Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات آبخیزداری را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

آب گرایی، رطوبت گرایی Hydrotropism
محتوی آب، آبدار Hydrous
نواحی همباران Hyetal Regions
بارش نگار، هایتوگراف، بان نگار Hyetograph
باران شناسی Hyetology
نم نگار Hygrograph
نم سنج، رطوبت سنج Hygrometer
نم سنجی، رطوبت سنجی Hygrometry
رطوبت گرا Hygrophyte
رطوبت نما Hygroscope
ضریب رطوبت پوسته ای Hygroscopic Coefficient
وابسته به نم نما Hygroscopic
هسته تراکمی Hygroscopic nuclei
نم داری ، نم گیری Hygroscopicity
هذلولوی، شبه هذلولی Hyperbolic
جریان فوق بحرانی Hypercritical Flow
نزدیکترین فاصله برای تمرکز Hyperfocal Distance
هندسه فوق مقیاسات فضائی Hypergeometric
بسیار حساس Hypersensitive
حساسیت شدید Hypersensitivity
(سرعت) ماوراء صوت Hypersonic
ابررویه Hypersurface
منحنی هیپسوگرافیک Hypsographic curve
ارتفاع سنجی، فرازسنجی Hypsography
فرازسنج، هیپسومتر Hypsometer
پسماند Hysteresis
هایترگراف Hythergraph
مرکز بین المللی در تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک ICARDA (international Center for Agricultural Research in Dry Areas )
یخ Ice
نمو یخ Ice accretion
کلاهک یخی Ice cap
بلور یخ Ice crystal
غبارمه بلور یخی Ice crystal haze
گل یخ Ice flowers
مه یخی Ice fog
مرز یخی Ice limit
نقطه ذوب یخ Ice melt point
تکثیر یخ Ice multiplication
تشکیل هسته یخ Ice nucleation
ریز تگرگ، تگرگ ریزه ریزه Ice pellets
فشار یخ Ice Pressure
سوزنک یخی Ice prism
کم فشار ایسلند Icelandic low
کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی ICID (International Center Commission on Irrigation and Drainage(
یخ پوشه، یخزنی Icing
مرکز بین المللی مدیریت منابع آبی ICLARM (International Center for Living Aquatic Resources Management(
مجمع بین المللی تحقیقات جنگل زراعی ICRAF (International Council for Research in Agroforestry (
موسسه بین المللی تحقیقات زراعی در مناطق حاره ای نیمه خشک ICRISAT (International Crop Research Institute for semiarid Tropics(
مساوی، یکسان Identic
قابل شناسائی، قابل تطبیق Identifiable
شناسائی، تطبیق Identification
شناسائی کننده Identifier
شناسائی کردن Identify
شناسائی Identity
صندوق بین المللی پول برای توسعه کشاورزی IFAD (International Fund for Agricultural Development
شاخص نفوذ Infiltration Index
افق تجمع مواد Illuvial Horizon
ترسیب داخلی مواد Illuviation
موسسه بین المللی مدیریت آبیاری IIMI (International Irrigation management Institute (
مخروط ایمهوف Imhoff Cone
ضربه-اثر Impact
حوضچه ضربه گیر Impact basin
نیروی برخوردی Impact force
زاویه برخورد جریان Impact jet angle
نفوذ ناپذیری Impermeability
نفوذ ناپذیر Impermeable
سنگ نفوذ ناپذیر، سنگ ناتراوا Impermeable Rock
نفوذ ناپذیر Impervious
بستر ناتراوا Impervious Bed
خاک نفوذ ناپذیر Impervious soil
ضریب نفوذ ناپذیری Imperviousness Coefficient
پیاده سازی Implementation
پروانه پمپ Impeller
مخزن ذخیره Impounding Reservoir
چالاب، استخر Impoundment
نمونه برداری اهمیتی Importance sampling
تابع واکنش لحظه ای Impulse Response Function
موج ضربه ای Impulse wave
درجا، در محل In Situ
نقطه شروع Inception point
اینسپتی سلول Inceptisols
شروع کاویتاسیون-آستانه  کاویتاسیون Incipient cavitation
فرسایش آغازین Incipient Erosion
پیچانرودی بریده شده Incised Meander
شیارهای برشی Incised Rills
رودخانه کف سنگی Incised River
شیار برش Incision Rill
افزاش ابعاد کانال Increasing channel dimension
افزایش زمان برابر Increasing equalization time
هیدروگراف شاخص Index hydrograph
شاخص خشکی، نشان خشکی Index of aridity
شاخص های توان تولیدی خاک Indices of Soil Productivity
اندازه گیری آبدهی به روش غیرمستقیم Indirect Discharge Measurement
اقلیم داخلی Indoor climate
حفاظت ساحل ها به طور غیرمستقیم Indirect Bank Protection
تغذیه واداری، تغذیه القایی Induced-Recharge
خاک سفت شده Indurated Soil
هواشناسی صنعتی Industrial meteorology
نامساوی Inequality
اینرسی Inertia
نیروی اینرسی Inertial force
مادون قرمز Infrared
اولیت سفلی Inferior oolite
ضریب تراوایی ضریب نفوذ پذیری Infiltration Coefficient
شیرابه Infiltrate
نفوذ Infiltration
ظرفیت نفوذ Infiltration Capacity
جریان سطحی مازاد بر نفوذ در خاک Infiltration Excess Overland Flow
شدت نفوذ Infiltration Flux
جریان سطحی مازاد بر نفوذ Infiltration Overland Flow
نرخ (میزان) نفوذ Infiltration rate
مقدار نفوذ Infiltration Volume
آب نفوذ یافته Infiltration Water
نفوذ سنج Infiltrometer
نامحدود Infinite
منطقه تسخیر زمان نامحدود Infinite time capture
جریان ورودی Inflow
آبنمود جریان ورودی، هیدروگراف ورودی Inflow hydrograph
زه رسان رود Influent Stream
سرریز ورودی Influent Weir
پیچ وخم ناخالص Ingrown Meander
تلفات نخستین، کاهش اولیه Initial Abstraction
شرایط اولیه Initial conditions
عمق اولیه Initial depth
نگهداشت اولیه Initial detention
پیش باران Initial Rain
سطح ایستابی اولیه Initial stage
سرعت اولیه Initial velocity
درون خشکی Inland
مدخل، دهانه، ورودی Inlet
سرریز نیلوفری Inlet drop spillway
افت مدخل، افت دهانه Inlet loss
ضریب افت مدخل، ضریب افت دهانه Inlet loss coefficient
تبدیل مدخلی Inlet transition
ورودی Input
ورودی Input
مدل ورودی- خروجی Input-output model
درجا Insitu, In situ
اصلاح درجا Insitu remediation
تششع Insolation
ناپایداری Instability
شاخص ناپایدار instability Index
خط ناپایداری Instability line

 

سطح لحظه ای Instantaneous surface
هیدروگراف واحد لحظه ای Instantaneous Unit Hydrograph  IUH
رودخانه جدایافته Insulated Stream
آب و هوای جزیره ای Insular climate
آبگیر Intake
منطقه آبگیر Intake area
دبی آبگیر Intake discharge
آهنگ نفوذ Intake Rare
سازه آبگیری-سازه ورودی Intake structure
سرعت نفوذ Intake Velocity
سازه آبگیر دهانه ورودی Intake Works
نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی برای آب و خاک Integrated Land and Water Information System
مدیریت جامع حوزه آبریز Integrated Watershed Management
انتگرال گیری Integration
روش انتگراسیون، روش اینتگریشن، اندازه گیری سرعت جریان به روش انتگرالی Integration method
مهار جریان ورودی Intel Control
سازه ورودی Intel Structure
زراعت متمرکز، زراعت پرنهاده Intensive Cropping
زمان بین ورودی Interarrival time
گیر افتاده Intercepted
آبراهه حایل Intercepting Channel
نهر جذبی، نهر حایل Intercepting Ditch
اینترسپشن،گیرش گیاهی Interception
برگاب، زهکش جمع آوری کننده Interception Drain
تلفات برگات Interception Loss
کشت در هم Intercropping
تداخل، دخالت Interference
روانآب دیررس، روانآب تأخیری، جریان درونی Interflow
جریان درون جریانی Interflow Flow
قلمرو اشغالی Interfluve
تداخل Interference
هیئت بین الدول تغییر اقلیم Intergovernmental panel on climate change (IPCC(
حدواسط Intermediate
بارش تناوبی، بارش ناپیوسته Intermittent precipitation
رودخانه فصلی، رودخانه تناوبی Intermittent Stream
انرژی درونی Internal energy
مااش داخلی Internal Friction
زهکشی داخلی خاک Internal Soil Drainage
سال قطبی بین اللملی International polar year
رودخانه حفر شده در قشر اولیه، رودخانه کف سنگی Entrenched Meander
اینترنت Internet
اثر متقابل Interplay
درونیابی Interpolation
درونیابگر Interpolatory
فرسایش بین شیاری Interrill Erosion
منطقه همگرائی استوائی Intertropical convergence zone
قابلیت وقفه، قابلیت گسیختگی Interruptability
رودخانه منقطع Interrupted Stream
خلل و فرج ، منفذها Interstice
منطقه همگرائی بین مداری Intertropical convergence zone (ITCZ(
جبهه بین مداری، جبهه میان حاره ای، جبهه استوائی Intertropical front
تلفات اولیه Initial Loss
نگهداشت اولیه Initial Detention
رده خاکهای بین منطقه ای Intrazonal
نفوذپذیری ذاتی Intrinsic permeability
فرسایش پیش رونده Intrograde Erosion
مطالعه همه جانبه inventory survey
روش معکوس Inverse approach
مسئله معکوس inverse problem
وراونگی Inversion
ابر وارونگی Inversion cloud
لایه وارونگی Inversion layer
وارونگی میزان باران Inversion Rainfall
کف، تراز کف Invert
شیب معکوس Invert slope
سیفون معکوس، شترگلوی معکوس Inverted Siphon
برگشت پذیر، معکوس پذیر Invertible
یونوسفر Ionosphere
رود برای آبیاری Irrigating Stream
آبیاری Irrigation
نیاز آبی Irrigation Requirement
سیفون آبیاری Irrigation Siphon
سامانه آبیاری روش آبیاری Irrigation System
جریان غیرچرخشی Irrotational flow
حرکت بدون چرخش Irrotational motion
همدگرفشار Isallobar
باد همدگرفشاری Isallobaric wind
همدگردما Isallotherm
سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران Islamic republic of Iran meteorological
خطوط هم فرساینده بادی Iso Aeoloerodent Map
خطوط هم فرساینده بارانی Iso Pluvioerodent Map
همفشار Isobar
خط همفشار Isobar line
نقشه همفشار Isobaric chart
فرآیند همفشار Isobaric process
سطح همفشار Isobaric surface
خطوط هم عمق Isobath
خطوط هم برف Isochion
نقشه خطوط هم زمان تمرکز Isochron Map
هم فاصله Isodistance
همبارش Isohyet
خط همبارش Isohyetal line
نقشه همباران Isohyetal map
هم ارتفاع Isohypse
هم ارتفاعی Isohypsic
یکریخت، همریخت Isomorph
همریختی، یکریختی Isomorphism
خط هم ابر Isoneph
خطوط هم برف Isonival
نقشه هم فشار Isopiestic Map
نقاط هم باران Isopluvial
خطوط همدما Isotherm
جو همدما Isothermal atmosphere
تعادل همدما Isothermal equilibrium
لایه همدما Isothermal layer
فرآیند همدما Isothermal process
همسانی، ایزوتروپ Isotopic
همگن، ایزوتروپ Isotropic
همگرائی، همروندی، ایزوتروپی Isotropy
خطوط هم سرعت باد Isovel
خطوط هم سرعت Isovels
مرکز بین المللی مرجع خاک و اطلاعات ISRIC
تکرار Iteration
هیدروگراف واحد لحظه ای IUH
روش ایوانف Ivanov method
آزمون جار Jar test
ژاردانگ Jardang
جت Jet
پخش شدن جت Jet disintegration
جریان جت Jet flow
شیلنگ فورانی Jet nozzle
روش جت ضربه ای، روش حفاری با جریان بسیار سریع آب Jet percussion
جت استریم Jet stream
ضخامت جت Jet thickness
جت  پرتابی Jet trajectory
فوران Jetting
درز، درزه Joint
پرش، جهش Jump
ارتفاع جهش، ارتفاع پرش Jump height
رابطه بین ارتفاع سطح ایستابی و دبی در جهش آبی Jump height and stage discharge relationship
جهش آبی در مجرای غیر مستطیلی Jump in nonrectangular channel
جهش آبی در مجرای مستطیلی Jump in rectangular channel
جهش آبی در مجرای غیر شیبدار Jump in sloping channel
جهش Jumping
تقاطع، پیوند Junction
جوان Juvenile
آب جوان Juvenile water
تپه یخچالی Kame
خمسین Kamsin
قنات Kanat
قره بوران Karaburan
عدد کارمن Karman Number
پس گرداب کارمن Karman Vortex Trail

 

کارست Karst
ناحیه کارستی Karst Region
باد کوهدشت، باد کاتاباتیک Katabatic wind
ناحیه کاتامرفیک Katamorphic Zone
مقیاس دمای کلوین Kelvin temperature scale
لوله کلوین Kelvin Tube
قضیه گردش کلوین Kelvin circulation theorem
فشارسنج کیو Kew barometer
سکوی راهنما سکوی مبنا Key Terrance
فاکتور فرسایش پذیری K-Factor
یخبندان سخت، یخبندان کشنده killing frost
لزجت سینماتیک، لزجت جنبشی Kinematic viscosity
تقریب امواج سینماتیکی Kinematic wave approximation
انرژی جنبشی Kinetic energy
اصل کلیتز-سدن Kleitz-seddon principle
چشمه تپه ای Knoll Spring
طبقه بندی اقلیمی کوپن koppen climatic classification
کریکینگ Kriging
کشیدگی ( منحنی توزیع ) Kurtosis
فرمول کاتر Kutter Formula
پروتکل کیوتو Kyoto protocol
سرریز منقاری Labyrinth
سرریز کنگره ای Labyrinth spillway
دریاچه ای Lacustrine
نهشته های دریاچه ای Lacustrine Deposit
نردبان ماهی Ladder  Fish
شن باقیمانده (سنگریزه باقیمانده) Lag Gravel
زمان تاخیر Lag Time
برکه Lagoon
دریاچه Lake
ورقه ای، خطی Laminar
لایه مرزی آرام Laminar boundary layer
فرسایش لایه ای Laminar Erosion
جریان آرام، جریان خطی Laminar Flow
جریان ورقه ای یکنواخت، جریان خطی یکنواخت Laminar uniform flow
سرعت جریان ورقه ای Laminar Velocity
لایه بندی Lamination
سرزمین، اراضی Land
کاربرد زمین Land – Use
ارزیابی اراضی Land Appraisal
نسیم خشکی Land breeze
قابلیت اراضی Land Capability
خصوصیات اراضی Land Characteristics
تمیز کردن زمین ، پاک کردن اراضی Land Clearing
واحد اجزای اراضی Land Component
پسرفت تخریب اراضی Land Degradation
واحد اراضی Land Facet
شکل زمین Land form
تسطیح زمین Land Grading
مباشرت اراضی، زمینداری Land Husbandry
یخی که در اثر انجماد آبهای خشکی ها پدید می آید land ice
اصلاح اراضی Land Improvement
تسطیح زمین Land Leveling
توان تولید اراضی، باردهی اراضی Land Productivity
کیفیت اراضی Land Quality
احیای اراضی Land Reclamation
استراحت زمین، ارزیابی منابع اراضی (اراضی) Land Resting
در مقیاس زمینی Land scale
واحدهای زمینی Land scales
زمین لغزش Land Slide
تناسب اراضی Land Suitability
نظام اراضی، سیستم Land System
مالکیت اراضی Land Tenure
تیپ اراضی Land Type
واحد اراضی Land Unit
برنامه ریزی استفاده از اراضی Land Use Planning
نیازهای نوع استفاده از اراضی Land Use Requirement
انواع استفاده از زمین Land Utilization Types
باد خشکی Land wind
ریزش زمین Landfall
مالک landholder
محصور در خشکی landlocked
ماهواره لندست Landsat Satellite
چشم‌انداز، منظر Landscape
لانگلی Langley
لانگلی در دقیقه Langley per minute
معادله تندی لاگرانژ Lagrange celerity equation
زبان Language
لانینا La-nina
لاپیه Lapies
آهنگ کاهش Lapse rate
فرآیندهای جوی بزرگ مقیاس Large scale atmospheric processes
مدلسازی هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس Large scale hydrologic modeling
فرآیندهای هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس Large scale hydrologic processes
فرسایش جانبی، فرسایش پنهان Latent Erosion
گرمای نهان Latent heat
گرمای نهان ذوب Latent heat of fusion
ناپایداری نهان Latent instability
جریان جانبی Lateral current
حرکت جانبی Lateral motion
مخزن کناری Lateral reservoir
سرریز کناری Lateral spillway
عرض جغرافیائی Latitude
لاتوسول Latosol
لاواکا Lavaka
پایداری لایه Layer stability
شستن Leach
آب فروشسته شده Leachate
شست وشو Leaching
آبشویی مورد نیاز Leaching Requirement
شاخص سطح برگ Leaf Area Index
دریچه پوسته ای Leaf gate
رس لاغر Lean clay
روش کمترین مربعات Least squares method
باد پناه Lee
باد پناه Leeward
قسمت چپ بستر کانال Left overbank
راهنما Legend
آب نگار، لمینوگراف Leminograph
نسبت پروانه ای Lemniscate Ratio
طول سد، طول تاج Length of Dam
نسبت طول Length Ratio
ابر عدسی شکل Lenticular cloud
کوره، لوار، پشته، خاکریز Levee
آبراهه کوره ای Leveed Channel
تراز Level
سطح اشباع Level of saturation
سطح معنی دار بودن Level of significance
تراس مسطح Level Terrace
تراز آب ، سطح آب Level Water
دامداری و زراعت Ley Farming
چرخه حیات Life cycle
باران خفیف Light Rain
خاک سبک Light Soil
آذرخش Lightning
آذرخش راه Lightning channel
آسیب آذرخش Lightning damage
تخلیه آذرخش Lightning discharge
پژواک آذرخش Lightning echo
درخشش آذرخش Lightning flash
ثبات آذرخش Lightning recorder
آهک دادن Liming
استغراق حدی-حداستغراق Limit submerge
ارتفاع حدیاستغراق Limit submergence height
محدوده نوسان عرضی رودخانه Limits of Oscillation
لیمنولوژی Limnology
خطی Linear
معادله دیفرانسیل مرتبه اول Linear differential equation first order
فرسایش خطی Linear Erosion
برنامه ریزی خطی Linear Programming
پوشش دار، خطی شده Lined
کانال پوشش دار Lined channel
آستر، پوشش Liner
پوشش بدنه، پوشش جدار Lining
لوله جدار Lining tube
پیوندها، اتصالات Links
لبه جام Lip bucket
روان‌گرایی Liquefaction

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

هزینه ترجمه در مرکز ترجمه گهر به گونه ای تعیین گردیده است که هر کاربری از هر نقطه ای از کشور با هر توان مالی توانایی بهره مندی از خدمات ترجمه تخصصی ، آنلاین و دانشجویی مرکز ترجمه گهر را دارد . قیمت ترجمه  همواره پس از بررسی تعرفه اعلامی نهادها ، وب سایت های فعال در حوزه ترجمه ، دارالترجمه های رسمی و فیزیکی و دریافت نظرات کاربران و مترجمین تعیین می گردد .

توجه : پس از ثبت درخواست و دریافت فاکتور و اطلاع از هزینه و زمان تحویل ترجمه ، خواهشمندیم جهت کسب اطمینان خاطر لازم در خصوص تایید درخواست ترجمه ، تعرفه های سایر مراکز را نیز بررسی نموده و با خیالی آسوده نسبت به انتخاب موسسه مورد نظرتان جهت بهره مندی از خدمات تخصصی ، اقدام نمایید . می توانید به تعداد نامحدود ثبت سفارش نموده و فاکتور دریافت نمایید . پس از مطالعه مندرجات فاکتور نسبت به تایید یا عدم عدم تایید آن تصمیم گیری نمایید .

 برای ثبت سفارش سریع کلیک کنید

 • ترجمه انگلیسی به فارسی : عالی
 • ترجمه فارسی به انگلیسی :  عالی

جدول هزینه خدمات آنلاین ، تخصصی ، فوری و دانشجویی مرکز ترجمه گهر :

هزینه های مندرج در جدول زیر بر حسب یک صفحه استاندارد می باشند و میزان تخفیف برای هر فایل پس از رویت فایل توسط مسئول مربوطه در واحد ترجمه به صورت دقیق اعلام می گردد . آسان ترین راه برای اطلاع از هزینه و زمان تحویل ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی ، ارسال فایل ترجمه و یا استعلام هزینه فوری می باشد .مرکز ترجمه در تمامی فاکتورهای صادره تلاش می نماید تا حداکثر تخفیف ممکن را با عناوین مختلف اعمال نماید تا تمامی کاربران از اقصی نقاط کشور به راحتی از خدمات ترجمه آنلاین و تخصصی مرکز ترجمه گهر بهره مند گردند .

یک صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه می باشد.

 

لیست قیمت و تخفیفات حجمی سفارش ترجمه زبان انگلیسی به فارسی:

قیمت ها به تومان می باشند

زبان مبدا و مقصدزمان تحویل عادیتخفیفکیفیت عالیتعداد صفحات
انگلیسی به فارسی1روزه۰%34001 صفحه
انگلیسی به فارسی1 تا 3 روزه۰%34001 تا 9 صفحه
انگلیسی به فارسی4تا6روزه3%329810تا25صفحه
انگلیسی به فارسی7تا10روزه7%316226تا50صفحه
انگلیسی به فارسی11تا17روزه11%302651تا100صفحه
انگلیسی به فارسی18تا32روزه15%2890۱۰۱تا۲۰۰صفحه
انگلیسی به فارسی32تا69روزه19%2790201تا500صفحه
انگلیسی به فارسی70تا201روزه24%2618500تا1500صفحه
انگلیسی به فارسی1 تا 2 روزه۰%-چکیده


لیست قیمت و تخفیفات حجمی ترجمه زبان فارسی به انگلیسی:

قیمت ها به تومان می باشند

تعداد صفحات استانداردزبان مبدا و مقصدزمان تحویل عادیکیفیت عالی به همراه بازخوانیتخفیف
1 صفحهفارسی به انگلیسی1روزه12500۰%
1 تا 9 صفحهفارسی به انگلیسی1 تا 3 روزه12500۰%
10تا25صفحهفارسی به انگلیسی4تا6روزه121253%
26تا50صفحهفارسی به انگلیسی7تا10روزه116257%
51تا100صفحه فارسی به انگلیسی11تا17روزه1112511%
101تا200صفحهفارسی به انگلیسی18تا31روزه1062515%
201تا500صفحهفارسی به انگلیسی32تا69روزه1012519%
500تا1500صفحه فارسی به انگلیسی70تا210روزه950024%


لیست قیمت پایه ترجمه کلیه زبان ها برای یک صفحه استاندارد:

قیمت ها به تومان می باشند

زبان مبدا به مقصد سطح کیفیت قیمت هر صفحه
انگلیسی به فارسی ترجمه متوسط -
انگلیسی به فارسی ترجمه خوب -
انگلیسی به فارسی ترجمه عالی3400
فارسی به انگلیسی ترجمه خوب -
فارسی به انگلیسی ترجمه عالی+ بازخوانی 12500
فرانسه به فارسی ترجمه عالی 8160
فارسی به فرانسه ترجمه عالی 16320
آلمانی به فارسی ترجمه عالی 11880
فارسی به آلمانی ترجمه عالی 17100
عربی به فارسی ترجمه عالی 10560
فارسی به عربی ترجمه عالی 15360
اسپانیایی به فارسی ترجمه عالی 23520
فارسی به اسپانیایی ترجمه عالی 28800
ترکی استانبولی به فارسی ترجمه عالی 17400
فارسی به ترکی استانبولی ترجمه عالی 20400
عبری به فارسی ترجمه عالی 15600
فارسی به عبری ترجمه عالی 40800
ایتالیایی به فارسی ترجمه عالی 17400
فارسی به ایتالیایی ترجمه عالی 20400
روسی به فارسی ترجمه عالی 13800
فارسی به روسی ترجمه عالی 16800
کره ایی به فارسی ترجمه عالی 28800
فارسی به کره ایی ترجمه عالی 50400
چینی به فارسی ترجمه عالی 54000
فارسی به چینی ترجمه عالی 84000
فارسی به ترکی آذربایجانی ترجمه عالی 17280
ترکی آذربایجانی به فارسی ترجمه عالی 16800
فارسی به ارمنی ترجمه عالی 28800
هلندی به فارسی ترجمه عالی 66000
فارسی به هلندی ترجمه عالی 98400
ژاپنی به فارسی ترجمه عالی 43200
فارسی به ژاپنی ترجمه عالی 74400

تخفیف دوره ای ترجمه :

تعرفه اعلام شده برای سرویس های اعلامی ، در تاریخ 1393/8/1 به تایید واحد مدیریت مرکز ترجمه رسیده و تا پایان سال 1392 شمسی معتبر می باشد . هرگونه تغییر در تعرفه های خدماتی 30 روز قبل از اعمال در فاکتورهای اعلامی ، از این بخش به اطلاع کاربران گرامی خواهد رسید .

مرکز ترجمه گهر ، برای خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی تخفیف دوره ای در نظر می گیرد . تخفیف دوره ای سرویس های ارائه شده برای فایل های کاربرانی منظور می گردد که برای بار دوم و بیشتر از خدمات مرکز ترجمه گهر ، استفاده می نمایند . تخفیف دوره ای با توجه به سقف تعیین شده برای بار سوم و سوم به بعد حداکثر در نظر گرفته می شود . تخفیف دوره ای ترجمه برای تمامی درخواست های برگردان انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی لحاظ می گردد و محدودیت زمانی ندارد . یعنی کاربر در هر زمانی می تواند بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین درخواست های ثبت کرده در سیستم ، از تخفیف دوره ای به صورت نقدی بهره مند گردد .

تخفیف ترجمه دانشجویی :

گروه کثیری از مخاطبان سرویس برگردان تخصصی متون انگلیسی و فارسی را دانشجویان و دانشگاهیان تشکیل می دهند . با توجه به ترافیک بالا و نیاز مبرم و مداوم قشر تحصیل کرده به استفاده از خدمات ترجمه فوری ، آنلاین و تخصصی ، تعرفه های اعلامی در حوزه ترجمه فارسی به انگلیسی یا ترجمه انگلیسی به فارسی بایستی به گونه ای باشد که دانشگاهیان به راحتی از پس مخارج ترجمه متون برآیند . از سوی دیگر ، دانشجویان به دلیل تحصیل ، زمان کافی جهت انجام پروژه ها نداشته و اکثرا دقیقه 90 را برای انجام سفارش های ترجمه انتخاب می نمایند .

بسیاری از مشتریان مرکز ترجمه خود به این واقعیت اشاره می نمایند که علی رغم داشتن سواد انگلیسی بالا و تسلط به زبان انگلیسی ، مطابق تخمین های خود قادر به انجام پروژه های ترجمه نمی باشند و در بسیاری از مواقع با کمبود زمان روبه رو بوده و مجبور به تحویل پروژه می باشند . بنابراین مرکز ترجمه گهر با فراهم نمودن بستر خدماتی مناسب ، اقتصادی ، امن و شبانه روزی ، پاسخ مناسبی به نیاز مخاطبان می دهد .

تخفیف حجمی ترجمه :

در صورتی که حجم پروژه برگردان فایل های انگلیسی و!:/.1ارسی به اندازه ای باشد که مطابق بند ذیل تقسیم بندی گردد در گروه ترجمه های حجیم قرار داشته و تخفیف مناسبی با توجه به حجم پروژه و زمان تحویل در نظر گرفته می شود . تخفیف حجمی برای ترجمه فارسی یا ترجمه انگلیسی به صورت نقدی بوده و پس از کسر ، هزینه نهایی بر حسب تومان در فاکتور ترجمه تخصصی مرکز ترجمه گهری ثبت می گردد .

در صورتی که پروژه ای با در نظر گرفتن حجم فایل ، در گروه بندی زیر قرار گیرد ترجمه حجیم محسوب می گردد :

 • تحویل 4 روزه + همکاری دو مترجم
 • تحویل 2 روزه + همکاری 3 مترجم یا بیشتر
 • تحویل 10 روزه + همکاری 2 مترجم
 • تحویل بیش از 12 روزه + همکاری یک مترجم

در حالت کلی ، هدف از ارائه تخفیف ، آسان تر کردن انتخاب و تصمیم گیری در بهره مندی از سرویس های ارائه شده می باشد و کاربران گرامی جهت دریافت تخفیف مناسب می توانند با شماره های اعلامی در وب سایت مرکز ترجمه در ارتباط باشند .

تخفیف ترجمه فوری :

ترجمه فوری ، به دلیل درصد بالای دخیل شده در هزینه کمی بالاتر از سایر قیمت های اعلامی می باشد بنابراین به منظور سهولت در مرحله ثبت درخواست ، تخفیف لازم لحاظ می گردد . لازم به ذکر است زمانی که در پروژه ای تنها یک مترجم مجری انجام ترجمه فارسی یا ترجمه انگلیسی می باشد به راحتی می توان مانور لازم را در تعیین هزینه مناسب ترجمه داشت . اما زمانی که برای یک پروژه ترجمه بیش از یک مترجم انتخاب شده و پروژه را انجام دهند طبیعتا رقم تخفیف نیز کاهش خواهد یافت . در حالت کلی ، تخفیف حول محور مترجم بوده و تصمیم گیری نهایی بر عهده مترجم پروژه ترجمه فایل انگلیسی یا فایل فارسی میب اشد .

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تخفیف ویژه عید سعید فطر


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

به مناسبت عید سعید فطر  تمام سفارشاتی که از تاریخ 14 – 17 مرداد ماه ثبت شوند شامل 5% تخفیف می شوند

off gahar translation2

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با توجه به رشد روزافزون اطلاعات و ارتباطات در زمینه امور تجاری و بازرگانی و تبدیل روشهای سنتی به مدرن برای انجام این امور، نیاز به خدمات و سرویسهایی جدید در این زمینه در جامعه حس میشود. با آگاهی از این امر، مرکز ترجمه گهر اقدام به راه ندازی بخشی کردهاست که به صورت تخصصی به این مهم میپردازد. ما در این بخش سعی کردهایم با ارائه سرویسها و خدمات متنوع به نیازمندیهای مشتریان خود در این زمینه پاسخ گفته و باعث شفاف سازی و تسهیل در امور مبادلات و تبادلات تجاری و اداری این عزیزان با طرفین خارج از کشور باشیم. برای آگاهی از شرح خدمات و سرویسها در این زمینه به بخش 1.2 این مستند مراجعه فرمایید. پاسخ گفته و باعث شفاف سازی و تسهیل در امور مبادلات و تبادلات تجاری و اداری این عزیزان با طرفین خارج از کشور باشیم. برای آگاهی از شرح خدمات و سرویسها در این زمینه به بخش 1.2 این مستند مراجعه فرمایید.

شرح سرویسها و خدمات بازرگانی و اداری

در این قسمت شما با شرح خدمات و سرویسهای ارائه شده توسط مرکز ترجمه گهر در زمینه بازرگانی و اداری آشنا خواهید شد.

ترجمه نامه نگاریها و مکاتبات تجاری

در این سرویس امور نامه نگاری و مکاتبات تجاری شما در زمینههای مختلف مانند : اخذ نمایندگی، امور و تشریفات گمرکی، مکاتبات روزمره و …. توسط مترجمین مجرب ما، با سرعت و دقت مورد نظر شما ترجمه خواهد شد.

ترجمه استعلام قیمت و پروفرما

در این قسمت مرکز ترجمه گهربه دو صورت با مشتریان خود همکاری میکند. اول صرف ترجمه متن استعلام قیمت و یا پروفرما و دوم، ترجمه متن استعلام قیمت و یا پروفرما و تدوین آن بر اساس استانداردهای بینالمللی مانند اینکوترمز2000 و … با کمک متخصصین بازرگانی ماترجمه قراردادها

ترجمه اسناد مناقصه

ترجمه دستورالعمل ها ، استانداردها ، گزارش ها ، رویه ها

ترجمه برشور و کاتالوگ

برگزاری تله کنفرانس و  ویدئو کنفرانس با شرکای تجاری شما در خارج از کشور

بدین صورت که مترجمین ما واسط شما و شریک تجاری شما خواهند شد و با انجام یک ترجمه همزمان بین دو طرف، ارتباط بین دو طرف را از طریق تلفن و یا ویدئو برگزار خواهند کرد.

اعزام مترجم همراه

در این سرویس بنا بر درخواست مشتری یک مترجم مسلط به امر ترجمه همزمان و مکاتبات اداری و تجاری به عنوان مترجم همراه، اعزام میگردد. اعزام مترجم برای سفرهای داخل و خارج از کشور نیز میسر میباشد.

ترجمه تلفنی

این سرویس برای رفع نیاز آنی مشتریان به خدمات ترجمه ارائه میگردد. در این سرویس مشتری با مترجمین ما ارتباط تلفنی برقرار کرده و از طریق تلفن به انجام امور خود خواهد پرداخت. این سرویس برای مشتریان در خارج از کشور هم قابل ارایه میباشد.

ارائه خدمات ترجمه در نمایشگاها و سمینارها

ممکن است که در برگزاری نمایشگاهها و سمینارها چه در داخل و چه در خارج از کشور نیاز به یک و یا چند مترجم به زبانهای مختلف داشته باشید. در این صورت مرکز ترجمه گهر مترجمین مورد نظر شما را به تعداد و زمان مورد نیاز شما در اختیار شما میگذارد.

ترجمه و گردآوری اخبار

در این سرویس بنابر درخواست مشتری، اخبار تخصصی و مرتبط با زمینه کار مشتری در بازههای زمانی مورد توافق از منابع مختلف گردآوری و دستهبندی میشود و در اختیار مشتریان قرار میگیرد. در این قسمت در صورت خواست مشتری، کارشناسان ما در زمینه تحقیق بر روی اینترنت به منظور جمع آوری اطلاعات از کالاها، خدمات و بازارهای جدید نیز آماده به همکاری میباشند.

بومی سازی نشریات تخصصی و وب سایت چندزبانه

در این سرویس چنانچه بنگاه تجاری، صنعتی و یا بازرگانی دارای نشریه و یا وبسایت تخصصی باشد. مرکز ترجمه گهر آدمادگی لازم را برای بومیسازی این نشریات و یا وب سایتها به زبانهای مختلف دنیا دارا میباشد.

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ترجمه گهر


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

گروه ترجمه گهر:قیمت گیری رایگان و فوری می باشد . می توانید به تعداد نامحدود ثبت درخواست نموده و فاکتور دریافت نمایید . فاکتور شامل اطلاعاتی نظیر زمان تحویل ترجمه و هزینه انجام می باشد و کاربران پس از دریافت فاکتور و اطلاع از آن ، می توانند نسبت به تایید یا عدم تایید فاکتور اقدام نمایند بنابراین می توایند به صورت نامحدود نسبت به ثبت درخواست ترجمه و قیمت گیری اقدام نمایید .

 

marahel

.

جهت دریافت ترجمه تخصصی در رشته های فنی و غیر فنی ، سفارش خود را در سیستم ثبت نموده و منتظر دریافت فاکتور هزینه و زمان باشید . حق انتخاب با شما بوده و دارالترجمه ابتدا شما را از هزینه انجام پروژه ترجمه و زمان تحویل آن آگاه نموده و سپس منتظر دریافت پاسخ شما مبنی بر تایید فاکتور و یا رد آن خواهد بود . بنابراین ، کافی است صرفا متن خود را از طریق فرم ثبت درخواست ترجمه و یا از طریق ایمیل برای مرکز ترجمه گهر ارسال نمایید . کیفیت و امنیت ترجمه های انجام شده از سوی مرکز ترجمه گهر به صورت کامل و تام تضمین گردیده است . جهت ارسال فایل خود برایترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی و یا بهره مندی از سایر خدمات نظیر خلاصه نویسی تخصصی ، ویرایش دستوری نحوی ، ارائه پاورپوینت و … راهنمای ذیل را مطالعه نمایید . برای تمامی خدمات تخفیف ویژه دانشجویی لحاظ می گردد .

مناسب ترین هزینه ترجمه کشوری با توجه به کیفیت مورد تایید اساتید دانشگاهی و سرعت تحویل بالا + تایپ متون مهندسی و عمومی ، صرفا درمرکز ترجمه گهر ارائه می گردد ، کافی است سایر مراکز و سایت ها را بررسی نموده و تعرفه های خدمات و نحوه پشتیبانی مراکز فوق الذکر را ارزیابی نمایید .

نحوه ارسال سفارش

روش اول : در این روش بایستی فایل خود را مستقیما ایمیل کنید .

 • گام اول : فایل خود را به ایمیل Gahar.Translate@Gmail.com ارسال نمایید .

(لطفا هنگام ارسال، زمینه تخصصی متن را ذکر بفرمایید در غیر اینصورت فاکتور ارسال نخواهد شد)

 • گام دوم : یک sms با متن new file به شماره 09366231043 ارسال نمایید .
 • گام سوم : 5 دقیقه بعد ایمیل خود را چک کرده و فاکتور ترجمه را دریافت نمایید .
 • گام چهارم : پس از مطالعه فاکتور در صورت پذیرش هزینه و زمان تحویل ، فاکتور را تکمیل نمایید .
 • گام پنجم : هزینه اعلام شده را به یکی از حساب های اعلام شده در فاکتور واریز نموده و فایل را ذخیره نمایید .
 • گام ششم : فاکتور تکمیل شده را به ایمیل gahar.translate@gmail.com ارسال نموده و منتظر دریافت تاییدیه باشید .
 • گام هفتم : در روز و ساعت اعلام شده ایمیل خود را چک کرده و ترجمه را به صورت تایپ شده دریافت نمایید .

روش دوم : در این روش می بایست فرم ثبت سفارش را تکمیل نمایید .

 

 • جهت ثبت سفارش ترجمه از طریق وب سایت ، عبارت روبه رو را کلیک نمایید : TRANS-ORDER ، پس از ورود به بخش فوق ، کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده و فایل خود را انتخاب نمایید  و newf file را به شماه 09366231043 پیامک کنید ، 5 تا 10 دقیقه بعد از طریق ایمیل اعلام زمان و هزینه می گردد .

هرگونه سوال یا مشکلی را از طریق بخش تماس با ما در وب سایت مرکز ترجمه تخصصی و فوری گهر در میان گذارید . در صورت فوریت مشکل یا مساله از طریق تماس تلفنی (پشتیبانی مرکز ترجمه : 09366231043) با دارالترجمه در تماس باشید . خواهشمندیم به سرعت تحویل پروژه های ترجمه دقت داشته باشید ، در هیچ یک از سرعت های اعلامی افت کیفیت مشاهده نخواهد شد .

 • ترجمه عالی – 3 ستاره:
 •  در این سرویس سفارش شما توسط بهترین و با سابقه ترین مترجمین (که اکثرا دانشجوی خارج از کشور هستند)در زمینه تخصصی مورد نظر انجام می پذیرد .
 • ترجمه خوب – 2 ستاره:
 • در این سرویس سفارش شما توسط بهترین مترجمین ارشد و با تجربه داخل کشور در تمامی زمینه های تخصصی انجام می پذیرد .

سوالات خود را با شماره اعلام شده در وب سایت مرکز ترجمه گهر در میان گذارید .

ثبت فوری سفارش ترجمه :

 • ثبت فوری ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین
 • ترجمه سریع – ترجمه فارسی به انگلیسی کاملا تخصصی

جهت ثبت فوری و آنلاین درخواست ترجمه فوری و تخصصی همراه با تخفیفات ویژه ، کافی است مطابق راهنمای مذکور عمل نمایید .مرکز ترجمه گهر  با توجه به نیاز مخاطبان داخل و خارج از کشور ، نسبت به اعلام زمان و هزینه ترجمه های تخصصی متون فنی و غیر فنی اقدام می نماید . سرعت ترجمه بر حسب تعداد مترجمین و سطح تجربه مترجمین  تقسیم بندی می گردد .

ترجمه انگلیسی به فارسی – ترجمه فارسی به انگلیسی :

 دو  نوع سرویس ترجمه با توجه به نیاز کاربران از سوی موسسه قابل ارائه می باشد :

 • ترجمه عالی – 3 ستاره
 • ترجمه خوب – 2 ستاره:

مرکز ترجمه گهر ، با در اختیار داشتن نزدیک به 5000 رزومه کاری از مترجمین فعال کشوری ، گلچینی از مجرب ترین مترجمین را در بدنه خدماتی خود جای داده است . فعالیت مداوم ، پاسخگویی لحظه ای ، امکان برقراری ارتباط شبانه روزی ، تحویل به موقع ترجمه ، تایپ رایگان ترجمه ، درج اشکال و نمودار در ترجمه فارسی یا ترجمه انگلیسی ، قالب بندی محتوا ، هزینه بسیار مناسب ، تخفیف های ویژه دوره ای و دانشجویی و … همگی مزیت هایی هستند که مرکز ترجمه گهر را برجسته نموده اند .

در صورتی که به تازگی با مرکز ترجمه گهر آشنا شده اید و با سطح کیفی خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی آشنایی ندارید کافی است با ثبت درخواست نمونه رایگان ترجمه ، کیفیت خدمات ارائه شده مرکز ترجمه گهر را ارزیابی نمایید .

ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی برای تمامی رشته های تخصصی دانشگاهی توسط مترجمین مجرب و با سابقه کشوری ارائه گردیده و تمامی سرویس های تعریف شده در مرکز ترجمه گهر دارای گارانتی نامحدود کیفیت می باشد .

تحویل فوری ترجمه به صورت تایپ شده :

 • ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی

    گروه عمده مخاطبان خدمات ترجمه تخصصی ، فوری و آنلاین مرکز تخصصی و آنلاین گهر را دانشگاهیان (اساتید دانشگاهی ، دانشجویان ،  مشتریان تجاری ، نویسندگان و محققان مستقل) تشکیل می دهند . عمده متون فنی و غیر فنی ارسال شده برای موسسه آنلاین و دانشجویی مرکز ترجمه گهر نیز شامل متون تخصصی انگلیسی و فارسی می باشد .

از سوی دیگر ، گروه کثیری از مخاطبان وب سایت مرکز ترجمه گهر ، به دلیل فوریت کاری ، نیازمندی دریافت فایل های انگلیسی و فارسی ، به صورت تایپ شده و در مدتی بسیار کوتاه می باشند .

بنابراین ، مرکز ترجمه گهر با تکیه بر بدنه خدماتی قدرتمند و وسیع خود ، به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات ترجمه دانشجویی ، آنلاین ، تخصصی و فوری را ارائه می نماید . یکی از ویژگی های برجسته خدماتی در مرکز ترجمه گهر توان مدیریت پروژه های حجیم ترجمه در مدت زمانی بسیار کوتاه می باشد . به گونه ای که با تعریف ساختاری منظم و متشکل از مترجمین مجرب و متخصص ، پروژه ها و درخواست های حجیم ترجمه به صورت تکه های پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته و نهایتا ترجمه ای شیوا ، تخصصی و کاملا سلیس به صورت تایپ شده ارائه می گردد .

استعلام رایگان هزینه ترجمه – فوری :

 • اعلام هزینه فوری ترجمه متن
 • اعلام زمان تحویل ترجمه متون

جهت دریافت استعلام رایگان هزینه ترجمه انگلیسی و ترجمه فارسی متن فنی و غیر فنی خود کافی است بر روی لینک روبه رو کلیک نمایید : هزینه ترجمه آنلاین

ترجمه متون انگلیسی به فارسی :

ترجمه متون انگلیسی به مراتب سریع تر و کم هزینه تر از برگردان متون فارسی می باشد . متن انگلیسی به دلیل در اختیار داشتن مترجمین متخصص به تعداد کافی ، سریع تر مدیریت شده و متن به صورت تایپ شده در کمترین زمان ممکن از طریق ایمیل در اختیار مشتری یا کاربر خدمات آنلاین و تخصصی مرکز ترجمه گهر قرار می گیرد . متون انگلیسی به دو دسته متون انگلیسی فنی و متون انگلیسی غیر فنی تقسیم بندی می شوند و هر متن انگلیسی پس از ترجمه توسط آنالیزور مربوطه در واحد ترجمه آنلاین مرکز ترجمه گهر ، بررسی شده و پس از تایید کیفی جهت تحویل به کاربر در سیستم ثبت می گردد .

ترجمه متون فارسی به انگلیسی :

 • ترجمه معتبر و مستند فارسی متون

سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی به عنوان خدمتی تخصصی و پیچیده ، سرویسی است که به سادگی و در حجم انبوه توسط تمامی سایت های فعال در حوزه ترجمه قابل ارائه نمی باشد . دلیل این امر نیز ، کمبود مترجم متعهد ، مسئول و واقعا متخصص در این حوزه از خدمات برگردان متون فارسی به انگلیسی می باشد . برگردان فارسی به انگلیسی نیازمند در اختیار داشتن دانش کافی و عمیق در حوزه تخصصی مربوطه می باشد .

 

تامین امنیت فایل ترجمه :

 • حفاظت خدمات ترجمه  فارسی به انگلیسی
 • حفظ امنیت ترجمه انگلیسی به فارسی

وبگاه ترجمه گهر به عنوان مرکزی آنلاین ، تخصصی ، معتبر و دانشجویی خدمات خود را به دو دسته مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می نماید بنابراین امنیت خدمات ترجمه بایستی در صدر اولویت های کاری و سیاست های خدماتی موسسه قرار گیرد . مرکز ترجمه خدمات خود را در دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی صرفا از طریق ایمیل ارائه می نماید . این رویه خدماتی در برخی سایت های معتبر بین المللی نظیر وب سایت PAYPAL مورد استفاده قرار می گیرد .

مهم ترین دلایلی که باعث شده است تا موسسه آنلاین ، دانشجویی و تخصصی گهر منحصرا از طریق ایمیل نسبت به ارائه خدمات ترجمه آنلاین فارسی اقدام نماید به شرح زیر می باشد

 • عدم وجود ارائه دهنده هاستینگ معتبر داخل کشور
 • تهدیدات عدیده – عدم وجود اعتماد به ارائه دهندگان بین المللی سرویس هاستینگ
 • ممانعت از ذخیره فایل اصلی و فایل ترجمه بر روی هرگونه سخت افزار غیر قابل دسترس
 • شناسایی کاربر و صاحب اثر منحصرا از طریق ایمیل به دلیل امنیت بالا و دسترسی انحصاری
 • عدم ثبت و ضبط اطلاعات کاربران و مشتریان وب سایت ترجمه بر روی فضای مجازی و یا دیتابیس تحت وب
 • سرعت سریع ، عدم قطعی ، امنیت بالا ، پشتیبانی مداوم و عدم وجود محدودیت دسترسی

دلیل اصلی انتخاب سیستم خدماتی فعلی :

ارائه ترجمه آنلاین (ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی ) ، بایستی با در نظر گرفتن تمامی تهدیدات و کاستی و توانایی ها تداوم یابد . سرویس رسانی در موسسه ترجمه آنلاین گهر مبتنی بر ایمیل می باشد . کاربران بدون ثبت نام و به صورت مستقیم در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارسال درخواست های ترجمه خود اقدام می نمایند . در این روش علاوه بر سادگی ، مزیت هایی نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد :

 • عدم ذخیره اطلاعات حساس و شخصی کاربر در دیتابیس تحت وب
 • عدم نیاز به در اختیار داشتن Username و password جهت ورود به وب سایت
 • اطمینان کامل نسبت به جلوگیری از هرگونه سرقت محتوا به دلیل تحویل مستقیم به ایمیل
 • شناسایی کاربران از طریق ایمیل و از بین رفتن تهدیدی به نام افشای اطلاعات ورود به سایت
 • پاسخگویی سریع ، دسترسی فوری و امن به فایل ترجمه و امکان برقراری ارتباط بسیار ساده و سریع
 • و بسیاری مزیت های دیگر

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn