Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب سری هجدهم از اصطلاحات و لغات برق و الکترونیک را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. با ما همراه شوید.

فشار موئینگی Capillary Pressure
برنامه تجارت نشر دی اکسید کربن Carbon Dioxide Emission Trading Program
مونوکسید کربن Carbon Monoxide (CO)
کربونیزه کردن Carbonization
کاتالیستها Catalyst
دریافت کننده مرکزی Central Receiver
طول مدار Circuit length
فن آوری های انرژی پاک Clean Energy Technology
زغال سنگ Coal
زمان بسته شدن کنتاکت closing time of a make contact
کک زغال سنگ Coal Coke
حداکثر بار همزمان Coincidental Peak Load
نیروگاه چرخه ترکیبی Combine cycle power plant
گاز طبیعی فشرده Compressed Natural Gas (CNG)
جمع کننده خورشیدی متمرکز ساز Concentrating Solar Collector
کندانسه،نفت تقطیر شده، نفت میعانی Condensate
فرآیند تراکم در پالایش (فشرده سازی) Condense
مایعات متراکم Condensing Liquids
پیش روی کنتاکت contact follow
نیروی کنتاکت contact force
فاصله سازنهای تماسگیر contact gap
غلتندگی کنتاکتی contact roll
مالش کنتاکتی contact wipe
مناطق دریایی Continental Shelf
منطقه تحت کنترل (مهار) Controlled Area
نسبت تبدیل (نسبت واگردانی) Conversion Ratio
کمیت تصحیح کننده- کمیت بهینه ساز correcting quantity
نفت خام Crude Oil
بازارهای اسپات نفت خام Crude Oil Spot Markets
مشترکین Customers
روغن های سیلندر Cylinder Oil
امتیاز نامه دارسی D´Arcy Concession
درجه آلودگی زدایی (نسبی) Decontamination Degree
ضریب آلودگی زدایی Decontamination Factor
هیدروژن زدایی Dehydrogenation
نیاز مصرف Demand
سنگ های مخازن (فشرده) Dense
نیروی رانش گازهای محلول (تخلیه در اثر نیروی گاز محلول) Depletion Drive (Dissolved Gas Drive,
تابش پراکنده Diffuse Radiation
تابش مستقیم Direct Radiation
نیروگاه دیزلی Diesel Power Plant
درصد آزاد کنندگی (رها کنندگی) disengaging percentage
نسبت آزادکنندگی (رها کنندگی) disengaging ratio
زمان آزادسازی (برای یک وظیفه تعیین شده) disengaging time-for a given function-
مقدار آزاد کننده گی کمیت مشخصه disengaging value of the characteristic quantity
شبکه توزیع Distribution Network

 

مقدار سنجی ( اندازه گیری مقدار پرتو)، تعیین مقدار جذب شده دارو یا تشعشع اتمى ازمایش تعیین دوز جذب شده Dosimetry
فعالیت های پایین دستی Downstream Operations
زغال قهو های خشک (لیگنیت خشک شده) Dried Brown Coal (Dried Lignite)
حفاری Drilling
ساز و کار رانش Drive Mechanism
گاز طبیعی خشک Dry Natural Gas
پایانه زمین earth terminal
گستره اثر گذار effective range
پست یا ایستگاه برق Electrical Station
خازن الکترولیتی electrolytic capacitor
رله الکترومکانیکی (برق افزارگانی) electromechanical relay
کمیت انرژی دهنده (کارانداز) energizing quantity
ترازنامه انرژی Energy Balance
کالاهای انرژی Energy Commodities
کارایی انرژی Energy Efficiency
شدت انرژی Energy Intensity
مصارف بخش انرژی Energy Own Use
بهره وری انرژی Energy Productivity
صرفه جویی انرژی Energy Saving
خدمات انرژی Energy Services
خازن انباشت انرژی- خازن انباشتگر انرژی energy storage capacitor
تبدیل انرژی Energy Transformation
تزریق آب توان یافته Enhanced Water Injection
گاز غنی Enriched Gas
اورانیوم غنی شده Enriched Uranium
غنی سازی Enrichment
فرایند غنی سازی Enrichment Process
تخمیر اتانول Ethanol Fermentation
ذخایر مورد انتظار Expected Reserves
حد گستره یک کمیت [عامل] اثرگذار extreme range of a influencing quantity
ظرفیت عملی کم ترین Minimum Actual Capacity
شکست مولکولی Molecular Cracking
رله تک پایداره- رله تک حالته monostable relay
خازن گرداننده موتور motor running capacitor
خط چندمداره Multiple circuit line
نفتا Naphtha
خازن راه اندازی موتور motor starting capacitor
مایعات گاز طبیعی Natural Gas Liquid (NGL)
اورانیوم طبیعی Natural Uranium
تولید ویژه نیروگاه Net Power Generation
ظرفیت نامی Nominal Capacity
تلف شبکه (انتقال و توزیع( Network losses (transmission & distribution)
گستره نامی یک کمیت [عامل] اثرگذار nominal range of an influencing
مقدار نامی یک کمیت انرژی دهنده (کارانداز) nominal value of an energizing quantity
حداکثر بار غیر همزمان Non coincidental peak load
مقدار به کارنیانداز – مقدار ناکارانداز non-operate value
رله قطبی نشده (d.c.) non-polarized relay (d.c.)
مقدار رهانساز، مقدار نارهاساز، مقدار رها نکننده، مقدار آزاد نکننده non-release value

 

مقدار بدون پس گشت – مقدار ناپس گشت non-revert value
مقدار بدون پس گشت – وارون non-revert-reverse value
رله بدون زمان معین شده- رله با زمان نامعین non-specified-time relay
(اکسیدهای نیتروژن (ناکس NOx
واکنش زنجیری هسته ای Nuclear Chain Reaction
شکافت هسته Nuclear Fission
سوخت هسته ای Nuclear Fuel
نیروگاه هسته ای Nuclear Power Plants
راکتور(ظرف واکنش)هسته ای Nuclear Reactor
تعداد باندل Number of Bundles
انرژی حرارتی دریا Ocean Thermal Energy
درجه اکتان Octane Number
برشهای نفتی Oil Cracking
(رانش نفت (جابه جایی نفت Oil Displacement
نفت درجا Oil in Place
پارافین نفتی Oil Paraffin
زمان بازکنندگی کنتاکت قطع [زمان بازکنندگی مدار قطع- برونداد opening time of a break contact [output-break circuit]
زمان باز شدن کنتاکت (سازن تماسگیر) وصل [مدار وصل- برونداد] opening time of a make contact [output-make circuit]
مصارف غیر انرژی Non – Energy Uses
تله یا نفتگیر Oil Trap
شرط بهره برداری (کارکردی) operate condition
مقدار به کارانداز operate value
گستره عملیاتی یک کمیت انرژی دهنده (کارانداز) operative range of an energizing
اوپک Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
خارج از شبکه Out of national system(isolated system)
مدار وصل به برونداد خروجی output make circuit
خط هوایی- خط بالا گذر Overhead line
مدار بروندادی output circuit
قطع کننده زیر فشار زیاد برای خازن overpressure disconnector for a capacitor
خازن کاغذی paper capacitor
بشقابک سهموی Parabolic Dish
متمرکز کننده سهموی خطی Parabolic Through
ذرات معلق Particulate Matter (PM)
تورب Peat
ظرفیت سرانه Per capita capacity
پترولیوم Petroleum
سیستم های فتوولتایی Photovoltaic Systems
ضریب بار نیروگاه Plant Factor
رله قطبی شده polarized relay (d.c.)
پلی اتیلن Polyethylene
حجم منافذ یا حجم تخلخل  Pore Volume
ذخایر ممکن Possible Reserves
خازن برقی (قدرت) power capacitor
پست های بلافصل نیروگاهی Power plants step up substation
انرژی اولیه Primary Energy
هجرت اولیه Primary Migration
رله اصلی – رله پیشگام – رله اولیه primary relay
ذخایر محتمل Probable Reserves
اورانیوم پالایش شده Processed Uranium
سابقه تاریخی تولید Product Background (History)
پروپان Propane (C2H6)

 

ذخیره اثبات شده Proven (Proved) Reserve
تجزیه شیمیایی به کمک گرما Pyrolysis
زهرآگینی پرتوها Radio Toxicity
پرتوزایی (رادیواکتیو( Radioactivity
گنجایش نامی یک خازن- مقاومت (خازنی) نامی یک خازن rated capacitance of a capacitor
جریان نامی یک خازن (گنجان) rated current of a capacitor
بسامد (فرکانس) نامی یک خازن rated frequency of a capacitor
برونداد نامی یک خازن rated output of a capacitor
توان نامی یک مدار انرژی دهنده (کارانداز) rated power of an energizing circuit
رده دمای نامی یک خازن rated temperature category of a capacitor
مقدار نامی (مقرر) یک کمیت انرژی دهنده (کارانداز) rated value of an energizing quantity
ولتاژ نامی یک خازن (گنجان) rated voltage of a capacitor
ضریب بازیافت Recovery Factor
شرایط مرجع کمیت ها و عاملهای اثرگذار reference conditions of influencing
حالت رها سازی – شرط رها سازی – حالت آزاد سازی (رهایش) release condition
مقدار رها ساز – مقدار آزاد سازنده release value
ذخیره Reserve
درصد تنظیم دوباره – درصد باز تنظیمی resetting percentage
نسبت بازگردانی دوباره – نسبت باز تنظیمی resetting ratio
زمان برگشت به حالت نخست (تنظیم دوباره) (برای یک وظیفه تعیین شده) resetting time
مقدار بازگرداننده – مقدار برگرداننده به حالت نخست resetting value
سوخت های پسماند یا ته مانده یا سوخت باقیمانده Residual Fuel
شاخص صنعت نفتکش رویتر Reuters Tanker Industry Index (RTII)
سوپر نفتکش ها Ultra Large Crude Carriers (ULCC)
مقدار پس گشت revert value
تولید سرانه انرژی Per capita electric generation
تغییرات جهانی آب و هوا World Weather Changes
توربین بادی (آسیاب بادی) Wind Turbine (Windmill)
انداز ه گیری پتانسیل انرژی باد Wind Energy Measurement
گاز مرطوب Wet Natural Gas
محموله های تر و خشک Wet and Dry Cargos
انرژی امواج Wave Energy
گرمایش آب Water Heating
نفتکش های بسیار بزرگ Very Large Crude Carriers (VLCC)
انرژی مفید Useful Energy
ایزوتو پهای اورانیوم Uranium Isotopes
فعالیتهای بالا دستی Upstream Operations
بازیافت نهایی Ultimate Recovery
محفظه های حمل و نقل مواد پرتوزا (کانتینرها( Transport Containers for Radioactive Materials
شبکه انتقال Transmission network
تلفات انتقال و توزیع Transmission and Distribution Losses
تلفات تبدیل Transformation Losses
ذخایر کل Total Reserves
تنظیم دوباره – بازگردانی دوباره- برگشت به حالت نخست to reset -for an electrical relay
رها شدن (در یک رله برقی) – رها کردن to release -for an electrical relay
انرژی دار کردن رله- کار انداختن رله to energize a relay
آزادساختن – رها کردن – خلاص کردن to disengage -for an electrically
سیستم های گرما شیمیایی و نور شیمیایی Thermo Chemical/Photochemical Systems
روشهای حرارتی Thermal Methods
رله برقی گرمایشی thermal electrical relay

 

جدایی فاز phase-separation
عدم تعادل Nonequilibrium / Non-equilibrium
تباهی حامل carrier decay
تحرک حامل carrier mobility
تحریک الکترونی / الکترونیکی electronic excitation
عدد اشغال الکترونیکی electronic occupation number
دینامیک تباهی حامل- داغ hot-carrier decay dynamics
کوادریلیوم ثانیه femtosecond (fs)
کابل به هم تابیده bundled cable
هادیهای روکشدار covered conductors (CC)
کابل های به هم تابیده شده هوایی    aerial bundled cables (ABC)
کابلهای خودنگهدار self-supporting cables
کابل های فاصله دار spacer cables
کابل فاصله دار هوایی aerial spacer cable
طیف سنجی با پروپ پمپ مادون قرمز infrared pump-probe spectroscopy
اثر اشتارک Stark effect
گسیل میدان، صدور میدان Field Emission
 میکروسکوپی انتقال الکترون Transmission Electron Microscopy
ولتاژ شتاب دهنده accelerating voltage
میدان ضعیف low field
میدان ضعیف تر lower field
فوتولومینسانس، پرتو افشانی بر اثر تحریک نور مرئی یا نامرئی Photoluminescence
اختلاف فاز، تغییر فاز phase shift
فرایند والتر Walter
موتور حرارتی Thermal engine
سیستم رانش واحد Single propulsion unit
پروکسید هیدروژن hydrogen peroxide
وزن مدار بسته Closed circuit engine
سوپراکسید هیدروژن hydrogen super oxide
تجهیزات حیات انسان Life support
سیستم خنک­ کنندگی گاز خروجی exhaust gas cooling system
جذب کننده ­ها absorber
پوشش ­هایی Shrouds
احیا ساز شیمیایی chemico-technical
دریچه valve
دریچه اگزوز exhaust Valve
کمپرسور گاز مصرفی exhaust gas compressor
خنک­ کننده ­ها Cooler
فعالیت خدمه accommodation area
فرآیند چرخشی circulation process
گرمای ویژه specific heat
مولد اکسیژن oxygen – generator
گاز مصرفی exhaust valve
کولر بزرگ گاز مصرفی exhaust gas cooler
بویلر boiler
مدار احتراق Combustion circulation
احتراق با شمعها burner
تجهیزات مولد اکسیژن oxygen generating instruments

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات آبخیزداری را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

باران ساز Rain Maker
گودال باران Rain Print
باران نگار Rain recorder  , Pluviograph
سایه باران، کوهبارش Rain shadow
رگبار باران Rain shower
شبیه ساز باران Rain Simulator
رگبارش Rain Storm
رگبار ، بارش شدید، بارش طوفانی Rain storm ,Cloud burst
فرسایش بارانی، چکه ای Rain Swept
درخت باران Rain tree
باران شویی Rain wash
فرسایش بارانی Raindrop Erosion
سرعت حد قطرات باران Raindrop Terminal Velocity
باران، بارندگی Rainfall
بارش مازاد Rainfall  excess
شدت باران Rainfall  intensity
منحنی شدت بارندگی Rainfall – Intensity Curve
ظرفیت  نگهداشت بارندگی Rainfall Acceptance
آزمایش نگهداشت بارندگی Rainfall Acceptance Test
تداوم بارندگی Rainfall duration
نمایه فرسایش بارندگی Rainfall Erosion Index
فراوانی بارش Rainfall frequency
نمایه بارندگی Rainfall Index
شدت بارندگی Rainfall Intensity
برگاب ، ربایش Rainfall Interception
نفوذ عمقی بارندگی، برد نفوذ باران Rainfall Penetration
پهنه همباران Rainfall Province
سال آبی Rainfall Year
جنگل بارانی Rainforest
اقلیم باران جنگل Rainforest climate
پاشمان باران Rainsplash, Rain-splash
توفان باران، توفان رگبار Rainstorm
اقلیم بارانی Rainy climate
روش رادیو ایزوتوپ Radioisotope method
آشغال گیرها، تمیز کننده ها، زباله جمع کننده ها Rakings
برآمدگی Ramp
چراگاه Ranch
نمونه گیری تصادفی Random sampling
متغیر تصادفی Random variable
روش قدم زدن تصادفی Random walk method
مرتع،علفزار Range
مرتعداری،مدیریت مرتع Range Management
ردیف، طبقه Rank
گرداب مرکب رانکین Rankine combined vortex
جریان سریع Rapid Flow
جریان متغیر سریع Rapid varied flow
جریان متغیر سریع غیردائمی Rapid varied unsteady flow
تند آب Rapids
نقشه رستری Raster map
چرخش، نوبت آبیاری، تناوب Rotation
آهنگ، نرخ Rate
میزان جریان، آبدهی، دبی Rate of Flow
سنجه Rating
منحنی سنجه،منحنی دبی اشل Rating Curve
دبی اشل حلقه ای Rating Loop
نسبت سنج Ratio-meter, Ratio meter
روش استدلالی Rational Method
روش استدلالی،روش منطقی Rational Method
آبکند بزرگ عمیق Ravine
بازه، مسیری از کانال با شرایط تقریبا یکسان Reach
واکنش پذیر Reactive
وزن مخصوص نسبی حقیقی Real Specific Gravity
افتادگی، پسرفت Recession
منحنی خشکیدگی( فروکش) هیدروگراف Recession curve
سرعت فروکش Recession Velocity
تغذیه Recharge
تغذیه Recharge
منطقه تغذیه Recharge area
حوضچه تغذیه، تالاب آب بندان Recharge Basin
چاه تغذیه Recharge Well
بهسازی کردن، احیا کردن Reclaim
بهسازی، احیا Reclamation
شاخص خشکسالی احیائی Reclamation drought Index (RDI)
شناسائی Reconnaissance
مطالعه اجمالی Reconnaissance Survey
ثبات، ثبت کننده Recorder
باران نگار، باران سنج ثبات Recording Rain Gage
بارانسنج ثبات Recording rain gauge
بازیافت، بازگشت، ترمیم Recovery
جبران پتانسیل سرعت Recovery of velocity head
مستطیلی Rectangle
سر ریز لبه پهن مستطیلی Rectangular broad crested weirs
سطح مقطع مستطیلی Rectangular cross section
الگوی زهکشی مستطیلی Rectangular Drainage Pattern
جریان مستقیم Rectilinear flow
زمان برگشت، دوره بازگشت Recurrence Interval
رویه بازگشتی Recursive procedure
باران قرمز Red Rain
ثقل کاهش یافته یا ثقل اصلاح شده Reduced gravity
خاک ورزی حداقل، عملیات خاک ورزی کمینه Reduced Tillage
ساده شدنی، قابل کاهش Reducible
کاهش Reduction
مرجع، مبنای مراجعه Reference
موج برگشتی، موج بازتابی Reflected Wave
انعکاس بازتاب Reflection
ضریب انعکاسی Reflection coefficient
بازکاری جنگل Reforestation
شکست، انکسار Refraction
انجماد مجدد Regelation
آب برگشتی Regenerated Water
رژیم، نظام طبیعی Regime
رژیم Regimen
ریگولیت Regolith
ریگوسول Regosol
رگرسیون Regression
موسسه نظارتی Regularity agency
جریان تنظیمی Regulated Flow
جریان رودخانه ای تنظیمی Regulated Stream Flow
دریچه تنظیم کننده Regulating gate
تنظیم Regulation
نوسازی، احیا، تجدید حیات Rehabilitation
موج برگشتی Rejection surge
چگالی نسبی Relative Density
تبخیر نسبی Relative evaporation
فراوانی نسبی Relative frequency
ارتفاع نسبی Relative height
رطوبت نسبی Relative humidity
عمق اولیه نسبی Relative initial depth
زبری نسبی Relative roughness
عمق اولیه نسبی Relative sequent depth
تاوائی نسبی Relative vorticity
رهاسازی Release
پسروی تدریجی، عقب نشینی آب Reliction
پستی و بلندی جزئی، ناهمواری Relief
اقدام اصلاحی Remedial action
سنجش از دور، دور کاری Remote Sensing
رن زینا Rendzina
توریسنگ پوششی Reno Mattres
آبشکن دافع Repelling Groin
جریان جایگزینی Replacement Flow
تکرار Replication
فلوم رپلوچل Replogle flume
خطوط منظم جریان Regular stream lines
تغییر مقیاس دادن Rescale
تغییر مقیاس Rescaling
پاکسازی مخزن، برداشت سطح خاک مخزن Reservoir Stripping
مخزن Reservoir
گنجایش مخزن Reservoir Capacity
پوشش مخزن Reservoir Lining
روندیابی مخزن Reservoir routing
رسوبگذاری مخزن، پرشدن مخزن Reservoir Silting
زمان ماند Residence Time

 

