Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات آبخیزداری را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

باران ساز Rain Maker
گودال باران Rain Print
باران نگار Rain recorder  , Pluviograph
سایه باران، کوهبارش Rain shadow
رگبار باران Rain shower
شبیه ساز باران Rain Simulator
رگبارش Rain Storm
رگبار ، بارش شدید، بارش طوفانی Rain storm ,Cloud burst
فرسایش بارانی، چکه ای Rain Swept
درخت باران Rain tree
باران شویی Rain wash
فرسایش بارانی Raindrop Erosion
سرعت حد قطرات باران Raindrop Terminal Velocity
باران، بارندگی Rainfall
بارش مازاد Rainfall  excess
شدت باران Rainfall  intensity
منحنی شدت بارندگی Rainfall – Intensity Curve
ظرفیت  نگهداشت بارندگی Rainfall Acceptance
آزمایش نگهداشت بارندگی Rainfall Acceptance Test
تداوم بارندگی Rainfall duration
نمایه فرسایش بارندگی Rainfall Erosion Index
فراوانی بارش Rainfall frequency
نمایه بارندگی Rainfall Index
شدت بارندگی Rainfall Intensity
برگاب ، ربایش Rainfall Interception
نفوذ عمقی بارندگی، برد نفوذ باران Rainfall Penetration
پهنه همباران Rainfall Province
سال آبی Rainfall Year
جنگل بارانی Rainforest
اقلیم باران جنگل Rainforest climate
پاشمان باران Rainsplash, Rain-splash
توفان باران، توفان رگبار Rainstorm
اقلیم بارانی Rainy climate
روش رادیو ایزوتوپ Radioisotope method
آشغال گیرها، تمیز کننده ها، زباله جمع کننده ها Rakings
برآمدگی Ramp
چراگاه Ranch
نمونه گیری تصادفی Random sampling
متغیر تصادفی Random variable
روش قدم زدن تصادفی Random walk method
مرتع،علفزار Range
مرتعداری،مدیریت مرتع Range Management
ردیف، طبقه Rank
گرداب مرکب رانکین Rankine combined vortex
جریان سریع Rapid Flow
جریان متغیر سریع Rapid varied flow
جریان متغیر سریع غیردائمی Rapid varied unsteady flow
تند آب Rapids
نقشه رستری Raster map
چرخش، نوبت آبیاری، تناوب Rotation
آهنگ، نرخ Rate
میزان جریان، آبدهی، دبی Rate of Flow
سنجه Rating
منحنی سنجه،منحنی دبی اشل Rating Curve
دبی اشل حلقه ای Rating Loop
نسبت سنج Ratio-meter, Ratio meter
روش استدلالی Rational Method
روش استدلالی،روش منطقی Rational Method
آبکند بزرگ عمیق Ravine
بازه، مسیری از کانال با شرایط تقریبا یکسان Reach
واکنش پذیر Reactive
وزن مخصوص نسبی حقیقی Real Specific Gravity
افتادگی، پسرفت Recession
منحنی خشکیدگی( فروکش) هیدروگراف Recession curve
سرعت فروکش Recession Velocity
تغذیه Recharge
تغذیه Recharge
منطقه تغذیه Recharge area
حوضچه تغذیه، تالاب آب بندان Recharge Basin
چاه تغذیه Recharge Well
بهسازی کردن، احیا کردن Reclaim
بهسازی، احیا Reclamation
شاخص خشکسالی احیائی Reclamation drought Index (RDI)
شناسائی Reconnaissance
مطالعه اجمالی Reconnaissance Survey
ثبات، ثبت کننده Recorder
باران نگار، باران سنج ثبات Recording Rain Gage
بارانسنج ثبات Recording rain gauge
بازیافت، بازگشت، ترمیم Recovery
جبران پتانسیل سرعت Recovery of velocity head
مستطیلی Rectangle
سر ریز لبه پهن مستطیلی Rectangular broad crested weirs
سطح مقطع مستطیلی Rectangular cross section
الگوی زهکشی مستطیلی Rectangular Drainage Pattern
جریان مستقیم Rectilinear flow
زمان برگشت، دوره بازگشت Recurrence Interval
رویه بازگشتی Recursive procedure
باران قرمز Red Rain
ثقل کاهش یافته یا ثقل اصلاح شده Reduced gravity
خاک ورزی حداقل، عملیات خاک ورزی کمینه Reduced Tillage
ساده شدنی، قابل کاهش Reducible
کاهش Reduction
مرجع، مبنای مراجعه Reference
موج برگشتی، موج بازتابی Reflected Wave
انعکاس بازتاب Reflection
ضریب انعکاسی Reflection coefficient
بازکاری جنگل Reforestation
شکست، انکسار Refraction
انجماد مجدد Regelation
آب برگشتی Regenerated Water
رژیم، نظام طبیعی Regime
رژیم Regimen
ریگولیت Regolith
ریگوسول Regosol
رگرسیون Regression
موسسه نظارتی Regularity agency
جریان تنظیمی Regulated Flow
جریان رودخانه ای تنظیمی Regulated Stream Flow
دریچه تنظیم کننده Regulating gate
تنظیم Regulation
نوسازی، احیا، تجدید حیات Rehabilitation
موج برگشتی Rejection surge
چگالی نسبی Relative Density
تبخیر نسبی Relative evaporation
فراوانی نسبی Relative frequency
ارتفاع نسبی Relative height
رطوبت نسبی Relative humidity
عمق اولیه نسبی Relative initial depth
زبری نسبی Relative roughness
عمق اولیه نسبی Relative sequent depth
تاوائی نسبی Relative vorticity
رهاسازی Release
پسروی تدریجی، عقب نشینی آب Reliction
پستی و بلندی جزئی، ناهمواری Relief
اقدام اصلاحی Remedial action
سنجش از دور، دور کاری Remote Sensing
رن زینا Rendzina
توریسنگ پوششی Reno Mattres
آبشکن دافع Repelling Groin
جریان جایگزینی Replacement Flow
تکرار Replication
فلوم رپلوچل Replogle flume
خطوط منظم جریان Regular stream lines
تغییر مقیاس دادن Rescale
تغییر مقیاس Rescaling
پاکسازی مخزن، برداشت سطح خاک مخزن Reservoir Stripping
مخزن Reservoir
گنجایش مخزن Reservoir Capacity
پوشش مخزن Reservoir Lining
روندیابی مخزن Reservoir routing
رسوبگذاری مخزن، پرشدن مخزن Reservoir Silting
زمان ماند Residence Time

 

زمان تداوم، زمان اقامت Resident time
ثاثیر بقایای – پوشش گیاهی Residual Effect (of Plan Cover)
خطای باقیمانده Residual error
حاصلخیزی باقی مانده Residual Fertility
مدیریت بقایای زراعی Residual Management
پس باران Residual Rain
خاک برجا Residual Soil
تغییرات مانده ای Residual variation
ارزیابی منابع Resources Inventory
قدرت تفکیک Resolution
آب محبوس،آب وزنی،آب نگهداشتی Retained Water
حوضچه تاخیری،سیل پخش retaining Basin
دیوار محافظ،دیوار حایل Retaining Wall
کندی Retardancy
ضریب کندی Retardance coefficient
فاکتور تاخیر، عدد بدون بعدی برای سرعت نسبی ردیابها Retardation factor
مخزن تاخیری،مخزن کند کننده Retarding Reservoir
نگهداشت – ذخیره Retention
نیروهای نگهداشت Retention forces
جوی پشته نگهدارنده Retention Furrow
دوره نگهداشت Retention Period
تراس یا بانکت ذخیره Retention Terrace Bank
هدف ابقائی Retentive goal
سرعت خیز یا سرعت خروجی Retreat Velocity
بازیابی Retrieval
فرسایش قهقرایی Retrograde Erosion
پایین افتادن بستر Retrogression
کاهش ترازهای ویژه Retrogression Of Levels
جریان برگشتی، جریان بازیافت Return Flow
جریان سطحی بازیافت(برگشتی) Return Overland Flow
دوره بازگشت – دوره برگشت Return period
آب برگشتی Return Water
جریان وارونه Reverse Flow
اسمز معکوس Reverse osmosis
فرآیند بی دررو برگشت پذیر Reversible adiabatic process
پوشش سنگی،پوشش سنگفرش،دیواره سنگفرشی Revetment
عدد رینولدز Reynolds number
ریزیوبیوم Rhizobia – Phizobium
ریزوسفر، کره ریشه Rhizosphere
آذرخش نواری Ribbon lightning
برونیابی ریچاردسون Richardson extrapolation
عددریچاردسون Richardson number
ستیغ، پشته Ridge
کشت پشته ای،پشته کاری Ridge Planting
کرت بندی Ridging
دره ریفتی، دره باریک Rift valley
قسمت راست بستر کانال Right overbank
راست رو Right running
مدل ثابت، مدل صلب Rigid Model
منطقه ای Regional
شیار Rill
فرسایش پذیری شیاری Rill Erodibility
فرسایش شیاری Rill Erosion
رسوبات باد بزنی شکل شیاری Rill Fan
الگوی شیار Rill Pattern
فرسایش شیاری، شستشوی شیاری Rill Wash
آزمایش شیاری شدن Rilling Test
سرما ریزه، یخزده Rime
مه یخزده Rime fog
شیر حلقوی Ring valve
پوشش سنگی،سنگریزی، ریپ رپ، سنگچین Rip Rap
برفاب Ripening
خیزاب، ناهمواری سطح آب Ripple
ریپ-رپ، پوشش سنگریزه ای Riprap
برفاب Ripsnow, Rip-snow
هوای فرازنده، هوای در حال صعود Rising air
منحنی بالارونده Rising curve
خطر، ریسک Risk
تحلیل ریسک Risk analysis
تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک Risk based analysis
حل یاروش ریتر Ritter solution
رودخانه، رود River
افزایش آب رودخانه River augmentation
حوزه آبریز(رودخانه ای) River Basin
آب ربایی،اسارت رودخانه ای River Capture
رانه رودخانه، رسوبات رودخانه River Drift
مهندسی رودخانه River engineering
پیش بینی جریان رودخانه River Forecasting
هیدرولیک رودخانه River hydraulics
بار رودخانه، بار رود، بار کل مواد رسوبی River Load
تراز رودخانه River Stage
مطالعه رودخانه River study
نظام رودخانه ای River System
پادگانه رودخانه River Terrace
ساماندهی رودخانه، تنظیم جریان رودخانه River training
دره رود River Valley
ته نشست رودخانه River Wash
شیارک،حوضچه Rivulet
بادهای چهلگان Roaring forties
صخره،سنگ Rock
سنگ ریزش Rock Fall
بیرون زدگی سنگ Rock Outcrop
سنگ لغزش Rock Slide
آذرخش راکتی Rocket lightning
سد پاره سنگی Rockfill dam
سد سنگی، سد سنگریزه ای Rock-Fill Dam
منطقه درز و شکافدار سنگی Rock-Flowage AND Fracture Zone
منطقه تغییر شکل سنگها Rock-Flowage Zone
زمین های صخره ای Rockland
آب شیری رنگ Roiliness
دریچه غلطان Roll gate
موج غلطابی Roll wave
غلطک، غلطاب Roller
رویه حفاظتی Roller-Way Face
اراضی و یا تپه ماهوری Rolling Country
روگذر Rollway
ریشه سد Root
ثابت ریشه Root constant
ریشه دوم میانگین توانهای دوم Root mean square
منطقه ریشه Root zone
امواج راسبی Rossby waves
دورانی Rotary
چرای تناوبی Rotation Grazing
زبر، خشن، ناصاف Rough
کانال با بستر زبر Rough channel
زبری، خشونت Roughness
ضریب زبری Roughness coefficient
ارتفاع زبری Roughness height
گردی ذرات رسوبی Roughness Of Particles
عدد زبری رینولدز Roughness Reynolds Number
زبری Rigidity
روندیابی، مسیریابی Routing
روند در تقاطع Routing at junction
دوره روندیابی Routing period
گیاهان ردیفی،کشت ردیفی Row Crop
عملگر تحدید Restriction operator
لاشه سنگ Rubble
زمین های سنگلاخی Rubble Land
مسیر،آبراه Run
جریان ورودی Run On
لبریز شدن Run over
خطای در حین اجرا (ی مدل) Run Time Error
اجرا، رانش running
نهر، جوی آب Runnel
ماسه ریزشی Running sand
رواناب،آبدوی، هرزاب Runoff
ضریب رواناب – ضریب هرزاب Runoff coefficient
نگهداشت جریان روانآب Runoff Detention
منحنی توزیع روانآب Runoff Distribution Curve
درصد روانآب Runoff Percentage
آبدهی،دبی Runoff Rate
حجم روانآب Runoff Volume
بالاروی Runup, Run-up, Run up
عدد رینولدز Reynolds number

 

پروفیل گردابی Saddle profile
سیفون سرپوشیده Saddle siphon
سرریزهای زینی Saddle spillway
سرعت مطلوب، سرعت غیر فرساینده Safe Velocity
دریچه ایمنی Safety gate
ایمنی Safety
ضریب اطمینان Safty factor
باتلاق شور Salina
آلودگی ناشی از شوری Salina Contamination
خاک شور Salina Soil
شوری Salinity
روش سرعت املاح Salt – Velocity Method
غبار مه نمک Salt haze
باتلاق شور Salt Marsh
روش نمکی Salt Method
روش سرعت نمک Salt velocity method
حرکت جهشی Saltation
بار جهشی Saltation Load
سیستم داده نمونه ای Sample Data System
نمونه برداری، نمونه گیری، نمونه برداری Sampling
باد ساموم Samum wind / Simoom wind
مجرا یا ناو سن دیماس San Dimas Flume
ماسه، شن Sand
کیسه ماسه ای Sand Bag
تپه ماسه ای Sand Dune
تثبیت تپه های ماسه ای Sand Dune Stabilization
صافی ماسه ای (شنی) Sand filter
دریچه تخلیه رسوب Sand Gate
خط ماسه Sand line
شنزار Sand Sea
پهنه ماسه ای Sand Sheet
تله ماسه، دستگاه ماسه گیر، حوضچه ته نشینی Sand Trap
موج ماسه Sand Wave
جوشش ماسه ای Sand boil
مسیر حرکت ماسه Sandflow Path / Sand-flow Path
ماسه گذاری Sanding
توفان شن Sand storm
ماهواره Satellite
اقلیم شناسی ماهواره ای Satellite climatology
تصویر ماهواره ای Satellite image
هواشناسی ماهواره ای Satellite meteorology
دیده بانی ماهواره ای، مشاهده ماهواره ای Satellite observation
تصویر ماهواره ای Satellite picture
برآورد ماهواره ای باد Satellite wind estimate
حرکت جانبی اشباع Saturated  Through Flow
هوای اشباع Saturated air
سنگ سیراب شده، سنگ اشباع Saturated Rock
خاک اشباع Saturated Soil
منطقه اشباع Saturated zone
اشباع Saturation
بی دررو اشباع Saturation adiabatic
آهنگ کاهش  بی دررو اشباع saturation adiabatic lapse rate
فشار بخار اشباع Saturation adiabatic pressure
فرآیند بی دررو اشباع Saturation adiabatic process
کمبود اشباع Saturation deficit
خط اشباع Saturation Line
جریان اشباع سطحی Saturation Overland Flow
ضریب اشباع Saturation Rate
تراز بی دررو اشباع Saturation-adiabatic equilibrium
سد سیم سنگی Sausage Dam
اثر مقیاس Scale Effect
زمین با خاک کم Scale Lands
مدل مقیاسی Scaled model
شیب تند Scarp
نمودار شمایی Schematic diagram
مدل شمایی Schematic model
اسکوگیربو Schogirboe
مه رقیق سطحی Scotch mist
آبشستگی Scour
عمق آبشستگی Scour depth
سرعت آب شستگی Scouring Velocity
زهکش یخچالی Scourway / Scour-way
مخروط واریزه ای Scree
صفحه، توری،سرند الک، غربال Screen
سرند مطبق Screen Deck
جدا کردن، غربال کردن Screening
مدل جداسازی، مدل نمایشی Screening model
کف گیر Scummer
منحنی S S-Curve
نسیم دریا Sea breeze
دریا مه Sea fog
فشار تراز دریا Sea level pressure
ایستگاه دریایی Sea station
دیواره دریایی Sea Wall
محفظه سربسته Sealed container
مقابله با اندوده  (سله) بستن Sealing Control
تاثیرات سله (اندوده بستن) Sealing Effect
حساسیت نسبت به سله (اندوده) بستن Sealing Sensitivity
نمایه حساسیت نسبت به سله (اندوده) بستن (شاخص دپولی) Sealing Sensitivity index
ثانیه – فوت Second – Foot
ثانیه – فوت – روز Second – Foot – Day
فوت – ثانیه بر مایل مربع Second – Foot Per square Mile
مستعمل Second Hand
درجا تشکیل شده Secondary
بندثانویه Secondary dam
دپرسیون ثانویه Secondary depression
تخلخل ثانویه Secondary opening
منافذ ثانویه Secondary Openings
تخلخل ثانویه Secondary porosity
خاک ثانویه، خاک تشکیل شده در جا Secondary Soil
دریچه قطعه ای Sector gate
مواد رسوبی، رسوب Sediment
منحنی سنجه رسوب، منحنی بده جامد Sediment  Runoff Curve
آهنگ حمل رسوب Sediment  Transport Rate
تله رسوبی Sediment Catcher
شار رسوب، نسبت رسوب Sediment Charge
غلظت رسوب Sediment Concentration
کنترل رسوب Sediment control
نسبت تحویل رسوب(ضریب رسوب دهی) Sediment Delivery Ratio (SDR)
انباشت رسوب Sediment deposit
بده رسوب Sediment Discharge
پیامد رسوب، اثر رسوب Sediment effect
رسوبشویی Sediment flushing
رسوب نگار Sediment Graph
آبشکن رسوبی Sediment Groin
آب نگار رسوب Sediment Hydrograph
حوضچه رسوب Sediment Pool
منحنی سنجه رسوب Sediment Rating Curve
دبی رسوب Sediment Runoff
کرویت رسوب (گرد شدگی) Sediment Sphericity
سد رسوب گیر Sediment Storage Dam
انتقال رسوب، بده رسوب Sediment Transport
رسوب آب ، آب رسوبی Sediment Water
میزان رسوب تولیدی (رسوبدهی) Sediment Yield
سنگ های رسوبی، سنگ های ته نشینی Sedimentary Rock
آنالیز رسوب (دانه بندی رسوب) Sedimentation Analysis
قطر رسوب Sedimentation Diameter
رسوبگذاری در مخزن Sedimentation of reservoir
مخزن رسوب Sedimentation Tank
هسته Seed
نشتی Seep
آب نشتی Seep Water
نشت Seepage
سطل نشت Seepage bucket
ضریب نشت Seepage coefficient
زهکش نشت Seepage Drainage
خط نشت Seepage Line
نشت سنج Seepage-meter / Seepage meter
تلفات نشت Seepage Loss
چشمه نشتی Seepage Spring
تپه سیف Seif Dune
روش ایجاد زمین لرزه، روش سیسمیک Seismic method
باد سیستان Seistan wind
سرعت خود شویی Self – Cleaning Velocity
خاک مالچ ساز Self – Mulching Soil
خود پالایی Self Purification
فرسایش شیاری نیمه دایمی Semi – Permanent Rill Erosion
نیمه خشک Semiarid
آب و هوای نیمه خشک Semi-arid climate
اقلیم نیمه حاره خشک Semi-arid continental
اقلیم حاره ای نیمه خشک Semi-arid tropical climate
نیمه گسسته Semi-discrete
شبه سیال، نیمه سیال Semi-fluid
نیمه مرطوب Semi-humid
نیمه تراوا Semi-impermeable
سطح ایستابی نیمه آویزان Semi-perched Water Table
مدل نیمه سخت Semi-Rigid Mode
خاک فرتوت Senile
رودخانه فرتوت Senile River
دمای محسوس Sensible temperature
حساسیت Sensitivity
سنجنده، حسگر Sensor
سرریز جدا شونده Separating Weir
جدایی یا گسیختگی Separation
آلوده Septic
توالی Sequence
عمق مزدوج-عمق ثانویه Sequent depth
نمونه گیری ترتیبی، نمونه برداری متناوب Sequential sampling
دریجه سرویس-دریچه اصلی Service gate
عمر بهره برداری Service Life
سرریز تخلیه کننده آماده کار Service Spillway
مواد قابل ته نشینی Settleable Solids
حوضچه رسوب گیر Settling Basin
مخزن ته نشینی Settling Reservoir
مواد قابل ته نشینی Settling Solids
سرعت ته نشینی Settling Velocity
سایه Shadow
منطقه زیرسایه Shadow area
چاه عمودی، ستون Shaft
مجرای هواده Shaft aeration

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

بسیاری از افراد به فراگیری مکالمه زبان علاقه دارند و راه های زیادی را برای این منظور امتحان می کنند. ما در این مطلب قوانین طلایی برای یادگیری مکالمه انگلیسی را به شما عزیزان آموزش می دهیم.

learning-english0

اگه شما هم همه این مراحلی رو که گفتم رو تجربه کردید.این مقاله رو از دست ندید. به این فک کنید که ممکن روش آموزش مکالمه انگلیسی شما مشکل داشته باشد.بهمین خاطر هم نتونستید به هدفی که میخواید برسید.

این نکات رو مطالعه کنید، و توی آموزش زبان انگلیسی خودتون بکار ببرید. این بار موفق می شید.مطمئن باشید.

فلش کارت لغت دستتون نگیرید و لغات رو حفظ کنید.توی یادگیری زبان انگلیسی این یک اصله که باید اصلاحات و عبارات رو یاد بگیرید نه یه لغت رو که ممکنه هر جایی یه     معنای خاصی داشته باشه.انگلیسی زبان ها هم به این روش یاد میگیرند که صحبت کنند.با توجه به تحقیقاتی که انجام شده، یادگیری مکالمه زبان انگلیسی از طریق اصطلاحات و عبارات نه تنها موجب میشه که زبان آموز در زمینه گرامر هم پیشرفت کنه بلکه یادگیری زبان رو هم تا ۵ برابر زودتر و بهتر از یادگیری لغت به تنهایی افزایش میدهد.پس به این نتیجه میرسیم :

قانون اول : عبارات واصطلاحات را برای تمرین و یادگیری انتخاب کنید و از حفظ لغت به تنهایی اجتناب کنید.حتی اگر عبارت مربوز به کلمه را نمیدانید آنرا پیدا کنید و یادداشت نمایید.حفظ لغات را کنار بگذارید.

برای یادگیری مکالمه زبان نیازی به خواندن گرامر ندارید. این کتاب ها ذهن شما را منحرف میکنند و شما را هنگام صحبت کردن به شک می اندازند که آیا این کلمه را درست به کار بردم؟،زمانش درست بود؟ هنگام صحبت شما نباید به این چیزها فکر کنید.باید هنگام صحبت کردن به انگلیسی مانند زبان مادری بصورت خودکار و بدون فک کردن صحبت کنید.

قانون دوم : برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی گرامر نخوانید. شما در حالا حاضر باید صحبت بودن درنگ و تفکر را یاد بگیرید نه کتاب های گرامر و دستور زبان را زیر و رو کنید.

 

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید چرا یکی از روش های یادگیری مکالمه زبان انگلیسی را قرار گرفتن در محیط می دانند. این موضوع تنها به این دلیل است که این افراد با قرار گرفتن در محیط علاوه بر اینکه قدرت شنیداریشان تقویت می شود بلکه کاربرد آن در محیط را نیز می بینندو تجربه می کنند. روخوانی کتاب ها را کنار بگذارید و از گوش هایتان استفاده کنید. با صدای بلند بخوانید تا گوشهایتان بشنوند.

قانون سوم : گوش هایتان را فعال کنید و از قدرت شنوایی تان بهره بگیرید.فقط به چشم هلیتان اکتفا نکنید.که به جایی نمی رسید.

در یادگیری عجله نکنید و سرسری از کنار مطالب نگذرید با آرامش و عمقی یاد بگیرید.حفظ نکنید.یاد بگیرید بطوریکه وقتی همیشه در ذهنتان باشد و به اصلاح ملکه ذهنتان شود.این میسر نمیشود مگر اینکع آهسته و عمقی باد بگیرید. تنها راه برای این کار تکرار مدوام و تامل بر روی چیزهایی است که یاد میگیرید.

قانون چهارم : با آرامش و عمقی یاد بگیرید.

اگر میخواهید همزمان گرامرتان را نیز بهتر کنید میتوانید از فایل های صوتی بهره بگیرید. به این روش که یک داستان کوتاه انتخاب کنید که از زمان خاصی مثلا زمان حال در آن استفاده شده،حالا همان را به زمان گذشته برگردانید و آنرا ضبط کنید و گوش دهید(می توانید از دوستانت کمک بگیرید). نیازی نیست که با کتاب گرامر وقت خودتان را بگیرید.این روش بهترین روش برای مقایسه گرامر و زمان در زبان انگلیسی است. قانون پنجم :گرامر و دستور زبان انگلیسی را بصورت خودکار از طریق فایلهای صوتی یاد بگیرید.

منابعی را که برای یادگیری زبان انگلیسی انتخاب میکنید،منظور همان فیلم های ، کتاب ها، مجلات و فایل های صوتی است.از موارد واقعی و رایج باشند. همان چیزهایی که انگلیسی زبانان خودشان استفاده می کنند.فیلم و نوار هایی را انتخاب کنید که مطمئن هستید انگلیسی واقعی و رایج امروزی است.

قانون ششم : از انگلیسی صحیح و رایج امروزی استفاده کنید.

 

حتما شما هم از سی دی های آموزشی استفاده کرده اید که از شما میخواهند که تکرار کنید.این روش کاملا اشتباه است چرا که از شما میخواهد فقط آن چیز را تکرار کنید و در واقع خلاقیتی وجود ندارد که شما به یادگیری تشویق کند.برای یادگیری درست وصحیح باید پاسخ بدهید نه تکرار کنید.

قانون هفتم : از تکرار کردن اجتناب کنید.

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 

برای ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیکشنری متضاد و مترادف آنلاین دیکشنری آنلاین کتابهای آموزشی آموزش کتاب های آموزشی ترجمه metaphors rss tarjome اس ام اس عبدالرئوف طراج ترجمه چکیده مقاله پایان نامه فوری تخصصی ارزان ترجمه آنلاین ایران مترجم | دیکشنری تخصصی رشته حسابداری متن ترجمه حب الحسین خانه هِلِنیت ترجمه | جستجو | بهتینا .حقوق برای همه. | جستجو | پن پن تدریس تخصصی دروس حسابداری دانلود کتاب ریاضیات مهندسی لادیس دکوواک ترجمه فارسی | جستجو … فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات تخصصی انگلیسی به فارسی ترجمه آهنگ yandel and juan magan noche y de dia | فیس بوک رویا … دانشگاه پیام نور واحد سرعین پرستاران توانمند ایران ترجمه حرفه ای متون تخصصی مقاله ترجمه شده آیا تبلیغات اثری روی قصد خرید برند (نشان تجاری … زبان تخصصی نرم افزار: بلاگ ریدر موبایل ترجمه متون اول دبیرستان | جستجو | دنیای اینترنت زبان و ادبیّات فارسی سلاگ ترجمه کلمات تخصصی رایگان آنلاین dogwood فـــــــــــرافایل| مرجع خرید و فروش فایل مرجع اپل فارسی ٫ آیفون آیپد آیپد مک OS X ترجمه مکالمه زبان انگلیسی 1تا 7 هشتم صفحه اصلی نتایج جستجو برای : استخدام مترجم | هفتاد ده به زبان ساده بیابونی ها متن انگلیسی با ترجمه روزمادر امام صادق ع فیندر بلاگ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اداره امور مترجمین رسمی official … مطلب زیبا درباره نوروز،به زبان انگلیسی با ترجمه صفحه اصلی سنگ خرد شده ترجمه | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 دوازده هزار تن ماهی تولیدی در چهار محال فاز 20 vocab pre3. ترجمه دانلود تلفظ صفحه اصلی راهنمای خرید قرص ضد بارداری پادشاه ترفندها: لردلی دشواری ترجمه کنایه ها استعاره های فارسی دانلود فیلم و سریال کلمات دیمونا لنگ لرن دانلود رایگان منابع آموزش زبان و مطالب آموزش زبان بتسا: بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران

 بررسی ترجمه متون اسلامی دانلود مرکز پژوهشی میراث مکتوب پرتال جامع دانشجویان و مهندسین عمران متن انگلیسی با ترجمه روزمادر امام صادق ع فیندر بلاگ هِلِنیت ترجمه | جستجو | بهتینا 3mf.ir | مریم قهرمانی ترجمه جنبش مصاف: وب سایت استاد رائفی پور عکس زیباRoomترکیبی از انگلیسی فارسی | جستجو | |دانلودآهنگ جدید آموزش زبان انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی نماز | جستجو | هستی بلاگ | آرشیو وبلاگهای ایران انگلیسی | جستجو | دانلود اهنگ مرجع وب فارسی ترجمه پروژه تخصصی پزشکی آیتا بلاگ ترجمه تخصصی متون … ترجمه کلمه به کلمه، ترجمه حرفهای، تلفظ فارسی کلمات Vista News Hub سایت تخصصی سفارش آنلاین ترجمه تبلیغات رایگان متن ترجمه اهنگی احساسی ترجمه متن آهنگ Haghighat| آهنگ | عکس | فیلم | دانلود | وبلاگ | اس ام اس … ایرنتکام ترجمه تخصصی، ترجمه فنی، اسناد، پارافریز، ویرایش مجموعه اخبار انگلیسی bbc با ترجمه فارسی لغات مرجع تخصصی کتب … نیازمندیهای گوگل آگهی : درج آگهی رایگان | ثبت تبلیغات رایگان سایت سوال سرا | نمونه سوالات درسی و کنکور برنامه ریزی کلاسهادانشگاه پیام نورکنگاور ترجمه زبان هشتم درس 1تا7 | جستجو | مرجع وب فارسی ترجمه تخصصی لوگوتایپ فارسی کلیپ های جدید کنکور دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ … هزینه ترجمه تخصصی دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مترجمی – زبان و ادبیات انگلیسی … مهندسی دانلود/عمران/ معماری/مکانیک/mohandesidl

ایرنتکام ترجمه تخصصی، ترجمه فنی، اسناد، پارافریز، ویرایش ترجمه زبان تخصصی استاد قاسمی ادب بلاگ امتحان نهایی رشته ات علوم انسانی پیش دانشگاهی 94 | جستجو | دانلود اهنگ آموزش زبان کره ای مترجمی ترجمه کلمات تخصصی رایگان آنلاین Regulatory مقاله انگلیسی علوم سیاسی با ترجمه فارسی تبلیغات اینترنتی ترجمه فارسی به انگلیسی سافت گذر اولین دانشنامه نرم افزار ایران دانلود رایگان نرم افزار ایران ریدر ترجمه دعای شمس الشموس حوزه علمیه حضرت امیرالمومنین(ع) استخدامیا پیک کارآفرین به روز آی تی | beroozit.com ترجمه تخصصی قرآن و متون دینی خبرگزاری مهر گروه ترجمه برتا سفارش آنلاین ترجمه ترجمه تخصصی متون عمران و برق موسسه ایران تایپیست شبق ویتبای ترجمه | جستجو | اسپیناد اس ام اس کده | پیامک ، فال ایران مترجم | دیکشنری تخصصی رشته حسابداری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز صفحه اصلی تخصصی حقوق | جستجو | مرجع وب فارسی انگلیسی | جستجو | دانلود اهنگ مرجع وب فارسی ترجمه متن آهنگ Haghighat| آهنگ | عکس | فیلم | دانلود | وبلاگ | اس ام اس … ترجمه زبان هشتم درس 1تا7 | جستجو | مرجع وب فارسی ترجمه حرفه ای متون تخصصی آگهی استخدام جدید صهبا صفا | سفیدا هِلِنیت ترجمه | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 آموزش زبان گرجی ترجمه متون و کتب مشاوره گرجستان مجموعه اخبار انگلیسی bbc با ترجمه فارسی لغات مرجع تخصصی کتب … بلاگ ریدر | ترجمه انگلیسی لیسیدن پا داروهای تخصصی مجله اینترنتی استرک مترجم گوگل گهر جدید 94 موسسه ایران تایپیست مشاوره تخصصی روانشناسی Community Google+ کاملترین مرجع تخصصی پایان نامه ، پروژه ، مقاله ترجمه متون انگلیسی ترجمه ی تخصصی زبان انگلیسی اصطلاحات مفید کاربرذی | جستجو | پن پن محله نابینایان لرد دانلود | نرم افزار ترجمه hozier take me to the churge | سایت تفریحی و سرگرمی cacheFaqzEj83la8Jdigital\ english.neoblog.ir صفحه اصلی مرکز خدمات “تهران ترجمه” ترجمه جمله فارسی به انگلیسی بلاگ ریدر | ویرایش متون داستان ترجمه شده به فارسی Home ترجمه دعای تحویل سال گروه آموزشی کار و فناوری استان زنجان ترجمه تخصصی 47624763 021 سایت تخصصی سایت خرید دانلود فری گیت نسخه جدید خرید وی پی ان … ترجمه متون تخصصی ریاضی و آمار (باکیفیت خوب، تایپ شده) ترجمه متن فارسی به انگلیسی با کمترین هزینه 7000 ایران تجارت ترجمه تخصصی دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 92 91 رشته مترجمی – زبان و … دانلود فرهنگ لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی دانشجو نتایج جستجو برای : استخدام مترجم | هفتاد ده مشاوره عمومی و تخصصی آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری و دانشگاه آزاد … شبق ویتبای ترجمه | جستجو | اسپیناد مطلب زیبا درباره نوروز،به زبان انگلیسی با ترجمه صفحه اصلی ویکیپدیا:درخواست برابر فارسی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد ترجمه تخصصی ، روان ، با تایپ رایگان istgah.com صنایع غذایی … بررسی تخصصی y550 صفحه اصلی اصطلاحات مفید کاربرذی 3 | جستجو | پن پن متن ترجمه حب الحسین خانه نیازمندیهای گوگل آگهی : درج آگهی رایگان | ثبت تبلیغات رایگان ترجمه ووگل خبرگذاری آنلاین 3mf.ir | مریم قهرمانی ترجمه سایت پزشکان بدون مرز دانلود کتاب ربنا در قرآن ترجمه انگلیسی | جستجو | دانلود آهنگ جدید مقاله نویسی سایت تخصصی آزمون دکتری هشداردهنده نشت گاز و منواکسیدکربن راصد گستر دیجی آگهی دانلود رایگان دیکشنری پزشکی انگلیسی به فارسی Eforosh هزینه ترجمه تخصصی ترجمه تخصصی ، روان ، با تایپ رایگان istgah.com صنایع غذایی … ترجمه زبان تخصصی استاد قاسمی ادب بلاگ سنگ خرد شده ترجمه | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 listظهورنزدیک است دیگر Ù†Ø¨Ø … اراک یوز تافل مشهد آموزشگاه کلاس عمران سرویس،سیویل سرویس|منبع سرویس دهی عمران دان ترجمه گر ویرا برای اندروید ترجمه metaphors مرکز دانلود منابع آموزش زبان انگلیسی کاردوآنلاین ترجمه ووگل خبرگذاری آنلاین فاز 20 ترجمه لغات pre3 صفحه اصلی فرهنگ لغت برگزاری دوره های آموزشی در نمایندگی میرداماد مجتمع فنی تهران ترجمه کلیه متون فرانسوی به فارسی و فارسی به فرانسه همراه با تایپ هِلِنیت ترجمه | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 cacheFaqzEj83la8Jdigital\ english.neoblog.ir صفحه اصلی استخدام در استان مازندران | سایت استخدام عبدالرئوف طراج | وبلاگفا | بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی دانلود نرم افزار ترجمه متون تخصصی مدیریت بازرگانی Eforosh اطلاعات کتاب : ترجمه کامل زبان تخصصی (رشته جغرافیا و برنامهریزی … فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات تخصصی انگلیسی به فارسی عبدالرئوف طراج | وبلاگفا | بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی فاز 20 vocab pre3. ترجمه دانلود تلفظ ظهور نزدیک است صفحه اصلی کتابخانه اینترنتی تبیان کتابخانه قرآن انجام پروژه های تخصصی برنامه و دانشجویی آیتا بلاگ مترجم پارس تیزنت ترجمه متون اول دبیرستان | جستجو | دنیای اینترنت زمینه تکامل اجتماعی ترجمه پرویز بابایی ویپاک سایر خدمات آموزشی ایران آگهی | ایران آگهی اطلاعات کتاب : متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی … بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه … اصطلاحات مفید کاربرذی 2 | جستجو | پن پن ترجمه متون و مقالات تخصصی با کیفیت عالی و حداقل هزینه تایپ و در … برگزاری دوره های آموزشی در نمایندگی میرداماد مجتمع فنی تهران نرم افزار ترجمه زبان ویرا | جستجو | مرجع وب فارسی فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات تخصصی انگلیسی به فارسی زمینه تکامل اجتماعی ترجمه پرویز بابایی ویپاک دیکشنری اصطلاحات حقوقی ایران مترجم مرکز مورتال کمبت | Mortal Kombat Center خانه زبان ایرانیان | انگلیسی و فرانسه مترجم پارس تیزنت انیمیشن ترجمه ترجمه ی تخصصی زبان انگلیسی اولین مرجع فارسی نغمه ای از یخ و آتش: خانه دیکشنری و ترجمهٔ فارسی دشواری ترجمه کنایه ها استعاره های فارسی دانلود فیلم و سریال اطلاعات کتاب : متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی … Home ترجمه دعای تحویل سال گروه آموزشی کار و فناوری استان زنجان اینترنت پرسرعت وایرلس صنعتی آبانت ( فن آوران پایدار آبان ) راهنمای خرید قرص ضد بارداری بانک مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی تالار گفتگو اینترنت خود را از لامپ خانه دریافت کنید! دیمونا به زبان فرانسوی پایگاه اطلاع رسانی مرکز تخصصی ترجمان دینی دیکشنری اصطلاحات حقوقی ایران مترجم ترجمه metaphors حامی کار مشاغل کارفرمایان استخدام کاراموز نرم افزار و فناوری … ایبوک جنرال | دانلود کتاب | نرم افزار | بازی متون حقوقی به زبان انگلیسی | جستجو | مرجع وب فارسی ترجمه متن فارسی به انگلیسی با کمترین هزینه 7000 ایران تجارت موسسه و آموزش آنلاین زبان انگلیسی مشهد …

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پس از تلاش تیم برنامه نویسی الگانت وب سیستم ثبت سفارش پیشرفته مرکز ترجمه گهر راه اندازی گردید.

از تاریخ 27 مهرماه 93 فقط برای سفارشاتی که از طریق سیستم ثبت شوند پیش فاکتور صادر می گردد.

در صورتی که نظر و یا پیشنهادی در این خصوص داشتید با کمال میل بررسی و در صورت امکان انجام خواهیم داد.

برای ثبت نام و ثبت سفارش جدید کلیک کنید

روال کار سیستم جدید به صورت زیر می باشد

MARAHEL

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

استفاده ازدیکشنری های انگلیسی به انگلیسی

زبان انگلیسی بر خلاف زبان فارسی از نظر تعداد لغات بسیار گسترده است و مثلا برای یک کلمه مثل راه رفتن چندین مدل و مفهوم وجود دارد وبه همین دلبل نباید انتظار داشته باشیم که در هنگام ترجمه، فقط با استفاده از یک لغت ،بتوانیم کلمه ای را که در زبان ما وجود ندارد را عینا ترجمه کنیم. به همین علت می توانیم از ترجمه توضیحات لغت انگلیسی که در دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی پیدا می شود استفاده کنیم.

flags

 قرض گرفتن لغات:

گاهی اوقات معادل فارسی یک لغت، نتنها به درک مفهوم آن کمکی نمی کند بلکه باعث می شود مفهوم غیر طبیعی و غیرقابل فهم باشد و یا حتی مقصود زبان مبدا را منتقل نخواهد کرد. مثلا واژه window در انگلیسی را درنظر بگیرید.مفهوم این واژه به فارسی “پنجره “می باشد، اما آیا می توانید از واژه “پنجره” برای “windows” در کامپیوتر استفاده کنید؟

معادل یابی :

مشکل مترجم تازه کاردر امر ترجمه، انتخاب واژه مناسب،‌ از میان واژه ‌های معادل و هم معناست. البته گاهی هم برای یک کلمه، ترکیب یا اصطلاح، معادل شناخته شده‌ای نیست. اگر مترجم، ادیب و زبان ‌شناس باشد، می‌ تواند واژه برابر و معادل وضع کند.

تجربه مترجم در زمینه ترجمه ترجمه انگلیسی به فارسی متون و همچنین مطالعه زیاد میتواند قدرت تشخیص او را در امر معادل یابی در زمینه ترجمه لغاتی که معانی زیادی برای آن ها وجود دارد افزایش دهد. گاهی در متن، کلمه‌ای به کار رفته است که با مراجعه به لغت، می ‌بینیم به چندین معناست.در این جا مهارت و تسلط مترجم است که مشخص می کند از میان چندین واژه نزدیک به هم، کدام لغت در ترجمه آورده شود که با مفهوم کلی جمله سازگاری بیشتری داشته باشد و به معنای لغت زبان مبدا نیز نزدیک تر باشد .

 جابجا سازی:

این فرایند مخصوص تقش کلمه است که شما به طور مثال فعل را به صورت قید و یا قید را به صورت صفت ترجمه می کنید. البته باید توجه داشته باشید که از منظور نویسنده اصلی فاصله نگیرید. به طور مثال معادل فارسی جمله زیر را بگویید “توانا بود هرکه دانا بود”

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn