Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت قصد داریم سری اول از اصطلاحات و لغات حسابداری را برای شما عزیزان منتشر کنیم. با ما همراه شوید.

Accounting terms – Part 1

 

ENGLISH FARSI
Account حساب، حساب بانکی
Account Payment حساب پرداختی
Accountant حسابدار
Accounting حسابداری
Accounting Management حسابداری مدیریت
Accounts Payable حسابهای پرداختنی
Accounts Receivable حسابهای دریافتنی
Accrual Salaries and Wages Payable حقوق و دستمزد پرداختی
Acknowledgement of Receipt اعلام وصول
Activity Based Costing هزینه یابی براساس فعالیت
Actual واقعی- فعلی
Actual Cost بهای تمام شده، هزینه واقعی
Actual Production تولید واقعی
Actual Production تولید واقعی
Actual Stock موجودی واقعی- موجودی فعلی
Add افزودن
Add up جمع کردن
Added Value ارزش افزوده
Addition افزایش- الحاق
Adjust Salary Schedule ترمیم جدول حقوقی
Adjustment تعدیل و اصلاح – تنظیم
Administer اداره کردن
Administration امور اداری
Administrative قانون اداری
Administrative Action اقدام اداری
Administrative Assistant معاون اداری
Administrative Staff کادر اداری
Advance Payment مساعده- پیش پرداخت
Advanced Benefits مزایای پیشرفته
Affinity وابستگی، پیوستگی
Agency آژانس – نمایندگی
Agenda دستور کار – جلسه
Agent عامل- نماینده
Aging طبقه بندی سنی
Agreement توافقنامه- قرارداد
Alarms هشدار دهنده‌ها
Allocate تخصیص دادن
Allocated اختصاص یافته
Alternatives آلترناتیوها – گزینه ها
Amend اصلاح کردن
Amendment اصلاحیه
Amortization استهلاک، بازپرداخت
Amount مبلغ- مقدار
Analysis تحلیل
Analysis Code کد تحلیلی
Annex ضمیمه- پیوست
Annexes ضمائم- پیوست ها
Annual سالانه
Annual Report گزارش سالیانه
Annual Report گزارش سالانه
Applicable قابل اجرا – عملی
Applicant متقاضی
Application نرم افزارهای کاربردی
Application Development Tools ابزارهای تولید نرم افزار
Application Implementation Method متدولوژی پیاده سازی سیستم
Application Tier لایه نرم افزارهای کاربردی
Apply بکار بردن
Appointed Agent نماینده رسمی- کارگزار
Apportion سر شکن کردن
Arbitration داوری، حکمیت
Archive آرشیو- بایگانی
Articles ماده ‌ها (مواد) – فصول – کالاها موضوعات- شروط
Aspect جنبه
Assay سنجش – محک
Assemble مونتاژ کردن
Assembly-To-Order مونتاژ براساس سفارش
Assess ارزیابی کردن
Assessment ارزیابی مالیاتی، ارزیابی
Assurance بیمه- بیمه عمر
At Factory در کارخانه
Attached ضمیمه – پیوست
Attributes مشخصه- خصایص
Audit ممیزی
Auditor حسابرس- ممیز
Auditors Report گزارش حسابرسی
Authority اختیار اجازه
Authority for Payment مجوز پرداخت
Automation اتوماسیون
Available قابل وصول – در دسترس
Average Cost هزینه میانگین
Average Inventory Quantity میانگین موجودی انبار
Avoid اجتناب کردن
Back پشت نویسی
Back Flush لیست مداد
Balance تراز- بالانس
Balance a Budget تراز بودجه
Balance in Hand مانده موجودی
Balance of Payment مانده پرداخت‌ها
Balance Sheet تراز نامه
Bank Account حساب بانکی
Bank Charges هزینه‌های بانکی
Bank Credit اعتبار بانکی
Bank Deposit سپرده بانکی
Bank Drafts حواله بانکی
Bank Loan وام بانکی
Bank Rate نرخ بانکی
Bankrupt ورشکسته
Bargain خرید ارزان، چانه زنی
Barter تهاتر- مبادله
Basic پایه اساسی
Batch پارتی- محموله
Benchmarking محک زنی، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری
Beneficial سودمند
Benefits سود – مزایا
Best Practice بهترین روش
Bid پیشنهاد مزایده یا مناقصه
Bidder پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه
Big Bang استقرار یکباره
Big Bang Approach رویکرد و استقرار یکباره
Bilingual دو زبانه
Bill صورتحساب – قبض
Bill of Exchange برگ سفته- برات
Bill of Lading بارنامه
Bill of Material Processors پردازشگرهای لیست مواد
Bill of Materials صورت مواد ، فهرست قطعات
Bill of Service لیست خدمات یا صورتحساب خدمات
Bills Payable صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی
Black List لیست سیاه
Blank جای خالی- خالی
Blank Check چک سفید
Blanket کلی
Blanket Order سفارشات کلی
Bonus پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده
Bottle-Neck تنگنا- گلوگاه
Bounty کمک هزینه دولتی
Branch شعبه
Brand علامت ساخت – مارک
Breach نقض
Bribe رشوه
Budget Allocation اختصاص دادن بودجه
Budget Approval تایید بودجه
Budget Ceiling سقف بودجه
Build ساخت
Bulk Cargo بار فله
Bundle گروهی از اقلام که می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته
Bundling and Unbundling قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله
Bushiness Solution Mapping طراحی راه حل کسب و کار
Business کسب و کار
Business Management مدیریت کار و کسب
Business Plan طرح کسب و کار
Business Process Reengineering مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری
Business To Business تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه)
Business To Consumer تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده)
Business To Government تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)
Businessman شاغل در کسب و کار
By – Product محصول فرعی
By-Law آئین نامه – مقررات
Bypass گذرگاه فرعی
C.I.F قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه
Cable کابل – تلگراف
Calculate محاسبه کردن
Calendar تقویم
Call off متوقف کردن
Cancel لغو کردن- باطل کردن
Capacitor خازن
Capacity ظرفیت
Capacity Requirements Planning برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی
Capital سرمایه
Card کارت
Card Index کارتکس
Cargo بار- محموله
Cargo Declaration اظهار نامه محموله
Carry حمل کردن
Cash Management مدیریت نقدینگی
Catalogue کاتالوگ
Category دسته بندی
Centralized Data Base پایگاه مرکزی دادها
Chain Store فروشگاه زنجیره‌ای
Charge هزینه
Charge Area حوزه هزینه
Chart چارت – نمودار
Check چک کردن – بررسی کردن
Check Number شماره چک
Chief Executive Officer مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل
Claim مطالبه کردن
Classification دسته بندی
Client Server مدل سرور- کاربر
Closed Loop MRP تهیه مواد به صورت حلقه بسته
Clustering همبندی/ خوشه بندی
Commerce بازرگانی
Commercial Department اداره بازرگانی – بخش بازرگانی
Commercial Ministry وزارت بازرگانی
Commission حق‌العمل کاری- کمیسیون
Commitment Budgeting تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق بودجه
Committee کمیته
Commodity کالا- محصول
Communication ارتباطات
Company شرکت
Compensatory اجباری- جبرانی
Compete رقابت کردن
Components اجزاء
Compulsory اجباری- قهری
Computer Aided Design Drafting طراحی به کمک کامپیوتر
Computer Aided Process Planning برنامه‌ریزی فرآیند تولید توسط کامپیوتر
Computer Technology Research تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر
Condition شرایط
Conference کنفرانس
Confidential محرمانه
Confirm تایید کردن
Consignment محموله – کالا
Consult مشورت کردن
Consumables کالاهای مصرفی
Consumer مصرف کننده
Consumption مصرف
Contact تماس
Contents محتویات مندرجات
Continuous Improvement بهبود مستمر
Contract Price قیمت قرار داد
Contractor پیمانکار
Contribution مشارکت
Convert تبدیل کردن
Cooperation تعاونی- همکاری
Coordination هماهنگی
Corporate Information systems سیستم‌های اطلاعات جامع- سیستم های اطلاعات مشترک
Correct صحیح- تصحیح کردن
Correspondence مکاتبات
Cost Center مرکز هزینه
Cost of Labor هزینه نیروی کار
Cost& Freight قیمت بعلاوه هزینه حمل
Costing هزینه یابی
Country کشور
Credit بستانکاری- نسیه- اعتبار
Credit Amount مقدار اعتبار
Credit Control کنترل اعتبار
Creditor بستانکار
Criteria معیار
Criterion معیارها
Critical Paths فعالیت های مسیرهای بحرانی
Critical Paths Activities فعالیت‌های مسیرهای بحرانی
Currency پول رایج
Current جاری
Curve Fitting انطباق منحنی
Customer مشتری
Customer Data داده‌های مشتری
Customer Relationship Management مدیریت ارتباط با مشتریان
Customer Solution Acceptance پذیرش راه حل مشتری
Customization بومی سازی
Customs گمرک
Customs Clearance ترخیص گمرکی
Customs Duty حقوق گمرکی
Damage خسارت- خراب
Damaged Goods کالای خسارت دیده
Data داده – اطلاعات
Data Communication ارتباط داده‌ها
Data Definition Language زبان تعریف داده ‌ها
Data Dictionary لغت نامه اطلاعات
Data Filter فیلتر داده‌ها
Data Isolation ایزوله شدن اطلاعات
Data Manipulating- language زبان عملیات ورزی داده
Data Mining داده کاوی
Data Redundancy تکرار داده ها
Data Warehouse انبار داده
Database بانک اطلاعاتی- پایگاه اطلاعاتی
Database Management System سیستم مدیریت پایگاه داده
Database Tier لایه پایگاه داده
Date تاریخ – مورخه
Date of Maturity موعد – سررسید
Day to Day هر روزه- روزمره
Dead Line ضرب الاجل
Deal معامله
Dealer معامله گر- واسطه
Debit balance مانده بدهی
Decision تصمیم
Decision سیستم پشتیبانی تصمیمات
Declare اعلام کردن – اظهار کردن
Deduct کسر کردن- کاستن
Default پیش فرض
Defect عیب – صدمه
Defective معیوب
Deficit کسر بودجه- عدم موازنه
Define تعریف کردن
Definition شناخت- تعریف
Delay تاخیر
Delete حذف کردن
Deliver تحویل دادن
Delivery تحویل
Delivery Date تاریخ تحویل
Delivery Note برگه تحویل
Demand تقاضا
Demand Forecasts پیش بینی‌های تقاضا
Demurrage خسارت تاخیر در تخلیه کشتی
Denomination Report گزارش طبقه بندی
Department بخش- اداره- دایره
Department Store فروشگاه بزرگ
Departure مبدا
Dependent Demand تقاضا‌های وابسته (مشروط)
Deposit سپرده- پس انداز
Depreciation استهلاک
Design طرح، نقشه
Desktop Tier لایه نمایش
Destination مقصد
Details جزئیات
Develop توسعه
Diagram دیاگرام، نمودار
Difference اختلاف
Digital Work کسب کار به حالت مدرن و دیجیتالی- عملیات دیجیتالی
Direct Cost هزینه مستقیم
Disbursement پرداخت – خرج
Discount تخفیف
Discover کشف- درک
Discrepancy مغایرت
Discrete تولید گسسته، ناپیوسته
Discrete Manufacturing تولید ناپیوسته
Dispatch ارسال کردن
Distance فاصله
Distressed Goods کالای توقیفی
Distribution Requirements Planning برنامه‌ریزی توزیع محصول
Distributor توزیع کننده
Division تقسیم – بخش – قسمت
Do or Die Approach روش انجام بده والا بمیر
Document Imaging System سیستم‌های تصویر سازی اسناد
Domestic Sales فروش داخلی
Down Planning برنامه‌ریزی از بالا به پایین
Down Sizing فرآیند کوچک نمودن
Draft برات – حواله- پیش نویس
Draw up a Contract تنظیم قرار داد
Due Date سر رسید
Durable Goods کالای بادوام
Duty حقوق و عوارض
Duty Free معاف از حقوق گمرکی
E Commerce تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)
Earn or Pilot Approach رویکرد پیاده سازی محدود
E-Business کسب کار الکترونیکی
Economic Forecasts پیش بینی ‌های اقتصادی
Edit ویراستن- تصحیح کردن- تنظیم کردن
Electricity برق
Electronic Data Interchange مبادله الکترونیکی داده‌ها
Electronic Fund Transfer انتقال الکترونیکی وجوه (سرمایه)
Electronic Procurement تدارکات الکترونیکی
Elimination حذف- ادغام
Employ استخدام کردن
Employee کارمند- استخدامی
Employer کار فرما- استخدام کننده
Employment اشتغال- استخدام
Employment Agency آژانس کاریابی
Enclosure ضمیمه – پیوست
Engineer To Order مهندسی براساس سفارش
Engineering مهندسی
Enquiry پیشنهاد قیمت – استعلام- درخواست
Enterprise موسسه سرمایه گذاری شرکت، سازمان
Enterprise Resource Planning سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (بهم پیوسته)
Enterprise Systems سیستم‌های سازمانی
Enterprise Wide Systems سیستم‌های در برگیرنده کل سازمان
Entire Agreement موافقت کامل
Entity Relationship Diagram نمودار ارتباط موجودیت‌ها
Entity Relationship Modeling مدل سازی ارتباط موجودیت‌ها
Entry ورودی
Equipment تعهدات
Error خطا
Establish تاسیس کردن
Estimate برآورد کردن
Evaluate ارزشیابی کردن
Evidence گواهی- مدرک
Exchange مبادله کردن – ارز
Exchange Rate نرخ ارز- نرخ تبدیل
Excuse عذر- بهانه
Execute اجرا کردن
Executed اجرا شده
Executive Information Systems سیستم‌های اطلاعات اجرا(مدیریت ارشد)
Executive Support Systems سیستم‌های پشتیبانی مدیریت اجرائی
Executives مدیران اجرایی- مدیران ارشد
Executor مسئول – مجری
Exit خروج
Expert کارشناس
Expertise کارشناسی کردن
Expired تاریخ گذشته
Expiry Date تاریخ انقضاء
Exponential Smoothing یکنواخت سازی نهانی
Export صادرات
Extra اضافی
Extra charge هزینه اضافی
Extranet شبکه خارجی
F.O.B Destination تحویل در بندر (بدون کرایه حمل)
F.O.B. Shipping Point پس کرایه- پرداخت کرایه در مقصد
Facilities تسهیلات
Factory کارخانه
Factory Inspector بازرس کارخانه
Fair نمایشگاه
Fake تقلبی- بدل غیر اصلی
Fare کرایه
Feasibility امکان سنجی
File پرونده
Final نهایی
Final Installment قسط نهایی
Finance دارائی- مالی
Finance Entry Generation گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی
Finance Module ماژول مالی
Financial مالی
Financial Management مدیریت مالی
Financial Report گزارش مالی
Financial Statement صورت های مالی
Financial Transaction رویدادهای مالی
Financial Year سال مالی
Finished Goods کالاهای تمام شده
Finite Scheduling برنامه ریزی محدود
Fire اخراج کردن
Firm محکم، استوار- شرکت ، کمپانی
Fiscal Year سال مالی- مالیاتی
Fixed Asset دارایی ثابت
Fleet Management مدیریت ناوگان
Flexi Fields فیلدهای آزاد
Flexible قابل انعطاف
Flow Chart فلوچارت- نمودارگردش کار
Flow Order سفارش جریان
Fluctuation نوسان
Force نیرو
Forecasting مجموعه پیش بینی
Foreign خارجی
Foreign Currency ارز خارجی
Foreign Sale فروش خارجی
Foreign Trade تجارت خارجی
Forge جعل کردن
Fraction کسر – اعشار
Franchising or Pilot Approach رویکرد پیاده سازی محدود
Franchising Strategy راهبرد امتیاز دهی
Free آزاد- مجانی
Free Port بندر آزاد
Free Zone منطقه آزاد
Freight کرایه حمل
Frozen Assets دارایی‌های مسدود شده
Function عملکرد – وظیفه
Functional Department صورت کارکردی- واحد عملیات
Functionality(Modularity) ویژگی ماژولاربودن
Fund سرمایه – وجه تنخواه- منابع مالی
Demographical Information Database پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی
Gap فاصله
Gap Analysis تحلیل شکاف ‌ها و تفاوت‌های فرآیندها
Garbage In Garbage Out ورودی اشتباه خروجی اشتباه
Gas گاز
General Ledger دفتر کل
Generated ایجاد شده
Goal هدف
Goods کالا- مال التجاره
Goods in Transit کالاهای در راه
Goods Receipt Note برگه رسید کالا
Government دولت
Government Loan وام دولتی
Government Subside سوبسید
Governmental دولتی
Governmental Management مدیریت دولتی
Grace Percentage درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد).
Grace Quantity مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقی)
Grade درجه
Graphical User Interface استفاده از رابط کاربر گرافیکی و گرافیک
Gratuity Accrual سیستم تعهدی انعام
Gross ناخالص
Gross Amount مبلغ ناخالص
Gross Income درآمد ناخالص
Gross National Product تولید ناخالص ملی
Gross To Net Logic برنامه کلان آموزش و منطق ناخالص به خالص
Gross Weight وزن ناخالص
Group گروه
Growth رشد
Guarantee گارانتی- تضمین
Half Price نصف قیمت
Hardware سخت افزار
Harmonized هماهنگ و همساز شده
Head of Department رئیس بخش
Head Office دفتر مرکزی
Hidden Factor عامل ناپیدا
Hierarchical سلسله مراتبی
Hierarchy سلسله مراتب
High Performance عملکرد بالا
High Quality کیفیت بالا
Hiring استخدام کردن
Hold نگهداشتن
Home Appliances لوازم خانگی
Horizontal افقی
Household خانوار
Housing مسکن
Human Force نیروی انسانی
Human Management مدیریت منابع انسانی
Human Resource Management مدیریت منابع انسانی
Humidity رطوبت
Hypermedia ابررسانه
I.D هویت
I.O.U سند بدهکاری
Identity هویت
Implementation پیاده سازی – اجرا
Import واردات
Import Quota سقف واردات- سهمیه واردات
Import Restrictions محدودیت‌های واردات
Importer وارد کننده
Improvement بهینه سازی- پیشرفت
Income درآمد
Income Tax مالیات بر درآمد
Increase افزایش دادن
Independent Demand تقاضاهای مستقل
Industrial Management مدیریت صنعتی
Inefficiency عدم کارایی
Infinite Scheduling برنامه‌ریزی نامحدود
Information Communication Technology فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information Systems سیستم‌های اطلاعاتی
Information Technology فناوری اطلاعات
Input-Output ورودی و خروجی
Inspection بازرسی
Inspection Sheet برگه بازرسی
Inspector بازرس
Installment قسط
Insurance بیمه
Insurance Agent کارگزار بیمه
Integrate یک پارچه
Integrated -Information Systems سیستم‌های اطلاعات یک پارچه
Integration یک پارچه سازی
Interest بهره- سود
Interest Rate نرخ بهره
Interfacing واسطه سازی
Internal داخلی
Internal Planning برنامه‌ریزی داخلی
Internet Explorer مرورگر اینترنتی
Internet Procurement خرید یا تامین از طریق اینترنت
Interview مصاحبه
Intranet شبکه داخلی
Invalid بی‌ارزش- بی‌اعتبار
Inventory موجودی انبار
Inventory Control کنترل موجودی (انبار)
Inverse معکوس
Investment سرمایه گذاری
Investment Company شرکت سرمایه گذاری
Invite دعوت – دعوتنامه
Invoice فاکتور
Issue صادر کردن- انتشار دادن
Job Miscellaneous Expenses هزینه‌های متفرقه شغل
Job Order Costing روش سفارش کار در حسابداری صنعتی
Journal دفتر روزنامه، نشریه
Journal Voucher سند مالی روزنامه
Judgment قضاوت
Access دسترسی
Just-In-Time سیستم‌ها به روش آنی و به موقع
Keep نگهداری کردن
Keeper نگهداری کننده
Key کلیدی- کلید
Key Calculations محاسبات کلیدی
Key Field فیلد کلیدی
Key Information اطلاعات کلیدی
Key Inventory موجودی کالای کلیدی
Key Items اقلام کلیدی
Key Mustang صنایع کلیدی
Key Personnel پرسنل کلیدی
Key Points نکات کلیدی
Key Purchase خرید کلیدی
Key Services خدمات کلیدی
Kick Off شروع
Kit Functionality برای تشخیص این است که آیا Stockمجانی برای هدیه موجود است
Knowledge دانش
Knowledge Bay پایگاه دانش
Knowledge Level Systems کارکنان فرهیخته
Knowledge Work Systems سیستم‌های دانش محور
Labeling بر چسب- برچسب زنی
Labor Force نیروی کار
Labor Laws قانون کار
Labor Turnover گردش نیروی کار
Laboratory آزمایشگاه
Landed Cost هزینه تمام شده تا در انبار
Language زبان
Last in First out روش قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده
Law قانون
Lead Time زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه
Learning Organization سازمانی یادگیرنده
Learning Requirements Planning برنامه‌ریزی نیازهای آموزشی
Leave مرخصی
Leave Application تقاضای مرخصی
Leave Balance Tracking (Annual) ردیابی باقیمانده مرخصی (سالانه)
Leave Cancellation باطل کردن مرخصی
Leave Resumption استفاده از مرخصی
Leave Without Pay مرخصی بدون حقوق
Lend قرض دادن- وام دادن
Letter نامه
Letter of Credit اعتبار نامه- اعتبار اسنادی
Liability بدهی- تعهد- مسئولیت- قابلیت پرداخت
License گواهی- لیسانس- حق امتیاز
Life Time طول عمر
Light سبک- روشن- نور
Limit حد- سقف
Limitation محدودیت‌
Line خط
Link وصل کردن- پیوند دادن
Liquid تغذیه
List لیست- فهرست
Live -Run فعالیت زنده- مستقیم
Load بار
Loading بارگیری
Loan وام
Local Area Network شبکه محلی
Local Currency پول رایج داخلی (ریال)
Local Purchase خرید داخلی
Local Sales فروش داخلی
Location مکان- موقعیت مکانی
Location Transfer In مکان حمل(مکان رسید کالا)
Location Transfer Out مکان حمل به بیرون
Location Wise برطبق مکان
Logical مجازی – منطقی
Logical View دید منطقی
Logistic Transaction عملیات پشتیبانی
Logistics تدارکات – پشتیبانی
Logistics Management مدیریت لجستیک
Logo علامت سر برگ- تیتر- عنوان
Long-Term دراز مدت
Loss ضرر- زیان
Loss of Profit افت سود
Lot Sizing دسته کردن
Machine دستگاه- ماشین
Machinery ماشین آلات
Mail پست کردن- پست
Main اصلی
Main Account حساب اصلی – حساب کلی
Maintenance تعمیر و نگهداری
Make an Appointment قرار ملاقات گذاشتن
Make an Offer پیشنهاد دادن
Make to Order ساخت براساس سفارش
Make-to-Stock ساخت به منظور انبار کردن
Making a Decision تصمیم گرفتن
Man Hour نفر- ساعت
Management مدیریت
Management Information Systems سیستم‌های مدیریت اطلاعات
Management Reengineering مهندسی مجدد
Manager مدیر
Managing Director مدیر عامل
Mandatory اجباری- الزامی
Man-Day نفر- روز
Man-Month نفر- ماه
Man-Power نیروی کار
Manual کتابچه راهنما – کاردستی
Manufacturer سازنده
Manufacturing ساخت
Manufacturing Plan Sequences برنامه مراحل ساخت
Manufacturing Process فرایند ساخت
Manufacturing Resource Planning برنامه‌ریزی منابع تولید
Margin حد نهایی- حاشیه
Marginal Analysis تحلیل نهایی
Marginal Cost هزینه یابی نهایی
Market Lead Time مدت زمان انتظار بازار
Marketing Management مدیریت بازار یابی
Mass Production تولید انبوه
Master اصلی
Master Production Schedule جدول تولید اصلی
Master Production Scheduling برنامه‌ریزی کلان تولید
Master Scheduling زمانبندی کلان
Material Issue صدور مواد – خروج مواد
Material Request درخواست مواد
Material Request Planning برنامه‌ریزی درخواست مواد
Material -Requirements Planning برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز
Material Resource Planning برنامه‌ریزی منابع مواد
Material Return برگشت مواد
Matrix ماتریس
Matrix Structure ساختار ماتریسی
Maturity سررسید – پرداخت
Maximum حداکثر
Max-Loss حداکثر واحد خرد
Measure اندازه گرفتن- سنجیدن
Measurement سنجش
Measurement of Performances اندازه‌گیری عملکرد
Measurement Process فرآیند اندازه گیری
Measurement Unit واحد سنجش
Mechanic مکانیک
Mechanical Engineering مهندسی مکانیک
Media وسایل ارتباط جمعی
Meeting جلسه- ملاقات
Member عضو
Membership عضویت
Menu منو
Minimum حداقل
Ministry وزارتخانه
Ministry of Agriculture وزارت کشاورزی
Ministry Of Commerce وزارت بازرگانی
Ministry of Culture and Higher Education وزارت فرهنگ و آموزش عالی
Ministry of Defense وزارت دفاع
Ministry of Economic Affairs and Finance وزارت امور اقتصادی و دارایی
Ministry of Energy وزارت نیرو
Ministry of foreign Affairs وزارت امور خارجه
Ministry of Health and Welfare وزارت بهداری و بهزیستی
Ministry of Housing وزارت مسکن
Ministry of Interior وزارت کشور
Ministry of Post Telegraph and Telephone وزارت پست و تلگراف و تلفن
Ministry of Road and Transportation وزارت راه و ترابری
Mint Planning برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز
Mode حالت
Mode of shipment شیوه حمل
Modify تعدیل کردن – اصلاح کردن
Modular برنامه ریزی مجموعه ای
Money پول
Money Resource Planning برنامه‌ریزی منابع پولی
Monitoring نمایش از طریق مانیتورها- پیگیری
Monthly ماهیانه
Moveable Assets دارایی های منقول
Moving Average میانگین متحرک
MRP Item -Bom اقلام
Multi User چند کاربره
Multidimensional چند بعدی
Multimedia Database پایگاه داده چند رسانه‌ای
Multiple چندگانه
Multipurpose چند منظوره
Multi-Tier پشتیبانی معمار چند لایه
Musts بایدها- ضروریات
National Income درآمد ملی
Navigation راهبری- هدایت
Net خالص
Net Amount مبلغ خالصی
Net Assets دارایی‌های خالص
Net Income درآمد خالص
Net Price قیمت خالص
Net Profit سود خالص
Net Weight وزن خالص
Network شبکه ائی
Night Shift شیفت شب
Node شبکه توزیع- گره
Non Value Adding ارزش ینفزا
Non Value Adding Activities فعالیت‌های ارزش نیفزا
Non-Bom غیر Bom
Non-Consumable غیر مصرفی
Non-Exclusive غیر انحصاری
Non-Stock غیر انباری
Note یادداشت – یادداشت اداری توجه نمودن
Numeric عددی
Object-Oriented شی‌گرا
Object-Relational Database پایگاه داده ارتباطی با رویکرد موضوعی
Obligate موظف- ملزم
Occupation حرفه- مقام- شغل
Odd Lot ته مانده کالا- ته انباری
Off تعطیل – مرخصی
Office دفتر – منصب
Office Automation Systems سیستم‌های اتوماسیون اداری
Office Hours ساعت اداری
Office Practice کار اداری
Official رسمی
Official Letter نامه رسمی
Off-The -Shelf System سیستم حاضر و آماده
On Account علی الحساب
On Condition مشروط
On Demand به محض درخواست
One Way Fare کرایه یکطرفه
Online پیوسته – درون خطی
Opc Code کد مهندسی کالا
Open Cheque چک سفید
Open Credit اعتبار نامحدود
Open Orders درخواست ‌های باز (خرید و فروش و دستور ‌های کاری)
Operation عملیات
Operation Analysis تجزیه تحلیل عملیات
Operation Process Chart چارت فرآیند عملیات
Operational عملیاتی
Operational Level Systems مدیران عملیاتی
Optimal بهینه
Optimization بهینه سازی
Optional اختیاری
Oracle Financial سیستم مالی اوراکل
Oracle Small Business Suite بسته نرم افزاری کوچک اوراکل
Oral شفاهی
Organization سازمان- تشکیلات
Organizational سازمانی – تشکیلاتی
Organizational Behavior رفتار سازمانی
Organizational Behavior Management مدیریت رفتار سازمانی
Organizational Chart نمودار (چارت) سازمانی
Organizational Unit واحد سازمانی
Organized سازمان یافته
Original اصل – اولیه
Original Copy اصل سند- نسخه اصلی
Out Going Letters نامه‌های ارسالی
Out Put بازده- ستانده- محصول
Out Put Reports گزارشات خروجی
Out Standing Accounts حسابهای تسویه نشده
Out Standing Cheque چک معوق- واریز نشده
Out Standing Reservation کرایه یکسره
Outstanding بدهی تسویه نشده
Over Draft حواله بیش از اعتبار
Over Draw بیش از اعتبار حواله کردن
Over Due سر رسید گذشته
Over Heads هزینه‌های سر بار
Over Time اضافه کار
Over Time Premium حقوق اضافه کاری
Over Weight اضافه وزن
Over-Estimate برآورد زیاد
Owing پرداختنی
Owner دارنده- صاحب
Ownership مالکیت
Package بسته – بسته بندی
Packing بسته بندی
Pallet پالت- بسته
Palm پالم- کف دستی
Paper Work کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)کسب و کار اداری به حالت سنتی
Paradox گفته‌های متناقض
Parameters پارامترها
Parcel بسته
Parent والد
Parent Supplier فروشنده اصلی – تامین کننده اصلی
Part Payment پرداخت مرحله‌ای
Partitioned Database پایگاه داده تقسیم شده
Pattern الگو
Pay Slips برگ پرداخت (مانند فیش حقوق)
Payable پرداختنی – قابل پرداخت
Payables حساب‌های پرداختنی
Pay-cheque چک حقوقی
Payment پرداخت
Payment Clerk کارمند پرداخت حقوقی
Payment Terms شرایط پرداخت
Payroll حقوق و دستمزد
Payroll List لیست مواجب بگیران
Peak Hours ساعات پیک (اوج)
Pending معلق- تحت بررسی
Pending معلق به
Pension مستمری- حقوق بازنشستگی
Per Capita سرانه
Percent درصد
Percentage درصد- تعیین درصد
Performance عملکرد- انجام تعهد
Performance Noting نرخ سنجی (سنجش عملکرد)
Perishable Goods کالای فساد پذیر – فاسد شدنی
Permit اجازه
Perpetual واقعی -مستمر
Personal Assistant معاون پرسنلی
Personnel پرسنل- – نیروی انسانی
Personnel Manager مدیر کارگزینی
Petty Cash نقدینگی برای پرداختهای جزئی – تنخواه گردان
Physical فیزیکی
Physical Factory کارخانه پیدا
Physical View رویت فیزیکی
Pilot راهنما – نمونه
Plan طرح – برنامه- نقشه
Planning طرح ریزی – برنامه‌ریزی
Planning Horizon افق زمانی برنامه‌ریزی
Plant کارخانه- تاسیسات
Platform بستر- زیر ساختار
Point of Sale نقطه فروش
Port بندر
Port بندر
Port Charges هزینه‌‌های بندری
Port of Discharge بندر تخلیه بار
Portability قابلیت حمل
Portable قابل حمل
Portal پرتال
Post Date Cheque چک تاریخ دار
Pre Payment پیش پرداخت
Pre-Assemble پیش مونتاژ
Preferences ترجیحات
Premium حق بیمه- اجرت- پرداخت
Price قیمت – بهاء
Price List لیست قیمت
Private Sector بخش خصوصی
Probation آزمایش حسن رفتار
Process فرآیند
Process Control Systems سیستم‌های کنترل فرآیند
Process Or Continuous Manufacturing سیستم‌های فرآیندی یا پیوسته
Process Owner صاحب پروسه
Procurement خرید
Procurement Management مدیریت تدارکات پشتیبانی
Produce تولید کردن
Producer تولید کننده
Product محصول
Production تولید- محصول
Production Planning برنامه‌ریزی تولید
Productive بهره وری- تولیدی- قابلیت تولید
Profit منفعت – سود
Profit and Loss سود و زیان
Profitability قابلیت سود دهی
Project پروژه
Project Costing هزینه یابی پروژه
Project Status Review بررسی (مرور ) وضعیت پروژه
Promotion ترفیع
Property خصوصیت – ویژگی
Proposed System سیستم پیشنهادی
Publicity تبلیغ- انتشار
Publishing عملکرد منتشر کردن
Pull Systems سیستم‌های کششی
Purchase خرید
Purchase Journal دفتر روزنامه خرید
Purchase Order سفارش خرید
Purchase Request درخواست خرید
Purchase Return برگشت خرید
Purchase Value ارزش خرید
Purchaser Supplied Product محصول تامین شده از سوی خریدار
Purchasing Power قدرت خرید
Pure Competition رقابت خالص – کامل
Push System سیستم‌های فشاری
Put Option خیار فروشنده
Qualification شرایط و مشخصات مورد انتظار
Qualified واجد شرایط
Quality and Contents Unknown بدون اطلاع از محتوا و کیفیت
Quality Assurance تضمین کیفیت
Quality Control کنترل کیفی
Quantity کمیت- تعداد
Quantity Surveyor بازرس کمی
Quantity-Qty تعداد- کمیت
Quarantine قرنطینه
Quarter Day اولین روز فصل
Quarterly فصلی – سه ماه یکبار
Quay اسکله
Query جستجو بر اساس مدل مشخص
Query Languages زبانهای استعلامی
Question سئوال
Questionnaire پرسشنامه
Quorum حد نصاب- نصاب
Quota سقف ، سهمیه
Quotation اعلام قیمت – جواب استعلام
Quote نقل کردن- قیمت دادن
Quote Not Firm قیمت غیر قطعی
Quoted Company شرکت عرضه شده در بورس
Quoted Price مظنه- قیمت
Rail Way راه آهن
Raise a Loan وام گرفتن
Random تصادفی- بی‌قاعده
Rate نرخ
Rate of Exchange نرخ ارز
Rate of Interest نرخ بهره
Rate of Sale نرخ فروش
Ratio نسبت
Raw Material ماده خام
Re Planning برنامه‌ریزی منابع تولید
Re- evaluation ارزیابی مجدد – ارزش گذاری مجدد
Re- Export صادر کردن کالای وارداتی
Re- Exportation صدور مجدد
Reaction واکنش
Real Costs هزینه‌های واقعی
Real Time هوشیار و بهنگام
Reason دلیل- برهان
Receipt رسید
Receivables دریافتنی ها
Received دریافت شده
Receiver دریافت کننده
Recommended توصیه شده
Recommended Retail Selling Price قیمت خرده فروشی توصیه شده – قیمت تعیین شده برای خرده فروشی
Reconciliation اصلاح و تعدیلات
Reconstruction باز سازی
Record ثبت – سابقه
Recruit کارمند یابی – استخدام کردن
Recycle بازیافت
Reduction of Capital کاهش سرمایه
Refer ارجاع دادن
Refer to ارجاع به
Reference مرجع
Reflex بازتاب
Reform اصلاح – بهسازی
Refund باز پرداخت
Refuse رد کردن- نپذیرفتن
Region منطقه
Register ثبت کردن
Regression Models مدل های برگشت پذیر- مدل هایی برای تعمیم روندهای داده ها
Reimbursement باز پرداخت
Reject رد کردن- نپذیرفتن
Relation ارتباط
Relational ارتباطی
Relational Data Base Management System سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای
Reliability قابلیت اعتماد
Reliable قابل اعتماد
Remarks جزئیات- توضیحات
Remote Connection ارتباط راه دور
Remove حذف کردن
Rent اجاره کردن – کرایه
Rent Rebate حق مسکن
Rental کرایه‌ای
Repair تعمیر- اصلاح کردن
Replacement جایگزین
Replicated Database پایگاه داده کپی شده
Reply پاسخ جواب
Report گزارش
Repository منبع ذخیره داده‌ها
Representative نماینده- کار گزار
Request درخواست کردن
Request For Proposal درخواست پیشنهاد
Requested درخواست شده
Requisition فرم درخواست کالا از انبار
Research تحقیق
Research and Development تحقیق و توسعه
Research Development گسترش از طریق تحقیق توسعه
Reservation ذخیره
Reserve ذخیره کردن
Resolution تصمیم- قطعنامه – رای
Resource Capacity ظرفیت منابع
Resource Capacity Planning برنامه‌ریزی ظرفیت منابع
Resource Planning برنامه‌ریزی منابع
Resources منابع
Responsibility مسئولیت
Retail Price قیمت خرده فروشی
Retail Trade خرده فروشی
Retailer خرده فروش
Retirement بازنشستگی
Retroactive قابل عطف بماسبق
Return of Capital بدست سرمایه- بازگشت سرمایه
Return On Investment برگشت سرمایه
Returned Goods کالای برگشتی
Revenue در آمد عایدی
Revised بازنگری شده- اصلاح شده
Revoke لغو کردن
Rework کار مجدد
Right حق و حقوق
Risk خطر – احتمال زیان
Road جاده
Role نقش وظیفه
Rotation چرخش
Rough-Cut Capacity Planning مجموعه برنامه‌ریزی تخمینی ظرفیت‌ها
Route مسیر
Routings روشها
Rule قانون
Run چرخه عملیاتی – اداره کردن- اجرا
Safety امنیت- ایمنی
Salaries Payable حقوق پرداختی
Salary مزد- حقوق- اجرت
Salary Administration مدیریت حقوق و دستمزد
Salary Range دامنه حقوق
Salary System سیستم حقوق
Sale Price قیمت فروش
Sales فروش
Sales Agent عامل فروش
Sales Department دایره فروش
Sales forecast پیش بینی فروش
Sales Manager مدیر فروش
Sales Order سفارش فروش
Sales Plan برنامه فروش
Sales Return برگشت از فروش
Sales System سیستم فروش
Salesman فروشنده
Sample نمونه
Scalable مقیاس پذیری نامحدود
Schedule برنامه (زمانی)
Search جستجو
Seasonality Formulas فرمول ‌های فصلی
Secret سری- محرمانه
Secretariat دبیرخانه
Section بخش- قسمت
segment قطعه- بخش
Segregate مجزا- تک- جدا
Select انتخاب کردن
Selection انتخاب – گزینش
Semi- Finished Goods کالاهای نیمه تمام
Send فرستادن
Sender فرستنده
Serve خدمت کردن
Service خدمات- خدمت
Settle تسویه
Share سهم- تسهیم کردن
Sharing به اشتراک درآوردن
Shell System سیستم پوسته‌ای
Shipment حمل کالا
Shipment Advice برگه حمل
Shop Floor صحن کارخانه
Shop Flow Control کنترل کارگاه
Shortage کمبود
Sign off اتمام- تایید نهایی
Signature امضاء
Slam-dunk or Phased Approach رویکرد ورود مرحله ای
Snap Shot تصویر آنی
Social اجتماعی
Software نرم افزار
Software Package برنامه‌های نرم افزاری
Solution راه حل
Solution Design راه حل طراحی
Sorting طبقه بندی
Source منبع
Source Planning سیستمهای برنامه ریزی توزیع
Specialist متخصص
Spot Welding جوش نقطه‌ای
Stability پایداری – استوار
Stable باثبات
Staff پرسنل- کادر اداری
Staff Manager رئیس کارگزینی
Staffing کارگزینی- بکار گماردن
Stamp مهر – تمبر
Standard استاندارد
Standard Cost هزینه معیار
Standard Deviation انحراف معیار- انحراف استاندارد
Standard Flow Chart نمودار استاندارد
Standard Form فرم استاندارد – شکل استاندارد
Standard Operating Procedures روشهای عملیاتی استاندارد
Standard Rate نرخ معیار- نرخ متعارف
State of Market وضعیت بازار
Statement صورت – وضعیت – اظهار – حکم- بیان- صورتحساب
Statement of Account صورت وضعیت حساب
Station ایستگاه
Statistic آمار
Statistical Data داده های آماری
Status وضعیت
Statutory طبق قانون
Stock انبار
Stock سهم- – انباره- موجودی انبار
Stock Adjustment تعدیل و اصلاح موجودی
Stock Control کنترل موجودی انبار
Stock Exchange بورس
Stock Exchange Quotation قیمت های بورسی
Stock Holder سهامدار
Stock in Hand موجودی کالا
Stock Market بازار بورس
Stock Option خرید سهام
Stock Purchase خرید سهام
Stock Taking صورت برداری از موجودی
Stoner انبار – انبار کردن
Stoner Keeping اداره امور انبار
Stop a Cheque جلوگیری از پرداخت چک
Storage انبار – انبارداری
Store انبار کردن- مغازه
Storing انبار نمودن
Straight Salary مزایای دستمزد براساس حقوق مستقیم
Strategic راهبردی
Strategic Management مدیریت استراتژیک
Structured Query Language زبانهای استعلامی ساخت یافته
Stuff کالا- جنس- ماده
Submit ارائه دادن- پیشنهاد کردن
Subordinate مرئوس
Subscription آبونمان اشتراک
Subsidiary شرکت تابعه
Subsidies سوبسید
Substantive Agreement موافقت اصولی
Substitute Goods کالاهای جانشین- کالاهای بدل
Substitution جانشین سازی
Subsystem سیستم جزء سیستم فرعی – زیر مجموعه
Suggestion پیشنهاد
Sum جمع- مجموع
Summarize خلاصه کردن
Summary خلاصه
Supervisor ناظر – پیوست
Supplier تامین کننده – فروشنده- عرضه کننده
Supplier Evaluation ارزیابی تامین کنندگان
Supply تامین کردن- عرضه
Supply and Demand عرضه و تقاضا
Supply Chain زنجیره تامین
Supply Chain Management مدیریت تامین کنندگان (فروش- خرید- تدارکات- انبار)
Support پشتیبانی
Support Activities فعالیت های حمایتی
Support Price قیمت حمایتی
Surplus مازاد- اندوخته
Surplus Value ارزش افزوده
Surtax اضافه مالیات
Survey بررسی کردن – زمینه یابی
Synchronize همزمان سازی
Syndicate فعالیتهای پشتیبانی – سندیکا – اتحادیه صنفی
System Analysis تحلیل سیستم
System Application Products تولید سیستم ‌های نرم افزاری
System Engineering مهندسی سیستم
Systematic منظم- نظام یافته
Systems Administration مدیریت سیستم
Tacit Agreement توافق ضمنی برای بالا بردن قیمت
Tangible Assets دارایی‌های ملموس – اموال عینی
Target هدف
Tariff تعرفه
Tariff Agreement موافقتنامه در مورد تعرفه‌ها
Task وظیفه – تکلیف
Tax مالیات
Tax Base ماخذ مالیات
Tax Collector تحصیلدار مالیاتی
Tax Limit سقف مالیاتی
Tax Relief بخشودگی مالیاتی
Taxable Income درآمد مشمول مالیات
Taxation مالیات بندری- وضع عوارض
Tax-Deductible مشمول در مالیات
Tax-Free معاف از مالیات
Team Action اقدام گروهی
Technique فن – تکنیک
Technological Forecasts پیش بینی‌های فناورانه
Technology تکنولوژی- صنعت
Technology Management مدیریت تکنولوژی
Technology Transfer انتقال تکنولوژی
Tele Fax لیست تصویری
Telephone تلفن
Telephone Call مکالمات تلفنی
Telephone Directory راهنمای تلفنی
Telephone Number شماره تلفن
Telephone Operator تلفنچی
Telex تلکس
Teller تحویلدار
Template تمپلت – فرم اطلاعاتی
Temporary موقتی
Tenant مستاجر
Tender مناقصه- مزایده
Term Loan وام مدت دار – وام میان مدت
Terminal ترمینال- پایانه
Terms شرایط- مدت اعتبار
Test آزمون- تست
Text متن- نوشتار
Textile منسوجات- بافت
Theory تئوری- نظریه
Theory of Constraints بیان تئوری قیدها
Third Party شخص ثالث
Third Party Insurance بیمه شخص ثالث
Three Tier سه لایه (سه سطح)
Threshold آستانه
Through بارنامه حمل سراسری
Time Bucket ظرف زمانی
Time Table جدول زمانبندی
Timing زمان بندی
Tip انعام
Title عنوان
Title Deed سند مالکیت
To Act اقدام کردن
Tolerance حدود فنی – حد مجاز- تلرانس
Tonnage تناژ
Tool ابزار
Top Management مدیریت عالی
Total کل – کلی- جمع
Total Assets Turnover گردش مجموع‌دارایی‌ها
Total Cost هزینه کل
Total Demand کل تقاضا
Total Value ارزش کل
Tourist Trade صنعت جهانگردی
Toxic Waste زباله سمی
Tracing ردیابی
Trade تجارت
Trade Balance تراز تجاری
Trade Cycle سیکل تجاری
Trade Discount تخفیف بازرگانی- تجارتی
Trade Fair نمایشگاه تجاری
Trade Gap خلاء تجاری
Trade Marks علائم تجاری
Trade Name نام تجاری
Trade Price قیمت تجاری
Trade Union اتحادیه بازرگانی
Trading Capital سرمایه در گردش ـ(تجاری)
Trading Enterprises موسسات بازرگانی
Traditional سنتی
Traditional Business کسب و کار سنتی سازمان
Train آموزش دادن
Trainer مربی
Training Employee آموزش ضمن خدمت
Training Schedule برنامه آموزش – کار آموزی
Transaction Turnover داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- گردش معاملات
Transaction(s) داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- رویدادهای مالی
Transfer انتقال- واگذاری
Transfer Deed سند انتقال
Transfer In انتقال به داخل
Transfer out انتقال به خارج
Transit عبور- ترانزیت
Transition گذار/ انتقال
Translation ترجمه
Translation Processing Systems سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها)
Transport حمل و نقل- ترابری
Travel Agent آژانس مسافرتی
Trend روند
Trend روند
Trial Balance بیلان آزمایش- تراز آزمایشی
Truck کامیون
Truck بارنامه حمل با کامیون
Trucking حمل با کامیون
Trust Company موسسه امانی
Trust Deed سند وثیقه
Trust Fund وجه امانی – سپرده
Turnover گردش معاملات – کل فروش یک واحد اقتصادی
Turnover تعداد استخدام در برابر استعفا و یا اخراج – بازده
Type نوع- تایپ
Ultra ماوراء
Unauthorized غیر مجاز
Unbundling جدا کردن اجزا مربوط به یک محصول می‌باشد
Uncalled Capital سرمایه ذخیره
Unconditional Performance Bank Guaranty ضمانت نامه بدون قید و شرط
Undated Bond قرضه بدون تاریخ
Undated Debenture ضمانت بدون تاریخ
Under Estimate برآورد کم
Under Paid بی‌موازنه- عدم موازن
Under Paid کسر پرداخت
Under Value کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن
Under Writer صادر کننده بیمه نامه خریدار سهام باقیمانده- پشت نویسی چک ، سفته و …
Understand-Simplify ساده سازی
Undertake تقبل کردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن
Undeveloped Countries کشورهای توسعه نیافته
Undistributed Profits سودهای تقسیم نشده
Unemployed بیکار
Unemployment بیکاری
Unified واحد- متحد شده
Uniform یکپارچه
Unify متحد کردن- یکی کردن
Union اتحادیه- اشتراکی
Unique بی‌نظیر- بی‌مانند
Unit واحد
Unit Cost بهای واحد
Unit Labor Cost هزینه واحد کار
Unit of Measurement واحد سنجش و اندازه گیری
Unit Price قیمت واحد
Unity وحدت
Universal جهانی
Unknown ناشناخته
Unload تخلیه کردن
Unofficial غیر رسمی
Unproductive غیر مولد
Unprofitable بدون سود آوری
Unstable بی‌ثبات
Up Front Selling پیش فروش
Up to Date به روز در آوردن- به هنگام کردن
Up-Down Planning برنامه ریزی از بالا به پایین
Upgrading ارتقاء گروه- ارتقاء
Upper Limit حد بالایی
Ural آدرس اینترنتی
Urban شهری
Urgent فوری
Usance مهلت – پرداخت مدت دار
Use استفاده
Useable قابل استفاده
Useful Life عمر مفید
User کاربر
User Acceptance Testing تست کردن پذیرش کاربر
Utility منفعت – سود
Utility Company شرکت ارایه خدمات آب ، برق ، گاز و …
Vacation مرخصی
Valid معتبر
Valuable باارزش
Valuation ارزش گذاری- ارزیابی
Value ارزش کل
Value Added Chain جریان اطلاعات در زنجیره ارزش افزوده- زنجیره ارزش افزوده
Value Added Networks شبکه‌ ارزش افزوده
Value Added Tax مالیات بر ارزش افزوده
Variable متنوع
Variable Cost هزینه متغیر
Variance Analysis آنالیز واریانس – تجزیه تحلیل انحرافات
Variation تنوع
Vender فروشنده
Verify تصدیق کردن- اثبات کردن
Vertical عمودی
Vertical integration الحاق عمودی
Vice-President نایب رئیس
Visa ویزا
Visual -Display Unit صفحه نمایش مانیتور
Void باطل- بی‌اثر- بی اعتبار
Voluntary داوطلبانه
Vote رای
Voucher سند (دفتر ) هزینه
Voucher System سیستم اسناد
Vouchers Payable اسناد پرداختنی
Voyage سفر
Wage دستمزد
Wage Claim طلب دستمزد
Wage Earner مزد بگیر
Wage Rate نرخ دستمزد
Wage Restraint جلوگیری یا منع دستمزدها
Wages Agreement توافق بر سر دستمزدها
Waiting List لیست انتظار
Waiver فسخ- ابطال
Want Ads آگهی استخدام
Warehouse انبار
Warrant وسیله تضمین
Warrant مجوز- حکم- تضمین کردن
Warranty تضمین کتبی
Wastage ضایعات- اتلاف
Waste Products ضایعات تولید
Wealth ثروت- دارایی
Web شبکه
Web Enabled قابل اجرا در محیط Web
Weigh وزن کردن
Weight Gross وزن ناخالص
Weight Note برگ باسکول
Weight or Measurement وزن یا اندازه
Weighted Average میانگین موزون
Weighted Average Cost هزینه میانگین موزون
Weighted Moving Average میانگین موزون متحرک
Westel Technology فناوری وستل
What If چه اتفاقی می‌افتد اگر
Whole Sales عمده فروش- بنکدار
Wholesale Trade عمده فروشی
With Reference to عطف به
Without Prejudice بی‌طرفانه
Witness شاهد- ناظر
Word Processing سیستم‌های تحریری
Work کار- کار کردن
Work Flow گردش کار
Work Force نیروی کار
Work Hours ساعات کار
Work In Process کار در جریان
Work in Progress کار در حال پیشرفت
Work Load حجم کار
Work Modules واحدهای کاری
Work on Hand کار در دست اقدام
Work Order سفارش کار
Work Permit اجازه اشتغال
Work Place مکان کار
Work Sheet کاربرگ
Work Shop کارگاه
Work Study بررسی فرآیند کار
Worker کارگر
Working Conditions شرایط کاری
Working Day روز کاری
World Area Network شبکه جهانی
Write حکم دادگاه- دستور قانونی
Write off a Debt قلم زدن بدهی از دفتر
Write off a Loss حذف زیان از دفتر
Wrong اشتباهاً- خطا- کار غلط
X Chart نمودارx
X-Axis محور ایکس
Xenelasia دفع بیگانگان- اخراج بیگانگان
Xenophobe بیگانه پرست
X-off فرستنده – خاموش
X-on فرستنده- روشن
X-rays پرتوهای مجهول
X-Xerography نسخه برداری با عکس
Year By Year همه ساله – سال به سال
Year Digits روش سالنمای اعشار
Year End Adjustment تعدیل پایان دوره – تعدیل پایان سال مالی
Year Installments اقساط سالیانه
Year-End Profit سود پایان سال- حسابرسی آخر سال
Yearly سالیانه- همه ساله
Yearly Allowance مقرری سالانه
Yield بازده
Yield Tax مالیات بازده
Yield Variance اختلاف بازده- تغییر پذیری بازده
Yo -Yo-Stock سهام متزلزل- سهام بی‌ثبات
Zero Base Budgeting بودجه بندی بر مبنای صفر – روش بودجه ریزی از صفر
Zero Defect بدون نقص
Zip Code کد پستی
Zone ناحیه
Zone Free منطقه آزاد
Zone Freight Rate نرخ کرایه منطقه‌ای
Zone of Acceptance حیطه پذیرش
Zone Pricing قیمت بندی ناحیه‌ای
Zoning منطقه بندی- ناحیه بندی

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت قصد داریم سری دوم از اصطلاخات و لغات جغرافیا را برای شما عزیزان منتشر کنیم. با ما همراه شوید.

سیمان – مواد آهنی یا سیلیسی و یا آهکی که بوسیله آب روان ته نشین شده و در نتیجه آمیختن با رسوبات سستی چون شن و ماسه و آمیزه سخت و بهم فشرده ای را بوجود آورده باشد. Cement
سرشماری census
شهر مرکزی- شهری که بازار اصلی و مرکز خدماتی در برخی از نواحی تجاری بزرگتر است و مکانی مرکزی است Central city
مکان مرکزی- مرکز شهر یا آبادی که کارکرد اولیۀ آن، فراهم آوردن کالاها و خدمات برای جامعۀ مصرف کنندۀ پیرامون آن است Central place
نظریۀ مکان مرکزی- نظریه ای که از سوی “والتر کریستالر” بین سالهای 1893-1969 میلادی پیشنهاد شد. وی کوشید تا اندازه و پراکنشهای آبادی را با توجه به کالاها و خدماتی مورد مطالعه قرار دهد که یک شهر برای روستاهای پراکنده پیرامون فراهم می کند Central place theory
مرکزیت محلی که نسبت به پیرامون خود دارای اهمیت خاصی باشد . Centrality
تمرکز centralization
برنامه ریزی متمرکز،نظامی که در آن دولت تعیین می کند چه باید تولید شود و چگونه عوامل تولیدی بین مصارف مختلف توزیع شوند. centralized planning
قرن century
قیفاووس صورت فلکی نیمکره شمالی. Cepheus
غلاّت آن دسته از دانه های گیاهی مانند گندم ،جو، چاودار،ذرت،برنج ،ارزن و امثال آن که خوراک اصلی انسان را تشکیل می دهند . Cereals
گواهینامه certificate
سلسله کوه +رشته کوه Chain/range of mountain
تنگه- باریکه ای از آب که دو دریای مجاور را بطور طبیعی به یکدیگر متصل سازد. به این عارضه با ب نیز می گویند Channel /strait
تنگاب- جوی و یا نهر و رودخانه ای که در یک بستر نسبتا عمیق و باریک و تنگ جریان داشته باشد Channel flow
سیل بند- دیواره ای که روی رودخانه های سیلابی ساخته می شود تا از جریان سیل جلوگیری کند Channel storage
خط مجموعه نشانه هایی که برای تحریر در یک زبان بکار می رود. Character
زغال ماده ای که بیشتر آن کربن خالص است و از تقطیر تخریبی چوب، مواد حیوانی و یا قند بدست می آید و معمولا سوختنی و حرارت زا هستند. Charcoal
نقشه، نمودار chart
خاک چرنوزیوم- خاک حاصلخیز پربار و مرغوبی، برنگ سیاه یا قهوه ای تیره که سرزمین پهناوری واقع در جنوب اتحاد جماهیر شوروی و شمال دریای سیاه را فراگرفته و همچنین قسمتهایی از کشورهای مجارستان و رومانی را نیز زیر پوشش قرار داده Chernozem
بچه child
چینوک- باد گرم و خشک از نوع فون که در امتداد شرقی کوههای راکی در کانادا و ایالات متحده می وزد Chinook
گاهشماری علم تاریخگذاری از راه تعیین ادوار و تقسیمات زمان و تعیین زمان رویداد حوادث تاریخی در ادوار و تفسیمات مذکور. Chronology
دایره روشنایی- دایره عظیمه مرز میان قسمت های روشن و تاریک زمین را دایره روشنایی می نامند که در واقع حد میان شب و روز را روی کره زمین مشخص می سازد Circle of light
محیط کره زمین محیط استوایی برابر با 40073 کیلومتر و محیط نصف النهاری 39944 کیلومتر است . Circumference of Earth
شهروند citizen
تابعیت- رعایای یک کشور و یک دولت بودن، تبعه مملکتی بودن Citizenship
مرکبات درختان همیشه سبزی مانند لیمو، پرتقال، توسرح،گریپ فروت، نارنج و لیموترش که به میزان گسترده و فراوانی در مناطقی با آب و هوای مدیترانه ای می رویند . Citrus fruits
شهر city
حریم شهر(استحفاظی)- آن قسمت از مناطق خارج از محدودۀ قانونی شهر که در آن کنترل فعالیتهای عمرانی از قبیل تفکیک اراضی، احداث و تعریض معابر و ایجاد ساختمان باید بنا به دلایلی زیر نظر شهرداری بوده و بر اساس قوانین مربوط به شهرداری انجام شود. City exclusion
سلسله مراتب شهری-یک شبکۀ شهری که به تبع شرایط جغرافیایی با نظم خاصی شکل گرفته است City hierarchy
شبکۀ شهری- به مجموعه ای از شهرها گفته می شود که از فضای جغرافیایی نواحی مانند حلقه های زنجیر به هم پیوسته شکل گرفته اند و به علت رشد ناهماهنگ، پرتو افشانی متفاوتی بر ناحیه دارند City network
دولتشهر- منظور از دولتشهر آن نظامهای سیاسی است که در آنها فعالیت سیاسی و رهبری در شهری واحد متمرکز باشد و این تمرکز، نمودار کمال مطلوب سازمان اجتماعی پنداشته می شود City state
جنگ داخلی civil war
تمدن civilization
برخورد تمدنها- عنوان نظریه ای که در سال 1993 میلادب توسط ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی دانشگاه هاوارد مطرح شد. Clash of civilizations
طبقه بندی classification
تندان صخره یا پرتگاهی از سنگ ه راست و بلند قرار گرفته باشد Cliff
آب و هوا climate
مناطق آب و هوایی برخی از جغرافیدانان کره زمین را از نظر آب و هوا به چهار منطقه عمده حاره، معتدله و قطبی تقسیم می کنند . Climatic region
آب و هوا شناسی- دانشی است که پدیده هائی را که سبب پیدایش آب و هواهای گوناگون گشته مورد مطالعه قرار داده و تاثیر آنها را بر زندگی روی کرۀ زمین بررسی می کند climatology
کلوخ گل خشک شده، خاک بهم چسبیده و سخت شده . Clod
جبهه سرد- مرز میان یک توده هوای گرم و یک توده هوای سرد پیش رونده ای که توده هوای گرم را به طرف بالا براند. با ایجاد چنین وضعیتی درجه حرارت به مقدار قابل ملاحظه ای افت کرده و با افزایش فشار جو موجبات تغییر جهت بادها را فراهم ساخته و رگبار شدید توام با باد و توفان را بهمراه دارد Clod front
ابر- توده ای از ذرات خیلی ریز آب به قطر2% تا 6% میلیمتر که گاه یخ بسته و اغلب با گرد و غبار و دود و سایر مواد موجود در جو همراه بوده و دارای بار الکتریسیته منفی است Cloud
رگبار، ریزش باران فوق العاده شدیدی، معمولا همراه با یک طوفان تندری، رگبارها امکان دارد هرجایی که باران ریزش می کند پدید آیند ولی از همه بیشتر در نواحی کوهستانی ریزش می کنند Cloudburst
خوشه ها دسته هایی از ستارگان که دارای خواص مشترکی از نظر فاصله از زمین و سرعت و جهت حرکت یکسان هستند و ظاهرا” دارای منشاء مشترکی می باشند. Clusters
زغال سنگ- ماده ای معدنی، از بقایای گیاهان پدید آمده و دارای مقداری کربن و مقداری ترکیبات آلی و مقداری آب است Coal
ساحل coast
جلگه ساحلی ←دشت ساحلی Coastal plain
ضریب انبساط – نسبت ازدیاد طول یا سطح یا حجم یک جسم بازاء یک درجه افزایش دما به طول یا سطج و یا حجم اولیه آن Coefficient of expansion
همزیستی با هم زندگی کردن – زندگانی مردم دو یا چند کشور با کمکهای اقتصادی و سیاسی به یکدیگر. Coexistence
جبهه سرد،خط مرزی در سطح زمین بین یک توده هوای سرد در حال پیشروی و یک توده هوای گرم که در زیر آن هوای سرد به مانند یک گوه فشار می آورد Cold Front
باد صرصر باد شدید و سرد را گویند. Cold wind
جمع آوری collection
مستعمره Colony
همکاری اصطلاحی در جغرافیای شهری و عبارت از نوعی پیوستگی که میان واحدهای صنفی یک منطقه که عهده دار یک نوع کار هستند وجود داشته باشد . Commensalism
خردشدگی خرد و کوچک شدن تدریجی مواد سنگی بر اثر عواملی مانند آب و هوا و فرسایش و یا جنبش های زمینی. Comminution
مشترک المنافع مجموعه کشورهای مرکب از بریتانیا و مستملکات سابق وکنونی آن که تشکیل یک واحد داده اند . Commonwealth
کمونیسم نظام و مکتبی اجتماعی و مخالف رژیم سرمایه داری . Communism
جامعه Community
جامعه-1:گروه مردم یک شهر، یک کشور، جهان و یا صنفی از مردم 2: دسته ای از گیاهان که با ویژگی های مشابه در یک منطقۀ مخصوص روییده باشند Community /society
مقایسه کردن Compare
نیروهای فشاری compression
تمرکز- در پراکنش مکانی، تجمع پدیده ها پیرامون یک محل مرکزی را گویند Concentration
کنفدراسیون عنوان جامعه ای از جند کشور که به منظور همکار ی متقابل و اقدام مشترک در امور دفاعی با یکدیگر متحد می شوند اما بر شهروندان کشورهای عضو حکومت مستقیم ندارد . Confederation
ناحیۀ متراکم- ناحیه ای که در آن بر اثر تراکم خودروها و افراد پیاده، رفت و آمد دشوار و کند و با فشار صورت می گیرد Congested area

 

جنگلهای مخروطی مرکب از درختان پیوسته سبز و مخروطی که دارای برگهای سوزنی و چوبهای نرم تجارتی می باشند. وسیع ترین جنگلهای مخروطی در کانادای شمالی، شمال آسیا و اروپا قرار دارند Coniferous forests
حفاظت- دربوم شناسی، استفاده از منابع طبیعی به طریقی که از ضایعات غیر لازم یا تباه کردن آنها جلوگیری شود. conservation
محافظه کار کسی که از طرفدار سنن و آداب گذشته است و با نوآوری ها و تشکیلات جدید مخالفت می ورزد . conservator
صورت فلکی- مجموعه ای از ستارگان که بر حسب ظاهر شکل خاصی برای آنها قائل شده و هر یک را بر حسب شکل مربوط نامگذاری کرده اند Constellation
مجلس مؤسسان هیئت قانگذاری ویژه ای که امور تهیه قانون اساسی را به عهده دارد . Constituent assembly
قانون اساسی مجموعه اصول بنیادی یک ملت یا یک جامعه سیاسی که قدرت و وظایف حکومت را معین و حقوقی را برای مردم تضمین میکند . Constitution
توپوگرافی ساختمانی، بررسی چگونگی ابعاد ارتفاعی فضای ساخته شده است. Construction/ building topography
قاره، یکی از توده های خشکی بزرگتر و غیر منقطع که سطح زمین به آن تقسیم می شود اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، استرالیا و قاره قطب جنوب Continent
آب و هوای قاره ای- آب و هوای درون قاره های بزرگ که دامنه وسیع تغییرات درجه حرارت از جمله مشخصات آن بوده و به سبب دوری از اقیانوس قابلیت باران زایی آن کم و مختصر به اوایل فصل تابستان است Continental climate
اشتقاق خشکی های نظریه رانه قاره ای Continental drift
کوی قاره ای- قاره و پایاب های پیرامون آن که تا لبه سراشیب قاره ای گسترده شده باشد و یا به زبانی دیگر قسمتهای افقی پوسته زمین(اعم از خشکی یا زیرآب) تا لبه گودال های زیرآب Continental platform
دریای قاره ای شاخه ای از اقیانوس که بدرون قاره کشیده شده باشد مانند دریای بالتیک، خلیج فارس و خلیج هودسن Continental sea
فلات قاره +ژرفاشیب Continental shelf
سراشیب قاره ای- قسمتی از کف دریا و اقیانوس که از لبه خارجی فلات قاره شروع شده و تا ژرف ترین قسمت گسترش یافته باشد Continental slope
انقباض contraction
منظومۀ شهری- یک منطقۀ جغرافیایی وسیع که در برگیرندۀ چند حوزۀ حکومت محلی است که از حیث اجتماعی- اقتصادی، منطقۀ شهری conurbation
انتقال گرما هنگامی که قسمت زیرین یک مایع یا گاز تحت تأثیر گرما قرار گیرد، گرم و منتسط شده و از غلظت آن کاسته می شود و در نتیجه به سوی بالا روان گردیده و در واقع گرما را با خود منتقل می سازد و در مقابل قسمت های سرد بالا جای خود را با قسمت گرم شده عوض کرده و بسوی پائین جریان می یابد. convection
باران همرفت که بر اثر عمل انتقال گرما در جو ریزش نماید. Convection rain
کنوانسیون(پیمان بین المللی ) موافقتنامه ای که بین چندین دولت منعقد می گردد و پیوستن سایر دول به آن آزاد است مانند کنوانسیون وین و غیره . Convention
مس فلزی به رنگ عنابی روشن با علامت شیمیایی cu بسیار نرم با قابلیت هدایت حرارتی و الکتریکی مناسب. کاربرد آن به میزان وسیعی بصورت سیم و مفقول جهت مصارف برقی است . Copper
مرجان جانوران آهکی تراونده ای که معمولاً در آبهای گرم و بصورت دسته جمعی زندگی می کنند. این جانوران به آبهای صافی که سرشار از اکسیژن بوده و مواد غذایی حاصله از موجودات ذره بینی فراوانی را در برداشته باشد نیازمند هستند . Coral
جزیره مرجانی صخره مرجانی که دور از ساحل واقع شده و بوسیله گل و لای پوشیده شده باشد. اینگونه جزایر از نظر رشد گیاهان محیط مناسبی بوده و اغلب سبز و خرم هستند. Coral island
لجن مرجانی توده ای از خرده های بسیار ریز مرجانی که در ژرفا شیب و پیرامون آبسنگ مرجانی انباشته شده باشد . Coral mud
راهرو، دالان، دهلیز- سطحی از زمین بین دو نقطه معین که در زمینه های ترافیک، توپوگرافی، محیط زیست و اهداف حمل و نقل به کار می رود Corridor
کیهانی چیزهایی که با پدیده های خارج از جو زمین بستگی داشته باشد . Cosmic
اشعه کیهانی- تشعشعاتی که دارای انرژی و قابلیت نفوذ زیاد بوده و منشأ آن تاکنون بدرستی شناخته نشده است Cosmic rays
کنسولگری واحد اداری که دولتی برای حفظ حقوق و منافع اتباع خود در بندرها و مراکز بازرگانی یک کشور خارجی دایر می کند . Consulate
پنبه بوته گیاهی که بطور سالانه در نواحی معتدله و گرم می روید. Cotton
پنبه خیز جایی که پنبه بسیاز از آن جا بدست آید. Cotton belt
پنبه دانه دانه های موجود در غوزه پنبه که پس از جدا ساختن الیاف باقی می ماند .پنبه دانه دارای چربی فراوان بوده و بصورت مارگارین و روغن های آشپزخانه به مصرف می رسد. Cottonseed
کشور Country
آبرو- مجرائی که آب در آن به طور طبیعی جریان داشته و بسوی دریا، دریاچه، کویر، باتلاق و مانند آن روان باشد Course
محصول زودرس محصولی که در حد فاصل میان کاشت و برداشت محصول اصلی کشت شود . Cover-crop
تراکم ساختمانی / پوششی Coverage density
مهد تمدن سرزمینی که تمدن های نخستین در آنجا پدیدار شده و بسایر جاها گسترش یافته باشد. مانند سرزمین بین النهرین . Cradle – area
کمر صخره پرشیب ناهموار یا قسمت پیش آمده ای از یک صخره . Crag
دهانه آتشفشانی گودال قیف مانندی که بر فراز قله های آتشفشان دیده می شود و محل خروج مواد گداخته و دود وگاز است. Crater
خزش،حرکت آهسته و کما بیش مداومی که به علت آغاز دگرشکلی تکتونیکی روی سطح گسل رخ می دهد.گسل هایی که حرکت خزشی دارند زمین لرزه های بزرگی ایجاد نمی کنند. Creep
تلماسه هلالی برخان Crescentic dune
مناطق بحرانی- نواحی آسیب پذیر Critical area
دمای بحرانی حرارتی که از نظر حیات و یا رشد گیاه اهمیت و یا حساسیت داشته باشد. Critical temperature
شلوغ، پر ازدحام Crowded
پوسته crust
پوسته زمین- پوسته خارجی زمین، به ضخامت 16 تا 48 کیلومتر است Crust of the earth
حرکت پوسته ای جنبش بخش های خارجی پوسته جامد زمین براثر زمین لرزه و مانند آن. Crustal movement
کواستا واژه اسپانیایی بمفهوم رشته کوهی که یک طرف آن دارای شیب کاملاً ملایم و طرف دیگر آن شیب تندی داشته باشد. این عارضه از اختلاف سختی و سستی طبقاتی مانند گچ ونمک که بصورت موازی قرار گرفته باشند، ایجاد می شوند . Cuesta
زمین های سخت زره مانند cuirasses
انتشار فرهنگی، کسترش(اشاعه فرهنگی)- مرحله ای که در آن، ویژگی های فرهنگی از جامعه ای به جامعۀ دیگر منتقل می شود. Cultural diffusion
فرهنگ عبارت است از مجموعه تجلیات معنوی، هنری،تاریخی،ادبی،مذهبی و احساسی یک قوم یا ملت که در طول تاریخ فراهم آمده و شکل مشخصی گرفته است . Culture
جریان الف-حرکت و جابجا شدن آب در یک آبراه یا یک رودخانه ب-حرکت قائم یک توده هوا. Current
گمرک واژه پرتقالی بمفهوم مالیات و یا وجهی که دولت برای ورود یا خروج کالا و مال التجاره می گیرد . Customs
دوره ،زمان گردش، دوره تناوب، فاصله زمانی بین دو پدیده cycle
چرخه منطقه ای که فشار جو آن کم باشد چرخه یا سیکلون نام دارد. Cyclone
دَجاجه یا طایر یکی از جالبترین صورت های فلکی نیمکره شمالی است که ستاره های آن صلیب بزرگی را تشکیل می دهند. Cygnus
سد،یک ساختمان ساخت دست بشر که به منظور کنترل جریان آب از یک سو به سوی دیگر رودخانه ساخته می شود Dam
درمانه تولکه گیاهی دارویی است. این گیاه خیلی تلخ بوده ودر درمان خیلی از ناراحتیهای معده وروده موثر است. اصطلاحی در گریوان مشهور است که چرا روغن زردبخوری (زیادی) که دنبال در مونه تولکی بگردی. darmanahtolky
داروینیسم یکی از معروفترین نظریاتی که برای توضیح چگونگی تکامل گیاهان و جانوران بخصوص درباره سازش آن ها با مقتضیات محیط زندگی ارائه شده است. یان نظریه را بجهت اهمیتی که اصل انتخاب طبیعی یا انتخاب در آن دارد نظریه انتخاب طبیعی هم می گویند. Darwinism
مبنا نقطه، خط و یا سطح مفروضی که بعنوان مبنای اندازه گیری ها بکار رود . Datum
پگاه صبح زود، اول بامداد، هنگام فجر Dawn
آبتاز- شکستن و خرد شدن و روان شدن یخ رودخانه ها در فصل بهار و تابستان Debacle
دامنه واریز دامنه ثابت که واریزه های روی آن سطحی آزاد (پایدار) تشکیل می دهند. مراجعه شود به: شیب واریزه (talus slope). Debris slope

 

تمرکز زدایی- پراکنش دوبارۀ جمعیت یا کاربری زمین از از نقطه ای با تمرکز زیاد به ناحیۀ بزرگتر و یا به مناطق متفاوتی که از پیش برای آن برنامه ریزی شده است Decentralization
کاهش Decline
جمعیت رو به کاهش Decreasing population
اسناد، قباله ها deeds
باد روبش- جاکن شدن و روبیدن شدن موادی مانند خاک و شن و ماسه از سطح زمین بوسیلۀ باد Deflation
درجه الف-واحد سنجش گرما، در سیستم های سانتیگراد و فارنهایت ب-واحد اندازه گیری زاویه Degree
تحدید حدود، تحدید مساحات و زمینها Delimit the areas
تعیین حدود- تعیین خط مرزی دو کشور که در مرحلۀ تعیین حدود، مسیر خط مرزی را طبق یک معاهده مشخص می کنند و به تصویب دو دولت می رسانند Delimitation
دلتا،قطعه زمینی آبرفتی و بادبزنی شکل که در دهانه رودخانه متصل به دریا تشکیل می شود. delta
تفکیک حدود،تعیین مرز،مرزبندی demarcation
انتقال جمعیتی- فرآیند مرحله ای خروج از نرخهای رشد جمعیتی از یک مرحله رکود اقتصادی Demographic transition
انباشتگی، تراکم- توسعه ای که با تراکم همراه باشد فضای باز اندکی برجای می گذارد. Density
تراکم جمعیت Density of population
وابستگی در نتیجه تسلط، وضعیتی حاصل می شود که در آن کشورهای در حال توسعه برای انگیختن رشد اقتصادی خود باید به سیاست اقتصادی داخلی و بین المللی کشورهای پیشرفته متکی باشد . Dependence
وابستگی منطقه ای که از نظر طبیعی و سیاسی بوسیله کشور دیگری اداره شود . Dependency
بارتکفل- بخشی از کل جمعیت یک کشور که در گروههای سنی 15-0 سال و 64 سال به بالا قرار دارند که از لحاظ اقتصادی غیر مولد بوده و در شمار نیروی کار به حساب نمی آیند Dependency burden
تقلیل جمعیت depopulation
ناحیۀ محروم- ناحیه یا منطقه ای جغرافیایی که وضعیت اقتصادی آن از کل کشور پایین تر باشد Depressed area
گودال هرگونه فرورفتگی در پوسته زمین بویژه پستی هایی که پیرامون آنها را زمینهای بلندی فراگرفته و هیچگونه رهایی از آن خارج نگردد . Depression
فروبار سیستم کمفشاری که در طبقات متوسط و بالای جو ایجاد گردد . Depression/low pressure
پدیده متلاشی شدن دانه ای – بخش سنگ به صورت دانه های مختلف الاندازه(آرن) از هم جدا می شوند. این پدیده در سنگهایی که دانه های آن مختلف الجنس و مختلف الاندازه باشند صورت می گیرد . desagregation-granulaire
نشیب سرازیری – عارضه مقابل فراز-زمین پست . Descent
بیابان- منطقه کم باران و کم گیاهی که تا حدی از ماسه پوشیده شده و غالبا غیر قابل زیست می باشد Desert
فلس شدگی – متلاشی شدن به صورت لایه های نازک و تراشه هایی که لبه قطعات آن به سمت داخل برگشته اند . desquamation
مقصد Destination
جبرگرایی- اصطلاح جبرگرایی به شیوۀ تفکری اشاره می کند که همۀ اشیاء و حوادث یا همۀ اشیاء و موجودات از نوعی خاص معین شده اند determinism
توسعه development
اهداف توسعه- هدفهای اقتصادی و اجتماعی که یک دولت برای رسیدن به آن برای بخش تولید، نظام تولید و یا ناحیۀ بوم شناختی کشاورزی تلاش می کند Development objectives
قطب(کانونهای) توسعه- مراکزی که از جمعیت یا فعالیتها و زیربناهای قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و حوذۀ نفوذی فراتر از محدوده های فیزیکی خود دارند و اشاعه دهندۀ توسعه به سایر نقاط است. Development pole
شبنم- شبنم یا ژاله عبارت از بخار آب اشباع شده ای است که با سرد شدن لایه های زیرین هوا بصورت قطره های آب روی برگ گیاهان، و یا اشیاء واقع بر سطح زمین پدیدار می شود Dew
نقطه شبنم وضعیتی که هوا را سرد کرده و بخار آب موجود در آن را به حد اشباع برساند . Dew point
قطر خط مستقیمی که از مرکز دایره و از دو طرف به محیط دایره یا کره ختم می گردد . Diameter
الماس نوعی کرین بلورین که تحت فشار و گرمای فوق العاده بوجود آمده باشد. Diamond
لجن دیاتومی نوعی گل و لای و یا لجن سیلیسی که از بقایای گیاهان ذره بینی که در آب های سرد اقیانوس ها رشد ونمو می کنند، بوجود آمده باشد . Diatom ooze
دایک، نفوذ ماده مذاب ازداخل درز و شکاف سنگها به سطح زمین که لایه هارابه طورعمودی قطع میکند (حالتی متقاطع بالایه بندی). dike
دیوال دیواره قائمی از سنگهای آذرین که از رانده شدن مواد مذاب بسوی پوسته زمین و سرد و سخت شدن آن پدید آمده باشد. Dike/dyke
آبادی پراکنده- الگوی آبادیهای روستایی با دهکده های پراکنده. Dispersed settlement
پراکندگی،پخشایش میزان گستردگی پدیده ای در یک ناحیه یا پیرامون مکان مرکزی. dispersion
جابه جاکردن، جانشین شدن displace
فاصله فاصله دونقطه، طول قطعه خط مستقیم واصل میان آنهاست . Distance
تقطیر- طریقه ای است برای تصفیه ماده و جدا کردن مواد از یکدیگر یا تفکیک اجزای یک جسم مخلوط که معمولا با تغییر حالت همراه است Distillation
توزیع، پراکندگی- در علم جغرافیا، مترادف “پراکنش مکانی” است Distribution
نقشه پراکندگی، پراکندگی مکنی یا پخش یک نشانه فرهنگ را نشان می دهد. Distribution map
بخش،حوزه،ناحیه،منطقه،بلوک . district
سیلابکند شکافها وشیارهایی که به سبب جاری شدن سیل در روی زمین پدید آید. Donga
آتشفشان خاموش آتشفشانی که در دوره های ماقبل تاریخ فعال بوده و بعد از آن بخاموشی گرائیده است. Dormant volcano
شهرک خوابگاهی Dormitory town
زهکشی- بیرون کشیدن آب اضافی یک منطقه بطور طبیعی و یا مصنوعی Drainage
لایروبی پاک کردن گل و لای . Dredging
سطوح صیقل خورده ریگها در اثر سایش بادی dreikanter
نرمه باران باران ریز دنباله داری که اندازه قطره های آن کمتر از 5/0 میلیمتر بوده و بویژه با یک جبهه هوای گرم همراه باشد . drizzle
خشکی، خشکسالی، فقدان بارندگی،یک دوره آب وهوایی خشک ممتد :خشکی فوق العاده ناشی از فقدان باران است Drought
کشاورزی دیم شیوه ای در کشاورزی مناطق خشک که در آن از رطوبت موجود در خاک استفاده شده و بدون بهره گیری از آبیاری به کشاورزی پرداخته شود . Dry farming
خشکرود- دره آهکی و یا گچی که در آن آب بطور دائم جریان نداشته باشد Dry valley
تلماسه- تپه یا رشته ارتفاعات شنی که بر اثر وزش باد و جابجا شدن شن پدید آمده باشد Dune
غبار ذرات کوچک ذره بینی مواد جامد موجود در هوا یا جو زمین که در حال تعلیق یا در حال فرونشستن آرام هستند . Dust
زیستگاه، هر ساختمان یا بخشی از ساختمان که در بردارنده امکنات زندگی از قبیل امکاناتی برای خوابیدن، خوردن، پختن و بهداشت است. Dwelling unit
دینامیک بخشی از علم مکانیک که در آن از حرکت دستگاهها و ذرات و اجسام تحت تأثیر نیروها گفتگو می شود. Dynamic
قشرزمین + زمین و پوسته زمین Earth crust
زمین لرزه- جنبش سریع و محسوسی که نتیجه جابجایی و یا جایگیری تخته سنگهای زیر پوستۀ زمین پدید می آید Earth quake
زلزله، زمین لرزه ،حرکت یا لرزش پوسته زمین که بطور طبیعی و در زیر سطح زمین منشاء می گیرد, و باعث یک تغییر دائمی در سطح زمین می شود Earthquake
خاور ←چهارجهت اصلی – شرق East
پس نشینی- پس روی آب دریا پس از مرحله برکشند(مد) Ebb channel
واریزه های آزاد ( چون در فضای بین دانه ها، مواد ریز دانه وجود ندارد) eboulis libres
غلیان تبخیری که بسرعت و همراه با تولید حباب های فراوان در داخل مایع انجام می گیرد . Ebullition
پژواک تکرار صوت به سبب انعکاس امواج صوتی و یا صوت مکرری که از صوت اصلی متمایز باشد. Echo
خسوفتیرگی نور ماه وقتی که زمین، در حال عبور بین خورشید و ماه، سایه خود را روی ماه می اندزد، ماه گرفتگی، Eclipse Lunar
خسوف ←ماه گرفتگی Eclipse of the moon
خورشید گرفتگی یا کسوف عبارت از وضعیتی که کره ماه میان زمین و خورشید قرار گرفته و خورشید را از دید زمین پنهان سازد. Eclipse of the sun
دایره البروج- مسیری که خورشید در حرکت ظاهری سالانه خود به دور زمین بر کره آسمان می پیماید Ecliptic
بوم شناسی- بررسی علمی گیاهان و جانوران از نظر شرایط محیطی آنها مانند: دما، خاک، روشنایی، باد و رطوبت Ecology
توسعه اقتصادی Economic development
رشد اقتصادی Economic growth

 

شهرهای جهانی- شهرهای جهانی از تبدیل شهرها به پویاشهر و تبدیل آنها به مادرشهر و تبدیل مادرشهرها به پویا مادرشهرهای چند مرکزی به وجود می آیند ecumenopolis
الکترولیت جسم مرکبی که به حالت محلول یا مذاب هادی جریان برق است و بر اثر عبور جریان الکتریسیته تجزیه می شود مانند انواع اسیدها، بازها و املاح موجود در آب Electrolyte
امواج الکترو مغناطیسی امواج حاصله از تغییر شدت میدانهای الکتریکی و مغناطیسی Electromagnetic waves
ناهمواریهای زمین Elevation and relief
دلتا، قطعه زمینی آبرفتی و بادبزنی شکل که در دهانه رودخانه متصل به دریا تشکیل می شود. Delta
مهاجر شخصی که زادگاه و میهن اصلی خویش را ترک گفته و در سرزمین دیگری سکنی گزیده باشد. Emigrant
مهاجرت حرکت و جابجایی مردم اعم از داخلی (درون کشور) یا خارجی ( به کشور دیگر) را مهاجرت می گویند. Emigration
سرزمین محاط، برون بوم، سرزمینی که تماما” در داخل اراضی کشور دیگر قراردارد. enclave
محیط زیست، فضایی که در برگیرنده کلیه شرایط اقلیمی است که تمامی موجودات در آن زندگی می کنند و شامل مجموعه ای از روابط بین آنها می شود. environment
محیط گرایی- یک جنبش اجتماعی که از نظر سیاسی در دهۀ 1975میلادی درآمریکا چیره گشت. Environmentalism
ائوسن- نخستین دوره از دوران نوزیوی(کاینوزوئیک) یا دوران سوم زمین شناسی مربوط به 40تا70 میلیون سال پیش Eocene
خشکی زایی نیروهای سازنده قاره ها که باعث حرکات شعاعی یا قائم گردیده و در نتیجه موجبات فرورفتن یا برآمدن پوسته زمین گردند. Epeirogenesis
مرکز زمین لرزه نقطه ای از سطح زمین که بطور قائم دربالای کانون زمین لرزه قرار گرفته باشد . Epicenter
همه گیر بیماری که یکباره و بطور ناگهانی شیوع یابد و به سرعت همه گیر شود و پس از مدت زمان معینی محدود و نابود گردد . Epidemic
خط استوا- خطی که کره زمین را به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می کند Equator
آب و هوای استوایی- آب و هوای بخشی از کره زمین واقع در حدفاصل 10 درجه عرض شمالی تا 10 درجه عرض جنوبی. گرما و رطوبت زیاد از ویژگی های این نوع آب و هوا است Equatorial climate
جنگلهای استوایی در حد فاصل 7 درجه عرض شمالی و جنوبی واقع شده و بدلیل گرما و رطوبت همواره سرسبز و انبوه بوده و اغلب دارای ارتفاع قابل توجهی هستند. از انواع آن آبنوس، ماهون و آهن را میتوان نام برد. جنگلهای آمازون، گینه و کنگو از این نوع هستند. Equatorial rain forests
تجهیز، ایجاد ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی با توجه به الزامات توسعه در هر منطقه. equipped
دوران هر یک از بزرگترین تقسیمات زمانی زمین شناسی. Era
فرسایش، سایش زمین بوسیله عوامل طبیعی مختلف: خورشید، باد، باران، یخبندان، آبهای جاری، یخ متحرک و دریا، حرارت خورشید باعث می شود که سنگها منبسط شوند ترک بردارند و بشکنند باد قطعات سست جدا از هم را حمل کرده و همراه با شن به سایش سنگها کمک می کند باران خاک را سست کرده و نقل مکان می دهد Erosion
راندگی فرسایشی ،اگر قسمت بالایی گسل در سطح زمین ظاهر شود و بر روی سطح فرسایش یافته رانده شود، گسل را راندگی فرسایشی می نامند Erosion thrust
سنگهای سرگردان- قطعه سنگهای بزرگی که بوسیله یخچال حمل شده و در گوشه و کنار پراکنده شده باشند Erratic blocks
تنده- دیوار شیب داری که بر اثر فرسایش و یا گسیختگی و شکست یک چینه سنگی پدید آمده باشد Escarpment
تخمین زدن Estimate
خلیج مصبی estuary
تالاب- دریاچه کم عمق که بویژه در یک شنزار یا در میان شن های ساحلی بوجود آمده باشد Etang
نژادشناسی دانشی که به بررسی منشاء، پراکندگی و ویژگی های متمایز نژادها و فرهنگ اقوام بدوی می پردازد . Ethnology
رشته ای که رابطه انسان و محیط را از نظر فضایی بررسی میکند ethology
اوراسیا- نامی که از دوکلمه اروپا و آسیا گرفته شده و به دو قاره مزبورعنوان یک قاره داده شده است Eurasia
اروپا- یکی از قاره های زمین واقع در نیمکرۀ خاوری که حدود 10،400،013 کیلومتر مربع مساحت دارد، قاره اروپا نزدیک 7 درصد خشکی های زمین را شامل است Europe
تبخیر- تغییر حالت فیزیکی مایع به بخار Evaporation
شفق نوری که تا مدتی پس از غروب خورشید از آسمان به زمین می تابد . Evening
شفق- نوری که تا مدتی پس از غروب آفتاب از آسمان به زمین می تابد. در مقابل شفق فلق یا فجر قرار دارد که آن نوری است که از مدتی پیش از طلوع خورشید به زمین می تابد Evening twilight
واقعه یا حادثه رویدادی که در یک لحظه وقوع می یابد Event or node
اورست- قله ای است به بلندی 8847 متر واقع در کوهستان هیمالیا که مرتفع ترین نقطه کره زمین بشمار می رود Everest
تکامل نظریه ای که به موجب آن جانوران و گیاهان با تغییرات و تبدیلات تدریجی و مستمر از صورت اولیه به صورت کنونی در آمده اند. بنابر این نظریه حیات از توده پرتوپلاسمی ساده ای محتملا” در دریا آغاز شده است. Evolution
آبفرسائی- فرسایش سنگ های بستر یک روانه بر اثر جریان آب Evorsion
برونبوم- قطعه زمینی از یک دولت که بوسیلۀ سرزمین های دولت دیگر محصور شده باشد Exclave
منطقه بندی- محروم سازی، منطقه بندی،استفاده از مقررات کاربری زمین برای جلوگیری از جابجایی گروههای اجتماعی، اقتصادی یا قومی ویژه در یک جامعه Exclusionary zoning
قوه مجریه یکی از قوای سه گانه که موظف به اجرای قوانین و مقررات است و شامل شها یا رئیس جمهور و هیئت وزیران است . Executive power
متلاشی شدن به صورت تیغه های سنگی – پدیده تورق exfoliation
برون اسپهر- لایۀ بیرونی جو زمین یا قسمت خارجی دما کره که در ارتفاع حدود 500 تا 800 کیلومتری زمین قرار گرفته و از مشخصات آن وجود اتمهای اکسیژن خنثی است که بر اثر یونیزه شدن اتمهای ئیدروژن و اکسیژن حاصل گردیده است Exosphere
انبساط افزایش طولی، سطحی و حجمی اجسام و مایعات و گازها بر اثر ازدیاد دما. Expansion
انبساط جهان در سال 1930 آ.س ادینگتن و چند نفر دیگر به این نتیجه رسیدند که همه اعضای جهان از یکدیگر دور می گردند و به اصطلاح جهان در حال انبساط است. Expansion of universe
امید به زندگی Expectation of life
کاوش جستجو کردن و کاویدن و تفحص کردن درباره سرزمینهای ناشناخته که در اصطلاح اکتشاف نیز گفته می شود . Exploration
کشاورزی مکانیزه عمل کشت و زرع در مقیاس وسیع واستفاده از سیستم های مکانیزه و بکارگرفتن حداقل نیروی انسانی . Extensive agriculture
برون افکنی- پراکندن و انتشار مواد جامد، مایع و گاز بر روی سطح زمین، در یک آتشفشانی Extrusion
تراش- رویه ای از سنگ که در مقابل وزش باد قرار گرفته و فرسوده و صیقلی شده باشد Facet
ناورو بخش اصلی و قابل کشتیرانی یک رودخانه یا یک خور که به وسیله شناوه و چراغ دریایی علامت گذاری شده باشد . Fairway
آیش- عمل رها ساختن زمین قابل کشت، برای یک یا چند فصل زراعی، به منظور تامین مواد غذایی لازم برای کشت بعدی Fallow
خانواده Family
خاور دور ناحیه ای مشتمل بر چین، کره، ژاپن، سرزمین های خاوری شوروی، جزایر فیلیپین، هندوچین، تایلند،برمه،مالزی و اندونزی. Far east
کشاورز Farmer
فاتوم واحد اندازه گیری ژرفای آب دریا که برابر 6پا یا 829/1 متر است. Fathom
گسل، شکست زمین ،شکافی در پوسته زمین که در امتداد آن حرکت صورت گرفته بنابراین جایی که طبقه زمین مربوط با هم متناسب نیست اگر چه حرکت کم و بیش عمودی است یک گسل ممکن است در هر جهتی صورت گیرد که شامل جهت افقی می شود Fault
سطح گسلش- سطحی که در امتداد یک گسله واقع شده باشد Fault plane
عارضه- آن قسمت از پوسته زمین که در معرض دید انسان قرار می گیرد چهره یا عارضه می گویند Feature
فدارسیون واحدی سیاسی متشکل از چند واحد سیاسی کوچکتر که دارای دولتی بنام دولت فدرال است. Federation

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات برق و الکترونیک را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

سد، آب ‌بند  dam
خسارت  damage
مرگ  death
دهه، دوره  decade
اعشاری  decimal
کاهش  decrease
درجه، رتبه  degree
تحویل ‌دادن  delivering
دلتا‌ (مثلث)  delta
اختصاص ‌دادن devote
تشخیص ‌دادن diagnose
نمودار diagram
قطر diameter
اختلاف ‌داشتن differ
منتشر ‌شده، پراکنده diffuse
رقم digit
جریان مستقیم direct current (DC)
جهت، سو، دستور direction
بی فایده، عیب disadvantage
بیماری disease
پراکنده ساختن dissipate
تلف ‌شده dissipated
فاصله distance
تشخیص‌دادن distinguish
توزیع، پخش distribution
تحریف، اعوجاج distortion
تفسیم، پخش division
دهنده donor
پایین downward
نقطه dot
به ‌طور ‌نمایشی dramatically
کشیدن drawing
مسیر ‌رانندگی driveway
افت، سقوط drop
افتهای ولتاژ drops voltage
باتری‌خشک dry cell
مقتضی، مقرر due
دینام dynamo
سهولت، آسودگی ease
اقتصادی economic
جریان‌ مخالف eddy
کنار، لبه edge
مار‌ماهی eel
اثر، نتیجه effect
مؤثر effective
بازده‌، فعالیت ‌مفید، کارایی efficiency
بهره ‌ور، موثر efficient
برقی‌کردن electrify
الکترومغناطیس electromagnet
عنصر element
رفع‌کردن، حذف‌کردن eliminate
اعمال ‌شده، مجسم شده، آشکار شده embodied
استخدام‌کردن employ
لعاب‌دادن enamel
مواجهه، تصادف encounter

 

ماشین  engine
کاملا  entirely
مساوی  equal
معادله  equation
معادل  equivalent
غیر‌قابل ‌پیش‌ بینی، نامنظم erratic
گریختن، فرار  escapes
ضروری، واجب  essential
دقیق  exact
درست، کاملا  exactly
امتحان‌کردن examine
آزمایش examining
تجاوز‌کردن exceed
بغیر‌ از except
اضافه، زیادی excess
استثناء exclusion
نمایش‌دادن exhibit
موجود ‌بودن، بودن exist
وجود، موجودیت existence
مصرف، هزینه expenditure
مصرف expense
آزمایش experiment
تجربه experience
توضیح‌ explain
بی‌ حفاظ expose
امکان، سهولت facility
واقعیت، حقیقت fact
عامل، ضریب factor
وزنه ‌در ‌حال ‌سقوط falling weight
میدان field
شکل figure
رشته، تار filament
براده filing
پرکردن fill
سرانجام، بالاخره finally
تجهیزات، چیز ‌ثابت fixture
درخشش flash
قابلیت ‌انعطاف flexibility
معکوس‌کردن flipping
کف‌ زمین floor
گردش، چرخیدن flow
جریان flux
ممنوع forbidden
تشکیل formation
جلو، پیش forward
چهارمین fourth
فرکانس frequency
مالش، اصطکاک friction
سوخت، غذا fuel
یکسوکننده ‌تمام ‌موج full-wave rectifier
تابع، وظیفه، عمل function
بنیادی fundamental
بیشتر further
به‌ علاوه، از این‌گذشته furthermore
فیوز fuse

 

فیوز ‌نگهدارنده  fuse holder
گازوئیل  gasoline
عام، کلی، عمومی  general
تولید‌کردن  generate
دادن  give
کنترل‌کردن  govern
نیروی جاذبه  gravity
خاکستری  gray
بزرگ، عظیم  great
عمل‌ خورد ‌کردن‌ یا ‌آسیاب‌کردن grind
محافظ guard
یکسوکننده ‌نیم‌ موج half-wave rectifier
کنترل، تحت کنترل، مهارکردن harness
گرما heat
توده، انباشتن hill
خوردن، اصابت hit
سوراخ hole
افقی horizontal
تنومند، بزرگ ‌جثه huge
انسانی human
پسماند hysteresis
روشنایی illumination
توضیح ‌دادن illustrate
ابتکار imagination
مقاومت ‌ظاهری impedance
ممانعت‌کردن impede
تحت‌ تاثیر‌‌ قرار‌ دادن impress
بهبود، پیشرفت improvement
غیر‌دقیق inaccurate
تابان، درخشان incandescent
افزایش increase
به‌ راستی indeed
نشانگر indicate
القاء‌کردن induce
القاء induction
صنعت industry
غیر‌موثر inefficient
بی‌نهایت infinite
تورم inflation
میانی، درونی، داخلی ترین innermost
ابداع innovation
نصب‌کردن install
تاسیسات installation
در‌عوض instead
وسیله instrument
عایق‌، مقره insulator
سخت‌ کردن، شدید ‌شدن intensify
بهره، علاقه interest
مداخله‌ کردن interpose
فاصله‌ ها intervals
نشان‌ دادن، ارائه کردن introduce
مقدمه introduction
به‌ ترتیب In turn
نامرئی، ناپدید invisible
درگیر، پیچیده involved

 

یون  ions
اتمهای ‌یونیزه ‌شده  ions-atoms
آهن  iron
میله‌آهنی  iron bar
متصل‌کردن  join
مفصل  joint
انشعاب، اتصال  junction
کشنده، قاتل  killer
جنبشی  kinetic
دستگیره، دکمه  knob
دانستن  know
پس ‌فاز‌ (سلفی‌)  lag
ورقه‌ ورقه‌ کردن  laminate
خطوط  lanes
طول‌کشیدن  last
شبکه، توری  lattice
قانون، حق  law
خواباندن، دفع‌کردن  lay
لایه  layer
نشت،  تراوش leakage
پایه، پا  leg
پایه‌ دار، پا بلند  legged
بلند ‌کردن  lift
روشنایی  lightning
محدود‌کردن  limit
محلی  local
متمرکز کردن localized
حلقه loop
پایین ‌‌‌‌‌‌آوردن، کاستن lower
روغن ‌کاری، روان ‌سازی lubrication
آهن ‌ربا magnet
مغناطیسی magnetic
علم ‌مغناطیس magnetism
مغناطیسی‌کردن magnetize
مغناطیسی ‌شده magnetized
بزرگی ، اندازه magnitude
نگهداری‌کردن، حفظ‌کردن maintain
بزرگ، عمده major
اکثریت majority
راه، روش manner
دستی manual
ساختن manufacture
انبوه، توده mass
تطبیق match
ماده، مصالح material
ماده matter
امکان داشتن may
معنی، مفهوم meaning
اندازه‌گیری measuring
مکانیکی mechanical
ساختمان، دستگاه mechanism
عضو member
سوخت‌ و‌ ساز metabolism
فلز metal
روش، شیوه method

 

آسیاب  mill
ماده‌ معدنی  mineral
استخراج ‌معدن  mining
جنبش، تکان  motion
ضرب، افزایش  multiplication
ضرب‌کننده  multiplier
ماهیچه، عضله  muscle
عضلانی  muscular
میخ، ناخن  nail
باریک narrow
طبیعت، ذات nature
تقریبآ nearly
منفی negative
غفلت‌کردن neglect
هیچ‌ یک neither
خنثی neutral
با‌ این ‌وجود nevertheless
بعد، مجاور، نزدیک next
اختلال، پارازیت، نویز noise
پر ‌سر‌ و ‌صدا، خش، نویزدار noisy
غیرخطی nonlinear
غیر‌متغیر Non-variable
هیچ ‌یک nor
آگهی، توجه notice
قابل ‌ملاحضه noticeable
حال، اکنون now
هسته‌ای nuclear
مهره، چرخ ‌دنده nut
چیز، شی object
بدست ‌آوردن obtain
بطور‌ آشکار obviously
پرکردن، اشغال کردن occupy
رخ ‌دادن، اتفاق ‌افتادن occur
عمل کردن operate
عامل، عملیاتی operating
عمل operation
بهینه optimum
مدار orbit
معمولی، عادی ordinary
نوسان ‌ساز oscillator
نتیجه outcome
پریز، خروجی، مجرا outlet
سرتاسر overall
بسته، بسته‌ بندی package
دردناک painful
تابلو، صفحه panel
اندکی، جزئی partially
خرده، ریزه particles
ویژه، خاص particular
عبور pass
گذر، عبور passage
گذشته past
مسیر، راه path
نفوذ‌ کردن penetrate
دوره، مدت period

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات آبخیزداری را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

کنگلومرا، برش Breccia
نسیم Breeze
باد گرم توام با گرد و خاک Brick fielder wind
پل Bridge
شوراب، آب شور Brine
سکوی افقی پهن، سکو یا بستر پهن Broad- Base Terrace
لبه پهن، تاج لبه پهن Broad crest
سرریز لبه تخت Broad crest weir
سرریز لبه پهن دایره ای Broad crested circular weir
پخش سطحی کود Broadcast fertilizer
نهر، رودخانه کوچک Brook
مه، بخار Brume
مه آلود، مه گرفته Brumous
برونیزم Brunizem
علف بوته‌ای Brush
پوشش سرشاخه‌ای Brush Matting
حفاظ چپری Brush Mattress
پوشش چپری Brush Paving
کنار بندی چپری Brush Work
سد سرشاخه ای Brushwood Check dam
ازبین رفتن حباب Bubble collapse
طرح‌الحاقی بونان Buchanan Amendment
ماسه‌گیر بوکی Buchi Sand Trap
جام Bucket
اگر سطلی Bucket auger
لبه جام Bucket lip
شعاع جام Bucket radius
زاویه جریان خروجی Bucket take off angle
حوضچه آرامش جامی Bucket type stilling basin
بافر Buffer
نوار محافظ Buffer Strip
سطح کلی Bulk Area
چگالی کلی، دانسیته کل Bulk density
چگالی ظاهری، وزن مخصوص ظاهری Bulk Density
نفوذ پذیری کلی- آبگذری کل Bulk permeability
وزن مخصوص مسبی حجمی Bulk Specific Gravity
دیوار نگهبان Bulkhead
چاه هوائی Bumpy air
پشته Bund
دیوار حایل Bunding
بوران Buran
آبراهه مدفون Buried Channel
رودخانه مدفون Buried River
خاک مدفون Buried Soil
ورتی‌سول سوخته Burning Vertisols
باد تندباد جنوبی در استرالیا Buster wind
برجستگی های منفرد Butte
قانون بایز بالوت Buys ballots law
آبراهه کنار گذر، آبراهه انحرافی Bypass Channel
جریان منحرف شده Bypass flow
تونل کنارگذر Bypass tunnel
شاخص اندوده بستن (شاخص سله نرم) Sealing Index
ضریب پوشش c- Factor
حمل درختان به وسیله کابل Cable Logging
روش ضربه ای (آب زیر زمینی) Cable tool method
تخلخل مویینگی Capillary Porosity
اتاقک Caisson
قشر گل Cake
خاکهای آهکی Calcareous Soils
افق کلسیک Calcic Horizon
روناب محاسبه شده Calculated runoff
زینه بندی،کالیبره Calibrated
واسنجی Calibration
منحنی واسنجی، منحنی سنجه Calibration curve
کالیش Caliche
درزگیری آب بندی کردن Calk
برنامه فراخوانده شده Called  program
افق کمبیک Cambic Horizon
کانال Canal
عمق کانال Canal depth
تجزیه و تحلیل متعارف، تجزیه و تحلیل استاندارد Canonical analysis
تاج پوشش، آسمانه‌ گیاهی Canopy Cover
درز انقباضی Contraction Joint
دره عمیق، دره تنگ Canyon
سرپوش، کلاهک Cap
گنجایش، ظرفیت capacity
منحنی ظرفیت capacity curve
خاصیت موئنگی، قوه شعریه capillarity
لوله موئینه capillary
کشش موئینگی capillary attraction
مانع موئینگی capillary barrier
حاشیه موئینگی Capillary fringe
جریان موئینگی capillary flow
حاشیه موئینه Capillary fringe
تراز موئینه capillary head
خیز مویینگی Capillary Lift
جابه جایی مویینه ای Capillary Migration
حرکت موئینه capillary movement
منفذمویینگی Capillary Opening
تراوش موئینه، نشت موئینه capillary percolation
تخلخل موئینه capillary porosity
پتانسیل موئینه capillary potential
فشار موئینه capillary pressure
خیز مویینگی Capillary Rise
رطوبت مویینه‌ای، آب کاپیلاریته Capillary Water
موج مویینگی Capillary Wave
ناحیه مویینگی Capillary Zone
منطقه موئنه-رطوبتی capillary-moisture zone
پوشش سطحی سفت Capping
منطقه تسخیر، منطقه گیرائی Capture zone
چرخه کربن Carbon cycle
دی اکسید کربن Carbon dioxide
مونوکسید کربن Carbon monoxide
تترا کلرور کربن Carbon tetrachloride
سختی آهک Carbonate Hardness
چشمه کربناتی Carbonated Spring
نسبت کربن به ازت آلی Carbon-Organic Nitrogen Ratio
عدد اصلی Cardinal
مطلوبیت اصلی Cardinal utility
رقم منقول Carry digit
توان نگهداری، ظرفیت بهره‌برداری Carrying Capacity
شرشره آبشار Cascade
دبی طراحی سرریزپلکانی Cascade overflow design
سرریزپلکانی Cascade spillway
بررسی موردی Case study
محصول سود آور Cash Crop
روکش،جدار، پوشش لوله، وله جدار Casing
بادهای کاتاباتیک Catabatic winds, katabatic winds
کاتاژنسس Catagenesis
آبشارک Cataract
گنده شدن آبشاری Cataract Action
فرسایش مصیبت‌بار (فاجعه آمیز) catastrophic Erosion
محصول فرعی Catch Crop
حوزه آبریز، آبخیز، آبگیر Catchment
مرز تقسیم آب، بخشان Catchment Divide
ژئومورفولوژی حوزه آبخیز Catchment geomorphology
هیدرولوژی حوزه آبخیز Catchment hydrology
آبگیر سطوح آبگیر Catch-Water
آبراه دست کندی Catchwork
رسته، درجات طبقه‌بندی Category
توالی خاک Catena
ظرفیت تبادل، کاتیونی Cation Exchange Capacity (CEC(
ایوانک، میکروتراس، تختانک Cattle Terrace
آب بندی کردن درزگیری Caulk
آبنما Causeway
جریان غاری Caved Flow
آب غار Caved Water
زیر کنی غار کنی Caving
کاویتاسیون، پدیده خلاء زائی، حفرگی Cavitation
خسارت ناشی ازکاویتاسیون Cavitation damage

عدد حفره‌ ای، عدد خلأ زایی Cavitation Number
گودال، حفره Cavity
سقف Ceiling
تندی موج-سرعت موج Celerity
تندی موج Celerity of wave
درجه سانتیگراد Celsius degree
مقیاس دمای سیلسیوس Celsius temperature scale
دماسنج سیلیسیوس Celsius thermometer
سیمان Cement
بند کیسه‌ای سیمانی Cement – Back Dam
سیمانی شدن Cementation
دوغاب سیمان Cement grout
سیمانی شدن Cementation
خاک سیمانی شده Cemented Soils
تمایل به مرکز Center  tendency
مرکز تحلیل و پیش بینی توفان Center for analysis and prediction of storms
مرکز ثقل، گرانگاه Center Of Gravity
مرکز فشاری Center of Pressure
متمرکز کننده Centralizer
گریز از مرکز Centrifuge
پمپ سانتریفوژ Centrifuge pump
نیروی گریز از مرکز Centrifugal force
نیروی مرکزگرا Centripetal force
مرکز ثقل، مرکز سطح Centroid
مرکز ثقل حوزه Centroid of basin
زنجیر Chain
آذرخش زنجیره ای Chain lightning
حلقه های زنجیر Chain Ring
گچ، گل سفید Chalk
محفظه Chamber
قانون متغیر Changing rule
کانال (بطور اعم)، آبراهه Channel
کیال بارش (بارش مستقیم روی رود ) Channel precipitation
روند سیل در رودخانه Channel Routing
ذخیره آبراهه Channel storage
محور آبراهه Channel Axis
کف کانال Channel bottom
ظرفیت کانال Channel capacity
تنگ شدگی مجرا-تنگ شدگی کانال Channel contraction
لایروبی Channel Debris Removal
پایین افتادن بستر،تخریب آبراهه Channel Degradation
تراکم آبراهه Channel Density
کانال لایروبی شده Channel dredged
توسعه کانال،بازشدگی مجرا،بازشدگی کانال Channel expansion
اصلاح آبراهه Channel Improvement
نامنظمی کانال Channel irregularity
خط مجرا Channel Line
تلفات آبراهه ای Channel Loss
کانال با شیب زیاد Channel of large slope
کانال با شیب کم Channel of small slope
بارش آبراهه ای Channel Precipitation
اصلاح مسیر، ساماندهی رودخانه Channel Re-Alignment
مقاومت کانال Channel resistance
زبری کانال Channel roughness
روانآب آبراهه ای هرز آب Channel Runoff
چشمه‌آبراهه‌ای ، چشمه‌کناره‌ای Channel Spring
پایداری آبراهه ی Channel Stability
تثبیت آبراهه‌ای Channel Stabilization
ذخیره کانال، ظرفیت کانال، ذخیره‌آبراهه‌ای channel storage
سنگریزه، قطعات ریز سنگ Channery
پایه کلاه شاپوئی Chapeau basis
منحنی مشخصه Characteristic curve
معادله مشخصه Characteristic equation
تابع مشخصه Characteristic function
چند جمله ای مشخصه Characteristic polynomial
خطوط خصوصیات Characteristic lines
گورآب، بندان، هوتک Charco
طرح، نمودار Chart
توالی چیپوتارو Chebotarev sequence
چند جمله ای چبیشف Chebyshev polynomial
دستگاه ریاضی چبیشف Chebyshev system
تراز تنظیمی Check Contour
بند اصلاحی، بند تظیمی Check Dam
موانع مهار کننده Check Ditch
طرح تابلو شطرنجی Checkboard scheme
آیش شیمیایی Chemical Fallow
کود شیمیایی Chemical Fertilizer
سنجش شیمیایی Chemical Gaging (Gauging)
دوغاب شیمایی Chemical grout
نیاز شیمیایی به اکسیژن Chemical Oxygen Demand (COD(
رسوبات شیمیایی Chemical Sediment
نشت شیمیائی Chemical spill
تخریب شیمیایی Chemical Weathering Erosion
خاک‌های چرنوزیوم Chernozem Soils
چرت Cherty
خاک‌های شاه بلوطی Chestnut Soils
ضریب شزی Chezy coefficient
فرمول شزی Chezy formula
باد چینوک Chinook wind
سرریزچیپولتی، سرریز لبه تیز با فشردگی جانبی Cipoletti weir
کشت اسکنه‌ای Chisel Planting
شخم گاو آهن قلمی Chiseling
کلریت Chlorite
کلرو بنزن Chlorobenezene
کلرو فنول Chlorophenols
جریان آبراهه Channel Flow
مسدود شدن-انسداد Chocking
متغیر، متلاطم Choppy
بادی که جهت و سرعت آن متغییر است. Choppy  wind
کرموسفر Chromosphere
توالی زمانی Chronosequence
تندآب، تند آبراهه، شوت، آب شره، شره آب، Chute
هواده تنداب Chute aerator
تنداب انحنادار-انحنای تنداب Chute bend
بلوک شوت، بلوک پای تندآب Chute block
سرریز شوت، سرریز تندآبی Chute spillway
اراضی آتشفشانی Cinder Land
سرریز ذوزنقه ای سیپولتی Cipoletti weir
سطح مقطع دایره ای Circular cross section
جریان چرخشی Circular flow
فلوم دایره ای Circular flume
سرعت چرخشی Circular velocity
سرریزدایره ای Circular weir
گردش، چرخش circulation
عددچرخشی circulation number
سیروکومولوس Cirrocumulus
سیرواستراتوس Cirrostratus
سیروس Cirrus
مخزن، آب انبار Cistern
فشارسنج مخزنی Cistern barometer
دفاع  عمرانی، دفاع سازه ای در مقابل سیل Civil defense
گروه حفاظت غیرنظامی Civilian Conservation Corps (CCC(
طرح صریح کلاسیک Classic explicit scheme
کلاستیک Clastic
رسوب Clastic Deposit
فرسایش کارستی Clastokarst Erosion
رس Clay
پوشش رسی Clay Blanket
کانی شناسی رسی Clay Mineralogy
رسی Clayey
خاک رسی اسکلتی Clayey Skeletal
سخت کفه رسی Claypan
آیش سیاه، آیش تمیز Clean Fallow
زراعت بدون گیاه هرزه Clean Weeding
چشمه پرتگاهی Cliff Spring
اقلیم، سرزمین Climate

آب و هوا، اقلیم Climate
سختی اقلیم، قهر طبیعت Climate Aggressiveness
مدلسازی اقلیمی Climate modeling
پیش بینی (بلند مدت) اقلیمی Climate prediction
منطقه اقلیمی Climate region
چرخه اقلیمی Climatic cycle
پیش بینی اقلیمی Climatic forecast
پهنه اقلیمی Climatic Province
تغییرات اقلیمی Climatic Variation
سال اقلیمی Climatic year
اقلیم نگاری Climatography
پیش بینی اقلیم شناسی Climatological forecast
اطلاعات اقلیم شناسی Climatological information
موسسه تحقیقات اقلیمی Climatological research institute (CRI)
آب و هواشناسی، اقلیم شناسی Climatology
اقلیم درمانی Climatotherapy
مرحله نهایی تعادل طبیعی، کلیماکس Climax
کلیماکس، جامعه گیاهی پیشرفته Climax Community
اقلیم نما Climograph
چرخش ساعتگرد Clockwise rotation
حوزه آبخیز بسته Closed Basin
مجرای بسته-مجرای تحت فشار Closed conduit
جریان با فشار Closed- Conduit Flow
پرفشار بسته Closed high
کم فشاربسته Closed low
زهکش زیر سطحی بسته Closed under drain
ابر Cloud
سنجش سرعت به روش ابری Cloud – Velocity Gaging (Gauging)
سوز هوا، جریان هوای سرد نامطبوع Cloud blast
رگبار Cloud burst, cloudburst
سقف ابر Cloud ceiling
اتاقک ابر Cloud chamber
طبقه بندی ابر Cloud classification
پوشش ابر Cloud cover
تخلیه بار(واباری) ابر Cloud discharge
قطره ابر Cloud droplet
گونه های ابر Cloud genera
ارتفاع ابر Cloud height
بارور سازی ابرها Cloud seeding
تخلیه بار(واباری) ابر به ابر Cloud to cloud discharge
تخیه ابر به زمین Cloud to ground discharge
باران تند، رگبار Cloud-burst
ابرناکی Cloudiness
ابری، ابرناک Cloudy
آنالیز خوشه ای Cluster analysis
مرکز سرعت سطحی Central Surface Velocity
ماده هم‌آوری، ماده منعقد کننده Coagulant
هم‌آوری، انتعقاد Coagulation
قطعات درشت دانه Coarse Fragments
خاک درشت دانه غیر چسبنده Coarse noncohesive soil
آشتغالگیر درشت Coarse Rack
توری درشت Coarse Screen
ماسه درشت Coarse Send
بافت درشت Coarse Texture
قلوه سنگ Cobble Stone
کوکولیت Cocolith
رمز، کد Code
ضریب خشونت اقلیم coefficient of aggressiveness of climate
ضریب روانآب Coefficient of Runoff
ضریب مقاومت انحنا Coefficient of curve resistance
ضریب دبی Coefficient of discharge
ضریب دبی برای ارتفاع طرح Coefficient of discharge for design head
ضریب ریزی، ضریب نرمی Coefficient Of Fineness
ضریب اصطکاک Coefficient of friction
ضریب زبری Coefficient Of Roughness
ضریب تغیرات Coefficient of variation
بندانحرافی-بندموقت Coffer dam
بند موقت Cofferdam
هم چسبی همدوسی جذب ملکولی Cohesion
خاک چسبنده Cohesive soil
کلوخه Cold
جبهه سرد Cold front
پرفشار سرد Cold high
کم فشار سرد Cold low
خاک سرد Cold Soil
زبانه سرد Cold tongue
موج سرد Cold wave
باکتری کالیفورم Coliform bacteria
خاک‌های رمبنده، ریزنده Collapsible Soil
یقه Collar
سیستم جمع آوری Collection system
همخط Collinear
برخورد Collision
ماده کلوئیدی Colloidal Matter
محلول معلق کلوئیدی Colloidal Suspension
مواد کلوئیدی Colloids
رسوبات واریزه‌ای ،کوهرفت Colluvial
خاک واریزه‌ای Colluvial Soil
سکوی کوهرفت Colluvial Step
سکوی کوهرفت Colluvium Terrace
لای گذاری رسوب گیری Colmatage
لای گذاری رسوب گیری Colmation
تشتک کاسه کلرادو Colorado sunken pan
سنجش سرعت به روش رنگی Color-Velocity Gaging
دمای رنگ Colour temperature
ساختمان ستونی خاک Columnar Soil Structure
ضریب فشردگی Compactness coefficient
فاضلاب ترکیبی Combined Sewage
کمیته بیابانزدائی(وابسته به سازمان جهانی هواشناسی) Commission Combat Desertification
کمسیون هواشناسی کشاورزی (وابسته به سازمان جهانی هو Commission for Agricultural Meteorology
کمیته علوم جوی (وابسته به سازمان جهانی هواشناسی) Commission for Atmospheric Science
کمیته اقلیمی Commission for Climatology
کمسیون هیدرولوژی (وابسته به سازمان جهانی هواشناسی) Commission for Hydrology (WMO)
کمیته تغییر اقلیم و اقیانوس (وابسته به سازمان جهان Commission on climate Change and the ocean
منحنی تجمعی فراوانی Cumulative frequency curve
جریان ورودی تجمعی Cumulative in flow
ذخیره فشرده Compact storage
تراکم Compaction
زراعت‌های همراه، زراعت توأم Companion Crops
ماتریس همراه Companion matrix
فرسایش قابل جبران Compensated Erosion
مخزن جبرانی ،تعادلی Compensating Reservoir
شیب مرکب complex Slop
همگردان Compiler
روش کامل توماس Complete method of Thomas
اسپلاین کامل Complete spline
پوشش مرکب Complex Cover
پوشش مرکب Complex Surface
جزء، عنصر Component
رگبار مرکب Composite storm
کمپوست، کود برگ Compost
مقطع مرکب Compound Cross Section
هیدروگراف مرکب Compound hydrograph
کاربری اراضی ترکیبی Compound Land Utilization
سطح مقطع مرکب Compound section
تراکم، انبارش، تمرکز Compression
موج انبارشی، موج تراکم Compression wave
پایداری محاسبات Computational stability
مدلسازی کامپیوتری Computer modeling
شبیه ساز کامپیوتری Computer simulator
کاو، مقعر، تقعر Concave
شیب کاو،مقعر Concave Slop
غلظت Concentration
مدل مفهومی، مدل تصوری Conceptual model
سخت دانه، سفت شدگی concretion
میعان، چگالش، جمع شدگی Condensation

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با توجه به نیاز دانشجویان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های مختلف، در این مطلب بخش هایی از لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم.

آلیاژ، ترکیبی از دو یا چند عنصر که حداقل یکی از آنها فلز باشد Alloy
موسسه ملی استاندارد آمریکا ANSI
استاندارد ایمنی جوشکاری و برش و فرایند های وابسته ANSI Z 49.1
استاندارد ایمنی شغلی و آموزش حفاظت چشم و صورت ANSI Z 87.1
موسسه نفت آمریکا API
استاندارد جوشکاری خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی از شهری به شهر دیگر API 1104
وزش قوس، انحراف قوس الکتریکی از مسیر اصلی به دلیل نیروهای مغناطیسی Arc Blow
طول قوس، فاصله میان نوک الکترود تا سطح حوضچه مذاب Arc Length
لکه قوس Arc Strike
انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASME
انجمن تستهای غیر مخرب آمریکا ASNT
از دست دادن هوشیاری بر اثر کمبود اکسیژن و حجم بالای دی اکسید کربن موجود در خون Asphyxiation
انجمن جوشکاری آمریکا AWS
راهنمای سیستم های اندازه گیری متریک در صنایع جوش AWS A1.1
استاندارد علائم و نشانه ها در جوشکاری لحیم کاری و تست غیر مخرب AWS A2.4
استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشکاری AWS A3.0
راهنمای بازرسی غیر مخرب جوش AWS B1.10
راهنمای بازرسی چشمی جوش AWS B1.11
استاندارد تایید صلاحیت مفسرین رادیو گرافی AWS B5.11
کد ساخت سازه های فولادی جوشکاری شده AWS D1.1
استاندارد ساخت پل های فلزی جوشکاری شده AWS D1.5
استاندارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتیو AWS D15.1
استاندارد تایید صلاحیت بازرس جوش AWS QC1-96
جوشهای پشتی یا پشتبند Back Or Backing welds
آزمایش خمش Bend Test
پخ Bevel
جوش های شیاری نیم جناقی Bevel Groove
ادامه عملیات جوشکاری نبشی در قسمتهایی از گوشه به منظور تقویت و استحکام جوش Boxing
فرایند های لحیم کاری Brazing Processes
ترمیم عملیات جوشکاری سطحی روی قطعات به منظور تامین ابعاد مورد نظر Buildup
اتصال سر به سر Butt Joint
آستر کاری، عملیات جوشکاری سطحی روی یک یا چند قطعه برای نزدیک شدن جنس و خواص متالوژی آنها Buttering
برشکاری با الکترود کربنی Air Carbon Arc Cutting CAC-A
خاصیت موئینگی Capillary Action
ترکیب آهن با مقدار کمی کربن Carbon Steel
افزودن کربن به سطح داغ فلزات از طریق مکانیزم انحلال جامد در عملیات برشکاری با الکترود کربنی و هوا ممکن است این پدیده اتفاق افتد Carburizing
تکنیک آبشاری ترکیبی از جوشکاری طولی و مقطعی  به طوری که هر پالس بلند تر از پالس قبل بوده و هر لایه لایه قبلی را زیر خود مدفون می کند Cased Sequence
کمک بازرس تایید شده جوش CAWI
پلیسه برداری Chipping
روکش کاری تغییر سطح با عملیات جوشکاری سطحی Cladding
احتراق پذیر، هر ماده ای که به آسانی آتش می گیرد Combustibles
تحدب در جوش Convexity
اتصال گوشه ای Corner Joint
ترک Crack
لحیم کاری غوطه وری Dip Brazing DB
عمق ذوب Depth of Fusion
آزمایشات مخرب Destructive Testing
مشکلات ابعادی Dimensional
هرگونه عدم پیوستگی در ساختار مواد هر ناپیوستگی الزاما شکست نمی باشد Discontinuity
در فرایند جوشکاری با شعله به اختلاف فاصله بین محل برخورد شعله به سطح و محل خروج شعله از طرف دیگر در مسیر درز برش گفته می شود Drag
انعطاف پذیری Ductility
جوشکاری با پرتو الکترونی Electron Beam Welding EBW
جریان های گردابی Eddy Current ET
اتصال لبه ای Edge Joint
جوش های لبه ای Edge Welds
حد الاستیک Elastic Limit
جوشکاری سرباره الکتریکی Electro slag Welding  ESW
ارتفاع گرده جوش Face Reinforcement
اتصال لبه برگشته Flanged Joint
لحیم کاری کوره ای Furnace Brazing FB
جوشکاری قوس تو پودری Flux Core  Arc Welding FCAW
به آلیاژهایی گفته می شود که پایه آنها عنصر آهن است مانند انواع فولاد ها Ferrous
فلز یا آلیاژی که جهت عملیات جوشکاری یا لحیم کاری به درز اتصال افزوده می شود Filler metal
جوشهای نبشی جوشکاری نبشی Fillet welds
در جوشکاری به لنزهای تیره گفته می شود معمولا از جنس شیشه که چشم را در برابر پرتو های ناشی از قوس جوشکاری یا نور شدید سوختن گاز در جوشکاری و برشکاری محافظت می نماید

Filter Lens

 

روشهای پرداخت کاری Finishing Method
شخصی می باشد که مسولیت اصلی وی نظارت بر عملیات جوشکاری جهت احتمال روی دادن آتش سوزی و همینطور هشدار به کارکنان در صورت وقوع آن می باشد . ناظر احتیاط هشداردهنده Fire Watch
قابل اشتعال، هرچیزی که به سرعت و به آسانی بسوزد Flammable
جوشکاری جوشهای شیاری نیم جناقی لبه گرد Flare Bevel Groove
جوشکاری   جوشهای شیاری جناقی لبه گرد Flare V Groove
فلاکس روان ساز تنه کار Flux
در جوشکاری به بخاراتی گفته می شود که حاوی ذرات جامد بوده و مستقیما از حوضچه مذاب متصاعد می شود Fume Plume
اصطلاحی است که به خروج غیر منتظره و نا مناسب مواد اتلاق می شود Fume Release
مواد گالوانیزه شده به ماده ای گفته می شود که روکشی از فلز روی در سطح خود دارد Galvanized Material
جوشکاری قوس الکتریکی  تحت پوشش گاز محافظ Gas Metal Arc Welding GMAW
سنگ زنی Grinding
سطح شیار Groove face
جوشهای شیاری Groove Welds
جوشکاری قوس تنگستن تحت پوشش گاز محافظ Gas Tungsten  Arc Welding GTAW
چکش کاری Hammering
سخت کاری سطحی ، رسوب دادن فلزان سخت روی سطح فلز دیگر به منظور سخت کردن آن Hard facing
آزمایش سختی Hardness Testing
لحیم کاری القایی Induction Brazing IB
حبس ذرات جامد خارجی در داخل فلز نظیر سرباره فلاکس تنگستن و یا اکسید Inclosing
ناخالصی حبس شده Inclusion
نفوذ ناقص Incomplete Joint Penetration
یکی از عیوب جوش که ذوب کافی بین لایه های جوش یا بین فلز جوش و دیواره های اتصال رخ نمی دهد Incomplete Fusion
ذوب ناقص Incomplete Fusion
عدم نفوذ اتصال به ناحیه ریشه اتصال Incomplete Joint Penetration
گازی که از نظر شیمیایی با فلز وارد واکنش نمی شود ازبین گازهای خنثی آرگن و هلیم عموما در جوشکاری مورد استفاده قرار می گیرد Inert Gas
لحیم کاری مادون قرمز Infrared Brazing IRB
استاندارد ISO
استاندارد 5817 هم جوشی  در جوشکاری ISO 5817 Welding Fission
جوشهای شیاری جی شکل یا نیم لاله ای J Groove
ریشه اتصال Joint root
ویژه گیهای بازرس جوش KASH
پهنای برش ایجاد شده در طی عملیات برشکاری Kerfs
تکنیکی در فرایند جوشکاری پلاسما و پرتو الکترون که طی آن یک سوراخ سرتاسری شبیه سوراخ کلید در محل اتصال ایجاد می شود که مذاب را به پشت اتصال هدایت می کند keyhole Welding
ترک لایه ای Lamellar Tear
تورق Lamination
اتصال لبه روی هم کنار هم Lap Joint
جوشکاری با پرتو لیزری Laser Beam Welding LBW
ماشین کاری Machining
ذرات مغناطیسی Magnetic Particle MT
متا کارتو گرافی یا متالوگرافی آزمایش جنس و خصوصیات مواد فلز Metallographic Testing
مدول الاستیسته Modulus of Elasticity
گواهی آزمایش مواد MTC
گزارش آزمایش مواد MTR
انجمن مهندسی خوردگی آمریکا NACE
آزمایشات غیر مخرب NDE Nondestructive Examination
بازرسی های غیر مخرب NDI inspection
تست های غیر مخرب NDT testing
آزمایش شکست Nick Break Test
جوشکاری اکسی استیلن Oxyacetylene Welding OAW
برشکاری با گاز سوختی و اکسیژن Oxy fuel Gas Cutting OFC
جوشکاری با گاز سوختی و اکسیژن Oxy Fuel Welding OFW
سررفتن جوش روی فلز پایه Overlap
برشکاری قوس پلاسما Plasma Arc Cutting PAC
جوشکاری قوس پلاسما Plasma  Arc Welding PAW
مایعات نافذ Penetrate PT
درصد ازدیاد طول Percent Elongation
درصد کاهش سطح مقطع Percent Reduction of Area
به تجهیزاتی گفته می شود که هنگام کارکردن با آنها ممکن است بخش هایی از بدن بویژه دستها و یا پاها دچار فشردگی و یا له شدگی شده و اثرات نیشگونی و کبودی بر روی این اعضاء ایجاد نماید Pinch Points
گاز یونیزه شده plasma
جوشهای کام یا دکمه ای Plug or Slot Welds
حفرات گازی حبس شده در داخل فلز porosity
حفره های گازی تخلخل Porosity
وضعیت جوشکاری نحوه قرار گرفتن قطعات و حوضچه مذاب نسبت به الکترود position
ثبت تایید دستورالعمل جوشکاری PQR
این واژه در جوشکاری برای حرکت در وضعیت عمودی بالا و یا پایین بکار می رود Progression
حد تناسب Proportional Limit

 

استاندارد انجمن جوش آمریکا جهت صلاحیت بازرسین جوش

QCI
رادیو گرافیک Radiographic RT
لحیم کاری مقاومتی Resistance Brazing RB
گاز خنثی Reactive Gas
نورد، آهنکاری، آهن کوبی Rolling
لبه ریشه Root edge
پاشنه Root Face
فاصله ریشه Root Opening
ارتفاع و عمق نفوذ جوش Root Reinforcement
سطح ریشه Root Surface
جوشکاری مقاومتی Resistance Welding RW
عینکهای ایمنی، به عینک هایی گفته می شود که دارای لنزهای با ضخامت شیشه مناسب برای جلوگیری از اصابت اشیاء پرتابی به چشم و .. می باشد Safety glasses
جوشکاری قوس زیر پودری Submerged  Arc Welding SAW
جوشهای شیاری لبه اریب، ۀبه شیب دار Scarf
بازرس ارشد جوش SCWI
جوشهای نواری Seam Welds
عیوب فلز پایه Seam/Lap
محافظت قوس و حوضچه مذاب در برابر آلودگی اتمسفر Shielding
سرباره Slag
سرباره حبس شده Slag Inclusion
جوشکاری قوس الکترود دستی Shielded Metal Arc Welding SMAW
راهنمای تایید  صلاحیت پرسنل تستهای غیر مخرب تهیه انجمن جوش آمریکا SNT-TC-1A
فرایند اتصال فلزات بطوریکه فلز پایه ذوب نگردد Soldering
محلول جامد Solid Solution
آزمایش سلامت Soundness Testing
ترشحات مذاب، جرقه و یا پاشش Spatter
اتصال وصله ای Spliced Joint
جوشهای نقطه ای یا پیش طرحی Spot or Projection Welds
جوشهای شیاری لبه گونیا Square Groove
جو شهای زائده ای Stud Welds
جو شهای سطحی Surface Welds
جوشکاری زائده ای Stud Welding SW
بازرس تایید شده جوش SWI
اتصال سه پری T Joint
لحیم کاری با شعله Torch Brazing TB
استحکام کششی Tensile Strength
آزمایش کشش Tensile Testing
چقرمگی Toughness
آزمایش ضربه Toughness Testing
تنگستن حبس شده Tungsten Inclusion
انواع جوش Type Of Welding
جوشهای شیاری یو شکل یا لاله ای U Groove
استحکام کشش نهایی Ultimate Tensile Strength
آلترا سونیک، ما فوق صوتی شنوایی Ultrasonic UT
سوختگی و یا بریدگی کنار جوش Undercut
عدم پرشدگی شیار Under fill
پرداختکاری نا مشخص Unspecified
جوشهای شیاری وی شکل یا جناقی V_Groove
بازرسی چشمی VT Visual Inspection
پیوند موضعی فلزات یا غیر فلزات بر اثر اعمال حرارت و یا فشار و یا هر دو با یا بدون استفاده از فلز پر کننده Weld
سطح جوش Weld Face
گرده اضافی Weld Reinforcement
ریشه جوش Weld Root
پنجه یا گره جوش Weld Toe
اتصالات جوشی Welded Joint
مرز جوش Weld Interface
ثبت صلاحیت جوشکار WPQR
دستور العمل جوشکاری WPS
ثبت صلاحیت و آزمایش جوشکاری WQT
استحکام تسلیم Yield Strength
کربن دهی گازی شیوه عملیات حرارتی مورد استفاده در سخت گردانی فولاد است Gas Carburizing
گرافیت زایی فرآیند بازپخت است که در ریخته گری آهن وفولاد با کربن و سیلیسیم زیاد استفاده می شود و تمام یا قسمتی از کربن ترکیبی به کربن گرافیتی یا آزاد تبدیل می شود. Graphitizing
سخت گردانی سخت گردانی فرآیندی است که طی آن سختی فولاد افزایش می یابد Hardening
عملیات حرارتی تغییر خواص فولاد با قرار دادن آن در معرض تغییرات حرارتی است Heat Treatment.
پوشش دهی ضخیم وضعیتی است که موجب پوشش زیاد از حد بر روی ورق فولادی می شود. Heavy Coating
گالوانیزه کاری داغ بعد از ساخت فرآیندی است که برای تولید پوشش فلز روی بر روی محصولات فولادی ساخته شده با غوطه ور کردن کامل محصول فولادی در حمام روی مذاب مورد استفاده قرار می گیرند . این فرآیند اندودکاری چند لایه متالوژیک با ضخامت 4 میلی متر که شامل لایه های آلیاژی آهن – روی که با عرض روی پوشش داده شده است را امکان پذیر میسازد. Hot Dip Galvanizing After Fabrication
تکمیل کاری داغ (آماده سازی) عملیاتی است که مثلا ً در نوردکاری برای تولید ورق انجام می دهند Hot Finishing

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn