Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

استفاده از تکنولوژی IT و  فعالیت بیش از 600 مترجم متخصص در مرکز ترجمه گهر ما را قادر می سازد تا انجام ترجمه را در کمترین زمان ممکن مقدور سازیم.

شما می توانید هم اکنون سفارش ترجمه فوری خود را ثبت نمائید و در توضیحات دقیقا قید نمائید که تا چه زمانی به ترجمه نیاز دارید . مطمئنا اپراتور هنگام صدور فاکتور زمان تحویل را لحاظ خواهد نمود.

مرکز ترجمه گهر به شما این اطمینان را می دهد که شما را به سربعترین و با کیفیت ترین مترجم ها برساند و آنچه ناممکن به نظر می آید را برایتان عملی نماید.

برای ترجمه فوری سفارشات شما تمهیداتی خاص و ویژه اندیشیده شده است و در صورتی که شما درخواست ترجمه فوری داشته باشید می توانید ازاین خدمات ما استفاده نمائید.

 

ترجمه فوری در زمینه های تخصصی گروه فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، هنر

 گروه فنی مهندسی

 • ترجمه فوری مهندسی برق
 • ترجمه فوری مهندسی پزشکی
 • ترجمه فوری مهندسی مکاترونیک
 • ترجمه فوری مهندسی نفت
 • ترجمه فوری مهندسی پلیمر
 • ترجمه فوری معماری کشتی
 • ترجمه فوری کاتالیست
 • ترجمه فوری فرایندها
 • ترجمه فوری بیوتکنولوژی
 • ترجمه فوری شیمی
 • ترجمه فوری نانو
 • ترجمه فوری بیوشیمیایی
 • ترجمه فوری صنایع غذایی
 • ترجمه فوری معدن
 • ترجمه فوری مکانیک سنگ
 • ترجمه فوری سیستم محرک خودرو
 • ترجمه فوری مهندسی جوش
 • ترجمه فوری مهندسی مکانیک
 • ترجمه فوری حمل و نقل دریایی
 • ترجمه فوری دریانوردی
 • ترجمه فوری مهندسی آب
 • ترجمه فوری مهندسی زلزله
 • ترجمه فوری سازه
 • ترجمه فوری مهندسی عمران
 • ترجمه فوری مهندسی صنایع مالی
 • ترجمه فوری مهندسی صنایع
 • ترجمه فوری جوشکاری
 • ترجمه فوری استخراج فلزات
 • ترجمه فوری سرامیک
 • ترجمه فوری مهندسی مواد مرکب
 • ترجمه فوری تجارت الکترونیک
 • ترجمه فوری امنیت اطلاعات
 • ترجمه فوری شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه فوری فن آوری اطلاعات
 • ترجمه فوری معماری کامپیوتر
 • ترجمه فوری هوش مصنوعی
 • ترجمه فوری نرم افزار
 • ترجمه فوری جلوبرندگی
 • ترجمه فوری مکانیک پرواز
 • ترجمه فوری ائرودینامیک
 • ترجمه فوری مهندسی هوا فضا
 • ترجمه فوری تکنولوژی نساجی
 • ترجمه فوری مهندسی دارو سازی
 • ترجمه فوری صنایع رنگ

گروه علوم پایه

 

 • ترجمه فوری پترولوژی
 • ترجمه فوری زمین شناسی
 • ترجمه فوری اقتصادی
 • ترجمه فوری تکنونیک
 • ترجمه  فوری آبشناسی
 • ترجمه فوری چینه شناسی و فسیل شناسی
 • ترجمه فوری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • ترجمه فوری نفت
 • ترجمه فوری زیست محیطی
 • ترجمه فوری ژئوفیزیک
 • ترجمه فوری هواشناسی
 • ترجمه فوری شیمی فیزیک
 • ترجمه فوری شیمی آلی
 • ترجمه فوری شیمی و فن آوری اسانس
 • ترجمه فوری شیمی جدید
 • ترجمه فوری شیمی معدنی
 • ترجمه فوری شیمی کاربردی
 • ترجمه فوری علوم و فن آوری نانو
 • ترجمه فوری فیتو شیمی
 • ترجمه فوری آموزش شیمی
 • ترجمه فوری پیشرانه ها
 • ترجمه فوری شیمی دریا
 • ترجمه فوری شیمی پلیمر
 • ترجمه فوری فیزیک
 • ترجمه  فوری فیزیک حالت جامد
 • ترجمه  فوری فیزیک هسته ای
 • ترجمه  فوری فیزیک ماده چگالی
 • ترجمه  فوری مهندسی هسته ای
 • ترجمه  فوری آموزش فیزیک
 • ترجمه  فوری مهندسی الکترونیک
 • ترجمه  فوری بیوفیزیک
 • ترجمه  فوری علوم جانوری
 • ترجمه  فوری سلولی مولکولی
 • ترجمه  فوری بیوتکنولوژی میکروبی
 • ترجمه  فوری آماربیمه
 • ترجمه  فوری آمار اقتصادی و اجتماعی
 • ترجمه  فوری ریاضی محض
 • ترجمه  فوری آموزش ریاضی
 • ترجمه  فوری علوم کامپیوتر
 • ترجمه  فوری زیست شناسی جانوران دریا
 • ترجمه  فوری آلودگی دریا
 • ترجمه  فوری فلسفه ی علم
 • ترجمه  فوری تاریخ علم
 • ترجمه  فوری علوم دریایی و اقیانوسی
 • ترجمه  فوری بوم شناسی دریا
 • ترجمه  فوری علوم محیط زیست
 • ترجمه  فوری ریاضی مالی
 • ترجمه  فوری ریاضی کاربردی
 • ترجمه  فوری آمار ریاضی
 • ترجمه  فوری علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه
 • ترجمه  فوری بیوتکنولوژی دریا
 • ترجمه  فوری ژنتیک
 • ترجمه  فوری میکروبیولوژی
 • ترجمه  فوری علوم گیاهی
 • ترجمه  فوری بیوشیمی
 • ترجمه  فوری فوتو نیک
 • ترجمه  فوری علوم و فن آوری نانو- نانو فیزیک
 • ترجمه  فوری فیزیک نجومی
 • ترجمه  فوری فیزیک نظری
 • ترجمه  فوری فیزیک ذرات بنیادی
 • ترجمه  فوری فیزیک اتمی و مولکولی

 

گروه علوم پزشکی

 

 • ترجمه  فوری قارچ شناسی پزشکی
 • ترجمه  فوری پرستاری
 • ترجمه  فوری فیزیوتراپی
 • ترجمه  فوری ایمنی شناسی
 • ترجمه  فوری آموزش بهداشت
 • ترجمه  فوری میکروبشناسی بالینی
 • ترجمه  فوری خون شناسی
 • ترجمه  فوری فیزیولوژی
 • ترجمه  فوری فیزیک پزشکی
 • ترجمه  فوری ویروس شناسی پزشکی
 • ترجمه  فوری بهداشت محیط
 • ترجمه  فوری بیوشیمی بالینی
 • ترجمه  فوری سم شناسی
 • ترجمه  فوری پزشکی
 • ترجمه  فوری فیزیولوژی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری باکتری شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری بافت شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری ایمنی شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری قارچ شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری انگل شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری مهندسی ایمنی صنعتی
 • ترجمه  فوری بیوتکنولوژی
 • ترجمه  فوری ژنتیک پزشکی

گروه علوم انسانی

 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات مقاومت
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای نظامی
 • جغرافیا برنامه ریزی توریسم
 • طبیعت گرایی
 • سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • زبان و ادبیات عرب
 • مترجمی زبان عربی
 • علوم اقتصادی
 • اقتصاد اسلامی
 • بانکداری اسلامی
 • توسعه اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • تربیت بدنی و علوم ورزش
 • فیزیولوژی ورزش
 • بیومکانیک ورزش
 • رفتار حرکتی
 • حرکت اصلاحی آسیب شناسی
 • مدیریت ورزشی
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ ایران اسلامی
 • مطالعات خلیج فارس
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ تشیع
 • علوم اجتماعی
 • مردم شناسی
 • مدد کاری اجتماعی
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت عمران
 • جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 • توسعه روستایی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی
 • فرهنگ و زبان ها استانی
 • زبان شناسی همگانی
 • آموزش زبان فارسی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه منطق
 • علوم تربیتی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • مدیریت آموزشی
 • روانشناسی
 • کتابداری و اطلاعرسانی
 • آموزش زبان فرانسه
 • زبان و ادبیات فرانسه
 • مترجمی زبان فرانسه
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان روسی
 • زبان وادبیات روس
 • علوم تربیتی
 • مترجمی زبان آلمانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت منابع انسانی
 • آموزش محیط زیست
 • آموزش زبان آلمانی
 • مدیریت جهان گردی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق بشر
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق خانواده
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
 • حقوق شرکت های تجاری
 • ایران شناسی
 • علوم سیاسی
 • روابط بین الملل
 • باستان شناسی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم شناختی
 • روانشناسی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی خانواده درمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • حسابداری
 • مطالعات سازمان
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت امور شهری

 

گروه کشاورزی

 

 • مهندسی منابع طبیعی
 • آبخیزداری
 • مرتع داری
 • مهندسی کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • سازه های آبی
 • مهندسی و منابع آب
 • اصلاح نباتات
 • زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • تدوین و آموزش کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی
 •  جنگل داری
 • جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • مهندسی جنگل
 • مهندسی کشاورزی علوم خاک
 • مهندسی کشاورزی علوم دامی
 • پرورش و تولید طیور
 • مهندسی منابع طبیعی
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فراوری محصولات شیلاتی
 • بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • صنایع چوب
 • فراورده های چند سازه چوب
 • حفاظت واصلاح چوب
 • صنایع خمیر و کاغذ
 • محیط زیست
 • مهندسی کشاورزی
 • مکانیک ماشین های کشاورزی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • بیوتکنولوژی و کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • شناسایی و مبارزه با علف های زرد
 • مدیریت کشاورزی

 

گروه هنر

 

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ایی
 • مدیریت شهری
 • طرحی شهری
 • مهندسی معماری
 • معماری منظر
 • مهندسی معماری اسلامی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری داخلی
 • مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی
 • نمایش عروسکی
 • کارگردانی
 • بازیگری
 • سینما
 • تولید سیما
 • تهیه کنندگی
 • رادیو ادبیات نمایشی
 • تصویر متحرک
 • ارتباط تصویری
 • تصویر سازی
 • نقاشی
 • عکاسی
 • طراحی صنعتی
 • مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی
 • فلسفه هنر
 • صنایع دستی
 • هنر اسلامی
 • آهنگسازی
 • نوازندگی
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn