Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب سایت گهر ترنسلیت از سری قسمت های آموزشی و ارائه اصطلاحات و لغات تخصصی همه رشته ها، بخش چهارم از لغات تخصصی رشته مدیریت و اقتصاد را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

Management, Marketing, Economy and related terms – Part 4

 

 

چرخه تبدیل وجوه نقد cash conversions cycle
متوسط دوره وصول مطالبات Average collection period
متوسط دوره گردش موجود کالا Inventory turnover in days
متوسط دوره پرداخت بدهی Average payment period
نسبت سوددهی خالص عملیاتی Net operating profitability
نسبت بدهی Debt ratio
نسبت دارایی مالی به کل دارایی Financial assets to total assets ratio
قدرت نقدینگی شرکتها Liquidity power of firms
تامین مالی کوتاه مدت Short term financing
سرمایه گذاری کوتاه مدت Short term investment
موجود کالا Inventory
ریسک نقدینگی Liquidity risk
استراتژی جسورانه Aggressive strategy
استراتژی محافظه کارانه Conservative strategy
منابع سرمایه Capital sources
مصارف سرمایه Capital uses
هزینه سرمایه capital cost
پرداخت پیش از موعد Pay in advance
توزیع پیشین prior distribution
مطالبات Collections
دارایی های جاری Current Assets
بازده دارایی ها return on assets
ضرایب متغیر Variable coefficients
معادله رگرسیون regression equation
دوره ﻧﮕﻬﺪاری، دوره ابقا Retention Period
دوره ﻧﮕﻬﺪاری موجودی کالا inventory retention period
کمترین تفاوت معنادار Least Significant Difference (LSD)
کلمه غیرتکراری، تک نگاشتی Unigram
ارجاع کار به دیگری، ارجاع دعوی به دادگاه دیگر Remit
تفویض اختیارات delegation of authorities
مبلغ سرمایه گذاری / خرج شده، هزینه، خرج outlay
ادعا (حق مالی) باقیمانده residual claim
آزمون کلموگورف – اسمیرنف Kolmogorov-Smirnov test
خود همبستگی Autocorrelation
مقدار خطا، تلرانس tolerance
سطح معنی داری significance level
مدل اثرات ثابت fixed effects model
سطح اطمینان confidence level
ورود وجه نقد cash in
خروج وجه نقد cash out
تخفیف نقدی cash discount
نسبت سودآوری profitability ratio
تامین مالی خارجی external financing
ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ Delay In Payment
مضاربه Contract of bailment
مضاربه Contract od co-partnership
حقوق متمایز differentiated rights
پیش هزینه Upfront cost
نسبت دادن به credited to
پاسخ موجه modal answer
پاسخ های گزینه – بایستی forced choice answers
مدیریت ریسک سازمانی enterprise risk management
استقلال و بی طرفی independence and objectivity
کادر فروش و درآمدزای یک سازمان یا شرکت، واحد/ اداره/ سازمان جلویی، جلو دفتری (یا هرگونه فعالیتی که مستقما درگیر با مشتری است مثل مدیریت شکایات) front-office
واحدهای مدیریتی یا واحدهایی که ارتباط مستقیم با مشتریان ندارند، واحد/ اداره/ سازمان پشتی، عقب دفتری (یا هرگونه فعالیتی که مستقما درگیر با مشتری نیست مثل تدارکات) back office
فرآینده عمودی، به فرآیندی اطلاق می شود که به طور کامل در محدوده توابع و عملکردهای تجاری همانند فرآیند تحصیل مشتری قرار می گیرد horizontal process
فرآیند افقی، به فرآیند میان کارکردی، همانند فرآیند توسعه محصول، اطلاق می شود Vertical process
هزینه یابی هدف target costing
ارزیابی متوازن Balanced Score Card (BSC)
هزینه یابی بر مبنای فعالیت Activity-Based-Costing
هزینه یابی سفارش کار job-order-costing
هزینه یابی مرحله ای process costing
هزینه یابی کایزن kaizen costing
سیستم تولید درست به موقع just-in-time
ذیدخل/ جوانب ذیدخل، پشتیبان، ذی نفع stakeholder
جوانب ذیدخل، محیط های ذی نفع، محیط مرتبط و در قیاس با گروه های ذی نفع stakeholder environments
متغیر تعدیل کننده moderating variable
پراقتدار Heavyweight / Heavy Weight
انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری جدید Accelerator
سرمایه گذاران و ثروتمندانی که برای شکل گیری شرکت های نوپا سرمایه گذاری می کنند و به آنها اصطلاحا فرشته گویند Angle
اختیار Authority
طرح شغلی یا طرح تجاری Business Plan
شخص یا موسسه ای که نقش واسطه برای به انجام رسیدن یک معامله را دارد Broker
مدیریت بر مبنای هدف Management By Objective(MBO)
سیستم تولید منعطف Flexible Manufacturing System
چرخه حیاط سازمانی Organizational life cycle
مدیریت پروژه Project Management
فرآیند process
گروه فرآیند ها processes group
فرآیندهای آغازین initiating process
فرآیندهای برنامه ریزی planning process
فرآیند های اجرا executing process
فرآیندهای کنترل Controlling & monitoring processes
فرآیند های پایانی closing processes
یکپارچگی مدیریت پروژه project management integration
مدیریت محدوده پروژه project scope management
مدیریت زمان پروژه project time management
مدیریت هزینه پروژه project cost management
مدیریت کیفیت پروژه project quality management
مدیریت منابع انسانی پروژه project human resources management
مدیریت ارتباطات پروژه project communications management
مدیریت ریسک پروژه project risk management
مدیریت تدارکات پروژه project procurement management
تدارکات project procurement management
ساختار شکست کار WBS. Work Breakdown Structure
ارزش حاصله/ارزش افزوده EV. Earned Value
مدریریت ارزش افزوده EVM. Earned Value Management
ساختار سازمانی اجرائی OBS. Organizational Breakdown Structure
مدیریت پروژه یا مدیر پروژه PM. Project Management or Project Manager
راهنمای مدیریت پروژه پیکره دانش PMBOK. Project Management Body of Knowledge
انجمن مدیریت پروژه PMI .Project Management Institute
مدیریت پروژه حرفه ای PMP .Project Management Professional
بیمه کیفیت QA. Quality Assurance
کنترل کیفیت QC. Quality Control
شرح کار یا صورت وضعیت SOW. Statement of Work
محدودیت ها constraint
ذی نفعان stakeholders
شاخص عملکرد جدول زمانبندی، با اثر بخشی کار متبط است و هرچه میزان آن به 1 نزدیکتر باشد بهتر است (schedule performance index) SPI
قلمرو پروژه، بازه محصولاتی است که پروژه تولید میکند project scope
قلمرو خزنده، روندی است که هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه اجازه دهد که حتی تغییرات کوچک هم وارد قلمرو پروژه شوند. creep scope
تایید قلمرو، روندی که طی آن مشتری پروژه محصول پروژه را میپذیرد. scope verification
هدف پروژه، بیان نتیجه روشنی که پروژه باید به آن دست پیدا کند. project goal
شروع پروژه، یک جلسه یا رخداد یا جشن برای معرفی پروژه است project kickoff
مرکز اطلاعات پروژه، در این اتاق مرکزی مجموعه ایی از مواد و موارد مرتبط با پروژه قرار دارد. project information center
دفتر مدیریت پروژه (project management office) PMO
نمودار شبکه ایی پروژه، نقشه سیال کاری است که باید انجام شود. (project network diagram) PND
فاز طرح ریزی پروژه، سنگ بنای یک پروژه موفق فاز طرح ریزی آن است. project planning phase
حامی پروژه، بنیانگذار پروژه، عامل اتصال مستقیم مدیر پروژه با مدیریت سازمان project sponsor
چشم انداز پروژه، در اصطلاح مدیریت پروژه توانائی دید روشن نسبت به محصولات پروژه و شناسائی راههای تولید آنهاست project vision
بیانیه هدف، بیانیه ایی است که به بیان دلیل تحقیق و انعکاس آن در پروژه پیشنهادی می پردازد. propose statement
تقاضای پیشنهاد طرح، تقاضای رسمی از طرف شرکت مشتری به پیمانکار برای ارائه طرحی که در آن، طرح پیشنهادی انجام کار و تخمین هزینه آمده است. RFP (request for proposal)
تقاضای لیست قیمت، درخواست خریدار از فروشنده برای ارسال لیست قیمت کالای تولید شده یا خدمات است. RFQ (request for quote)
تقویم منابع، در آن تعطیلات، محدودیتهای قرارداد کاری درباره کارها و سایر موارد آورده می شود. Resource calendar
مسیر بحرانی، ترتیب رخدادهایی است که تاریخ تکمیل پروژه را تعیین می کنند. critical path
روش مسیر بحرانی، یکی از مرسوم ترین راهها برای محاسبه زمان پایان پروژه است. CPM (critical path method)
قیود تعیین تاریخ date constraints
قیود نیمه انعطافی، این الزامات زمان ضرب العجل همراه خود دارند که لازمه انجام آنها این است که کار در تاریخ تعریف شده شروع و خاتمه یابد. Semi-flexible constraints
قیود قابل انعطاف، در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است، بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند. flexible constraints
ضرب العجل قابل انعطاف، ضرب العجلی است که تاریخ خاصی را برای زمان خاتمه تعیین نکرده است. flexible dead line
شناور. زمان یا کاری است که میتواند بدون آنکه سبب تاخیر زمان تکمیل پروژه گردد، وفقه داشته باشد. (time or task) float
کارهایی که رابطه  ssدارند میتوانند باهم آغاز شوند ولی لازم نیست با هم تمام شوند. (start to start) SS
در کارهایی که رابطه sf دارند که بسیار نادر هم هست، کار اول شروع نمیشود مگر اینکه کار دوم تمام شده باشد. (start to finish) SF
به این مفهوم است که شروع کار را به یک تاریخ معین یا بعد از آن تاریخ مکلف کرده اید و زودتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است (start no earlier than) SNET
به این مفهوم است که لازمه آن شروع کار تا درست قبل از تاریخ تعریف شده است و دیرتر از آن مقدور نیست. یک الزام نیمه انعطافی است. (start no later than) SNLT
در این موارد لازم است دو کار همزمان با هم و یا با فاصله معین خاتمه یابند. (finish to finish) FF
در این موارد کار دوم نمیتواند قبل از پایان کار اول شروع شود و باید با فاصله زمانی مشخص از پایان کار اول و در بهترین حالت بلافاصله بعد از خاتمه کار اول آغاز شود. (finish to start) FS
الزام این است که کار در راس یا بعد از تاریخ معین تمام شود و زودتر از آن مقدور نیست (finish no earlier than) FNET
الزام این است که کار در راس یا قبل از تاریخ معین تمام شود و دیرتر از آن مقدور نیست. (finish no later than) NLTF
فاصله زمانی، زمان بین کارهای پروژه است. lag
قانون پارکینسون، بیان میکند که کار تمام ظرف زمانی خود را پر میکند. یعنی هرچه به فعالیت زمان بیشتری اختصاص دهیم آن فعالیت بیشتر طول میکشد. Law’s Parkinson
الزامات منابع، هنگامی رخ میدهد که مدیر پروژه بنا به محدودیتهای خاص منابع دو کار را که میتوانند رابطه SS داشته باشند به شکل FS تعریف نماید. resource constraints
روش دلفی، یک روش پرس و جو از افراد خبره بدون ذکر نام و نشان افراد برای یافتن ریسک موجود در پروژه. delphi technique
طرح امکان سنجی، سند توضیحی و حاصل تحقیقی است که انجام داده اید. این طرح جهت تعیین اعتبار پروژه تدوین میشود. feasibility plan
پیش بینی، یک تخمین علمی از زمان تکمیل پروژه که میتواند معرف تعیین میزان هزینه انجام پروژه هم باشد. forecasting
نمودار گانت، تداخل کارها در انجام کار تکمیل پروژه را نشان میدهد. همینطور نمایانگر درصد پیشرفت فعالیتها و کل پروژه است. gant chart
گرت، تکنیک بررسی و برآورد گرافیکی، موفقیتهای شرطی، شاخه شاخه شدن و در حلقه افتادن کارها بنابر برآوردهای آماری است. graphical evaluation and review) GERT technique)
پرت، تکنیک بررسی و برآورد برنامه، یک ابزار زمانبندی شده است که از وزن متوسط برای پیش بینی طول مدت کارهای پروژه استفاده میکند. PERT (program evaluation and review) technique
نمودار تاثیر، این نمودار مشکلات تصمیم را آشکار میکند. تمامی اجزای متغییرها، تصمیمات و اهداف و تاثیر هرکدام را بر دیگری تعریف میکند. influence diagram
اهداف کوتاه مدت، رسیدن به این اهداف واسط نشان دهنده اتمام کاری بخصوص و برطبق جدول زمانبندی است. milestones
تیم پیشاهنگ، یک دسته از افراد که قابلیت عملیاتی کردن محصول قبل از اینکه در دسترس همه سازمان قرار بگیرد را دارند و این فرصت را به مدیر پروژه میدهند که مطابقت محصول با هدف پروژه را ارزیابی نماید. pilot team
ممیزی پس از پروژه، هدف از این ممیزی تحلیل پروژه تکمیل شده، اثربخشی تیم پروژه، موفقیت پروژه، ارزش محصولات پروژه و تائید کل پروژه توسط مشتری است final project report
قیود قابل انعطاف، در این الزامات تاریخ خاصی برای کار تعریف نشده است، بلکه تنها به کارهای قبلی و بعدی خود محدودند. post – project audit
پذیرفتن Accept
پذیرش Acceptance
معیار پذیرش Acceptance criteria
پاسخگویی Accountability
دقت Accuracy
فعالیت Activity
ویژگی فعالیت Activity attribute
کد فعالیت Activity code
تعریف فعالیت Activity definition
شرح فعالیت Activity description
مدت زمان فعالیت Activity duration
تخمین مدت زمان فعالیت Activity duration estimating
شاخص فعالیت Activity identifier
لیست فعالیت Activity list
توالی فعالیت Activities Sequencing
فعالیت بر روی بردار (مربوط به شبکه های برداری که فعالیت را بر روی بردار نشان میدهند) Activity-on-arrow (AOA)
فعالیت بر روی گره (مربوطه به شبکه های گرهی که فعالیت را بر روی گره نشان میدهند) Activity-on-node (AON)
تخمین منابع فعالیت Activities Resource Estimating
هزینه تمام شده Actual cost
هزینه تمام شده کار انجام شده Actual Cost of Work Performed (ACWP)
مدت زمان اتمام کار Actual duration
تاریخ شروع واقعی Actual start day
تاریخ پایان واقعی Actual Finish Date (AF)
برنامه ریزی ارتباط Communication planning
حوزه کاربرد Application area
تلاش توزیع شده Apportioned effort
درخواست تغییر تایید شده Approved change request
بردار Arrow
روش نمودارسازی  پیکانی Arrow diagramming method
تاریخ بررسی وضعیت As-of date
اختیار Authority
ماتریس انسوف Ansoff Matrix
تایید کردن Approve
مفروضات Assumptions
دیاگرام وابستگی Affinity Diagram
تحلیل فرضیه Assumption analysis
سازمان ماتریسی متعادل Balanced Matrix Organization
نمودار میله ای Bar chart
مبنا Baseline
طرح مبنا Baseline Plan
تاریخ پایان خط مبنا Baseline finish date
تاریخ شروع خط مبنا Baseline start date
عقب تر از برنامه Behind Schedule
طوفان مغزی Brainstorming
تخمیین پایین به بالا Bottom-up Estimating
بودجه در پایان کار Budget at Completion (BAC)
ریسک بودجه Budget Risk
هزینه کار انجام شده Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)
بودجه مورد نیاز برای کار برنامه ریزی شده Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
بوروکراسی یا دیوانسالاری Bureaucracy
اندوخته Buffer
خریدار Buyer
برنامه راهبردی کسب و کار Business Strategic Plan
کمیته کنترل تغییر Chang control board
سیستم کنترل تغییر Chang control
جدول تغییر Change Log
مدیریت تغییر Change Management
تقاضای تغییر Change Request
جدول حساب ها Chart of accounts
کد حساب ها Code of account
منشور Charter
ارتباطات Communications
سازمان مرکب Composite Organization
غرامت Compensation
سیستم مدیریت پیکربندی Configuration management system
اجزا Component
مفهوم Concept
اداره قرارداد Contract administration
خاتمه قرار داد Contract closure
برنامه مدیریت قرارداد Contract management plan
بیانیه قرارداد کار Contract statement of work
ساختار شکست کار قرار داد Contract work breakdown structure
کنترل حساب Control account
نمودار کنترل Control chart
حدود کنترل Control limit
اقدام اصلاحی Corrective action
معیار سیستم های کنترل هزینه و زمان بندی Cost/ Schedule Control Systems Criteria
خط مبنای هزینه Cost baseline
بودجه هزینه Cost management plan
کنترل هزینه Cost control
بودجه ریزی هزینه Cost budgeting
چک لیست Check list
ادعا Claim
گزارش پایان پروژه Close-out Report
خاتمه پروژه Close project
گروه فرآیند پایانی Closing Process Group
هم مکانی Co-location
دلیل مشترک Common cause
برنامه مدیریت ارتباطات Communications management plan
هزینه کیفیت Cost of quality
شاخص عملکرد هزینه Cost performance index
هزینه بعلاوه سود Cost-plus-fee
قراداد هزینه بعلاوه سود ثابت Cost-plus-fixed-fee
قرارداد هزینه بعلاوه سودو مشوق Cost-plus-incentive-fee
هزینه بعلاوه درصدی از هزینه Cost-plus-percentage of cost
قرارداد با بازپرداخت هزینه Cost-reimbursable contract
ساختار شکست هزینه Cost Breakdown Structure
برآورد هزینه Cost Estimating
ریسک هزینه Cost Risk
تراکم Crashing
انحراف هزینه Cost Variance
اقدام متقابل Countermeasure
معیار Criteria
مسیر بحرانی Critical path
فعالیت بحرانی Critical activity
روش زنجیره بحرانی Critical chain methods
معیار رضایت مندی مشتری Customer Acceptance Criteria (CAC)
ارزیابی مشتری Customer Evaluation
نیازهای مشتری Customer Needs
تحلیل درخت تصمیم Decision tree analysis
تجزیه کردن Decompose
تجزیه Decomposition
تعمیر عیب Defect repair
عیب Defect
بازنگری طراحی design review
توسعه منشور پروژه Develop project charter
توسعه برنامه مدیریت پروژه Develop project management plan
توسعه تیم پروژه Develop project team
تهیه بیانیه محدوده پروژه Develop project scope statement
هدایت و مدیریت اجرای پروژه Direct& manage project execution
انضباط Discipline
تلاش مجزا Discrete effort
سند Document
رویه مستند شده documented procedure
برنامه راهبردی پویا Dynamic Strategic Plan
سررسید Deadline
محصول (اقلام قابل تحویل) Deliverable
زمان بندی محصولات Deliverables Schedule
تاریخ تحویل Delivery Date
وابستگی­ها Dependencies
زمان بندی تفصیلی Detailed Schedule (DS)
هزینه های مستقیم Direct Costs
فعالیت مجازی dummy activity
مدیریت پروژه انحصاری Directive Project Management

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ترجمه کتاب و سفارشات حجیم 

.                                                                                               .Book translation001

مرکز ترجمه گهر برای مشتریان محترمی که سفارشات حجیم و یا کتاب و یا مقاله ای دارند این ارزش را قائل شده در قبال هزینه ای که خواهند داد به مشتریان تضمینی بابت کیفیت سفارش نهایی دهد.

به همین منظور مشتریانی که سفارشات حجیم دارند فایل اصلی سفارش خود را ارسال می کنند و پس از تماس با پشتیبانی درخواست نمونه ترجمه رایگان را می دهند. برای سفارشات حجیم 3-4 نمونه ترجمه توسط 3-4 مترجم انجام و به مشتری تحویل می شود. یعنی شما 3-4 انتخاب خواهید داشت تا ترجمه ای با کیفیت را تحویل بگیرید.

در صورتی که قصد ترجمه کتاب و یا ترجمه مقالات حجیم دارید برای ثبت سفارش کلیک کنید

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

استفاده ازدیکشنری های انگلیسی به انگلیسی

زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی از نظر تعداد لغات بسیار گسترده است و مثلا برای یک کلمه مثل راه رفتن چندین مدل و مفهوم وجود دارد وبه همین دلبل نباید انتظار داشته باشیم که در هنگام ترجمه، فقط با استفاده از یک لغت ،بتوانیم کلمه ای را که در زبان ما وجود ندارد را عینا ترجمه کنیم. به همین علت می توانیم از ترجمه توضیحات لغت انگلیسی که در دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی پیدا می شود استفاده کنیم.

flags

 قرض گرفتن لغات:

گاهی اوقات معادل فارسی یک لغت، نتنها به درک مفهوم آن کمکی نمی کند بلکه باعث می شود مفهوم غیر طبیعی و غیرقابل فهم باشد و یا حتی مقصود زبان مبدا را منتقل نخواهد کرد. مثلا واژه window در انگلیسی را درنظر بگیرید.مفهوم این واژه به فارسی “پنجره “می باشد، اما آیا می توانید از واژه “پنجره” برای “windows” در کامپیوتر استفاده کنید؟

معادل یابی :

مشکل مترجم تازه کاردر امر ترجمه، انتخاب واژه مناسب،‌ از میان واژه ‌های معادل و هم معناست. البته گاهی هم برای یک کلمه، ترکیب یا اصطلاح، معادل شناخته شده‌ای نیست. اگر مترجم، ادیب و زبان ‌شناس باشد، می‌ تواند واژه برابر و معادل وضع کند.

تجربه مترجم در زمینه ترجمه ترجمه انگلیسی به فارسی متون و همچنین مطالعه زیاد میتواند قدرت تشخیص او را در امر معادل یابی در زمینه ترجمه لغاتی که معانی زیادی برای آن ها وجود دارد افزایش دهد. گاهی در متن، کلمه‌ای به کار رفته است که با مراجعه به لغت، می ‌بینیم به چندین معناست.در این جا مهارت و تسلط مترجم است که مشخص می کند از میان چندین واژه نزدیک به هم، کدام لغت در ترجمه آورده شود که با مفهوم کلی جمله سازگاری بیشتری داشته باشد و به معنای لغت زبان مبدا نیز نزدیک تر باشد .

 جابجا سازی:

این فرایند مخصوص تقش کلمه است که شما به طور مثال فعل را به صورت قید و یا قید را به صورت صفت ترجمه می کنید. البته باید توجه داشته باشید که از منظور نویسنده اصلی فاصله نگیرید. به طور مثال معادل فارسی جمله زیر را بگویید “توانا بود هرکه دانا بود”

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

tra

مرکز ترجمه گهر با برگزاری آزمون های ویژه، در نظر گرفتن سابقه و تجارب مترجمین، رشته تحصیلی،  ارائه مدارک بین المللی زبان و امتیاز مترجمین اقدام به دسته بندی

مترجمین در سه سطح متون  عمومی، متون تخصصی و متون تخصصی ویژه در رشته های شیمی، حقوق، ورزشی، مهندسی ارتباطات، پزشکی، علوم اجتماعی، نفت و گاز، ادبیات، علوم طبیعی، روانشناسی، علوم پایه، بازرگانی، کامپیوتر، مکانیک، محیط زیست، هنر، برق و الکترونیک، عمران، فیزیک، محیط زیست، اقتصاد، اسناد تجاری، مالی و بازرگانی، مکاتبات تجاری، فقه، تاریخ، صنایع، فلسفه، زمین شناسی، ادبیات و زبان شناسی… و تمامی گرایش ها آنها نموده است

ترجمه متون تخصصی: در این سطح از مترجمین متخصص در رشته و زمینه سفارش شما استفاده خواهد شد. مترجمین این دسته علاوه بر این که دارای مدارک بین المللی (آیلتس، تافل، جی آر ای، MCHE، MHLE )  و تحصیلات یا تجربیات مرتبط با رشته و زمینه سفارش شما می باشند،  دارای تجربه و سابقه ترجمه  در زمینه سفارش شما در این موسسه نیز می باشند.

 

برای ترجمه چه مواری باید از این سطح ترجمه استفاده شود؟

این سطح از ترجمه برای ترجمه مقالات از انگلیسی به فارسی، کتاب های تخصصی، نامه های تجاری، روزنامه، پایان نامه، ترجمه خبر های انگلیسی برای درج در وبسایت و … مناسب می باشد. در این سطح از ترجمه به اصطلاحات تخصصی توجه خاصی می شود و مترجمین اصطلاحات تخصصی را به صورت پانویس در فایل ترجمه شده یادداشت می نمایند. سطح ترجمه متون تخصصی فقط برای زبان انگلیسی (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) برای تمامی رشته ها و گرایش ها ارائه می گردد.

 

 

 

تمام دغدغه مرکز ترجمه گهر در این جهت می باشد که بهترین مترجم متخصص در زمینه سفارش شما را به کار گیرد و برای تحقق این واقعیت از شیوه های مدیریتی نوین و تکنولوژی انتقال اطلاعات استفاده نموده است.

 • به هر صورتی که راحت ترید سفارش ترجمه متون تخصصی را به دست ما برسانید
 • به هر صورتی که راحت ترید پرداخت نمایید
 • به هرصورتی که راحت ترید فایل ترجمه شده خود را به صورت تایپ شده دریافت نمایید

 

ترجمه متن در زمینه های تخصصی گروه فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، هنر

گروه فنی مهندسی

 • ترجمه متن مهندسی برق
 • ترجمه متن مهندسی پزشکی
 • ترجمه متن مهندسی مکاترونیک
 • ترجمه متن مهندسی نفت
 • ترجمه متن مهندسی پلیمر
 • ترجمه متن معماری کشتی
 • ترجمه متن کاتالیست
 • ترجمه متن فرایندها
 • ترجمه متن بیوتکنولوژی
 • ترجمه متن شیمی
 • ترجمه متن نانو
 • ترجمه متن بیوشیمیایی
 • ترجمه متن صنایع غذایی
 • ترجمه متن معدن
 • ترجمه متن مکانیک سنگ
 • ترجمه متن سیستم محرک خودرو
 • ترجمه متن مهندسی جوش
 • ترجمه متن مهندسی مکانیک
 • ترجمه متن حمل و نقل دریایی
 • ترجمه متن دریانوردی
 • ترجمه متن مهندسی آب
 • ترجمه متن مهندسی زلزله
 • ترجمه متن سازه
 • ترجمه متن مهندسی عمران
 • ترجمه متن مهندسی صنایع مالی
 • ترجمه متن مهندسی صنایع
 • ترجمه متن جوشکاری
 • ترجمه متن استخراج فلزات
 • ترجمه متن سرامیک
 • ترجمه متن مهندسی مواد مرکب
 • ترجمه متن تجارت الکترونیک
 • ترجمه متن امنیت اطلاعات
 • ترجمه متن شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه متن فن آوری اطلاعات
 • ترجمه متن معماری کامپیوتر
 • ترجمه متن هوش مصنوعی
 • ترجمه متن نرم افزار
 • ترجمه متن جلوبرندگی
 • ترجمه متن مکانیک پرواز
 • ترجمه متن ائرودینامیک
 • ترجمه متن مهندسی هوا فضا
 • ترجمه متن تکنولوژی نساجی
 • ترجمه متن مهندسی دارو سازی
 • ترجمه متن صنایع رنگ

گروه علوم پایه

 

 • ترجمه متن پترولوژی
 • ترجمه متن زمین شناسی
 • ترجمه متن اقتصادی
 • ترجمه متن تکنونیک
 • ترجمه متن آبشناسی
 • ترجمه متن چینه شناسی و فسیل شناسی
 • ترجمه متن رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • ترجمه متن نفت
 • ترجمه متن زیست محیطی
 • ترجمه متن ژئوفیزیک
 • ترجمه متن هواشناسی
 • ترجمه متن شیمی فیزیک
 • ترجمه متن شیمی آلی
 • ترجمه متن شیمی و فن آوری اسانس
 • ترجمه متن شیمی جدید
 • ترجمه متن شیمی معدنی
 • ترجمه متن شیمی کاربردی
 • ترجمه متن علوم و فن آوری نانو
 • ترجمه متن فیتو شیمی
 • ترجمه متن آموزش شیمی
 • ترجمه متن پیشرانه ها
 • ترجمه متن شیمی دریا
 • ترجمه متن شیمی پلیمر
 • ترجمه متن فیزیک
 • ترجمه متن فیزیک حالت جامد
 • ترجمه متن فیزیک هسته ای
 • ترجمه متن فیزیک ماده چگالی
 • ترجمه متن مهندسی هسته ای
 • ترجمه متن آموزش فیزیک
 • ترجمه متن مهندسی الکترونیک
 • ترجمه متن بیوفیزیک
 • ترجمه متن علوم جانوری
 • ترجمه متن سلولی مولکولی
 • ترجمه متن آماربیمه
 • ترجمه متن آمار اقتصادی و اجتماعی
 • ترجمه متن ریاضی محض
 • ترجمه متن آموزش ریاضی
 • ترجمه متن علوم کامپیوتر
 • ترجمه متن زیست شناسی جانوران دریا
 • ترجمه متن آلودگی دریا
 • ترجمه متن فلسفه ی علم
 • ترجمه متن تاریخ علم
 • ترجمه متن علوم دریایی و اقیانوسی
 • ترجمه متن بوم شناسی دریا
 • ترجمه متن علوم محیط زیست
 • ترجمه متن ریاضی مالی
 • ترجمه متن ریاضی کاربردی
 • ترجمه متن آمار ریاضی
 • ترجمه متن علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه
 • ترجمه متن بیوتکنولوژی دریا
 • ترجمه متن ژنتیک
 • ترجمه متن میکروبیولوژی
 • ترجمه متن علوم گیاهی
 • ترجمه متن بیوشیمی
 • ترجمه متن فوتو نیک
 • ترجمه متن علوم و فن آوری نانو- نانو فیزیک
 • ترجمه متن فیزیک نجومی
 • ترجمه متن فیزیک نظری
 • ترجمه متن فیزیک ذرات بنیادی
 • ترجمه متن فیزیک اتمی و مولکولی

 

گروه علوم پزشکی

 

 • ترجمه متن قارچ شناسی پزشکی
 • ترجمه متن پرستاری
 • ترجمه متن فیزیوتراپی
 • ترجمه متن ایمنی شناسی
 • ترجمه متن آموزش بهداشت
 • ترجمه متن میکروبشناسی بالینی
 • ترجمه متن خون شناسی
 • ترجمه متن فیزیولوژی
 • ترجمه متن فیزیک پزشکی
 • ترجمه متن ویروس شناسی پزشکی
 • ترجمه متن بهداشت محیط
 • ترجمه متن بیوشیمی بالینی
 • ترجمه متن سم شناسی
 • ترجمه متن پزشکی
 • ترجمه متن فیزیولوژی دامپزشکی
 • ترجمه متن باکتری شناسی دامپزشکی
 • ترجمه متن بافت شناسی دامپزشکی
 • ترجمه متن ایمنی شناسی دامپزشکی
 • ترجمه متن قارچ شناسی دامپزشکی
 • ترجمه متن انگل شناسی دامپزشکی
 • ترجمه متن مهندسی ایمنی صنعتی
 • ترجمه متن بیوتکنولوژی
 • ترجمه متن ژنتیک پزشکی

گروه علوم انسانی

 • ترجمه  ادبیات تطبیقی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات مقاومت
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای نظامی
 • جغرافیا برنامه ریزی توریسم
 • طبیعت گرایی
 • سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • زبان و ادبیات عرب
 • مترجمی زبان عربی
 • علوم اقتصادی
 • اقتصاد اسلامی
 • بانکداری اسلامی
 • توسعه اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • تربیت بدنی و علوم ورزش
 • فیزیولوژی ورزش
 • بیومکانیک ورزش
 • رفتار حرکتی
 • حرکت اصلاحی آسیب شناسی
 • مدیریت ورزشی
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ ایران اسلامی
 • مطالعات خلیج فارس
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ تشیع
 • علوم اجتماعی
 • مردم شناسی
 • مدد کاری اجتماعی
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت عمران
 • جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 • توسعه روستایی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی
 • فرهنگ و زبان ها استانی
 • زبان شناسی همگانی
 • آموزش زبان فارسی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه منطق
 • علوم تربیتی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • مدیریت آموزشی
 • روانشناسی
 • کتابداری و اطلاعرسانی
 • آموزش زبان فرانسه
 • زبان و ادبیات فرانسه
 • مترجمی زبان فرانسه
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان روسی
 • زبان وادبیات روس
 • علوم تربیتی
 • مترجمی زبان آلمانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت منابع انسانی
 • آموزش محیط زیست
 • آموزش زبان آلمانی
 • مدیریت جهان گردی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق بشر
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق خانواده
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
 • حقوق شرکت های تجاری
 • ایران شناسی
 • علوم سیاسی
 • روابط بین الملل
 • باستان شناسی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم شناختی
 • روانشناسی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی خانواده درمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • حسابداری
 • مطالعات سازمان
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت امور شهری

 

گروه کشاورزی

 

 • مهندسی منابع طبیعی
 • آبخیزداری
 • مرتع داری
 • مهندسی کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • سازه های آبی
 • مهندسی و منابع آب
 • اصلاح نباتات
 • زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • تدوین و آموزش کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی
 •  جنگل داری
 • جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • مهندسی جنگل
 • مهندسی کشاورزی علوم خاک
 • مهندسی کشاورزی علوم دامی
 • پرورش و تولید طیور
 • مهندسی منابع طبیعی
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فراوری محصولات شیلاتی
 • بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • صنایع چوب
 • فراورده های چند سازه چوب
 • حفاظت واصلاح چوب
 • صنایع خمیر و کاغذ
 • محیط زیست
 • مهندسی کشاورزی
 • مکانیک ماشین های کشاورزی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • بیوتکنولوژی و کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • شناسایی و مبارزه با علف های زرد
 • مدیریت کشاورزی

 

گروه هنر

 

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ایی
 • مدیریت شهری
 • طرحی شهری
 • مهندسی معماری
 • معماری منظر
 • مهندسی معماری اسلامی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری داخلی
 • مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی
 • نمایش عروسکی
 • کارگردانی
 • بازیگری
 • سینما
 • تولید سیما
 • تهیه کنندگی
 • رادیو ادبیات نمایشی
 • تصویر متحرک
 • ارتباط تصویری
 • تصویر سازی
 • نقاشی
 • عکاسی
 • طراحی صنعتی
 • مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی
 • فلسفه هنر
 • صنایع دستی
 • هنر اسلامی
 • آهنگسازی
 • نوازندگی
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

استفاده از تکنولوژی IT و  فعالیت بیش از 600 مترجم متخصص در مرکز ترجمه گهر ما را قادر می سازد تا انجام ترجمه را در کمترین زمان ممکن مقدور سازیم.

شما می توانید هم اکنون سفارش ترجمه فوری خود را ثبت نمائید و در توضیحات دقیقا قید نمائید که تا چه زمانی به ترجمه نیاز دارید . مطمئنا اپراتور هنگام صدور فاکتور زمان تحویل را لحاظ خواهد نمود.

مرکز ترجمه گهر به شما این اطمینان را می دهد که شما را به سربعترین و با کیفیت ترین مترجم ها برساند و آنچه ناممکن به نظر می آید را برایتان عملی نماید.

برای ترجمه فوری سفارشات شما تمهیداتی خاص و ویژه اندیشیده شده است و در صورتی که شما درخواست ترجمه فوری داشته باشید می توانید ازاین خدمات ما استفاده نمائید.

 

ترجمه فوری در زمینه های تخصصی گروه فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، کشاورزی، هنر

 گروه فنی مهندسی

 • ترجمه فوری مهندسی برق
 • ترجمه فوری مهندسی پزشکی
 • ترجمه فوری مهندسی مکاترونیک
 • ترجمه فوری مهندسی نفت
 • ترجمه فوری مهندسی پلیمر
 • ترجمه فوری معماری کشتی
 • ترجمه فوری کاتالیست
 • ترجمه فوری فرایندها
 • ترجمه فوری بیوتکنولوژی
 • ترجمه فوری شیمی
 • ترجمه فوری نانو
 • ترجمه فوری بیوشیمیایی
 • ترجمه فوری صنایع غذایی
 • ترجمه فوری معدن
 • ترجمه فوری مکانیک سنگ
 • ترجمه فوری سیستم محرک خودرو
 • ترجمه فوری مهندسی جوش
 • ترجمه فوری مهندسی مکانیک
 • ترجمه فوری حمل و نقل دریایی
 • ترجمه فوری دریانوردی
 • ترجمه فوری مهندسی آب
 • ترجمه فوری مهندسی زلزله
 • ترجمه فوری سازه
 • ترجمه فوری مهندسی عمران
 • ترجمه فوری مهندسی صنایع مالی
 • ترجمه فوری مهندسی صنایع
 • ترجمه فوری جوشکاری
 • ترجمه فوری استخراج فلزات
 • ترجمه فوری سرامیک
 • ترجمه فوری مهندسی مواد مرکب
 • ترجمه فوری تجارت الکترونیک
 • ترجمه فوری امنیت اطلاعات
 • ترجمه فوری شبکه های کامپیوتری
 • ترجمه فوری فن آوری اطلاعات
 • ترجمه فوری معماری کامپیوتر
 • ترجمه فوری هوش مصنوعی
 • ترجمه فوری نرم افزار
 • ترجمه فوری جلوبرندگی
 • ترجمه فوری مکانیک پرواز
 • ترجمه فوری ائرودینامیک
 • ترجمه فوری مهندسی هوا فضا
 • ترجمه فوری تکنولوژی نساجی
 • ترجمه فوری مهندسی دارو سازی
 • ترجمه فوری صنایع رنگ

گروه علوم پایه

 

 • ترجمه فوری پترولوژی
 • ترجمه فوری زمین شناسی
 • ترجمه فوری اقتصادی
 • ترجمه فوری تکنونیک
 • ترجمه  فوری آبشناسی
 • ترجمه فوری چینه شناسی و فسیل شناسی
 • ترجمه فوری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 • ترجمه فوری نفت
 • ترجمه فوری زیست محیطی
 • ترجمه فوری ژئوفیزیک
 • ترجمه فوری هواشناسی
 • ترجمه فوری شیمی فیزیک
 • ترجمه فوری شیمی آلی
 • ترجمه فوری شیمی و فن آوری اسانس
 • ترجمه فوری شیمی جدید
 • ترجمه فوری شیمی معدنی
 • ترجمه فوری شیمی کاربردی
 • ترجمه فوری علوم و فن آوری نانو
 • ترجمه فوری فیتو شیمی
 • ترجمه فوری آموزش شیمی
 • ترجمه فوری پیشرانه ها
 • ترجمه فوری شیمی دریا
 • ترجمه فوری شیمی پلیمر
 • ترجمه فوری فیزیک
 • ترجمه  فوری فیزیک حالت جامد
 • ترجمه  فوری فیزیک هسته ای
 • ترجمه  فوری فیزیک ماده چگالی
 • ترجمه  فوری مهندسی هسته ای
 • ترجمه  فوری آموزش فیزیک
 • ترجمه  فوری مهندسی الکترونیک
 • ترجمه  فوری بیوفیزیک
 • ترجمه  فوری علوم جانوری
 • ترجمه  فوری سلولی مولکولی
 • ترجمه  فوری بیوتکنولوژی میکروبی
 • ترجمه  فوری آماربیمه
 • ترجمه  فوری آمار اقتصادی و اجتماعی
 • ترجمه  فوری ریاضی محض
 • ترجمه  فوری آموزش ریاضی
 • ترجمه  فوری علوم کامپیوتر
 • ترجمه  فوری زیست شناسی جانوران دریا
 • ترجمه  فوری آلودگی دریا
 • ترجمه  فوری فلسفه ی علم
 • ترجمه  فوری تاریخ علم
 • ترجمه  فوری علوم دریایی و اقیانوسی
 • ترجمه  فوری بوم شناسی دریا
 • ترجمه  فوری علوم محیط زیست
 • ترجمه  فوری ریاضی مالی
 • ترجمه  فوری ریاضی کاربردی
 • ترجمه  فوری آمار ریاضی
 • ترجمه  فوری علوم محاسبات و برنامه ریزی بیمه
 • ترجمه  فوری بیوتکنولوژی دریا
 • ترجمه  فوری ژنتیک
 • ترجمه  فوری میکروبیولوژی
 • ترجمه  فوری علوم گیاهی
 • ترجمه  فوری بیوشیمی
 • ترجمه  فوری فوتو نیک
 • ترجمه  فوری علوم و فن آوری نانو- نانو فیزیک
 • ترجمه  فوری فیزیک نجومی
 • ترجمه  فوری فیزیک نظری
 • ترجمه  فوری فیزیک ذرات بنیادی
 • ترجمه  فوری فیزیک اتمی و مولکولی

 

گروه علوم پزشکی

 

 • ترجمه  فوری قارچ شناسی پزشکی
 • ترجمه  فوری پرستاری
 • ترجمه  فوری فیزیوتراپی
 • ترجمه  فوری ایمنی شناسی
 • ترجمه  فوری آموزش بهداشت
 • ترجمه  فوری میکروبشناسی بالینی
 • ترجمه  فوری خون شناسی
 • ترجمه  فوری فیزیولوژی
 • ترجمه  فوری فیزیک پزشکی
 • ترجمه  فوری ویروس شناسی پزشکی
 • ترجمه  فوری بهداشت محیط
 • ترجمه  فوری بیوشیمی بالینی
 • ترجمه  فوری سم شناسی
 • ترجمه  فوری پزشکی
 • ترجمه  فوری فیزیولوژی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری باکتری شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری بافت شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری ایمنی شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری قارچ شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری انگل شناسی دامپزشکی
 • ترجمه  فوری مهندسی ایمنی صنعتی
 • ترجمه  فوری بیوتکنولوژی
 • ترجمه  فوری ژنتیک پزشکی

گروه علوم انسانی

 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات مقاومت
 • جغرافیای طبیعی
 • جغرافیا و برنامه ریزی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • جغرافیای سیاسی
 • جغرافیای نظامی
 • جغرافیا برنامه ریزی توریسم
 • طبیعت گرایی
 • سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • زبان و ادبیات عرب
 • مترجمی زبان عربی
 • علوم اقتصادی
 • اقتصاد اسلامی
 • بانکداری اسلامی
 • توسعه اقتصادی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • تربیت بدنی و علوم ورزش
 • فیزیولوژی ورزش
 • بیومکانیک ورزش
 • رفتار حرکتی
 • حرکت اصلاحی آسیب شناسی
 • مدیریت ورزشی
 • تاریخ ایران باستان
 • تاریخ ایران اسلامی
 • مطالعات خلیج فارس
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ تشیع
 • علوم اجتماعی
 • مردم شناسی
 • مدد کاری اجتماعی
 • پژوهش علوم اجتماعی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت عمران
 • جمعیت شناسی
 • جامعه شناسی
 • توسعه روستایی
 • برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی
 • فرهنگ و زبان ها استانی
 • زبان شناسی همگانی
 • آموزش زبان فارسی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • فلسفه منطق
 • علوم تربیتی
 • تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
 • مدیریت آموزشی
 • روانشناسی
 • کتابداری و اطلاعرسانی
 • آموزش زبان فرانسه
 • زبان و ادبیات فرانسه
 • مترجمی زبان فرانسه
 • آموزش زبان انگلیسی
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان روسی
 • زبان وادبیات روس
 • علوم تربیتی
 • مترجمی زبان آلمانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت کارآفرینی
 • مدیریت منابع انسانی
 • آموزش محیط زیست
 • آموزش زبان آلمانی
 • مدیریت جهان گردی
 • حقوق خصوصی
 • حقوق بین الملل
 • حقوق جزا و جرم شناسی
 • حقوق عمومی
 • حقوق نفت و گاز
 • حقوق بشر
 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق محیط زیست
 • حقوق اقتصادی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق خانواده
 • حقوق ارتباطات
 • حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
 • حقوق شرکت های تجاری
 • ایران شناسی
 • علوم سیاسی
 • روابط بین الملل
 • باستان شناسی
 • روانشناسی عمومی
 • علوم شناختی
 • روانشناسی
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی خانواده درمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • حسابداری
 • مطالعات سازمان
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت MBA
 • مدیریت امور شهری

 

گروه کشاورزی

 

 • مهندسی منابع طبیعی
 • آبخیزداری
 • مرتع داری
 • مهندسی کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • سازه های آبی
 • مهندسی و منابع آب
 • اصلاح نباتات
 • زراعت
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک
 • اقتصاد کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • تدوین و آموزش کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی
 •  جنگل داری
 • جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 • مهندسی جنگل
 • مهندسی کشاورزی علوم خاک
 • مهندسی کشاورزی علوم دامی
 • پرورش و تولید طیور
 • مهندسی منابع طبیعی
 • تکثیر و پرورش آبزیان
 • فراوری محصولات شیلاتی
 • بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 • صید و بهره برداری آبزیان
 • صنایع چوب
 • فراورده های چند سازه چوب
 • حفاظت واصلاح چوب
 • صنایع خمیر و کاغذ
 • محیط زیست
 • مهندسی کشاورزی
 • مکانیک ماشین های کشاورزی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • بیوتکنولوژی و کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • شناسایی و مبارزه با علف های زرد
 • مدیریت کشاورزی

 

گروه هنر

 

 • برنامه ریزی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ایی
 • مدیریت شهری
 • طرحی شهری
 • مهندسی معماری
 • معماری منظر
 • مهندسی معماری اسلامی
 • مطالعات معماری ایران
 • معماری داخلی
 • مرمت و احیای بنا ها و بافت های تاریخی
 • نمایش عروسکی
 • کارگردانی
 • بازیگری
 • سینما
 • تولید سیما
 • تهیه کنندگی
 • رادیو ادبیات نمایشی
 • تصویر متحرک
 • ارتباط تصویری
 • تصویر سازی
 • نقاشی
 • عکاسی
 • طراحی صنعتی
 • مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی
 • فلسفه هنر
 • صنایع دستی
 • هنر اسلامی
 • آهنگسازی
 • نوازندگی
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • تکنولوژی معماری
 • انرژی معماری
Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn