Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات آبخیزداری را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

سرریز لاله ای- سرریز نیلوفری Shaft spillway
امواج آب های کم عمق Shallow Water Wave
آبکند کم عمق Shallow Gully
آب کم عمق Shallow Water
معادله آب کم عمق Shallow water equation
شمال Shamal
باد شمال Shamal wind
ساقه اتصال، رابط ساحل Shank
تند، تیز، دقیق Sharp
لبه تیز، تاج لبه تیز Sharp crest
سرریز لبه تیز Sharp crest weir
سرریز لبه تیز با فشردگی جانبی Sharp crest weir with contraction
سرریز لبه پهن مستطیلی Sharp crested rectangular weirs
سرریز لبه تیز Sharp crested weir
سرریز لبه تیز مستطیلی با فشردگی جانبی Sharp crested weirs with contraction
مقاومت برشی Shear strength
تنش برشی Shear Stress
آزمایش پرده برشی Shear Vane Test
سرعت برشی Shear Velocity
ورقه، صفحه Sheet
فرسایش صفحه ای، فرسایش ورقه ای Sheet Erosion
سیل پهناور Sheet Flood
جریان ورقه ای، جریان صفحه ای Sheet flow
آذرخش برگه ای Sheet lightning
حرکت صفحه ای Sheet Movement
سپر فلزی Sheet Pile
سپر کوبی، روشی برای احداث سد زیر زمینی، شمع کوبی صفحه ای Sheet piling
لوله شلبی، لوله ای برای نمونه برداری از خاک Shelby tube
پوسته Shell
بادشکن(کمربند حفاظتی) Shelter Belt
انتقال از مبدا Shift of origin
بستر ناپایدار، بسترمتحرک Shifting Bed
جابه جایی مقطع کنترلی Shifting Control
ماسه روان، ماسه های متحرک Shifting Sand
قلوه سنگ های کنار دریا Shingle
جزیره نما، آستانه رسوب گذاری Shoal
ضربه، شوک-نوسان Shock
بلوکهای منحرف کننده جریان- دیفراکتور Shock diffractor
عدد موج-عددضربه Shock number
امواج نوسانی Shock waves
رگبارش Shower
جریان شدید Shooting Flow
ساحل Shore
مواد ساحلی جابه جائی Shore  Drift
فرسایش ساحلی Shore  Erosion
ناپایداری ساحل Shore instability
خط ساحل Shore Line
تراس ساحلی Shore Terrace
پیش بینی کوتاه مدت Short range forecast
رگبار، باریدن بصورت رگباری Shower
انقباض Shrinkage
دریچه متحرک Shutter
سرریز متحرک شیب دار Shutter Weir
پرفشارسیبری Siberian high
کانال جانبی Side channel
سرریزجانبی Side channel overflow
شیب جانبی، شیب کرانه ای Side Slope
سرریز کناری Side Spillway
دیواره کناری Side Wall
سرریز جانبی Side-Channel Spillway
سرریز با جریان جانبی Side-Flow Weir
الک و غربال Sieve
قطر غربال، قطر الک Sieve Diameter
آستانه، آب پایه، سکو Sill
سیلت Silt
لای Silt
ضریب لای (در فرمول لسی)، ضریب بار Silt Factor
نمونه بردار لای Silt Sampler
محدوده منبع لای Silt Source Area
ته نشینی، پر شدن، رسوبگذاری Silting
مخزن ته نشینی Silting Reservoir
سنگ سیلتی، سیلت استون Siltstone
یدید نقره Silver iodide
تشابه Similitude
باد سام Simoon
تپه های ماسه ای ساده Simple Dune
قاعده سیمپسون Simpson rule
شبیه ساز Simulator
چاه، گودی Sink
فروچاله Sink hole
جریان سینوسی Sinuous Flow
ضریب سینوسی ، ضریب خمیدگی Sinuosity
سیفون Siphon
فشار سنج سیفونی Siphon barometer
سرریز سیفونی Siphon spillway
نمونه از پیش تعیین شده، نمونه مشخص شده Spiked sample
سیروکو Sirocco
ساختگاه Site
انتخاب محل Site Selection
خطوط اسکلتی Skeletons Line
چولکی Skewness
پرش اسکی Ski jump
سرریز پا پوش اسکی Ski Jump Spillway
سرریز آب سطحی Skimming
جریان پیوسته Skimming flow
سرریز سطحی Skimming Weir
اصطکاک سطحی Skin Friction
بدنه دریچه Skin plate
آسمان Sky
آب ساکن Slack
برف و باران Sleet
لایه براق Slickens
لغزش Slide
سطح بستر لغزنده Slide Bed Plane
مرز لغزش Slide Boundary
دریچه کشویی Slide gate
پاشنه لغزش Slide Leading Edge
سرریز متحرک Sliding-Panel Weir
جابه جا شدن، کناره لغزشی Slip
اسکریپت نقشه شیب Slop Map Script
شیب، میل Slope
اندازه گیری آبدهی با روش شیب، سطح مقطع Slope – Area Discharge Measurement
روش شیب سطح Slope area method
جهت شیب Slope Aspect – Slope Exposition
ترکیب شیب Slope Conformation
شکل شیب Slope Flow – Slope Shape
سنجه شیب آب Slope Gage
اسکریپت نقشه شیب Slope Map Script
شیب جبهه Slope of a front
شیب سطح همفشار Slope of an isobaric surface
شسته شدن بر اثر شیب Slope Wash
اشل شیب دار Sloping gage – Inclined Gage
پرش هیدرولیکی شیبدار Sloping hydraulic jump
جام پرتابی باپایه های باریک شده Sloping type flip bucket
امواج متمایل Sloping Wave
شیار Slot
حوضچه آرامش جامی شیاردار Slotted bucket stilling basin
خور کوچک Slough
لغزش خاک Sloughing
لجن Sludge
آزمایش اسلاگ Slug test
تند آبراه Sluice
تند جریان Sluice Flow
دریچه کشویی Sluice Gate
زمین شسته شده Sluice Ground
مجرای شارژ Sluice Way
تخلیه رسوب، رسوب شویی، رسوب زدائی Sluicing
لیز خوردگی چرخشی Slumping
گل روان Slurry
دیواره گلی، دیواری برای سد کردن آب زیر زمینی Slurry wall
برفاب Slush
غبار دود مه، غبار شبیه به مه شدید Smaze
مه، دود Smog
دود Smoke
افق دود Smoke horizon
ذرات دود Smoke particles
منحنی هموار Smooth curve
مانع برداری Snagging
برف Snow
برف بهمن Snow avalanche
برف کوری Snow blindness
برف خط، برف راه Snow Course
پوشش برفی Snow Cover
بلوربرف Snow crystal
چگالی برف Snow Density
برف باد آورده، برفرانه Snow Drift
برف پهنه، پهنه برف Snow Field
پره برف، برف کوری Snow flake
برفدانه، دانه های برف Snow grains
خط برف Snow Limit
خط برف، برف مرز Snow line
برف پشته Snow Mantle
قارچ برفی، برف قارچ Snow Mashroom
ذوب برف Snow Melt
گویچخ برف Snow pellet
برف باقی مانده Snow Residual
نمونه برف Snow Sample
نمونه بردار برف Snow Sampler
مقیاس برف Snow Scale
رگبار برف Snow shower
خط کش برف Snow Stake
برف چال Snow Storage
توفان برف Snow storm
برف سنجی Snow Survey
نشست برف Snow Tremor
جا برفی Snowbin / Snow-bin
تخته برف Snowboard

 

برف یخرفتی Snowdrift
برف بارش Snowfall
پهنه برفی Snowfield
برف سنج Snow-gauge
پوشش چمنی Sod
تاثیر پوشش چمنی Sod Effect
پوشش چمنی Sod pavement
آب قلیائی Soda water
سدیمی شدن Sodication
یخریزه نرم Soft rime
آب سبک Soft Water
خاکدانه های خاک Soil
آزمایش جذب خاک Soil Absorption Test
خاکدانه های خاک Soil Aggregation
شاخص خاکدانه ای Soil Aggregation Index
اصلاح خاک Soil Amelioration
اصلاح کننده خاک Soil Amendment
خاک توام Soil Association
مته خاک شناسی، سوند خاک Soil Auger
وزن مخصوص ظاهری خاک Soil Bulk Density
خصوصیات خاک Soil Characteristics
شیمی خاک Soil Chemistry
طبقه بندی خاک Soil Classification
کلوئید های خاک Soil Colloids
رنگ خاک Soil Color
تراکم خاک Soil Compaction
خاک مرکب، کمپلکس خاک Soil Complex
تراکم پذیری Soil Compressibility
مواد اصلاحی خاک Soil Conditioner
حفاظت خاک Soil conservation
استحکام و ثبات خاک Soil Consistency
همسان خاک، خاک یکنواخت Soil Consociation
پوشش خاک Soil Cover
خزش خاک Soil Creep
ایجاد سله سطحی Soil Crusting
پسرفت خاک، تخریب خاک Soil Degradation
فرسایش پذیری خاک Soil Erodibility
عامل فرسایش پذیری Soil Erodibility Factor(K)
آزمایش فرسایش پذیری خاک Soil Erodibility Test
فرسایش خاک Soil Erosion
عصاره خاک Soil Extract
حاصلخیزی خاک Soil Fertility
ضد عفونی کردن خاک Soil Fumigation
گاز خاک Soil gas
تشکیل و تحول خاک Soil Genesis
جغرافی خاک Soil Geography
افق خاک Soil Horizon
تفسیر خاک Soil Interpretation
هدررفت خاک Soil Loss
آزمایش هدر رفت خاک Soil Loss Test
فرسایش قابل تحمل Soil Loss Tolerance
مدیریت خاک Soil Management
نقشه خاک Soil Map
واحد نمایش نقشه خاک Soil Mapping Unit
مکانیک خاک Soil Mechanics
مکانیک خاک و مهندسی Soil Mechanics and Engineering
ریز شکل شناسی خاک Soil Micromorphology
کانی شناسی خاک Soil Mineralogy
رطوبت خاک Soil Moisture
کمبود رطوبتی خاک Soil moisture deficit
کشش رطوبتی خاک Soil moisture tension
فیزیک خاک Soil Physics
رگاب، تونلی شدن خاک Soil Piping
تخلخل خاک Soil Porosity
رطوبت اشباع خاک Soil Priming
واکنش خاک Soil Reaction
اشباع خاک Soil Saturation
اندوده بستن، سله نرم Soil Sealing
اجزای بافت خاک Soil Separates
مجموعه خاک Soil Series
تثبیت کننده خاک Soil Stabilizer
ساختمان خاک Soil Structure
گروه ساختمانی خاک Soil Structure Class
درجه تشخیص ساختمان خاک Soil Structure Grade
انواع ساختمان خاک Soil Structure Types
زبری سطح خاک Soil Surface Roughness
اندوده سطح خاک Soil Surface Sealing
مطالعه خاک شناسی Soil Survey
لایسیمتر، مخزن خاک Soil Tank
بافت خاک Soil Texture
دماسنج خاک Soil thermometer
تیپ خاک Soil Type
آب خاک Soil water
مکش آب خاک Soil water suction
سطح ایستابی خاک Soil Water Table
خاکسره Solifluction
سد نگهداری خاک Soil-Saving Dam
درصد آب خاک Soil-Water Percentage
مد خورشیدی Solar atmospheric tide
ثابت خورشیدی Solar constant
چرخه خورشیدی Solar cycle
تابش خورشیدی Solar radiation
باد خورشیدی Solar wind
لوله توپر Solid pipe
مته توپر (آب زیر زمینی) Solid stem auger
انجماد Solidification
موج تنها، موج منفرد Solitary Wave
انقلاب solstice
انقلابین Solstices
حل شونده Solute
انحلال Solution
منافذ انحلالی Solution Opening
اسباب اندازه گیری جو بالا Sonde
سرعت صوت Sonic velocity
جذب، جذب سطحی Sorption
مرتب کردن، جور کردن Sort
درجه بندی و یا منظم شدن Sorting
میله عمق یاب Sounding Rod
سیم عمق یاب Sounding Wire
منشاء، مبدا،منبع Source
کنترل منبع Source control
جریان استوائی جنوب South equatorial current
نوسان جنوبی South oscillation (SO)
باد جنوب غربی South wester / southwest
شاخص اندازه گیری نوسانات جنوبی Southern oscillation index (SOI)
هواشناسی فضائی Space meteorology
موج نوسانی مکانی Spatial impulse wave
جریان گسسته با کاهش شدت جریان Spatially varied flow with decreasing discharge
جریان گسسته با افزایش شدت جریان Spatially varied flow with increasing discharge
ظرفیت ویژه Specific capacity
آبدهی ویژه Specific Discharge
انرژی ویژه Specific energy
وزن مخصوص نسبی Specific Gravity
گرمای ویژه Specific heat
رطوبت ویژه Specific humidity
تراز ویژه Specific Level
نگهداشت ویژه Specific retention
نگهداشت ویژه، گنجایش نگهداری Specific Retention
آبدهی ویژه Specific Yield
تحلیل عددی طیفی Spectral numerical analysis
پیش بینی عددی طیفی Spectral numerical prediction
تندی Speed
نمونه اسپایک، نمونه مشخص Spiked sample
سرریز کردن Spill
سرریز تخلیه،تخلیه کننده Spillway
آبراهه سرریزی Spillway Channel
سرریز Spillway or Weir
جریان چرخشی Spiral flow
نوار باران مارپیچی Spiral rain band
دماغه Spit
پاشمان Splash
فرسایش پاشمانی Splash Erosion
نمونه دو نیم شده Split sample
اسپیلیت اسپون split spoon
شکافنده جریان-جداکننده جریان Splitter
مازاد اضافی، مواد لایروبی شده Spoil
خاکریز کناره Spoil Bank
سرعت خروجی Spouting Velocity
اسپری، افشان Spray
جریان پودرشده Spray flow
پخش کننده، توزیع کننده Spreader
تخته توزیع کننده Spreader Board
چشمه، بهار Spring
آب چشمه Spring Water
آبپاش، آبیاری قطره ای Sprinkler
چاله زنی Spudding
آبکش Spur Dike
تختان آبکش، تراس برجسته Spur Terrace
توفان شدید Squall
جبهه تندوز Squall front
پایداری خط تندوز Squall line stability
پایداری Stability
آبراهه پایدار Stabilized Channel
پایدار، پایا Stable
توده هوای پایدار Stable air mass
روش شیب پایدار Stable slope method
رودخانه پایدار Stable Stream
اشل Staff Gage
اشل دستی Staff gauge
اشل، تراز، طبقه، اشکوب Stage
منحنی سنجه آب Stage discharge relation
هیدروگراف تراز رودخانه Stage hydrograph
میانگین تراز سطح آب Stage Of River
منحنی بده-اشل، سنجه دبی-اشل Stage-Discharge Relation
فشار دینامیکی Stagnation Pressure
استالاکتیت Stalactite
استالاگمیت Stalagmite
انحراف معیار Standard  deviation
جو استاندارد، اتمسفر معیار Standard atmosphere
تاج استاندارد Standard crest
خطای استاندارد، اشتباه معیار Standard Error
سرعت حد استاندارد Standard Fall Velocity
سطح همفشار معیار Standard isobaric surface
تشک تبخیر استاندارد Standard Pan
شاخص استاندارد بارش Standardized precipitation index (SPI)
ابر ایستاده Standing cloud
موج ایستا Standing wave

 

دوره آغازین، مرحله آغازی Startup period
عبارت گرا Statement oriented
بار ایستا، بلندای استاتیکی Static Head
فشار ایستا، فشار استاتیک Static pressure
پایداری ایستا Static stability
مدل آماری پویا Statistical dynamical model (SDM)
استاتیک Statics
منحنی سنجه ایستگاه Station – Rating Curve
فشار ایستگاه Station pressure
ساکن، ایستا Stationary
جبهه ساکن Stationary front
حالت ماندگار (مانا) Stationary state
امواج ساکن Stationary Wave
پیش بینی آماری Statistical forecast
مدل آماری Statistical model
جریان ماندگار، جریان دائمی Steady Flow
وضعیت ماندگار، حالت پایا Steady state
بخار آب Steam
فلاش بخار Steam flushing
بخار مه Steam fog
کول گذاری Steening
شیب تند Steep Slope
تندترین کاهش Steepest descent
ثابت استفان-بولتزمن Stefan Boltzmann constant
کول گذاری Steining
مانع جریان Stem
ساقه اتصال، رابط ساحل Stem Bank
ساق آب Stem Flow
گام، مرحله، پله Step
تابع واکنش پلکانی Step Response Function
سرریز پلکانی Stepped Fall Spillway (Cascade Spillway)
مراحل برنامه ریزی حفاظت خاک Steps in Conservation Planning
حفاظ استیونسن Stevenson screen
مانداب، آب راکد Still Water
تراز آب ساکن Still Water Level
حوضچه آرامش Stilling Basin
چاهک آرامش، چاه اشل (در لیمنوگراف) Stilling Well
روزنه Stomata
پاره سنگ Stone
تیرک های سد کننده Stop Log
تخته مسدود کننده Stop Plank
ذخیره، ظرفیت، آب انباشت Storage
ظرفیت ذخیره Storage capacity
ضریب ذخیره Storage coefficient
منحنی انبارش Storage Curve
نسبت انبارش Storage Ratio
مخزن ذخیره Storage Reservoir
توفان، رگبار، تفتان Storm
آبراهه سیلابی Storm – Water Channel
مرکز توفان Storm Center
الگوی توزیع رگبار Storm Distribution Pattern
جریان رگباری Storm Flow
باران رگباری Storm Rainfall
روان آب رگباری Storm Runoff
رگبار زه، زه آب رگباری Storm Seepage
پساب سیلابی Storm Sewage
روان آب رگباری Storm Water
سرریز ریزشی آزاد Straight drop spillway
تنگه Strait
ساحل دریا Strand
استراتوکومولوس Stratocumulus
استراتوپوز Stratopause
پوش سپهر، استراتوسفر Stratosphere
لایه براق Stratum
استراتوس Stratus
سد چپری Straw  Check dam
آذرخش رگه ای Streak lightning
رود، نهر، رودخانه Stream
کناره، ساحل رود Stream – Bank
فرسایش بستر رود Stream – Bed Erosion
موج جریان Stream – Flow Wave
اندازه گیری آب رودخانه Stream  gauging
بریدگی دیواره رودخانه Stream Bank Cut
فرسایش کناره ای Stream Bank Erosion
بستر رود Stream Bed
کف کنی Stream Degradation
محفظه رود، مجرای رود Stream Enclosure
جریان رودخانه ای Stream Flow
سنجش رودخانه ای Stream Gaging
خط جریان Stream Line
جریان خط جریانی، جریان آرام Stream Line Flow
خطوط جریان Stream lines
بار رودخانه Stream Load
رژیم رودخانه Stream Regime
نظام رودخانه Stream System
تراس رودخانه Stream Terrace
کشیدن و انتقال مواد به وسیله رود Stream Traction
جریان زیر سطحی رودخانه Stream Underflow
شیارک Streamlet
شیب لایه ها Strike
کرت، نوار زراعی Strip
کشت نواری Strip Cropping
برداشت خاک سطحی Stripping
استروبسکوپ Stroboscope
عدد استروهال Strouhal number
مدل ساختاری Structural model
اقدامات سازه ای Structural Works
سازه Structure
پوشش کلشی (گیاهی) Stubble Mulch
خاک ورزی پوششی Stubble Tillage
نیمه خشک Sub Arid
خاک ریزی، خاک تحت الارضی Sub Soil
آبیاری زیر زمینی Subbing
منافذ بسیار ریز Subcapillary Openings
جریان زیر بحرانی Subcritical Flow
ابر زیر جبهه ای Subfrontal cloud
باد زیر زمینگرد Subgeostrophic wind
عنوان فرعی مقاله Subhead
نیم مرطوب، زیر مرطوب Subhumid
آبیاری زیر زمینی Subirrigation
تصعید، تبدیل آب از یخ به بخار، افرازش Sublimation
پیچ و خم کوچک Submeander / Sub-meander
پرش هیدرولیکی مستغرق Submerged hydraulic jump
سرریز غوطه ور Submerged Measuring – Weir
روزنه مغروق Submerged Orifice
پارشال فلوم مستغرق Submerged Parshal flume
استغراق Submergence
سطح فشار منفی Subnormal Pressure
آب زیر ناحیه خاک همیشه یخ زده Subpermafrost Water
کم فشار زیرقطبی Subpolar low pressure
شاخه فرعی Subsequent
فرونشینی Subsidence (Land Subsidence)
وارونگی فرونشستی Subsidence inversion
سرعت فرونشینی Subsidence Velocity
جریان زیر سطحی Subsoil Flow
زیر شکنی Subsoiling
جانشینی، جایگذاری Substitution
جریان زیر سطحی Subsurface Flow
رواناب زیر پوسته ای Subsurface runoff
روان آب زیر سطحی، جریان پوسته ای Subsurface Runoff
اندوده عمقی Subsurface Sealing
جریان رگباری زیر سطحی Subsurface Storm Flow
سرعت زیر سطحی Subsurface Velocity
آب زیر زمینی Subsurface Water
شبدر زیر زمینی Subterranean Clover
آب زیر سطحی Subterranean Water
پرفشار برحاره ای Subtropical high
منطقه جنب حاره Subtropical region
منطقه جنب حاره Subtropical zone
زیر حوزه Subwatershed
متوالی، مسلسل Successive
آبشستگی مکشی Suction Scour
سد، مانع Sudd
تزریق ناگهانی، تزریق یکباره Sudden injection
بازشدگی ناگهانی Sudden expansion
گل و لای Sullage
سومارتا Sumatra
منحنی تجمعی دانه بندی خاک Summation Curve of Soil Particle
انقلاب تابستانی Summer solstice
چاهک Sump
تششع خورشیدی Sunradiation / Sun-radiation
آفتاب Sunshine
آفتاب نگار Sunshine recorder
لکه خورشیدی Sunspot
جریان فوق بحرانی Super Critical Flow
آب بالای خاک همیشه یخ زده Super Permafrost Water
ابر بسیار سرد Supercooled cloud
آب بسیار سرد Supercooled water
مه بسیار سرد Supercooled fog
باران بسیار سرد Supercooled rain
سرمایشی Supercooling
جریان فوق بحرانی Supercritical flow
آهنگ کاهش ابر بی دررو superadiabatic lapse rate
باد زمینگرد Supergeostrophic wind
بخار فرا تافته Superheated steam
اصل انطباق Superimposition principle
مایع رویی، شناور بر روی سطح supernatant
برهمنهی، انطباق Superposition
فوق اشباع Supersaturation
آبیاری تکمیلی Supplemental Irrigation
چراگاه مکمل، چراگاه موقت Supplemental Pasture
آب تکمیلی Supplemental Water
مهار، پشتیبانی، حمایت Support
سرریز بودن فشردگی کنار Suppressed Measuring Weir
انبارش مازاد Surcharge Storage
سطح Surface
لایه مرزی سطحی Surface boundary layer
سله سطحی Surface Crusting
خط آب، خط جریان آب Surface Curve
نگهداشت سطحی Surface Detention
گردابهای سطحی Surface eddies
فرسایش سطحی Surface Erosion
جریان سطحی، روان آب Surface Flow
هسر سطحی، سفیدپوش شدن سطحی Surface hoar
دیده بانی سطحی، مشاهده سطحی Surface observation
آب ماندگی سطحی Surface Ponding

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب برای شما مترجمان محترم تعدادی از اصطلاحات رایج رشته پزشکی را تهیه کرده ایم . اصطلاحات در مطالب بعدی بزودی تکمیل می گردد

اصطلاحات تخصصی رشته پزشکی (1

Secondhand Smoke فردی که در معرض دود فرد سیگاری قرار می‌گیرد
Preterm Delivery زایمان زودرس
Prematurity زودرسی
morbidity ناخوشی، مرض
mortality مرگ و میر
trimester دوره سه ماهه
placental جفتی‌، وابسته‌ به ‌جفت‌ جنین‌
dysfunction عمل‌ یا کار معلول‌ وغیر عادی‌ ، عدم‌ کار  معلولی‌ 
bicornuate دارای دو شاخ یا زوائد شاخ مانند
uterus زهدان‌، بچه‌ دان‌، رحم‌
undernutrition رنجورى( در اثر نرسیدن خوراک کافى ببدن)
anemia آنمی ، کم خونی ؛ کمبود هموگلوبین د رخون که بخاطر ناکافی بودن تعداد گلبولها، یا کمبود اینمواد در هر گلبول به وجود می آید
prenatal پیش‌ زادی‌ – پیش از تولد
obstetric زایمانى
complications عوارض‌، عواقب‌
intrauterine واقع‌ در بچه‌دان‌ یا رحم‌ ، درون‌ زهدانی‌  درون رحمى
abortion حضور جنین مرده، عدم تکامل جنین. سقط جنین.
congenital abnormality ناهنجاری مادرزادی
LBW    low birth weight   وزن کم هنگام تولد
Caesarean section سزارین
gestational age سن حاملگی
parietal جداری
Bi- parietal دو جداری
gestation حاملگی، بارداری، ‌آبستنی
gynecology پزشکى زنان
exotropia اگزوتروپی
myopic میوپیک ، نزدیک بین
Myopy, Myopia میوپی، نزدیک بینی
prism منشور، پریسم
extorsion چرخش چشم به سمت خارج
intorsion چرخش چشم به سمت داخل
surgical complications عوارض جراحی
eye deviation انحراف چشم
myopic astigmatism آستیگمات نزدیک بینی
Cloudy eye چشم کدر
Lazy eye چشم تنبل
Dry eye خشکی چشم
Hyperopia دوربینی
Amblyopia / Lazy eye آمبلیوپی / تنبلی چشم
Refractive Errors عیوب انکساری
Eximer Laser  لیزر اگزایمر
Laser Assisted in Situ Keratomileusis LASIK لیزیک
LASEK لازک
photorefractive keratectomy (PRK) پی آر کی
soft contact lenses لنز تماسی نرم
rigid gas-permeable contact lenses لنز تماسی سخت
flap لایه
glare نور
halos or starburst دیدن هاله یا پخش نور چراغ ها در شب
dentin عاج
dentinal عاجی
tubule لوله کوچک، توبول
endodontics شاخه‌ای‌ از دندانپزشکی‌ درباره‌ بیماریهای ‌حفره‌ میانی‌ دندان‌ 
intracanal داخل کانال
Apical نوک
inoculate تلقیح، مایه کوبی
Lawn culture کشت لایه باکتری
medicament درمان، مداوا، دوا
Iodoform یدوفرم، ترکیبى از ید که براى گندزدایى و مانند انها بکارمیبرند
microbial inhibition عدم رشد میکربی
in vitro در محیط مصنوعی، آزمایشگاهی
in vivo در محیط طبیعی
petri plate ظرف محیط کشت
enterococcus faecalis انتروکوک فکالیس (میکرب)
Cementum سمنتوم، سمان، ورقه سختی است که عاج دندان را در قسمت ریشه آناتومیکی می پوشاند
dental caries پوسیدگی دندان
corticosteroid کورتیکواسترویید
Debridement دبریدمان، جراحی / حذف بافت مرده از زخم
Isthmus ایستموس، دهانه گلو
Denaturized دناتوره کردن (تغییر خواص طبیعی)
Lidocaine لیدوکائین
chlorine کلر
corticosteroid ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﺋﯾد
efficacy اثر
culture medium محیط کشت
Spatula اسپاتول (کفگیر، کاردک، مرهم کش)
Disc دیسک، گرده، قرص
frontal قدامی
upper jaw فک بالا، آرواره بالایی
distal انتهایی
mesial میانی
palatal دهانی، کامی، سقف دهان
periodontal پریودنتال، واقع در اطراف دندان، بافت اطراف دندان
hypochlorite هیپوکلریت
Coronal کرونال
Microbial inhibition halo radius size اندازه شعاع هاله عدم رشد میکربی
antiseptic داروی ضد عفونی
dentinal filings براده (های) عاجی
Infection آلودگی، عفونت
Dressing پانسمان کردن، مرهم گذاشتن
Gluconate نمک‌ اسید گلوکونیک‌
Dextrose دکستروز، گلوکز راست‌ گرد
Broth محیط آبی
Facultative دو گونه زی
absorbent paper کاغذ خشک کن
Turbidity میزان کدری
Syringe سرنگ
Sleeve پوشش، کلاهک
Corticosteroid کورتیکواستروئید
smear layer لایه اسمیر
Drill فرز
beaker بشر، ظرف / لیوان آزمایشگاه
Sclerosis اسکلروزه
buccal باکال، دهانی
Lingual لینگوال، زبانی
sterile glass slap اسلپ شیشه ای استریل
Osteosarcoma استئوسارکوما
Jaw فک
Mesenchymal مزانشیمی
Mucous مخاطی
Neoplastic نئوپلاستیک، غده ای، توموری
Osteoid استئوئید، استخوانی، استخوان وار
Skeletal اسکلتال، اسکلتی، کلبدی
Orthodontics ارتودنسی، (orthodontia) مبحث‌ اصلاح‌ دندانهای‌ کج‌ و معوج‌ در دندانپزشکی‌
Gnathic فکی، آرواره ای
Pathology پاتولوژی، آسیب شناسی
Lesion ضایعه
Lesions ضایعات
Metastasis متاستاز، دگر دیسی، فراگستری
Prognosis پروگنوز، تشخیص، پیش بینی بیماری
Benign / benignant خوش خیم
benignancy خوش خیمی
malignancy بدخیمی
Malignant بدخیم
Fibrous فیبروز، لیفی
proliferation پرولیفراسیون، تکثیر
cerebral palsy اختلالات دماغی
Palsy فلج
Recurrence عود (بیماری)
Dysplasia دیسپلازی، بی قوارگی
Epidemiologic (adj)  Epidemiology (n) اپیدمیولوژی  / اپیدمیولوژیک  
همه‌گیرشناسی‌، علم‌ ناخوشی‌های‌ همه‌گیر، علم‌ امراض‌ مسری‌
Radiography (n)  /  radiographic  (adj) رادیوگرافی
Prevalence شیوع
Mandible مندیبول، استخوان پایینی فک، آرواره پایینی – آرواره زیرین
Maxilla آرواره بالایی
Inflammation تورم، التهاب، آماس
Symptom سمپتوم، علامت بیماری
expression تظاهر
Osteologic وابسته‌ به‌ استخوان‌ شناسی‌
Osteology استخوان‌ شناسی‌
Cortical کورتیکال، پوستی‌، بیرونی‌، غشایی‌، قشری‌
Ligament لیگامان، لیگامنت، رباط، بند، وتر عضلانی‌، بندیزه‌
Cartilage عضروف
periodontal’s ligament لیگامان پریودنتال
Radiolucency رادیولوسنی، درجه نفوذ اشعه مجهول ،نفوذ پذیرى اشعه مجهول
Histopathology هسیتوپاتالوژی، مبحث امراض بافتی
Neoplasm نئوپلاسم، بافت نوساخته، تومور
Fibroblastic فیبروبلاستیک
Mitotic میتوتیک
Mitosis (mitoses = plural form) میتوز، تقسیم غیر مستقیم یاخته اى ،(زیست شناسى )تقسیم هسته سلول بدوقسمت بدون کم شدن کرموزم ها،تسقیم غیرمستقیم
Fibroma آماس لیفی، ورم لیفی
Biopsy بیوپسى، زنده بینى، آزمایش میکروسکپى بافت زنده، بافت بردارى
Proliferation پرولیفراسیون، تکثیر
Duysplasia fibrous فیبروز دیسپلازی
chondromyxoid fibroma کندرومیکسوئید فیبروما
Osseous استخوانی
Differential diagnosis تشخیص افتراقی
Ossifying استخوانی شدن / کردن، سخت کردن
Ossification تشکیل استخوان
Tumoral تومورال، مربوط به تومور
Desmoid دسموئید، شبه رباطی
Desmoplastic دسموپلاستیک
Myofibroblast میوفیبروبلاست،
stroma استروما، بافت بنیادی / زمینه
Collagen کلاژن
Collagene کلاژنه
Osteoblastoma استئوبلستوما
fibrous dysplasia فیبروز دیسپلازی
osteoblastoma استئوبلاستوما
Nucleolus هستک
Indication اندیکاسیون، شاخص
infiltrative scheme طرح نفوذی ﮐﻮرت
Corticated کورت شده، دارای پوست
Myxoid میکسوئید، بلغم مانند
Osteoid osteoma استئوئید استئوما، نوعی تومور خوش خیم استخوان
Abnormal آنورمال
cyst کیست
Aneurism آنوریسما، اتساع شریان
Aneurysmal آنوریسمال
Craniofacial کرانیوفاسیال / کرانیوفسیال
Craniofacial dysostosis کرانیوفاسیال دیسوستوزیس
Aneurismal bone cyst آنوریسمال لون سیست
Patella کشکک زانو
Curettage کورتاژ
Dilation اتساع، آماس، انبساط
Cortex کورتکس، قشری / رویی / پوسته
Parosteal osteosarcoma پاروستئال استئوسارکوما، پاروستال
atypia آتیپی، آتی پی
C V A سکته مغزی
Acute Abdomen شکم حاد
Drug poisoning مسمومیت داروئی
Food poisoning مسمومیت غذایی
Suicide خودکُشی
Adict معتاد
Car Accident تصادف با ماشین
Motor accident تصادف با موتورسیکلت
Falling down سقوط از ارتفاع
Forgien Body جسم خارجی
Head Trauma ضربه مغزی
Burning سوختگی
Electical Injury برق گرفتگی
Headache سردرد
Spasm گرفتگی عضلات
Cardio case مشکل قلبی
Asthema آسم
Hyper thermia گرمازدگی
Bleeding خونریزی
Gun shut تیرخوردگی
Pregnancy حاملگی
Vaginal bleeding خونریزی واژینال
Stab wound چاقو خوردگی
Diarrhea اسهال
Vomiting استفراغ
Hyper tension فشارخون بالا
Hypo tension فشارخون پائین
Hyper glycemia قندخون بالا
Hypo glycemia قند خون پائین
L O C کاهش سطح هوشیاری
U T I عفونت مجاری ادراری
Dislocation در رفتگی
Vital sions کنترل علائم حیاتی
Snake bit مار گزیدگی
Scription bit عقرب گزیدگی
Fractur شکستگی
Epistaxi خون دماغ
Alcoholism الکلیسم
Convulsion تشنج
Rrspiration تنفس
Cancer سرطان
Pain درد
Rib دنده
Lung ریه
Vertigo سرگیجه
Infection عفونت
Chest قفسه سینه
Kidney کلیه
Waist کمر
First aid کمک های اولیه
Breathing نفس کشیدن
MI سکته قلبی
کم اشتهایی  Anorexia
ترد وشکننده Brittle
ضربت دیدن ، کبود شدن Bruise
تحدب ، شکم دادن Bulge
نارسایی احتقانی قلبی CHFCongestive H eart Failure
مادرزادی Congenital 
غضروفی Cartilaginous
ترقوه Clavicle 
عصای زیر بغل Crutch
کج پا Clubfoot
مادر زادی Congenital
انقباض Contracture
انحنا Curvature
جمجمه ای Cranial
کوتولگی Dwarfism
عاج دندان Dentin
جنین Fetus
استخوان ران Femur
خم کردن Flex
شکاف ، درز Gap
استخوان بازو Humerus
استخوان نشیمنگاهی Ischial
ملتهب کردن Inflame
بی اختیاری Incontinence
فک Jaw
قوز Ky phosis
افزایش تعداد گلبول هاى سفید خون Leukocytosis
انحنای زیاد ستون فقرات بطرف جلو Lordosis 
در رفتگی مفصل استخوان Luxation
 تومور بدخیم سلول هاى مغز استخوان Myeloma
استخوان غوزک Malleolus
نوزاد Neonate
استخوانی شدن Ossification
برآمدگی استخوانی Osteophytes
وسایل شکسته بندی Orthopedics supplies
تب Pyrexia
درازکش ، دمر Prone
مسکن موقتی Palliative
فلج ناقص Paresis
پوسته پوسته شدگی Slough
استخوان میانی بینی Septum
استخوان کتف Scapula 
خاصره ای خاجی Sacroiliac
جمجمه Skull
حلزونهای دو کپه ای Scallop
چشم صلبیه یا سفیده سخت Sclera
بخیه Suture
مرد سالخورده ، پیر Senile 
نشسته ، بی حرکت Sedentary 
کشش ، انقباض Traction
بالا تنه Trunk
ته ریش Tuft
نافی Umbilical
استخوانهای مهره   Vertebrae
استخوان گونه Zygoma
ناگهانى Abrupt
چسبیدن ،پیوستن AdeAdherenocarcinoma
عمل‌ هوادادن‌ ،هوادادگی‌ Aeration
بلندى از سطح دریا Altitude
اضطراب Anxiety
استنشاق Aspiration
قابل شنوایى Audible
خمره ،بشکه Barrel
صفراوى Biliary
دمیدن،وزش Blast
پف‌ کرده‌ Bloat
ماهى دودى Bloater
کند، بی‌ نوک‌، دارای‌ لبه‌ ضخیم‌ Blunt
لوله توپ ،استوانه ،لوله Cannon
پنیرى شدن Caseation
سرما، خنکی Chill
محدود ومشخص‌ کردن‌ Circumscribe
شانه Comb
جبران کردن Compensate
پى درپى Consecutive
یکپارچگى Consolidation
رنگ زمینه ،کنتراست ،مقایسه کردن Contrast
مرسوم‌ Conventional
زیاد،خیلى Copious
ماده خورنده ، فاسد کننده Corrosive
کندن ،برش دادن ،قطع جریان Cut-out
از جاى خودبیرون کردن ،راندن Dislodge
خوابیده ،ساکت ،درحال کمون Dormant
اب‌ از دهان‌ تراوش‌ شدن‌ Drooling
برون تراوى Effusion
جسم‌ مسدود کننده‌ جریان‌ خون‌ – مثلا لخته‌ یا حباب‌هوا و غیره‌ Embolus
بطور هموار،صاف Evenly
برون تراو Exocrine
دفع اخلاط،سینه صاف کنى ،تف اندازى Expectoration
دفع Expulsion
نهایت ،شدت Extremity
نسوز،ناسوز Fireproof
زبانه کشیده Flare
جرزنی، چرک شدن Foul
بخار شدن ،دود کردن Fume
دانه دانه Granular
خرخر کردن Grunt
سرفه‌ خشک‌ وکوتاه‌ Hack
سخت کام Hard palate
کدر،تیره Hazy
خلط خونین‌ Hemoptysis
گرفتگى صدا یا سینه Hoarseness
شانه عسل Honey-comb
رطوبت افزایى Humidification
تجمع مایع در حفره جنب Hydrothorax
تورم شدید Hyperinflation
جاسازى ،الحاق ، تعبیه Insertion
درون شبکه اى Interstitial
انتشار ، پرتو افکنى Irradiation
ناى ،حنجره ،حلقوم Larynx
سرباز لژیون Legionnaire
شریان‌ بند ligature
تبدیل به مایع کردن Liquefy
قوس‌ وفرورفتگی‌ ستون‌ فقرات‌ Lordotic
توده Mass
کپک، کپک زدن Mould
سوراخ بینى Nostril
مضر،مهلک Noxious
جو دو سر ، جو صحرائی‌ Oat
مخفى کردن ،محو،نامفهوم ،تیره کردن Obscure
ناشفاف Opaque
رسوخ ،نفوذ کردن Penetrate
کمرنگى Pallor
سوراخ کردن Perforation
صفاق Peritoneum
عرق بدن Perspiration
حلق Pharynx
خلط Phlegm
ورقه ،صفحه Plate
گرده ،گرده افشانى Pollen
جزئى ،بخشى Portion
مهمترین ، نخست ،درجه یک Prime
بفوریت Promptly
جلو امده Protrude
پف کننده Puffer
چرکى Purulent
پرتوماتی Radiopacity
کنار کشیدن ، دور شدن ،بعقب سرازیرشدن Receding
بقایا،باقیماندن Remain
برش ،قطع Resection
حفظ، نگاهدارى Retention
سوارى Ridden
رد کردن ،خط زدن Rule out
کشتیرانى کردن ،بادبان Sail
بزاق Saliva
ماسه پرانى Sandblasting
حلزوونهاى دوکپه اى Scallop
مهر وموم کردن Seal off
زبر، پر مو،پشمالو Shaggy
لرزیدن Shake
سطحى Shallow
شباهت داشتن Simulate
انشعاب‌، دوبخشی‌، شکافتن Split
خود به خودى Spontaneous
خلط سینه Sputum
فلسى Squamous
خنجر زدن Stab
چاقو کشى Stabbing
جوراب‌ ساقه‌ بلند Stocking
میل ،نوار یا رگه نوارى ،خط خط کردن Streak
دهانه حنجره ،فاصله بین تارهاى صوتى Subglottic
در معرض خطر بودن ، ،مستعد بودن (در بیمارى) ،قابلیت Susceptibility
نفس تندی Tachypnea
کلفت ،غلیظ،سفت Thick
زور،فشار Thrust
سه پایه Tripod
زبان کوچک Uvula
چسبناک‌ Viscid
جراحت Wound

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

مرکز ترجمه گهر در جهت ارائه خدمات ترجمه خاص دانشگاه و دانشگاهیان راه حل هایی را پیشنهاد می نماید

 • ترجمه کتب و مقالات جهت اساتید و تخفیف ویژه ی اعضا هیئت های علمی دانشگاه ها ،ارائه نمونه کار و عقد قرارداد و تعهد نسبت به ترجمه کتاب و مقالات تحقیقی و موضوعی اساتید محترم ،پژوهشگران و محققان ارجمند.
 • ویرایش و ویراستاری متون ،کتب ،مقالات
 • تلخیص و ارائه مقالات تخصصی بر اساس استاندارد های ژورنالهای بین المللی مانند ISI ,IEEE
 • ترجمه همزمان
 • همکاری با دانشگاه ها جهت ترجمه مجلات داخلی دانشگاه
 • ارائه ترجمه نشریات و مجلات دانشکده ها
 • ترجمه و بومی سازی وب سایت های مربوط به دانشگاه ها
 • ارائه خدمات ترجمه در سمینارها و همایش های دانشجویی
 • ترجمه دانشجویی مقالات و متون درسی دانشجو در اکثر رشته ها و زمینه ها
 • تهیه ترجمه مباحث آموزشی
 • ترجمه و تدوین سی دی و دی وی دی ( cd , dvd) آموزشی و فرهنگی
 • همکاری با دانشگاه ها جهت ترجمه مجلات داخلی دانشگاه

خصوصیات مرکز ترجمه گهر :

 • تحویل سفارش بصورت تایپ شده
 • امکان سرویس در 24 ساعت شبانه روز
 • قیمت کارشناسی شده
 • سرعت بیشتر در ترجمه
 • کیفیت بالاتر ترجمه به سبب استفاده از مترجمین متخصص
 • تنوع تخصص و زبان ترجمه
  زبانهای انگلیسی ، عربی، آلمانی، فرانسوی، چینی، روسی، ژاپنی، کره ای، ایتالیایی، اسپانیایی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و… در رشته های پزشکی ، حقوق ، روان شناسی ، شیمی ، علوم طبیعی ، علوم اجتماعی ، علوم پایه ، عمران ، کامپیوتر ، محیط زیست ، مدیریت و حسابداری ، مکانیک ، هنر ، زیست ، ادبیات ، اقتصاد ، بازرگانی ، ورزشی ، برق و الکترونیک ، صنایع ، فلسفه ،ادبیات و زبان شناسی ، فقه ، مالی و بازرگانی ،مکاتبات تجاری ، اسناد تجاری ، فیزیک ، تاریخ ، زمین شناسی ، ارتباطات ، نفت و گاز، سایر
 • امکان تبادل اطلاعات با مترجم در حین ترجمه
 • استفاده از خدمات پشتیبانی بعد از تحویل سفارش(گارانتی پس از تحویل ترجمه )
 • عدم نیاز به مراجعه حضوری
  امکان استفاده از خدمات ترجمه، در هر کجای دنیا که به شبکه اینترنت وصل باشد

برای ثبت سفارش کلیک کنید

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn