gene conversion

کانورژن ژن )ی )،وارونگی

ژن ) ی)

تحویل ژن )ی) gene delivery

دوز ژن )ی) gene dosage

دوپلیکاسیون ژن )ی )، کپی gene duplication

برداری ژن )ی )،همانند

سازی ژن )ی)

مهندسی ژن )ی) gene engineering

بروز/تجلی /تظاهر ژن )ی) gene expression

تحلیل تظاهر ژن )ی) gene expression analysis

آبشیب تظاهر ژن )ی) gene expression cascade

علامت تظاهر ژن )ی) gene expression marker

نمای تظاهر ژن )ی) gene expression profiling

خانواده ژن )ی) gene family

انتشار /جریان ژن )ی) gene flow

بسامد/فراوانی ژن )ی) gene frequency

تحلیل کارکرد /کار ژن )ی) gene function analysis

امتزاج/همجوشی ژن )ی) gene fusion

نقش بندی ژن )ی) gene imprinting

الحاق /دخول ژن )ی) gene insertion

 

الحاق یک ژن درون مخزن gene introgression

ژنی یک جمعیت

مخزن ژن )ی) gene library

جفت شدگی/پیوستگی ژن gene linkage

)ی)

ماشین ژن )ی) gene machine

دستکاری ژن )ی) gene manipulation

نقشه ژن )ی) gene map

نقشه برداری /نقشه gene mapping

کشی/نگاشت ژن )ی)

دستکاری ژن )ی) gene modification

جهش ژن )ی) gene mutation

خزانه /مخزن ژن )ی ) gene pool

پرب/پروب/ردیاب/کاووشگر/ن gene probe

شانگر ژن )ی )

اصلاح /تعمیر ژن )ی) gene repair

درمان توسط جایگزینی ژن gene replacement therapy

)ی)

شناسائی توالی ژن )ی) gene sequencing

جلوگیری/سرکوب نمایانی gene silencing

ژن )ی)

پیوند ژن )ی) gene splicing

استک کردن ژن )ی )، ژن gene stacking

استکینگ

تفریق ژن )ی ) gene subtraction

ژن سوئیچینگ، سوئیچ کردن gene switching

ژن )ی)

سنتز ژن )ی) gene synthesis

ژن تارگتینگ gene targeting

تاکسی ژن )ی) gene taxi

درمان ژن )ی)، ژن درمانی gene therapy

رونوشت /نسخه ژن )ی) gene transcript

انتقال/تراجایی/جابه جایی gene translocation

ژن )ی)

بانک /مخزن ژن )ی) gene-bank

بوم شناسی ژن )ی )، زادبوم genecology

شناسی، ژن اکولوژی

آزادسازی کلی general release

عامل نسخه برداری کلی general transcription factor

ترا رسانی کلی generalized transduction

تولید کننده، مولد generating

پیدایش، تولید، تولید مثل، generation

زادآوری، زادگان، زاد و ولد،

زایش، نسل

زمان تولید/زادآوری/نسل generation time

زایگر، ژنراتور، مولد generator

ژنریک، عام، عمومی، کلی، generic

نام جنسی، همانی

ژنستئین genestein

جذب و ساخت ژنتیکی، genetic assimilation

همانند سازی توارثی،

همگون سازی ژنتیکی

سد/مانع ژنتیکی genetic block

رمز ژنتیکی/وراثتی genetic code

مکمل سازی ژنتیکی genetic complementation

مشاوره ژنتیکی genetic counseling

مرگ ژنتیکی )جهش) genetic death

نقص ژنتیکی genetic defect

بیماری ژنتیکی genetic disease

فاصله ژنتیکی genetic distance

اندازه گیری فاصله ژنتیکی genetic distancing

گونه گونی/تنوع ژنتیکی، genetic diversity

گوناگونی زاد شناختی

سرگردانی ژنتیکی genetic drift

اثر ژنتیکی genetic effect

مهندسی ژنتیک)ی ) genetic engineering

تعادل/ثبات ژنتیکی genetic equilibrium

فرسایش ژنتیکی genetic erosion

رویداد ژنتیکی genetic event

انگشت نگاری ژنتیکی genetic fingerprinting

ناهمگنی ژنتیکی/وراثتی genetic heterogeneity

عدم توازن ژنتیکی genetic imbalance

اطلاعات ژنتیکی genetic information

وراثت ژنتیکی genetic inheritance

کشنده ژنتیکی genetic lethal

اتصال/پیوند ژنتیکی genetic linkage

نقشه اتصال/پیوند ژنتیکی genetic linkage map

بار ژنتیکی genetic load

دستکاری ژنتیکی genetic manipulation

نقشه ژنتیکی genetic map

نشانگر توارثی /ژنتیکی genetic marker

ماده ژنتیکی genetic material

 

تغییر ژنتیکی genetic modification

جهش ژنتیکی genetic mutation

مهیا سازی ژنتیکی genetic predisposition

پرب/پروب/ردیاب/کاوشگر/ن genetic probe

شانگر ژنتیکی

نمای ژنتیکی genetic profiling

بازپیوستگی /باز genetic recombination

ترکیبی/رکومبیناسیون/نوت

رکیبی ژنتیکی

منبع ژنتیکی genetic resource

غربال ژنتیکی genetic screening

حساسیت ژنتیکی genetic sensitivity

استعداد ژنتیکی genetic susceptibility

ژنتیک تارگتینگ genetic targeting

آزمایش ژنتیکی genetic testing

مهندسی )ژنتیک) شده genetically engineered

genetically engineered

interferon

انترفرون مهندسی )ژنتیک)

شده

genetically engineered

microbial pesticide

آفت کش میکروبی طراحی

شده ژنتیکی

تغییر داده ژنتیکی genetically modified

genetically modified food

)GMF)

غذای تغییر داده شده بطریق

ژنتیک)ی)

زادشناسی، ژنتیک، وراثت genetics

ژنیستئین genistein

ژنیستین genistin

جهاز /دستگاه genitourinary tract

تناسلی – ادراری

زادان، ژنوم، گنجینه توارثی، genome

ماده ژنتیکی مجموعه ژنها

نقشه ژنوم genome map

ژنومیک بلاتینگ genomic blotting

استثناء ژنومیکی genomic exclusion

نقش زدن ژنومیکی genomic imprinting

مخزن ژنومی genomic library

علوم ژنومی genomic sciences

ژن شناسی genomics

ژنونما genonema

ژنوفور genophore

ژنوسنسور genosensor

حسگر ژنی genosensor

ژنوتوکسیک genotoxic

سرطان زای /کارسینوژن genotoxic carcinogen

ژنوتوکسیک

ریخته ارثی، زادمون، ژنوتیپ، genotype

نژادگان، نژادمانه

قسم، جنس، جور، نوع genus

متوسط غلظت هندسی geometric mean titer

زمین زیست شناسی geomicrobiology

میکروبی، زمین زیوه

شناسی، زمین

میکروبشناسی

خاک کشت geoponics

زمین گرا geotropic

زمین گرایی geotropism

سلول تخم، یاخته germ cell

تناسلی/جنسی/زایشی

ژن درمانی سلول /یاخته germ cell gene therapy

تناسلی/جنسی

بافت تولید مثلی germ plasm

جوانه زدن، خلق کردن، germinate

رویش جرم، روییدن، زاییده

شدن، سبز کردن، شکل

گرفتن

جرم پلاسم germplasm

آبستنی، بارداری، حاملگی، gestation

دوره تکوین، دوره جنینی

دوره آبستنی gestation period

GH )= growth hormone)  اچ جی

روح، شبح، گوست ghost

gibberella ear rot ذرت پوسیدگی

ژیبرلائی/جیبرلائی

جیبرلا زیا، ژیبرلا زیا gibberella zeae

جیبرلین، ژیبرلین gibberellin

انرژی آزاد گیبز Gibbs free energy

Giemsa chromosome

banding

اتصال کروموزومی جی امسا

غول پیکری gigantism

اندام ترشحی، غده gland

الکترود شیشه ای glass electrode

GLC )= gas-liquid

chromatography)

جی ال سی

 

Glc )= glucose)

گلیا glia

گلیادین gliadin

Gln )= glutamine)

گلوبین globin

پروتئین گویچه ای globular protein

گلوبولین globulin

glocosyl transferase factor ترانسفرازگلوکوسیل عامل

گلومالین glomalin

کلافک glomerulus

چاکنای glottis

Glu )= glutamic acid)

گلوکاگون glucagon

گلوکان glucan

آنزیم گلوکوسربروسید، glucocerebrosidase

گلوکوسربروسیداز

اسید آمینه قندزا glucogenic amino acid

شیرین نوزایی، گلوکونئوژنز gluconeogenesis

قند، گلوکز glucose

glucose 6 phosphate

dehydrogenase deficiency

کمبود گلوکز 6 فسفات

دهیدروژناز

گلوکز ایزومراز glucose isomerase

آنزیم گلوکوز اکسید، گلوکز glucose oxidase

اکسیداز

glucose phosphate

isomerase

گلوکز فسفات ایزومراز

glucose-1-phosphate گلوکز -1 – فسفات

glucose-6-phosphate گلوکز -6 – فسفات

glucose-6-phosphate

dehydrogenase

دهیدروژناز فسفات – 6- گلوکز

گلوکسیداز glucosidase

گلوکوزینولات )ها) glucosinolates

گلوفوزینات glufosinate

گلوفوزینات gluphosinate

گلوتامات glutamate

گلوتامات دهیدروژناز glutamate dehydrogenase

اسید گلوتامیک glutamic acid

دکربوکسیلاز اسید گلوتامیک glutamic acid decarboxylase

گلوتامین glutamine

گلوتامین سنتتاز glutamine synthetase

گلوتاتیون glutathione

گلوتاتیون )تضعیف شده) )glutathione )reduced form

glutathione disulfide

)oxidized form)

دیسولفیدگلوتاتیون )اکسید

شده)

glutathione synthetase

deficiency

کمبود گلوتاتیون سینتتاز

گلوتلین glutelin

گلوتن gluten

گلوتنین glutenin

Gly )= glycine)

گلیسرالدهید glyceraldehyde

glyceraldehyde-3-phosphate گلیسرآلدهید -3 – فسفات

گلیستئین glycetein

قند سریشم، گلیسین glycine

گلیسین ماکس glycine max

گلیسینین glycinin

گلیسیتئین glycitein

گلیستین glycitin

گلیکوالکالوئید glycoalkaloid

قند- زیست شناسی، glycobiology

گلیکوبیولوژی

گلیکوکالیکس glycocalyx

گلیکوفورم glycoform

گلیکوژن، نشاسته حیوانی glycogen

گلیکولیپید glycolipid

شیرین کافت )ی )،کافت glycolysis

گلیکوزی، گلیکولیز

گلیکو پروتئین glycoprotein

تغییر طراحی گلیکو پروتئین، glycoprotein remodeling

تغییر مدل گلیکوپروتئین

گلیکوسیداز ها glycosidases

گلیکوزید glycoside

گلیکوزیدی glycosidic

گلیکوزینولات glycosinolate

گلیکوزیلاسیون glycosylation

گلیکوزیل ترانسفراز glycosyltransferase

گلیفسات glyphosate

glyphosate isopropylamine

salt

نمک گلیفسات

ایزوپروپیلامین

گلیفسات اکسیداز glyphosate oxidase

گلیفسات اکسیدو ردوکتاز glyphosate oxidoreductase

تریمزیوم گلیفوسات glyphosate-trimesium

 

GM-CSF )=

granulocyte-macrophage

colony-stimulating factor)

جی ام –   اس اف

GMF )= genetically

modified food)

جی ام اف

GMP )= guanosine

mono-phosphate)

جی ام پی

GMT )= geometric mean

titer)

جی ام تی

گنوتوبیوزیس gnotobiosis

جانور گنوتوبیوتیک gnotobiotic animal

GNRP )= guanine

nucleotide releasing

protein)

جی ان آر پی

ژن جی او  GO gene

جعبه گلدبرگ-هاگنس Goldberg-Hogness box

گلدن رایس  GoldenRiceTM

دستگاه گلژی Golgi apparatus

بدنه/پیکره گلژی Golgi body

کمپلکس/همتافت گلژی Golgi complex

Golgi’s apparatus گلژی دستگاه

گونادوبلاستومای نوع وای  gonado blastoma Y

عملکرد بالینی مفید good clinical practice

Good Manufacturing

Practice

کارکرد تولیدی مفید

GPI )= glucose phosphate

isomerase)

جی پی آی

خلوص درجه، درجه بندی grade

کردن، رده بندی کردن،

رقم، زوج، زینه، طبقه،

عیار، کیفیت، میزان، نوع

استوانه مدرج graduated cylinder

پیوند، پیوند زدن، پیوندک، graf

پیوندی، قلمه

دفع پیوند graft rejection

ملکول گرم، وزن مولکولی بر gram molecular weight

حسب گرم

رنگ آمیزی گرام، رنگ گرام gram stain

گراماسیدین Gramacidin

گرم منفی gram-negative

باکتری گرم منفی gram-negative bacteria

گرم مثبت gram-positive

باکتری گرم مثبت gram-positive bacteria

بافت التیامی، جوانه بافتی، granulation tissue

گوشت نو، نسج التیامی

گرانولوسیدین granulocidin

چند هسته ای، granulocyte

گرانولوسیت، گویجه

سفید دانه ای، یاخته

دانیزه ای

granulocyte colony

stimulating factor

عامل برانگیزنده کولونی

گویجه سفید دانه ای

granulocyte-macrophage

colony-stimulating factor

عامل محرک کولونی

گرانولوسیت ماکروفاژ

گرانولوما granuloma

پروتئین سبز فلوئورسنتی green fluorescent protein

گرین لیفی ولتایل green leafy volatile

اثر گلخانه ای greenhouse effect

گاز گلخانه ای greenhouse gas

گرین لیف تکنولوجیز greenleaf technologies

Grieg’s cephalo

polysyndactyly syndrome

سندروم سفالو پلی

سینداکتیلی گریگ

حالت حداقل انرژی ground state

واکنش انتقال گروهی group-transfer reaction

افزایش، تومور، رشد، رویش، growth

غده، نمو

منحنی رشد growth curve

عامل رشد growth factor

هورمون رشد growth hormone

دوره/مرحله رشد growth phase

GS )= glutamine synthetase)  اس جی

GSD )= glutathione

synthetase deficiency)

جی اس دی

GSH )= glutathione

)reduced form))

جی اس اچ

GSSG )= glutathione

disulfide )oxidized form))

جی اس اس جی

GT )= gene therapy)  تی جی

GTF )= general transcription

factor)

جی تی اف

GTF )= glocosyl transferase factor)

جی تی اف

 

GTP )= guanosinetri-phosphate)

جی تی پی

GTPase )= guanosinetri-phosphatase)

جی تی پی آز

پروتئین فعال ساز GTPase activating protein

جی تی پی آز

گوانین guanine

guanine nucleotide releasing

protein

پروتئین رها ساز نوکلئوتید

گوانین

گوانوزین guanosin

گوانوزین guanosine

دی-فسفات گوانوزین guanosine di-phosphate

گوانوزین مونو فسفات guanosine mono-phosphate

گوانوزین تری فسفاتاز guanosine tri-phosphatase

گوانوزین تری فسفات guanosine tri-phosphate

گوانیلات guanylate

گوانیلات سیکلاز guanylate cyclase

گسمر guessmer

صنف، هم آشیانه guild

اسلحه، پمپ دستی، تفنگ gun

)ی)

جنسیت آمیخته، gynandromorph

گایناندرومورف،

زن-مرد/ماده – نر ریخت

gyrase )= DNA gyrase) ژیراز

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در بخشی آموزش و اصطلاحات مرکز ترجمه گهر اصطلاحات تخصصی زیست شناسی را برای شما کاربران محترم تهیه کرده ایم

برای جستجو کلید (ctrl + F) را زده و سپس لغت را در همین صفحه جستجو کنید

 

D )= Dalton)  دی

d )= deoxy)

D V )= DNA vaccine)  وی دی

دی ای  )DA )= Dalton

dAdo )= deoxy adenosine)

گل نرگس )زینتی ) daffodil

برنج دافودیل، دافودیل رایس daffodil rice

دی ای جی  )DAG )= diacylglycerol

دایدزین daidzein

دایدزن daidzen

دایدزین daidzin

دالتون Dalton

DASH )= dynamic

allele-specific

hybridization)

دی ای اس اچ

اطلاعات، داده )ها) data

گرد آوری داده ها data collection

داتا ماینینگ، دادهکاوی data mining

دختر، دخترانه، دختری daughter

دانومایسین daunomycin

دانوروبیسین daunorubicin

DB )= dot blot)  بی دی

DBC )= double-stranded

DNA binding site)

دی بی سی

DBP )=

DNA-binding-protein)

دی بی پی

DCR )= dominant control

regions)

دی  سی آر

dCTP )= deoxy cytosine

triphosphate)

 

dd )= dideoxy)

dd NTP )=

dideoxynucleoside

triphosphate)

 

DE )= DNA extraction and

quality control)

دی ئی

نو پدید de novo

شناسایی فی البداهه /بدون de novo sequencing

پیش آگاهی/اطلاع قبلی

 

سنتز نوپدید/دینوو de novo synthesis

DEAE )= diethylamino-D

ethanol)

دی ئی ای ئی

کری، ناشنوایی deafness

تراکم زدایی deagglomeration

آمید زدایی، بی آمید شدن deamidation

دآمیناز deaminase

آمین زدایی، دآمیناسیون deamination

DEB )= mutagen

dipoxybutane)

دی ئی بی

سرریزکنی decantation

سرریزکن decanter

سرریزکردن decanting

دکربوکسیلاز decarboxylase

پوسیدگی، فاسد شدن، decay

گندیدن

آلودگی زدایی، پاکیزه سازی، decontamination

رفع آلودگی، ضد عفونی

کیت ضد عفونی، وسایل رفع decontamination kit

آلودگی

ویروس معیوب /ناقص defective virus

دفنسین/دیفنزین ها defensins

عیب، کمبود، نارسایی، deficiency

نقص، نقصان

واسطه/محیط کشت تعریف defined medium

شده

کدون دژنره degenerate codon

دژنراسیون degeneration

دژراسی degeracy

آب برداری، آب زدایی، از dehydration

دست رفتن آب بدن،

پسابش

دهیدروژنازها dehydrogenases

هیدروژن /ئیدروژن dehydrogenation

زدایی /گیری،

دهیدروژناسیون

د هیدروکسی فنیل آلانین dehydroxyphenylalanine

داینوکوکوس رادیودورانس، deinococcus radiodurans

رادیو دورانس د اینوکوک

آب دیونیزه شده de-ionized water

Del )= deletion)

بند/ماده دیلانی Delaney clause

پر حساسیتی عقب /به تاخیر delayed hypersensitivity

افتاده، هایپر سنسیتیویته

با تاخیر

delayed-type

hypersensitivity reaction

واکنش فوق حساسیتی

تاخیر دار

حذف deletion

جهش حذفی deletion mutation

آزاد سازی عمدی deliberate release

پرتاب، تحویل، رهایی، delivery

زایمان، نجات

اندوتوکسین دلتا، درون delta endotoxin

زهرابه دلتا

تقاضا، نیاز demand

آمار نگاری، جمعیت شناسی demography

denaturant gradient gel

electrophoresis

الکتروفوروز ژل با شیب تقلیب

کننده، دناتورانت گرادیان

ژل الکتروفوروز

تخریب، تقلیب، قلب ماهیت، denaturation

واسرشتی

دی ان ای  تقلیب، denaturation DNA

دی ان ای   دناتوره

قلب ماهیت کردن، denature

واسرشتن

دی ان ای  واسرشته /تغییر denatured DNA

یافته/تقلیب شده

denaturing gradient gel

electrophoresis

الکتروفوروز ژل تغییر ماهیت

دهنده گرادیان، دینیچرینگ

گریدینت ژل الکتروفورسیز

denaturing polyacrylamide

gel electrophoresis

الکتروفوروز ژل تغییر ماهیت

دهنده پلی آکریلامید

درختپار، دندرایمر dendrimer

دارینه، دندانه، دندریت، dendrite

شجری

دارینه ای، درختواره، dendritic

دندریتی، شاخه دار،

شجری

سلول دندرایتی /دندریتی dendritic cell

فرگشت دندریتی dendritic evolution

سلول لانگر هانس dendritic langerhans cell

دندریتی/دندرایتی

 

پلی مر های dendritic polymer

دندریتی/دندرایتی

ویروس تب دانگ dengue fever virus

احیای نیترات، شوره برداری denitrification

باکتری های شوره زدا denitrifying bacteria

تراکم/چگالی/غلظت سنج densitometer

تراکم، چگالی، غلظت density

density gradient

centrifugation

سانتریفوژ با شیب چگالی،

مرکز گریزش به روش

تغییرات چگالی، میان

گریزش شیب چگالی

dentato rubral-pallidolusyian

atrophy

آتروفی دنتاتو

روبرال-پالائیدولوزیان

خمیر دندان، دندان شوی dentifrice

دنتینوژنسیس ایمپرفکتا dentinogenesis imperfecta

دنتوگرام، نقشه dentogram

دندانها /دهان

دارینه dentrite

داکسی deoxy

داکسی آدنوزین deoxy adenosine

داکسی سیتوزین تری deoxy cytosine triphosphate

فسفات

deoxy thymidine di

phosphate

داکسی تیرامیدین دی

فسفات

deoxy thymidine mono

phosphate

داکسی تیرامیدین مونو

فسفات

deoxy thymidine tri

phosphate

داکسی تیرامیدین تری

فسفات

دزوکسی نیوا لنول deoxynivalenol

د اکسی نوکلوتید deoxynuclotid

اسید داکسی ریبونوکلئیک deoxyribo nucleic acid

داکسی ریبونوکلئاز deoxyribonuclease

deoxyribonucleic acid

)DNA)

دزوکسی ریبونوکلئیک اسید

پروتئین داکسی ریبونوکلئیک deoxyribonucleoprotein

دزوکسی ریبو نوکلئوتید deoxyribonucleotide

دزوکسی ریبوز deoxyribose

داکسی ریبوویروس deoxyribovirus

واقطبش depolarization

واقطبیدن depolarize

واقطبیده depolarized

واقطبنده depolarizer

افت، افسردگی، تنزل، depression

ضعف، فرورفتگی، گودی

بی پناه کردن، بی حفاظ deprotection

کردن دیپروتکشن

دپروتئینیزاسیون deproteinization

Der )= derivative

chromosome)

 

دی ریپرس کردن، دی derepression

ریپرشن، رفع سرکوب

کروموزوم اشتقاقی derivative chromosome

گرفته/مشتق شده، ماخوذ derived

جذب از راه پوست، جذب dermal absorption

جلدی

جذب سطحی پوستی، رو dermal adsorption

نشینی پوستی

تماس پوستی /جلدی dermal contact

نفوذ جلدی/از راه پوست dermal penetration

دساچیوراز desaturase

دسنسیتیزاسیون، desensitization

حساسیت زدائی

Desert Hedgehog Protein

)Dhh)

پروتئین خارپشت

بیابانی /کویری

دزفرواکسامین منگنز desferroxamine manganese

خشکانه desiccator

دسولفو ویبریو desulfovibrio

تعیین کننده، دترمینان، determinant

گمارنده

تحلیل جبرباورانه /گمارشی deterministic analysis

تاثیر جبری/گمارشی deterministic effect

دتوکسیکیشن، سم زدائی detoxication

ارزش پیشبرد/توسعه development value

ابزار، تدبیر، دستگاه، علامت، device

وسیله

دویل بیس Devilbiss

دکستران dextran

راست بر، راست گرد، هم dextrorotary

جهت عقربه ساعت

DGI1 )= dentinogenesis

imperfecta)

دی جی آی  1

دی اچ ای پی  DHAP )= di hydoxy acetone

 

phosphate)

DHEA )= di-hydro

epiandrosterone)

دی اچ ئی ای

DHF )= di-hydro folate)  اف اچ دی

DHFR )= di-hydro folate

reductase)

دی اچ اف آر

Dhh )= Desert Hedgehog

Protein)

دی اچ اچ

DHPR )= di-hydro pteridine

reductase)

دی اچ پی آر

DHT )= di-hydro

testosterone)

دی  اچ  تی

DHTR )= di-hydro

testosterone receptor)

دی اچ تی آر

di hydoxy acetone

phosphate

دی هیدروکسی استون

فسفات

Dia )= diakinesis)

بیماری قند، دیابت diabetes

diabetes mellitus optic

atrophy deafness

بیماری/سندروم /عارضه

ولفرام

diacylglycerol )DAG) دیاسیلگلیسرول

diadzein )= daidzein) دیادزین

فرآیند تشخیصی )طبی) diagnostic procedure

دیاگنوستیز، مربوط به diagnostis

تشخیص طبی

دیاکینزیس diakinesis

تراکافت )ی)، تجزیه، دیالیز dialysis

کشت دیالیزی dialysis culture

الماس، لوزی diamond

تراگذری diapedesis

دیاستریوایزومر diastereoisomer

دیا اوکسی diauxy

Dic )= dicentric)

دیسنتریک dicentric

آنزیم خردکننده/دایسر dicer enzyme

دیداکسی dideoxy

dideoxynucleoside

triphosphate )dd NTP)

دیداکسی نوکلئوزید

تریفسفات

دی داکسی نوکلئوتید dideoxynucleotide

didN )= dideoxynucleotide)

دی الکتروفوروز dielectrophoresis

دی اتیل آمینو-دی  اتانول diethylamino-D ethanol

differential centrifugation میان

گریزش/سانتریفوژاسیون

دیفرانسیلی

نمایش دیفرانسیلی differential display

برچسب گذاری دیفرانسیلی differential labeling

محیط کشت /واسطه differential medium

دیفرانسیلی

بهم تابیدگی دیفرانسیلی differential splicing

تفکیک، تمایز، تمایز یابی، differentiation

جدایش

اختلاط، انتشار، پخش، diffusion

پراکندگی، نفوذ، نشت

گواریدن، هضم کردن /شدن digest

گوارش، هضم digestion

دی گلیسرید diglyceride

دی هیبرید dihybrid

آمیزش دی هیبرید dihybrid cross

di-hydro epiandrosterone هیدرواپیآندوسترون-دی

di-hydro folate هایدروفولات   – دی

di-hydro folate reductase رداکتاز هایدروفولات   – دی

دی –   هایدرو پتریدین رداکتاز di-hydro pteridine reductase

dihydro pyrimidine

dehydrogenase

دی هایدروپیریمیدین

دهیدروژناز

di-hydro testosterone هایدروتستوسترون   – دی

di-hydro testosterone

receptor

گیرنده

دی –   هایدروتستوسترون

دی هایدروفولات رداکتاز dihydrofolate reductase

دی هیدروکسی فنیل آلانین dihydroxyphenylalanine

اتساع، انبساط dilatation

تضعیف، رقت، رقیق dilution

سازی/شدگی/کردن

دیمر dimer

دینیتروفنول dinitrophenol

dioctadectylamidoglycylsper

mine tetra fluoroacetic

acid

اسید

دایوکتادکتیلآمیدوگلیسیل

سپرمین تترا

فلوئورواستیک

Dip )= diplotene)

دیپل Dipel

دی پپتیدیل- پپتیداز dipeptidyl-peptidase

 

پادزهر دیفتری diphtheria antitoxin

تمام دانه، توام، دو برابر، diploid

دوتایی، دولا، دولاد،

دیپلوئید، زوجی

سلول دوتایی/دیپلوئید diploid cell

دولاد چهر، دیپلوفاز diplophase

دیپلوتن diplotene

دیپ-پن لیتوگرافی، نقش dip-pen lithography

زدن/نگارش نوک قلمی

دیپ-پن نانولیتوگرافی، نانو dip-pen nanolithography

نقش زدن/نگارش نوک

قلمی

زهر/سم دیفتری، دیفتریا diptheria toxin

توکسین

Dir )= direct)

پادتن پرتو افشان مستقیم direct fluorescent antibody

تکرار مستقیم direct repeat

انتقال مستقیم direct transfer

ارزش استفاده مستقیم direct use value

تکامل/فرگشت جهت directed evolution

دار/هدایت شده

جهش زایی هدایت شده directed mutagenesis

خود گردایش هدایت شده directed self-assembly

تاک سازی جهت یافته، directional cloning

همسانه سازی جهت دار

انتخاب جهت دار directional selection

کثیف، کثیف شدن /کردنکننده dirty

بمب کثیف dirty bomb

Dis )= distal)

جوره/رقم/سویه /واریته disabled strain

خنثی شده

دوقندی، دی ساکارید disaccharide

دی ان ای  خنثی شده disarmed DNA

برنامه ریزی بلایا/حوادث disaster planning

تبعیض کننده، فرق گذار discriminator

شیوع بیماری disease outbreak

انتقال بیماری disease transmision

گند زدا، ماده ضد عفونی disinfectant

کننده

ضد عفونی، گندزدایی disinfection

دیسجانکشن disjunction

دیسک،صفحه، صفحه گرد disk

دایزومی disomy

شخص/دستگاه پخش /توزیع dispenser

)کننده)

توزیع dispensing

انتشار، پخش، پراکندگی dispersal

انتشار، پراکندگی، پراکنش dispersion

دیسپلیسمنت لوپ، حلقه displacement loop

جابجائی

انهدام، خنثی سازی، disposal

دسترسی، دفع، دور ریزی

انتخاب گسلنده، گزینش disruptive selection

گسسته

تشریح، کالبد شکافی dissection

disseminated intravascular

coagulation

انعقاد درون آوندی /رگی

گسترده

اشاعه دادن، پخش /منتشر disseminating

کردن

اشاعه، انتشار، پخش، ترویج dissemination

اشاعه دهنده، ترویج /منتشر disseminator

کننده

دگرگون سازی، dissimilation

دیسسیمیلیشن، ناشبیه

ساختن، ناهمانند سازی،

ناهمگون سازی

آنزیم جدا ساز/انفکاکی dissociating enzyme

تفکیک، جدایش، جدایی، dissociation

شکند، واپاشی

پرب/پروب/ردیاب/کاووشگر/ن dissolved oxygen probe

شانگر اکسیژن محلول

انتهایی /دور distal

پخش، تقسیم، توزیع distribution

پیوند دی سولفید disulfide bond

پیوند دو گوگردی disulphide bond

پل دی سولفیدریل disulphydryl bridge

اختلاف، تفاوت، تنوع، diversity

گوناگونی

diversity biotechnology

consortium

کنسرسیوم تنوع زیست

فناوری/بیوتکنولوژی

برآورد تنوع diversity estimation

DM )= myotonic dystrophy)  ام دی

 

DMAD )= diabetes mellitus

optic atrophy deafness)

دی ام ای دی

DMD )= Duchenne

muscular dystrophy)

دی ام دی

Dmin )= double minute)

DNA )= deoxyribo nucleic

acid)

دی ان ای

تحلیل دی ان ای  DNA analysis

هلیکاز بی  دی ان ای  DNA b helicase

بکبون/رکن/محور دی ان ای  DNA backbone

مخزن دی ان ای  DNA bank

تاشدگی دی ان ای  DNA bending

پل های دی ان ای  DNA bridges

بافت نا همسان دی ان ای  ، DNA chimera

کژزاد دی ان ای

تراشه دی ان ای  DNA chip

آزمایش/تشخیص دی ان ای  DNA diagnosis

DNA extraction and quality

control

نظارت بر کیفیت و استخراج

دی ان ای

دی ان ای  فینگرپرینت DNA fingerprint

DNA fingerprinting )DNA

profiling)

تشخیص اثر انگشت

دی ان ای  ئی،

دی ان ای  فینگرپرینتینگ

خرد/ریز/قطعه قطعه کردن DNA fragmentation

دی ان ای

آنزیم گلیکوسیل دی ان ای  ، DNA glycosylase

دی ان ای  گلیکوسیلاز،

گلیکوسیل

دی ان ای آنزیم

دی ان ای  ژیراز DNA gyrase

دی ان ای  هلیکاز )DNA helicase )gyrase

دی ان ای  لیگاز DNA ligase

نشانگر دی ان ای   DNA marker

دمای ذوب دی ان ای  DNA melting temperature

آنزیم متیله کننده DNA methylase

دی ان ای ، دی ان ای

متیلاز

متیلاسیون دی ان ای  ، متیل DNA methylation

دار کردن /شدن

دی ان ای ، متیله شدن

دی ان ای

ریز آرایه دی ان ای   DNA microarray

دی ان ای  پلیمراز DNA polymerase

دی ان ای  پلیمراز DNA polymerase I 1

دی ان ای  پلیمراز DNA polymerase III 3

چند ریختی/شکلی شدن DNA polymorphism

دی ان ای

پریماز دی ان ای  DNA primase

پرب/پروب/ردیاب/کاووشگر/ن DNA probe

شانگر دی ان  ای

DNA profiling )DNA

fingerprinting)

تهیه نما/طرح دی ان ای

ترمیم دی ان ای  DNA repair

رپلیکاسیون دی ان ای  ، DNA replication

همانند سازی دی ان ای

توالی دی ان ای   DNA sequence

توالی یابی دی ان ای  DNA sequencing

بر خوردن/زدن دی ان ای  ، DNA shuffling

شافل دی ان ای

سنتز دی  ان ای  DNA synthesis

دی ان ای –  توپوایزومراز DNA topoisomerase

تشخیص تیپ دی ان ای  ، DNA typing

تشخیص هویت از راه

آنالیز دی ان ای  ،

شناسائی از روی تیپ

دی ان ای

واکسن دی ان ای  DNA vaccine

حامل دی ان ای  DNA vector

پروتئین چسبنده /اتصال DNA-binding protein

دی ان ای

DNA-dependent rna

polymerase

پلیمراز آر ان ای  وابسته به

دی ان ای

DNase )=

deoxyribonuclease)

دی  ان آز

DNAse )=

deoxyribonuclease)

دی ان آز

دی ان پی  )DNP )= dinitrophenol

docosahexanoic acid )DHA) دوکوساهگزانوئیک اسید

DOGS )=

dioctadectylamidoglycyls

permine tetra fluoroacetic

acid)

دی او جی اس

 

حوزه، زمینه، قلمرو، محدوده، domain

ناحیه

دامین/دومین/قلمرو پروتئین domain of protein

تنوع حیوانات اهلی domestic animal diversity

تنوع زیستی حیوانات اهلی domestic biodiversity

اهلی کردن domesticate

گونه های اهلی شده domesticated species

اهلی سازی، domestication

اهلی/خانگی/رام کردن

قانون بارزیت/برتری/غلبه dominance

بارز، برتر، غالب dominant

آلل غالب، دگره بارز dominant allele

مناطق کنترل/مهار غالب dominant control regions

ژن غالب dominant gene

ژن توموری – ) فعال ) غالب dominant)-acting) oncogene

اهدا کننده، بخشنده، دهنده donor

دی ان ای  دهنده/دونر donor DNA

donor junction )acceptor

junction site)

اتصال دهنده

ناحیه اسپلایس دونر/دهنده donor splicing site

DOPA )=

dihydroxyphenylalanine)

دی او پی ای

دوپازتین dopastin

خاموشی، عدم فعالیت، dormancy

مغلوبیت، نهفتگی

کشت خفته dormant seeding

جبران دوز)ی) dosage compensation

دوز، وعده، مقدار، مقدار dose

مصرف

دوزیمتری dosimetry

دات بلات dot blot

دات بلاتینگ dot blotting

هم تیرگی داتی dot hybridization

دات بلات dot-blot

کشت دوگانه double cropping

مارپیچ دوگانه/مضاعف double helix

دابل ماینیوت، ماینیوت double minute

دوبل/مضاعف

double- stranded RNA

binding domain

منطقه اتصال آر ان ای  دو

رشته ای

دی ان ای  مکمل دو رشته double-stranded

complementary DNA

)dscDNA)

ای

double-stranded DNA

binding site

محل اتصال دی ان ای  دو

رشته ای

double-stranded RNA

adenosine deaminase

آدنوزین دآمیناز آر ان ای  دو

رشته ای

روند کاهشی، down processing

بازداری/سرکوب واکنش

عادی

جهش/موتاسیون داون down promoter mutation

پروموتر، جهش کم کننده

نسخه برداری

سرکوب واکنش عادی یک down regulating

اندام یا سیستم

سرکوب واکنش عادی down regulation

Down’s syndrome داون سندروم

پائین/فرو دست، داون downstream

استریم

دوکسی سیکلین doxycycline

DPD )= dihydro pyrimidinedehydrogenase)

دی پی دی

دی پی آی  DPI

بی مقصد حرکت کردن، drift

جریان

چکه، ریز قطره، قطرک droplet

مگس سرکه/میوه drosophila

تحمل خشکسالی drought tolerance

ویژگی تحمل خشکسالی drought tolerance trait

DRPA )= dentatorubral-pallidolusyianatrophy)

دی آر پی ای

طرح دارو drug design

تاثیر متقابل دارو drug interaction

مقاومت به دارو drug resistance

تحمل دارو drug tolerance

خشک کننده بشکه drum dryer

ای/طبلی

فیلتر بشکه ای/طبلی drum filter

dsRAD )= double-strandedRNA adenosinedeaminase)dsRBD )= double- strandedRNA binding domain)

dTDP )= deoxy thymidine diphosphate)

DTH )= delayed-typehypersensitivity reaction)

دی تی اچ

dTMP )= deoxy thymidinemono phosphate)

dTTP )= deoxy thymidine triphosphate)

Duchenne muscular

dystrophy )DMD)

دیستروفی عضلانی نوع

دوشن

Dup )= duplication)

دو بخشی، دوتایی، دوقلو duplex

دی ان ای دوبخشی duplex DNA

دوپلیکاسیون، مضاعف سازی duplication

سخت شامه dura mater

سم پاشیدن، غبار، گرد، گرد dust

گیری

داستر، سم پاش duster

دایاد dyad

داینافاگ Dynafog

dynamic allele-specific

hybridization

هم تیرگی دینامیکی مختص

آلل

پویایی، پویایی شناسی، dynamics

دینامیک

داینئین dynein

داینورفین dynorphin

دیسژنیک dysgenic

دیستروفی شدن، dystrophication

دیستروفیکیشن

E

e  coli )= Escherichia coli) کولای  ئی

e  coli k12 12 کی کولای  ئی

E1B )= E1B protein of

adenovirus)

ئی 1  بی

E1B protein of adenovirus  بی 1  ئی پروتئین

آدنوویروس

E2F )= transcription factor)  اف    2 ئی

رشد زودهنگام early development

ژن پیشین early gene

پروتئین پیشین early protein

کرم خاکی earthworm

EBV )= Epstein Barr virus)  وی بی ئی

ECD )= endocardial cushion

defect)

ئی سی دی

اکدیزون ecdysone

برگشت پذیری بوم شناختی ecological resilience

انعطاف پذیری بوم شناختی، ecological succession

توالی بوم شناختی

اکولوژی، بوم ecology

سازگاری/شناخت/شناس

ی

اکوسیستم، بوم ecosystem

سازگان/سامانه /نظام،

سازگان بوم شناختی،

باز پروری بوم ecosystem rehabilitation

سازگان/زیستگاه، بازیابی

اکوسیستم

باز سازی بوم سازگان ecosystem restoration

مراقبت از بوم سازگان ecosystem service

اکوتوریزم، بوم ecotourism

گردشگری /جهانگردی

بوم سم شناسی ecotoxicology

برون پوست ectoderm

برون پوستی ectodermal

برون پوستی ectodermic

اکتوپلاسم ectoplasm

میکوریزای اکتوتروفیک ectotrophic mycorrhiza

ectrodactyly-ectodermal

dysplasia-clefting

دیسپلازی -شکاف

اکتروداکتیلی-اکتودرمال

اکتروملی، سقط اندام ectromelia

عامل ادافیک edaphic factor

اثر حاشیه ای edge effect

واکسن خوراکی edible vaccine

EDS )= Ehlers-Danlos

syndrome)

ئی دی اس

آموزگار، مربی، معلم educator

سندروم ادوارد Edward syndrome

ئی ئی سی  =) EEC

 

ectrodactyly-ectodermal

dysplasia-clefting)

EEO )= electro-end-osmosis

value)

ئی ئی او

EF )= elongation factor)  اف ئی

EF1 )= elongation factor 1)  1 اف ئی

اثر کننده، موثر effector

مولکول اثر کننده effector molecule

اثر/فایده بخشی، قدرت تاثیر efficacy

EGF )= epidermal growth

factor)

ئی جی اف

سندروم اهلرز- دانلوس Ehlers-Danlos syndrome

ایکوزانوئید eicosanoid

اسید ایکوزاپنتا انوئیک eicosapentaenoic acid

اسید ایکوزاپنتانوئیک eicosapentanoic acid

اسید ایکوزاتترا انوئیک eicosatetraenoic acid

الاستاز elastase

الاستین elastin

الکتروشیمیائی، برق electrochemical

شیمیائی

الکتروشیمی، برق شیمی electrochemistry

الکترودیالیز electrodialysis

ارزش الکترو-اند- اسمز)ی) electro-end-osmosis value

الکتروفیوژن electrofusion

الکترولیت، برق کافته electrolyte

حامل/ناقل الکترون )ی) electron carrier

ریزبینی/میکروسکوپی electron microscopy

الکترونی

electron paramagnetic

resonance

رزونانس پارامغناطیسی

الکترونی

زنجیره انتقال الکترون electron transport chain

الکترومنفی، الکترون کشان electronegative

الکترون کشانی electronegativity

ریزتراواسازی electropermeabilization

الکتروفورز، برق بری electrophoresis

الکتروپوریشن electroporation

الکتروپورزیس electroporesis

الکترواستاتیک، ساکن electrostatic

الکتریسیته ای

ELISA )=

enzyme-linked-immunoso

ئی ال آی اس ای

rbent assay)

جرم پلاسم elite germplasm

نخبه/ممتاز/الیت/برگزیده

الاژیک اسید ellagic acid

الاژیک تانن ellagic tannin

عامل تداوم elongation factor

elongation factor 1 1 شدن دراز عامل

الوشن elution

EM )= electron microscopy)  ام ئی

جا دادن، جاسازی کردن، فرو embedding

کردن، نشاندن

جنین، رویان embryo

نجات جنین embryo rescue

جنین/رویان شناسی embryology

سلول پایه جنینی، یاخته embryonic stem cell

بنیادی/دودمانی جنینی

اضطرار، حالت فوق العاده، emergency

سانحه، فوری، وضع

اضطراری

تجربی empricial

EMS )= ethyl methane

sulfonate)

ئی ام اس

امولسیون، پیمایه، شیرمایه emulsion

انانتیومر، ایزومر نوری enantiomer

انانتیوپیور، خالص انانتیومری enantiopure

قرار دادن /گرفتن در encapsidation

روپوش/روکش /پوسته

چکیده، در بر گرفته، encapsulated

کپسولی

انسفالوپاتیک encephalopathic

محصول نهائی end product

نژاد به خطر افتاده endangered breed

endangered-maintained

breed

نژاد در معرض انقراض نگه

داشته شده

بیماری بومی، شایع /رایج در endemic

محیطی خاص، محلی

واکنش انرژی endergonic reaction

خواه/اندرگونیک/اندوترمیک

end-labelled nucleic acid برچسب نوکلئیک اسید

خورده در انتها

عارضه بالشتک آندوکاریال endocardial cushion defect

 

درون شامه قلب endocardium

غده درون ریز/اندوکرین endocrine gland

هورمون درون ریز endocrine hormone

درون ریز شناسی، هورمون endocrinology

شناسی

درون بری/یاختگی endocytosis

درون پوست endoderm

درون پوستی endodermal

درون پوستی endodermic

اندوآنزیم endoenzyme

اندوگامی endogamy

endogenous retro-virus آندوژنوس رتروویروس

اندوگلیکوسیداز endoglycosidase

آندومتر، جدار زهدان/رحم endometrium

اندونوکلئاز endonuclease

اندوپپتیداز endopeptidase

درون رست /روی endophyte

درون رست endophytic

درون رستی endophytism

شبکه درونی سیتوپلاسم )endoplasmic reticulum )ER

اندورفین endorphin

اندوزوم، درون تن endosome

اندوسپرم، خورش، درون دانه endosperm

اسپور داخلی، اندوسپور، endospore

درون هاگ

اندوستاتین endostatin

یاخته درون پوشه endothelial cell

ای/اندوتلیال

endothelial nitric oxide

synthase

سینتاز اکسید نیتریک

اندوتلیال

اندوتلین endothelin

اندوتلیوم، بافت توپوشی، endothelium

توپوش، درون پوش

مشتق شده از بافت endothelium-derived

توپوشی/اندوتلیوم

اندوتوکسیک endotoxic

اندوتوکسین، درون endotoxin

زهر/زهرابه، زهرابه داخلی

آنتی بادی/کور مهندسی engineered antibody

شده، پادتن /زهر

مهندسی شده

مهندسی کردن engineering

محصول غذائی تقویت شده enhanced nutrition crop

افزایش، بهبود، تقویت enhancement

تقویت گر، جلوبرنده enhancer

عنصر تقویت گر enhancer element

انکفالین enkephalin

انولپایروویل /انولپیروویل enolpiruvil shikimate

شیکیمیت

انولپایروویل /انولپیروویل enolpyruvil shikimate

شیکیمیت

انول-آسیل پروتئین رداکتاز enoyl-acyl protein reductase

محیط کشت غنی شده enriched medium

آنسیل کردن، انسایل کردن، ensiling

انسایلینگ

آنتروسیت، انتروسیت enterocyte

انتروتوکسین، روده زهرابه enterotoxin

انترینمنت، با خود بردن/بری entrainment

سلول/یاخته های در تله /گیر entrapped cells

افتاده

entro-toxigenic E coli آنتروتوکسیژنیک کولای  ئی

انوایرومیست EnviromistTM

محیط زیست environment

environment impact

assessment

پیامد سنجی

environmental

biotechnology

بیو تکنولوژی محیط زیست،

زیست فناوری زیست

محیطی

environmental etiological

agent

عامل سبب شناختی

محیطی

عامل زیست محیطی environmental factor

سرنوشت محیط زیست environmental fate

مدل سرنوشت محیط زیست environmental fate model

بهداشت محیط environmental health

محیط کشت/مدیوم محیطی environmental media

environmental media and

transport mechanism

مکانیسم انتقال و واسطه

گری محیطی

فرابینی محیط زیست environmental monitoring

گذرگاه محیط زیست environmental pathway

آلاینده محیط زیست environmental pollutant

حفاظت محیط زیست environmental protection

نمونه محیطی environmental sample

 

دفاع از محیط زیست environmentalism

مدافع محیط زیست environmentalist

آفت در حیوانات، بیماری enzootic

حیوانی، جانورگیر

آنزیمی enzymatic

آنزیم، زیمایه enzyme

فعال سازی آنزیم enzyme activation

فعالیت آنزیم enzyme activity

تجزیه آنزیم enzyme analysis

سنجش آنزیم enzyme assay

تبه گونی/واسرشتی آنزیم enzyme denaturation

دی ریپرس/دی ریپرشن /رفع enzyme derepression

کردن سرکوب

زیمایه/دیاستاز /آنزیم

متوقف کردن آنزیم enzyme immobilization

سنجش ایمنی آنزیم enzyme immunoassay

بازدارنده آنزیم )ی) enzyme inhibitor

جنبش شناسی /کینتیک enzyme kinetics

آنزیمی

نظم آنزیم enzyme regulation

سرکوب/ریپرس /ریپرشن enzyme repression

کردن

زیمایه/دیاستاز /آنزیم،

متوقف شدن فعالیت آنزیم

enzyme-linked

immunoassay

سنجش ایمنی وابسته به

آنزیم

enzyme-linked

immunosorbent assay

سنجش ایمونوسوربنت

متصل/وابسته به آنزیم

ائوزین دوست ها، ائوزینوفیل eosinophils

ها

ذات الریه همه گیر epidemic pneumonia

روپوست epiderm

روپوستی epidermal

عامل رشد رو پوستی epidermal growth factor

epidermal growth factor

receptor

پذیرنده عامل رشد روپوستی

روپوستی epidermic

epidermolysis bullosa

acquisita

اپیدرمولیز بولوسا آکویزیتا

التهاب بیضه و بربخ epididymo-orchitis

اپی ژنتیک، پس زاد epigenetic

شناسی، پس زایشی

برچاکنای epiglottis

اپیمر، دوپار epimer

اپی مراز epimerase

رومغزی epiphysis

اپی فیزیت epiphysitis

رورست epiphyte

رورست epiphytic

رورستی epiphytism

اپیزوم، روتن episome

اپیستازی، اثر متقابل ژن ها epistasis

پوششی epithelial

یاخته روپوشه ای epithelial cell

اپیتلیال پروجکشن، epithelial projection

برجستگی

پوششی/روپوشه ای

اپی تلیوم، بافت پوششی، epithelium

برون پوش، بشره غشاء

مخاطی، پوشش

سنگفرشی

اپی توپ، تعیین کننده، تعیین epitope

کننده پادگنی

اپیزوئوتیک، ناخوشی همه epizootic

گیر حیوانی، همه گیری

دامی

EPR )= electron

paramagnetic resonance)

ئی پی آر

زهر سم اپسیلون epsilon toxin

ویروس اپشتاین بار Epstein Barr virus

فرضیه تعادل equilibrium theory

تجهیزات، دستگاه، لوازم، equipment

وسایل

وزن هم ارز equivalent weight

ER )= endoplasmic

reticulum)

ئی آر

ارگوتامین ergotamine

ERV )= endogenous

retro-virus)

ئی آر وی

باکتری اروینیا کاراتوورا erwinia caratovora

باکتری اروینیا اوره دوورا erwinia uredovora

اریتریول erythritol

 

اریتروسیت، گلبول قرمز erythrocyte

اریتروپوئیزیس، خونسازی، erythropoiesis

گویچه قرمز سازی

اریتروپوئیتین erythropoietin

ES )= embryonic stem cell)  اس ئی

ES cells )= embryonic stem

cells)

سلول/یاخته های ئی اس

اثر/زخم، اسکار eschar

Escherichia coli )E  coli) اشریشیاکولای

باکتری اشرشیا کولیفورم Escherichia coliform

آمینو اسید اساسی /ضروری، essential amino acid

اسید آمینه

اساسی/ضروری

اسید چرب اساسی/ضروری essential fatty acid

ماده غذایی essential nutrient

اساسی /ضروری

essential polyunsaturated

fatty acid

اسید چرب پر اشباع نشده

اساسی

EST )= expressed sequence

tag)

ئی اس تی

استعداد/امکان/پتانسیل/توا establishment potential

ن استقرار

استر ester

استری شدن esterification

استروژن، فحل زا estrogen

ETEC )= entro-toxigenic

E coli)

ئی تی ئی سی

اتانول ethanol

ارزش های اخلاقی ethical values

اتیدیوم بروماید، برومید ethidium bromide

اتیدیوم

رامه شناسی، قوم زیست ethnobiology

شناسی

اتیل استات ethyl acetate

سولفونات اتیل متان ethyl methane sulfonate

اتیلن ethylene

عامل سبب شناختی etiological agent

اتیولوژی، سبب شناسی، etiology

علت شناسی، مطالعه

علل بیماری

اتیوپلاست etioplast

هوهسته ای، یوکاریوت eucaryote

کروماتین حقیقی، یوکروماتین euchromatin

به نژاد شناسی، به نژادی eugenics

هسته دار، یوکاریوت eukaryote

هوبر، یوکاریوتیک eukaryotic

سلول یوکاریوتیک، یاخته eukaryotic cell

هوبر

بهگان، بهلاد، هولاد، یوپلوئید euploid

حشره ذرت اروپایی European Corn Borer

اوتروفیکیشن، مردابی شدن، eutrophication

هو پرور شدگی

تخلیه evacuation

ارزشیابی، ارزیابی، برآورد evaluation

رویداد، حادثه، واقعه، وقوع event

تحول، تکامل، رشد، فرگشت evolution

اکس ویوو ex vivo

هیئت بررسی examination body

اکسیپینت excipient

انقطاع، برداشتن، بریدن، جدا excision

سازی،حذف، قطع

برانگیزش، تحریک excitation

تحریک شونده، تحریکی excitatory

اسیدهای آمینه تحریک excitatory amino acids

شونده

کروماتوگرافی تخریبی /طردی exclusion chromatography

واکنش انرژی ده exergonic reaction

ارزش وجودی existence value

اگزوبیولوژی، برون زیست exobiology

شناسی، زیست

شناسی کیهانی

اگزوسیتو،ز برون رانی، برون exocytosis

یاختگی

اگزوژنی، برون خاست، برون exogenous

زا، برون زاینده، پیدا زا، دو

لپه

آنزیم اکسوگلیکوسید، exoglycosidase

اکسوگلیکوسیداز

اکسون، اگزون، رمزآور exon

اگزونوکلئاز exonuclease

جرم پلاست exotic germplasm

نابومی/بیگانه /خارجی

 

گونه های غیر بومی /بیگانه exotic species

برون زهر، سم خارجی exotoxin

درجه بندی عددی ژنتیک expected progeny difference

والدین دام

بازدم، تاریخ مصرف، دم بر expiration

آوری، مرگ

روش انفجاری explosion method

انفجاری، قابل انفجار، explosive

منفجره

مرحله رشد تصاعدی exponential growth phase

صادرات، صادر کردن، صدور export

صادر کننده exporter

پرتوگیری، تماس، در معرض exposure

چیزی قرارگرفتن، سطح

تماس، قرار دادن در معرض

چیزی، نور دهی

آشکار، اکسپرس، صریح، express

ظاهر کردن، فوری

expressed sequence tag

)EST)

اکسپرس سیکوئنس تگ،

برچسب توالی اکسپرس

بیان، تظاهر، نمایانی، expression

هویدایی

تحلیل تظاهر expression analysis

آرایه تظاهر expression array

expression library مخزن

نمایانی/تظاهر/هویدائی

دسته بندی expression profiling

نمایانی/تظاهر/هویدائی

دیسفیژیای آشکار/بارز  expressive dysphasia

بروز، درجه تظاهر، رسایی، expressivity

نمود

حفاظت در خارج از محل ex-situ conservation

ex-situ conservation of farm

animal genetic diversity

حفاظت تنوع ژنتیکی دام و

طیور در خارج از محل

پنی سیلین دارای طیف extended spectrum penicillin

گسترده

بازشدگی، کشیدگی extension

خسارت ظاهری، هزینه external cost

خارجی

اکسترنال بیم رادیشن، external-beam radiation

پرتوافکنی اشعه خارجی،

پرتوافکنی اکسترنال بیم،

پرتو دهی خارجی

خاموش، منقرض extinct

نژاد/نسل منقرض extinct breed

اضمحلال، انقراض، نابودی extinction

خاموش کننده extinguisher

برون/خارج سلولی /یاخته ای extracellular

خارج سلول)ی) extracellularly

ژن خارج کروموزومی extrachromosomal gene

extrachromosomal genetic

element

عنصر ژنتیکی خارج

کروموزومی

ذخیره استخراج extractive reserve

ژن خارج هسته ای، ژن extranuclear gene

سیتوپلاسمی

برون چشمی extraocular

باکتریهای دوست /افراط extremophilic bacteria

گرا/اکسترموفیلیک

اکسترموزایم، زیمایه extremozyme

غائی/فرینه/نهائی، فرین

زیمایه

ترواش کننده، ترواشی exudative

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 2 3 17