زمان تداوم، زمان اقامت Resident time
ثاثیر بقایای – پوشش گیاهی Residual Effect (of Plan Cover)
خطای باقیمانده Residual error
حاصلخیزی باقی مانده Residual Fertility
مدیریت بقایای زراعی Residual Management
پس باران Residual Rain
خاک برجا Residual Soil
تغییرات مانده ای Residual variation
ارزیابی منابع Resources Inventory
قدرت تفکیک Resolution
آب محبوس،آب وزنی،آب نگهداشتی Retained Water
حوضچه تاخیری،سیل پخش retaining Basin
دیوار محافظ،دیوار حایل Retaining Wall
کندی Retardancy
ضریب کندی Retardance coefficient
فاکتور تاخیر، عدد بدون بعدی برای سرعت نسبی ردیابها Retardation factor
مخزن تاخیری،مخزن کند کننده Retarding Reservoir
نگهداشت – ذخیره Retention
نیروهای نگهداشت Retention forces
جوی پشته نگهدارنده Retention Furrow
دوره نگهداشت Retention Period
تراس یا بانکت ذخیره Retention Terrace Bank
هدف ابقائی Retentive goal
سرعت خیز یا سرعت خروجی Retreat Velocity
بازیابی Retrieval
فرسایش قهقرایی Retrograde Erosion
پایین افتادن بستر Retrogression
کاهش ترازهای ویژه Retrogression Of Levels
جریان برگشتی، جریان بازیافت Return Flow
جریان سطحی بازیافت(برگشتی) Return Overland Flow
دوره بازگشت – دوره برگشت Return period
آب برگشتی Return Water
جریان وارونه Reverse Flow
اسمز معکوس Reverse osmosis
فرآیند بی دررو برگشت پذیر Reversible adiabatic process
پوشش سنگی،پوشش سنگفرش،دیواره سنگفرشی Revetment
عدد رینولدز Reynolds number
ریزیوبیوم Rhizobia – Phizobium
ریزوسفر، کره ریشه Rhizosphere
آذرخش نواری Ribbon lightning
برونیابی ریچاردسون Richardson extrapolation
عددریچاردسون Richardson number
ستیغ، پشته Ridge
کشت پشته ای،پشته کاری Ridge Planting
کرت بندی Ridging
دره ریفتی، دره باریک Rift valley
قسمت راست بستر کانال Right overbank
راست رو Right running
مدل ثابت، مدل صلب Rigid Model
منطقه ای Regional
شیار Rill
فرسایش پذیری شیاری Rill Erodibility
فرسایش شیاری Rill Erosion
رسوبات باد بزنی شکل شیاری Rill Fan
الگوی شیار Rill Pattern
فرسایش شیاری، شستشوی شیاری Rill Wash
آزمایش شیاری شدن Rilling Test
سرما ریزه، یخزده Rime
مه یخزده Rime fog
شیر حلقوی Ring valve
پوشش سنگی،سنگریزی، ریپ رپ، سنگچین Rip Rap
برفاب Ripening
خیزاب، ناهمواری سطح آب Ripple
ریپ-رپ، پوشش سنگریزه ای Riprap
برفاب Ripsnow, Rip-snow
هوای فرازنده، هوای در حال صعود Rising air
منحنی بالارونده Rising curve
خطر، ریسک Risk
تحلیل ریسک Risk analysis
تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک Risk based analysis
حل یاروش ریتر Ritter solution
رودخانه، رود River
افزایش آب رودخانه River augmentation
حوزه آبریز(رودخانه ای) River Basin
آب ربایی،اسارت رودخانه ای River Capture
رانه رودخانه، رسوبات رودخانه River Drift
مهندسی رودخانه River engineering
پیش بینی جریان رودخانه River Forecasting
هیدرولیک رودخانه River hydraulics
بار رودخانه، بار رود، بار کل مواد رسوبی River Load
تراز رودخانه River Stage
مطالعه رودخانه River study
نظام رودخانه ای River System
پادگانه رودخانه River Terrace
ساماندهی رودخانه، تنظیم جریان رودخانه River training
دره رود River Valley
ته نشست رودخانه River Wash
شیارک،حوضچه Rivulet
بادهای چهلگان Roaring forties
صخره،سنگ Rock
سنگ ریزش Rock Fall
بیرون زدگی سنگ Rock Outcrop
سنگ لغزش Rock Slide
آذرخش راکتی Rocket lightning
سد پاره سنگی Rockfill dam
سد سنگی، سد سنگریزه ای Rock-Fill Dam
منطقه درز و شکافدار سنگی Rock-Flowage AND Fracture Zone
منطقه تغییر شکل سنگها Rock-Flowage Zone
زمین های صخره ای Rockland
آب شیری رنگ Roiliness
دریچه غلطان Roll gate
موج غلطابی Roll wave
غلطک، غلطاب Roller
رویه حفاظتی Roller-Way Face
اراضی و یا تپه ماهوری Rolling Country
روگذر Rollway
ریشه سد Root
ثابت ریشه Root constant
ریشه دوم میانگین توانهای دوم Root mean square
منطقه ریشه Root zone
امواج راسبی Rossby waves
دورانی Rotary
چرای تناوبی Rotation Grazing
زبر، خشن، ناصاف Rough
کانال با بستر زبر Rough channel
زبری، خشونت Roughness
ضریب زبری Roughness coefficient
ارتفاع زبری Roughness height
گردی ذرات رسوبی Roughness Of Particles
عدد زبری رینولدز Roughness Reynolds Number
زبری Rigidity
روندیابی، مسیریابی Routing
روند در تقاطع Routing at junction
دوره روندیابی Routing period
گیاهان ردیفی،کشت ردیفی Row Crop
عملگر تحدید Restriction operator
لاشه سنگ Rubble
زمین های سنگلاخی Rubble Land
مسیر،آبراه Run
جریان ورودی Run On
لبریز شدن Run over
خطای در حین اجرا (ی مدل) Run Time Error
اجرا، رانش running
نهر، جوی آب Runnel
ماسه ریزشی Running sand
رواناب،آبدوی، هرزاب Runoff
ضریب رواناب – ضریب هرزاب Runoff coefficient
نگهداشت جریان روانآب Runoff Detention
منحنی توزیع روانآب Runoff Distribution Curve
درصد روانآب Runoff Percentage
آبدهی،دبی Runoff Rate
حجم روانآب Runoff Volume
بالاروی Runup, Run-up, Run up
عدد رینولدز Reynolds number

 

پروفیل گردابی Saddle profile
سیفون سرپوشیده Saddle siphon
سرریزهای زینی Saddle spillway
سرعت مطلوب، سرعت غیر فرساینده Safe Velocity
دریچه ایمنی Safety gate
ایمنی Safety
ضریب اطمینان Safty factor
باتلاق شور Salina
آلودگی ناشی از شوری Salina Contamination
خاک شور Salina Soil
شوری Salinity
روش سرعت املاح Salt – Velocity Method
غبار مه نمک Salt haze
باتلاق شور Salt Marsh
روش نمکی Salt Method
روش سرعت نمک Salt velocity method
حرکت جهشی Saltation
بار جهشی Saltation Load
سیستم داده نمونه ای Sample Data System
نمونه برداری، نمونه گیری، نمونه برداری Sampling
باد ساموم Samum wind / Simoom wind
مجرا یا ناو سن دیماس San Dimas Flume
ماسه، شن Sand
کیسه ماسه ای Sand Bag
تپه ماسه ای Sand Dune
تثبیت تپه های ماسه ای Sand Dune Stabilization
صافی ماسه ای (شنی) Sand filter
دریچه تخلیه رسوب Sand Gate
خط ماسه Sand line
شنزار Sand Sea
پهنه ماسه ای Sand Sheet
تله ماسه، دستگاه ماسه گیر، حوضچه ته نشینی Sand Trap
موج ماسه Sand Wave
جوشش ماسه ای Sand boil
مسیر حرکت ماسه Sandflow Path / Sand-flow Path
ماسه گذاری Sanding
توفان شن Sand storm
ماهواره Satellite
اقلیم شناسی ماهواره ای Satellite climatology
تصویر ماهواره ای Satellite image
هواشناسی ماهواره ای Satellite meteorology
دیده بانی ماهواره ای، مشاهده ماهواره ای Satellite observation
تصویر ماهواره ای Satellite picture
برآورد ماهواره ای باد Satellite wind estimate
حرکت جانبی اشباع Saturated  Through Flow
هوای اشباع Saturated air
سنگ سیراب شده، سنگ اشباع Saturated Rock
خاک اشباع Saturated Soil
منطقه اشباع Saturated zone
اشباع Saturation
بی دررو اشباع Saturation adiabatic
آهنگ کاهش  بی دررو اشباع saturation adiabatic lapse rate
فشار بخار اشباع Saturation adiabatic pressure
فرآیند بی دررو اشباع Saturation adiabatic process
کمبود اشباع Saturation deficit
خط اشباع Saturation Line
جریان اشباع سطحی Saturation Overland Flow
ضریب اشباع Saturation Rate
تراز بی دررو اشباع Saturation-adiabatic equilibrium
سد سیم سنگی Sausage Dam
اثر مقیاس Scale Effect
زمین با خاک کم Scale Lands
مدل مقیاسی Scaled model
شیب تند Scarp
نمودار شمایی Schematic diagram
مدل شمایی Schematic model
اسکوگیربو Schogirboe
مه رقیق سطحی Scotch mist
آبشستگی Scour
عمق آبشستگی Scour depth
سرعت آب شستگی Scouring Velocity
زهکش یخچالی Scourway / Scour-way
مخروط واریزه ای Scree
صفحه، توری،سرند الک، غربال Screen
سرند مطبق Screen Deck
جدا کردن، غربال کردن Screening
مدل جداسازی، مدل نمایشی Screening model
کف گیر Scummer
منحنی S S-Curve
نسیم دریا Sea breeze
دریا مه Sea fog
فشار تراز دریا Sea level pressure
ایستگاه دریایی Sea station
دیواره دریایی Sea Wall
محفظه سربسته Sealed container
مقابله با اندوده  (سله) بستن Sealing Control
تاثیرات سله (اندوده بستن) Sealing Effect
حساسیت نسبت به سله (اندوده) بستن Sealing Sensitivity
نمایه حساسیت نسبت به سله (اندوده) بستن (شاخص دپولی) Sealing Sensitivity index
ثانیه – فوت Second – Foot
ثانیه – فوت – روز Second – Foot – Day
فوت – ثانیه بر مایل مربع Second – Foot Per square Mile
مستعمل Second Hand
درجا تشکیل شده Secondary
بندثانویه Secondary dam
دپرسیون ثانویه Secondary depression
تخلخل ثانویه Secondary opening
منافذ ثانویه Secondary Openings
تخلخل ثانویه Secondary porosity
خاک ثانویه، خاک تشکیل شده در جا Secondary Soil
دریچه قطعه ای Sector gate
مواد رسوبی، رسوب Sediment
منحنی سنجه رسوب، منحنی بده جامد Sediment  Runoff Curve
آهنگ حمل رسوب Sediment  Transport Rate
تله رسوبی Sediment Catcher
شار رسوب، نسبت رسوب Sediment Charge
غلظت رسوب Sediment Concentration
کنترل رسوب Sediment control
نسبت تحویل رسوب(ضریب رسوب دهی) Sediment Delivery Ratio (SDR)
انباشت رسوب Sediment deposit
بده رسوب Sediment Discharge
پیامد رسوب، اثر رسوب Sediment effect
رسوبشویی Sediment flushing
رسوب نگار Sediment Graph
آبشکن رسوبی Sediment Groin
آب نگار رسوب Sediment Hydrograph
حوضچه رسوب Sediment Pool
منحنی سنجه رسوب Sediment Rating Curve
دبی رسوب Sediment Runoff
کرویت رسوب (گرد شدگی) Sediment Sphericity
سد رسوب گیر Sediment Storage Dam
انتقال رسوب، بده رسوب Sediment Transport
رسوب آب ، آب رسوبی Sediment Water
میزان رسوب تولیدی (رسوبدهی) Sediment Yield
سنگ های رسوبی، سنگ های ته نشینی Sedimentary Rock
آنالیز رسوب (دانه بندی رسوب) Sedimentation Analysis
قطر رسوب Sedimentation Diameter
رسوبگذاری در مخزن Sedimentation of reservoir
مخزن رسوب Sedimentation Tank
هسته Seed
نشتی Seep
آب نشتی Seep Water
نشت Seepage
سطل نشت Seepage bucket
ضریب نشت Seepage coefficient
زهکش نشت Seepage Drainage
خط نشت Seepage Line
نشت سنج Seepage-meter / Seepage meter
تلفات نشت Seepage Loss
چشمه نشتی Seepage Spring
تپه سیف Seif Dune
روش ایجاد زمین لرزه، روش سیسمیک Seismic method
باد سیستان Seistan wind
سرعت خود شویی Self – Cleaning Velocity
خاک مالچ ساز Self – Mulching Soil
خود پالایی Self Purification
فرسایش شیاری نیمه دایمی Semi – Permanent Rill Erosion
نیمه خشک Semiarid
آب و هوای نیمه خشک Semi-arid climate
اقلیم نیمه حاره خشک Semi-arid continental
اقلیم حاره ای نیمه خشک Semi-arid tropical climate
نیمه گسسته Semi-discrete
شبه سیال، نیمه سیال Semi-fluid
نیمه مرطوب Semi-humid
نیمه تراوا Semi-impermeable
سطح ایستابی نیمه آویزان Semi-perched Water Table
مدل نیمه سخت Semi-Rigid Mode
خاک فرتوت Senile
رودخانه فرتوت Senile River
دمای محسوس Sensible temperature
حساسیت Sensitivity
سنجنده، حسگر Sensor
سرریز جدا شونده Separating Weir
جدایی یا گسیختگی Separation
آلوده Septic
توالی Sequence
عمق مزدوج-عمق ثانویه Sequent depth
نمونه گیری ترتیبی، نمونه برداری متناوب Sequential sampling
دریجه سرویس-دریچه اصلی Service gate
عمر بهره برداری Service Life
سرریز تخلیه کننده آماده کار Service Spillway
مواد قابل ته نشینی Settleable Solids
حوضچه رسوب گیر Settling Basin
مخزن ته نشینی Settling Reservoir
مواد قابل ته نشینی Settling Solids
سرعت ته نشینی Settling Velocity
سایه Shadow
منطقه زیرسایه Shadow area
چاه عمودی، ستون Shaft
مجرای هواده Shaft aeration

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

با توجه به نیاز دانشجویان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های مختلف، در این مطلب بخش هایی از لغات تخصصی مهندسی متالورژی، جوشکاری، مواد را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم.

سردکردن داغ خنک کردن در درجه حرارت بیش از درجه حرارت محیط است Hot Quenching
سخت کاری القایی یک فرآیند بسیار متداول برای سخت کاری سطح فولاد است . در این فرآیند بوسیله جریانهای الکتریکی القایی و حرارت ایجاد شده و بعد از سردکردن ، سختی مورد نظر حاصل می گردد. Induction Hardening
فرآیند کالدو روشی است برای تولید فولاد از آهن مذاب، با استفاده از یک کنورتر گردان مورب Kaldo Process
فولاد آرام یا کشته شده این اصطلاح برای این نوع فولاد نشان می دهد که فولاد مذکور بطور کامل با اضافه نمودن عاملی نظیر سیلسیم یا آلومینیوم قبل از ریخته گری اکسیدزدایی شده است . بنابراین عملاً در مدت جامد شدن هیچ گازی تشکیل نمی شود . فولادهای آرام از درجه بالای تجانس شیمیایی برخوردار هستند و بدون تخلخل است . Killed Steel
فرآیند ال . دی . فرآیند فولادسازی اکسیژنی به نام فرآیند ال . دی L – D Process
سخت کاری مایع یکی از روشهای سخت کاری فولاد است که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و پوسته شدن و گرایش به کربن زدایی را از بین می برد . این کار از طریق غوطه ور ساختن فولاد در حمام مذاب سیانور یا سایر نمکها بدست می آید. Liquid Carburizing
حمام سخت کاری حمام محتوی مایعاتی است که فولاد برای آبدادن در آنها فرو برده می شود و مانند آب سرد و انواع ‍روغن و آب محتوی کلرورسدیم یا هیدروکسید سدیم برای افزایش قدرت سردکنندگی آن است . Media Hardening
نرمال سازی فرآیند عملیات حرارتی است که هدف از آن ، از بین بردن تنش های درونی فولاد ، اصلاح ریز ساختار در فولاد و بهبود خواص مکانیکی آن است . فولاد براساس آنالیز تا 800 الی 900 درجه سانتی گراد گرم می شود و سپس در هوا سرد می شود. Normalizing
پارکریزه عملیاتی شیمیایی است که بر روی محصولات فولادی برای بهبود مقاومت آنها در مقابل خوردگی استفاده می شود. این فرآیند در محلولی از فسفات منگنز انجام می شود که پوشش نسبتاً ضخیمی بر روی فولاد ایجاد می کند . با این کار فولاد مذکور در ادامه می تواند رنگ یا روغن زده شود. Parkerizing
سختی رسوبی Precipitation Hardening (PH)
پیش گرم کردن عملیات حرارتی اولیه قبل از نورد تختال در واحد نوردگرم است . Pre-Heating
سرد کردن سریع – سردکرد سریع در آب یا مایعات برای سخت کردن فولاد وحفظ ریزساختار در حرارت زیاد است Quenching
فولاد الکتریکی سیلیسیمی – نوعی فولاد مخصوص است که با وارد کردن سیلیسیم در فرآیند فولادسازی ایجاد می شود. فولاد الکتریکی خواص مغناطیسی خاصی را نشان می دهد که برای کاربردهایی همچون ترانسفورمرها ، ژنراتورهای برق و موتورهای الکتریکی بسیار مناسب است . Silicon Electrical Steel
نرم سازی فولاد – این عمل با بازپخت یا تاب کاری بر روی فولاد به منظور کاهش سختی برای تسهیل در عملیات ماشین کاری آن صورت می گیرد. Softening
بازپخت برای نرم سازی فولاد – کاهش سختی فولاد و به عبارتی تردی یا شکنندگی آن با گرم کردن تا نقطه دگرگونی و سپس سردکردن و خنک سازی آن به تدریج . Softening Anneal
فولاد مقاوم در برابر خوردگی Stainless Steel
پیرسازی کرنشی زمانی Strain Aging
تابکاری فرآیندی – بازپخت فرآیندی- گرم کردن و نگهداشتن در درجه حرارتی کمتر از دامنه دگرگونی و متعاقباً سردکردن با سرعتی مناسب تابکاری یا بازپخت فولاد است . Subcritical Annealing
عملیات سرمایی- منجمدکردن فولاد خاص برای تسریع در دگرگونی استنیتی است Sub-Zero Treatment
سخت گردانی سطحی Surface Hardening
زبری سطح – ناهمواریهایی هستند که به صورت پستی و بلندی های ریز بر روی سطح فولاد به وجود می آیند. Surface Roughness
گرماشویی ،‌ اکسید شویی- حرارت دادن زیاد شمش در فضای اکسیدکننده و تبدیل قشر یا لایه ای از آن به اکسید مذاب و جریان پیدا کردن و شسته شدن آن از روی شمش است بطوری که عیوب سطحی آن از بین برود. Sweating
حمام بازپخت – حمامی است برای بازپخت بعضی از فولادهای نیکل و کرم دار که سردکردن آنها باید به آهستگی انجام گیرد. Tempering Bath
کربن زدایی اکسیژنی در خلاء Vacuum Oxygen Decarburization (VOD)
ریخته گری مکشی ،‌ ریخته گری در خلاء Vacuum Casting
اندودکاری در خلاء- ملکولها هنگام تبخیر در خلاء زیاد ،‌ در یک مسیر خطی به جسم برخورد می کنند و روی آن نشسته و تشکیل اندود فلزی با ضخامت بسیار کم می دهند. Vacuum Coating
گاززدایی در خلاء Vacuum Degassing
والتریزاسیون- فرآیند پوشش جانشینی بر روی فولاد و روی است Walterization
گرماشویی – اکسید شویی Wash Heating
سخت گردانی با آب Water Hardening
عملیات روی کاری – ایجاد لایه ای از اکسید روی بر روی جسم فولادی است Zinc at Treatment
فولاد اتومات، فولاد خوش تراش ، فولاد ماشین کاری free cutting steel

 

قطعه کاری خام solid workpiece
انفجار به خارج Explosive Welding Process
لوله پرنده Flyer Pipe
فاصله توقف Stand-Off
لوله مبنا Base Pipe
دیاگرام سیستماتیکی Kinematic Diagram
سندان Anvil
وزن مخصوص Gravity
ضریب انتقال حرارتی Thermal Transmittance
حرارت تغییر شکل Deflection Temperature
ضریب انتقال حرارتی Liner Expansion
مقاومت کششی Tensile Strength
مقاومت پیچشی Flexural Strength
مقاومت در آب جوش Boiling water resistance
مقاومت تسلیم (جاری شدن) Yield Strength
مقاومت خمشی Bending Strength
ممان خمشی Bending moment
ضریب الاستیسیته خمشی Bending Elastics Modulus
مقاومت سطحی Peeling Strength
سختی مداد آزمایش Pencil Hardness
مقاومت در تغیر شکل T T-Bending Flexibility
تست ضربه Impact Test
مقاومت خراشیدگی Abrasion Resistance
مقاومت در برابر ملاتها Mortar Resistance
مقاومت در برابر آلاینده اسیدی Acid pollutants
مقاومت در برابر آلاینده قلیایی Alkali Resistance
ضریب انبساط حرارتی Salt spray resistance
دمای تغییر شکل Heat deformation temperature
مقاومت در برابر رطوبت Humidity Resistance
مقاومت در برابر شوینده ها Detergent Resistance
جلا Gloss resistance
مقاومت در برابر گچ/آهک Chalk resistance
کاهش صدا Sound Transmission Loss
پیرسختی Age Hardening
پیری Aging
بازپخت Annealing
کربن زدایی با گازهای اکسیژن – آرگون کربن زدایی با گازهای اکسیژن – آرگون Argon – Oxygen Decarburization
بازپخت غیرمداوم Batch Anneal
کالوریزه کردن پوشاندن آلیاژهای آهن دار با آلومینیم یا آلیاژهای آهن و آلومینیم است Calorizing
کربورنیترید کردن Carbo-Nitriding
کربن دهی Carburising
برون سخت سازی Case – Hardening
روکش کاری Cladding
اندودکاری ، رنگ کردن Coating
گالوانیزه کاری سرد Cold Galvanizing
کورکس، فرآیند کورکس یک روش ذوب با کاربرد زغال سنگ است Corex
فرآیند کورکس فرآیند کورکس با حذف باتریهای کک سازی Corex Process
کربن زدایی Decarburisation
مس زدایی، حذف مس از فولاد مذاب Decopperisation
گاززدایی Degassing
اکسیژن زدایی Deoxidation
گوگرد زدایی Desulfurization
قلع زدایی Detinning
اندودکاری غوطه ای Dip Coating
فروشویی اسیدی Dipping Acid
آبکاری Electroplating
کمک ذوب Flux
کربن دهی گازی Gas Carburising
گرافیت زایی Graphitising
سخت گردانی Hardening
عملیات حرارتی تغییر خواص فولاد با قرار دادن آن در معرض تغییرات حرارتی است Heat Treatment
پوشش دهی ضخیم Heavy Coating
گالوانیزه کاری داغ بعد از ساخت Hot Dip Galvanizing After Fabrication
تکمیل کاری داغ (آماده سازی) Hot Finishing
سردکردن داغ Hot Quenching
سخت کاری القایی Induction Hardening
فرآیند کالدو روشی است برای تولید فولاد از آهن مذاب Kaldo Process
فولاد آرام یا کشته شده Killed Steel
فرآیند ال . دی . فرآیند فولادسازی اکسیژنی به نام فرآیند ال . دی L – D Process
سخت کاری مایع Liquid Carburising
حمام سخت Media Hardening
نرمال سازی Normalizing
پارکریزه عملیاتی شیمیایی است که بر روی محصولات فولادی برای بهبود مقاومت آنها در مقابل خوردگی استفاده می شود. Parkerising, Parkerizing
رسوب سختی Precipitation Hardening – PH
پیش گرم کردن عملیات حرارتی اولیه قبل از نورد تختال در واحد نوردگرم است. Pre-Heating
سرد کردن سریع Quenching
فولاد الکتریکی سیلیسیمی Silicon Electrical Steel
نرم سازی فولاد Softening
فولاد زنگ نزن Stainless Steel
پیرکرنش – نفوذ عناصر C , N بر روی تغییرات خواص مکانیکی فولاد نابجایی را با تغییر شکل مومسان ایجاد می کنند. Strain Aging
تابکاری فرآیندی – بازپخت فرآیندی Subcritical Annealing
عملیات سرمایی. Sub-Zero Treatment
سخت گردانی سطحی Surface Hardening
زبری سطح Surface Roughness

 

حمام بازپخت Tempering Bath
کربن زدایی اکسیژنی در خلاء Vacuum Oxygen Decarburization VOD
ریخته گری مکشی، ریخته گری در خلاء Vacuum Casting
اندودکاری در خلاء Vacuum Coating
گاززدایی در خلاء Vacuum Degassing
والتریزاسیون- فرآیند پوشش جانشینی بر روی فولاد و روی است . Walterization
گرماشویی – اکسیدشویی Wash Heating
سخت گردانی با آب Water Hardening
عملیات روی کاری Zincate Treatment
بلور های ستونی columnar crystals
بلور های هم محور equiaxed crystals, equiaxial crystals
ساختمان ستونی columnar structure
ساختمان هم محور equiaxed structure
دانه grain
مرزِ دانه grain boundary
ساختار دندریتی، ساختار شاخه وار dendritic structure
دندریت، شاخه وار dendrite
ساختمان همگِن homogeneous structure
ساختمان ناهمگِن heterogeneous structure
ساختمان شبکه ای network structure
ساختمان ریختگی (as) cast structure
ساختمان چشم گاوی Bull-eye structure
روندگی Fluidity
سهولت ذوب fusibility
قابلیت ریخته گری Castability
برنج استاندارد standard brass
برنج ریختگی cast brass
برنج زرد yellow brass
برنج آلفا alpha brass
برنج آلومینیوم دار aluminum brass
برنج سیلیسیم دار silicon brass
برنج دریایی naval brass, navy brass
برنج سرب دار، برنج سرب زده leaded brass
برنجِ نیکل دار nickel brass
برنج تنگستن tungsten brass, wolfram brass
برنجِ استحکام بالا High tensile brass
ورشو German silver, nickel silver
مونِل Monel (metal)
برنجِ طلا نما gilding metal
برنج قرمز red brass, red metal
آلیاژ سبک light (metal) alloy
سیلومین اصلاح شده modified silumin
دورآلومین duralumin
سربِ سخت، سربِ خُشک antimonial lead, hard lead
آلیاژِ ضدِ اصطکاک antifriction metal
قُراضه scrap (metal)
قراضه خریدنی، قراضه بیرونی bought scrap
برگشتی، قُراضه داخلی )foundry) returns, return scrap, remelt ,home scrap
قراضه راهگاه sprue
تراشه turnings
سوفاله borings
براده، قراضه ریزه swarf
درز کرده، شاریده runouts
پاشه splashings
آهن قراضه، قراضه فولاد steel scrap, scrap steel
قراضه چدن (cast) iron scrap, scrap iron, foundry iron
سختی بینی با سوهان file hardness test
سختی برینِل brinell hardness
سختی ویکرز Vickers hardness,
سختی راکوِل rockwell hardness
سختی سنج hardness tester, hardometer
خَلنده، نفوذ کننده indenter, penetrator
سختی نمایِ استاندارد، سنجِه standard hardness block
قابلیت جذب ارتعاش damping capacity
آزمایش ضربه Impact test
آزمایش (ضربه) شارپی Charpy (impact) test
آزمایش (ضربه) ایزود Izod (impact) test
ریخته گری گریز از مرکزِ مجازی semi-centrifugal casting
ریخته گری گریز از مرکز شعاعی – centrifuge (d) casting, centrifuging, center-spinning
ریخته گری دورانی spin casting
ریخته گری در قالب دائمی، ریژه ریزی، ریجه ریزی permanent mold casting, gravity die casting
ریخته گری در قالب نیمه دائم semi-permanent mold casting
چدن ریزی در قالبِ سرد chill casting
ریخته گری با مبرّد chill casting
ریخته گری در قالب گرافیتی graphite mould casting
ریخته گری در قالب گچی plaster mould casting
همانند ریزی، مانَنده ریزی replicast process
ریخته گری با فشارِ کم، ریخته گریِ کَم فشار low-pressure die casting
ریخته گری تحتِ فشار (pressure) die casting
ریخته گریِ تحتِ فشار با خلاء evacuated die casting, vacuum (pressure) die casting
ریخته گری در قالبِ ثابت static casting
ریخته گری لرزشی vibrational casting
ریخته گری در خلاء vacuum casting
ریخته  گری لوشه ای slush casting
مدل یک تکه solid pattern, unsplit pattern, single piece pattern, one -piece pattern
مدل دو نیمه cope and drag pattern, two -piece pattern
مدل چند تکه split pattern, parted pattern, divided pattern
مدل مرکّب built -up pattern, multiple -piece pattern, multiple -part pattern
مدلِ نصب شده mounted pattern

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

بسیاری از افراد به فراگیری مکالمه زبان علاقه دارند و راه های زیادی را برای این منظور امتحان می کنند. ما در این مطلب قوانین طلایی برای یادگیری مکالمه انگلیسی را به شما عزیزان آموزش می دهیم.

learning-english0

اگه شما هم همه این مراحلی رو که گفتم رو تجربه کردید.این مقاله رو از دست ندید. به این فک کنید که ممکن روش آموزش مکالمه انگلیسی شما مشکل داشته باشد.بهمین خاطر هم نتونستید به هدفی که میخواید برسید.

این نکات رو مطالعه کنید، و توی آموزش زبان انگلیسی خودتون بکار ببرید. این بار موفق می شید.مطمئن باشید.

فلش کارت لغت دستتون نگیرید و لغات رو حفظ کنید.توی یادگیری زبان انگلیسی این یک اصله که باید اصلاحات و عبارات رو یاد بگیرید نه یه لغت رو که ممکنه هر جایی یه     معنای خاصی داشته باشه.انگلیسی زبان ها هم به این روش یاد میگیرند که صحبت کنند.با توجه به تحقیقاتی که انجام شده، یادگیری مکالمه زبان انگلیسی از طریق اصطلاحات و عبارات نه تنها موجب میشه که زبان آموز در زمینه گرامر هم پیشرفت کنه بلکه یادگیری زبان رو هم تا ۵ برابر زودتر و بهتر از یادگیری لغت به تنهایی افزایش میدهد.پس به این نتیجه میرسیم :

قانون اول : عبارات واصطلاحات را برای تمرین و یادگیری انتخاب کنید و از حفظ لغت به تنهایی اجتناب کنید.حتی اگر عبارت مربوز به کلمه را نمیدانید آنرا پیدا کنید و یادداشت نمایید.حفظ لغات را کنار بگذارید.

برای یادگیری مکالمه زبان نیازی به خواندن گرامر ندارید. این کتاب ها ذهن شما را منحرف میکنند و شما را هنگام صحبت کردن به شک می اندازند که آیا این کلمه را درست به کار بردم؟،زمانش درست بود؟ هنگام صحبت شما نباید به این چیزها فکر کنید.باید هنگام صحبت کردن به انگلیسی مانند زبان مادری بصورت خودکار و بدون فک کردن صحبت کنید.

قانون دوم : برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی گرامر نخوانید. شما در حالا حاضر باید صحبت بودن درنگ و تفکر را یاد بگیرید نه کتاب های گرامر و دستور زبان را زیر و رو کنید.

 

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید چرا یکی از روش های یادگیری مکالمه زبان انگلیسی را قرار گرفتن در محیط می دانند. این موضوع تنها به این دلیل است که این افراد با قرار گرفتن در محیط علاوه بر اینکه قدرت شنیداریشان تقویت می شود بلکه کاربرد آن در محیط را نیز می بینندو تجربه می کنند. روخوانی کتاب ها را کنار بگذارید و از گوش هایتان استفاده کنید. با صدای بلند بخوانید تا گوشهایتان بشنوند.

قانون سوم : گوش هایتان را فعال کنید و از قدرت شنوایی تان بهره بگیرید.فقط به چشم هلیتان اکتفا نکنید.که به جایی نمی رسید.

در یادگیری عجله نکنید و سرسری از کنار مطالب نگذرید با آرامش و عمقی یاد بگیرید.حفظ نکنید.یاد بگیرید بطوریکه وقتی همیشه در ذهنتان باشد و به اصلاح ملکه ذهنتان شود.این میسر نمیشود مگر اینکع آهسته و عمقی باد بگیرید. تنها راه برای این کار تکرار مدوام و تامل بر روی چیزهایی است که یاد میگیرید.

قانون چهارم : با آرامش و عمقی یاد بگیرید.

اگر میخواهید همزمان گرامرتان را نیز بهتر کنید میتوانید از فایل های صوتی بهره بگیرید. به این روش که یک داستان کوتاه انتخاب کنید که از زمان خاصی مثلا زمان حال در آن استفاده شده،حالا همان را به زمان گذشته برگردانید و آنرا ضبط کنید و گوش دهید(می توانید از دوستانت کمک بگیرید). نیازی نیست که با کتاب گرامر وقت خودتان را بگیرید.این روش بهترین روش برای مقایسه گرامر و زمان در زبان انگلیسی است. قانون پنجم :گرامر و دستور زبان انگلیسی را بصورت خودکار از طریق فایلهای صوتی یاد بگیرید.

منابعی را که برای یادگیری زبان انگلیسی انتخاب میکنید،منظور همان فیلم های ، کتاب ها، مجلات و فایل های صوتی است.از موارد واقعی و رایج باشند. همان چیزهایی که انگلیسی زبانان خودشان استفاده می کنند.فیلم و نوار هایی را انتخاب کنید که مطمئن هستید انگلیسی واقعی و رایج امروزی است.

قانون ششم : از انگلیسی صحیح و رایج امروزی استفاده کنید.

 

حتما شما هم از سی دی های آموزشی استفاده کرده اید که از شما میخواهند که تکرار کنید.این روش کاملا اشتباه است چرا که از شما میخواهد فقط آن چیز را تکرار کنید و در واقع خلاقیتی وجود ندارد که شما به یادگیری تشویق کند.برای یادگیری درست وصحیح باید پاسخ بدهید نه تکرار کنید.

قانون هفتم : از تکرار کردن اجتناب کنید.

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سری آموزش های مکالمه زبان انگلیسی، در ادامه بخش های پیشین، قسمت های دیگری از آموزش مکالمه زبان انگلیسی را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم.

صحبت های قبل از ملاقات یا جلسات اداری

سوالاتی که قبل از قرار ملاقات مطرح می شود مانند سوالات زیر است

“Hi Jack. Do you know who is coming to your meeting at 2:00?”
“Who all did you invite to the triage meeting?”

“Hi Jack. How long do you think the meeting will be?”
“I have to schedule another appointment at 4:00 but I don’t want it to overlap with yours. How long is the meeting going to be?”
“Is the meeting going to be more than an hour?”

“What time was the meeting again?”
“When are you going to make that presentation? I thought it was today?”

وقتی افراد نمی توانند در ملاقات ها حاضر باشند از عبارات زیر استفاده می کنند

“I have another appointment that conflicts with your meeting. I will not be able to make it.”

“I have another meeting that I cannot miss. I won’t be able to make yours.”

“I won’t be able to go to the 3:00 meeting. I have another appointment at the same time.”

“I can’t go to the meeting at 4:00. I have a doctor’s appointment. Can you take notes for me?”

“I’m going to be out of town tomorrow, so I won’t be able to attend the quarterly meeting. Can you send me a mail on the topics that were discussed?”

دیر رسیدن به سر کار

وقتی در اداره یا شرکت به دلایلی مانند ترافیک یا هر مسئله دیگری دیر می رسید برای معذرت خواهی

می توانید از عبارات زیر استفاده کنید

وقتی برای زمان کوتاهی (۵ دقییقه ) دیر می رسید

“Sorry I’m late. Traffic was unusually bad today.”
“I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It took longer than I thought.”
“I had a dentist appointment this morning and it was longer than I expected.”
“I’m sorry for being late. I got stuck in every light this morning.”

هنگامی که دیر کرده اید و ریئس، شما را می بیند از همچنین جملاتی استفاده می کند

“Running late this morning?”
“What held you up this morning?”
“Do you have a reason for being late?”
“Why are you late?”

اگر دیر کردن عادت هر روز شما باشد ممکن ریئستان کمی عصبانی شود

“You have been late three times in the last two weeks. Is this going to be a continual problem?”
“Your tardiness is getting out of hand. You better start managing your morning time better.”
“I expect you to be at your desk at eight o’clock. Do you have a problem with this?

اگر همچنین اتفاقی افتاد بهتر است برای آرام کرد او از عباراتی مانند زیر استفاده کنید

“I am terribly sorry. It won’t happen again.”
“I had a lot of recent changes at home, but it’s all taken care of. I will not be late again.”
“I’m really sorry. It’s been one of those weeks. It won’t happen again.”

اگر بیش از ۵ دقیقه دیر کردید

“Hi Barbara, I’m going to be 30 minutes late today. My car is having trouble this morning, so I arranged for a ride with a friend.”
“Hey Jack, I’m running a little late today. I just got out of my dentist appointment and it was longer than I expected.”
“Mark? This is Pat. I’m stuck in traffic. I think there is an accident that is holding up traffic. I’m going to be a little late.”

وقتی از قبل برنامه ریزی و هماهنگ کرده اید در هنگام دیر کردن نگران نیستید

“I have a doctor’s appointment tomorrow morning. Remember I told you earlier this week? I’ll come in right after my appointment.”
“My daughter has been sick, so I’m going to take her to see the doctor tomorrow morning. Is it ok if I’m a little late? My appointment is at seven in the morning, so I’ll only be an hour late.”
“I have to take my parents to the airport tomorrow. I shouldn’t be too late, but wanted to tell you ahead of time.”

مکالمه در مورد صحبت کردن با همکاران

۱

A: “Hey Jack. How is your day going?”
B: “Just finishing the project. Other than that, not much. How about you?”
A: “I’m just about finished for the day. I have one more task to do, but I wanted to take a break first.”
B: “Did you have to work with Jake on that project?”
A: “Unfortunately, yes.”
B: “Oh my gosh. I feel so sorry for you.”
A: “Don’t remind me. I’m just glad it’s over.”
B: “Yeah. I remember when I worked on the data conversion tool with him. Everything he did, I had to re-do. It would have been faster if I did it alone.”
A: “That’s exactly what happened to me. It took me longer because I had to re-do everything he did. That really pissed me off.”
B: “Next time the manager wants me to do a project with him, I’m going to tell him that I will do it myself.”
A: “That’s a good idea. Hopefully, the manager will realize how useless he is.”
B: “Exactly. If you’re not busy, you can do my work.”
A: “Ha ha. I got enough to do.”
B: “Yeah. I’m just kidding.”
A: “Aright dude. I better finish my work. I’ll talk to you later.”

۲

A: “Hey Jordan, did you go to the team meeting this morning?”
B: “Yeah. The manager presented a new project to us that we’ll have to do.”
A: “Damn it. I shouldn’t have missed that meeting, but I was stuck in another meeting. What else did you guys talk about?”
B: “Everything else was the same. We talked about progress of current assignments, due dates, about hiring another worker, that’s all.”
A: “What’s the new project about?”
B: “It’s hard to explain. She sent out mail to all of us. You can just review the document she sent out.”
A: “Ok. I’ll do that.”

۳

A: “Hey Bob, do you have a few minutes?”
B: “Sure. What’s up?”
A: “I’m having problems with my computer. I don’t know what’s wrong with it.”
B: “Let’s go take a look at it. Oh. Here is the problem. You have a boot sector virus. Install the anti-virus software. That should take care of the problem.”
A: “Great thanks.

۴

A: “How is your day going?”
B: “The same as usual. How about you?”
A: “Me too. I’m getting sick of work man.”
B: “I’m already past that stage. I was sick of this shit a year ago.”
A: “What are you still doing here then?”
B: “It pays the bills.”
A: “Why don’t you find another job?”
B: “Well, I thought about it, but if I put in two more years, then I get a good pension. I can’t give that up. Anyway, this job is boring, but at least it’s easy.”
A: “Well, you’ve been here for eight years. You have some things to stay for. I’ve only been here for two years. I can’t see myself doing this for another two years. I want to gain more experience in other areas.”
B: “Have you brought this up to the boss? Maybe you can go into management.”
A: “They usually want a person with an MBA degree or a person willing to put in 80 hours a week.”
B: “That’s what it takes man. Either this or that.”
A: “Yeah. I better think about what I want. Why didn’t you go into management?”
B: “It would have taken too much time. I have a family that I want to spend time with, so it wasn’t worth it for me. But you’re single. You can put in a few good years and put yourself in a good position before thinking about settling down.”
A: “You have a point. I’ll see what my options are. Hopefully the manager will help me out with my career.”
B: “She’s pretty cool about that. Just be honest with her and she’ll show you some doors.”
A: “That sounds good. Thanks for the advice.”
B: “No problem. Good luck.”

منبع: سلام زبان

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn