Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت سری بیستم اصطلاحات و لغات برق و الکترونیک را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

سیم پیچی توزیع شده یا گسترده Distributed Winding
شبکه توزیع Distribution System
اختلال Disturbance
حوزه Domain
بار خانگی یا داخلی Domestic Load
مدار تطبیق شده مضاعف Double Tuned Circuit
دو تحریکه Doubly Excited
امپدانس نقطه تحریک Driving Point Impedance
مبدل دوگانه Dual Converter
دوگانگی Duality
   دافین Duffin
دوره کاری Duty Ratio
پویا Dynamic
اتصال زمین Earthing
جریان گردابی یا فوکو یا سرگردان Eddy Current
بازده Efficiency
مشابه الکتریکی Electric Analog
پتانسیل الکتریکی Electric Potential
الکتریسیته پویا، روان برق Electrodynamics
الکترولیز، برقکافت Electrolysis
وابسته به نیروى مغناطیسى برق Electromagnetic
مبدل الکترومغناطیسی Electromagnetic Transducer
نیرو محرکه الکتریکی، نیروى الکتروموتورى Electromotive Force ( EMF )
انرژی Energy
مرکز کنترل انرژی Energy Control Center (ECC)
متعادل کننده Equalizer
هم پتانسیل Equipotential
معادل Equivalent
ولتاژ تحریک Excitation Voltage
سیم پیچ تحریک Exciting Winding
ولتاژ فوق فشار قوی Extra High Voltage (EHV)
فاراد، واحد گنجایش برق Farad
قانون القای فاراده Faraday’s Induction Law
پس خورد، فیدبک، باز خورد Feedback
تغذیه کننده، فیدر، خط تغذیه Feeder
هسته فرومغناطیسی Ferromagnetic  Core
میدان Field
سیم پیچی میدان یا تحریک Field Winding
هارمونیک اول First Harmonic
جاروبکهای ثابت Fixed Brushes
تلفات ثابت Fixed Loss
منبع جریان Flow Source
شار Flux
شار دور، شار پیوندی Flux Linkage
دیود هرزگرد، دیود فلایول Fly Wheel Diode
مؤلفه چپ گرد Forward Rotating Component
سری فوریه Fourier Series
گام کسری Fractional Pitch

مسیر هرزگرد یا خلاصی Freewheeling
بسامد، تکرار، فرکانس، تناوب Frequency
مبدل فرکانس Frequency Convertor
اصطکاک Friction
بار کامل Full Load
گام کامل Full Pitch
فرکانس اصلی Fundamental Frequency
هارمونیک بنیادی Fundamental Harmonic
ضریب تقویت Gain
لامپ گازدار Gas Tube
حالت ژنراتوری Generating Mode
زاینده، زایاد، دینام، ژنراتور، مولد برق Generator
شبکه به هم پیوسته Grid
زمین کردن Grounding
چرخنده، ژیراتور Gyrator
هماهنگ، موزون، هارمونیک، همساز Harmonic
هانری، واحد ضریب خودالقایى Henry
هرتز Hertz
سیم پیچ فشارقوی High Voltage Winding ( HV )
هیسترزیس، پسماند مغناطیسى Hysteresis
ایده آل Ideal
فرکانس بیکار Idler Frequency
مقاومت ظاهرى، امپدانس، ناگذرایی Impedance
زاویه امپدانس Impedance Angle
هم فاز In Phase
ژنراتور مستقل Independent Generator
جریان القاء شده Induced Current
اندوکتانس، ضریب القاء، اندوکتیویته، مقاومت سلف Inductance
ماشین های القایی Induction Machine
سلف، واسطه القاء، القاگر، چوک Inductor
بار صنعتی Industrial Load
شین بی نهایت Infinite Bus
شبکه بی نهایت Infinite Network
توان لحظه ای Instantaneous Power
مقره، بند آور، عایق، عایق جدا کننده Insulator
تقویت کننده فرکانس متوسط یا آی اف Intermediate Frequency Amplifier
امپدانس داخلی Internal Impedance
امپدانس ذاتی Intrinsic Impedance
اینورتور ،مبدل توان مستقیم به متناوب Inverter
هسته آهنی Iron Core
ژول Joule
دیود پیوندی Junction Diode
انرژی جنبشی Kinetic Energy
پس فاز، فاز عقب مانده Lagging
هسته ورقه ورقه Laminated Core
اندوکتانس پوشش سیم Lead Inductance
پیش فاز، فاز مقدم Leading
نشت Leak

شار نشتی Leakage Flux
سیستم کنترل روشنایی Light Dimmer
برقگیر Lightning Arrester
سیکل حد Limit Cycle
جریان خط Line Current
ولتاژ خط به خط Line To Line Voltage
ولتاژ خط یا خط به خط Line Voltage
نوسان ساز خطی Linear Oscillator
موتور سنکرون خطی Linear Synchronous Motor ( LSM )
خطی بودن Linearity
بار، فشار، مصرف Load
شین بار Load Bus
مراکز بار Load Centers
منحنی بار Load Curve
سیکل بار Load Cycle
ضریب بار Load Factor
ماکزیمم محلی Local Maximum
مینیمم محلی Local Minimum
اکتیو محلی Locally Active
پسیو محلی Locally Passive
منطقی Logic
بی اتلاف Loss Less
از دست دادن سنکرونیزم یا همگامی Loss Of Synchronism
بلندگو Loudspeaker
پایین گذر Low Pass
سیم پیچ فشار ضعیف Low Voltage Winding ( LV )
مدارهای فشرده Lumped Circuits
آهن ربا Magnet
تقویت کننده مغناطیسی Magnetic Amplifier
پیوند مغناطیسی Magnetic Coupling
نیروی محرکه مغناطیسی Magnetic Motive Force ( mmf )
مقاومت یا رلوکتانس مغناطیسی Magnetic Reluctance
مغناطیس کننده گی Magnetizing
بیشترین، بیشین Maximum
حداکثر تقاضا، پیک بار، بار پیک Maximum Demand
تلفات مکانیکی Mechanical Loss
مهو Mho
میکروفن Microphone
ریز موج، میکرو ویو Microwave
مدولاسیون، زیر و بم، نوسان Modulation
مدولاتور، تعدیل کننده، زیر و بم کننده Modulator
موتور Motor
حالت موتوری Motoring Mode
شبکه ارتباطى، وابسته به شبکه Network
متغیر شبکه Network Variable
نقطه خنثی Neutral Point
سیم خنثی Neutral Wire
جریان بی باری یا مدار بازی No load Current

تلفات بی باری یا هسته No Load Power Loss
آزمایش بی باری No Load Test ( NLT )
ولتاژ گره Node Voltage
تحریک نرمال Normal Excitation
نرمالیزه کردن، عادی شدن، بهنجار سازی Normalization
گداخت هسته ای Nuclear Fusion
هارمونیک های فرد Odd Harmonics
تلفات اهمی یا مسی Ohmic Loss
در حین کار، درون خطی On Line
آزمایش مدار باز Open Circuit Test ( OCT )
نقطه عملیاتی Operating Point
تقویت کننده عملیاتی Operational Amplifier
اپراتور، عملگر Operator
توزیع بهینه تولید Optimal Dispatch Of Generation
نوسان کننده، اسیلاتور Oscillator
خروجی Output
میرای شدید Over Damped
فوق تحریک Over Excitation
اضافه بار Over Load
موازی کردن Paralleling
پارامغناطیسی، خاصیت مغناطیسى دائم Paramagnetic
تقویت کننده پارامتری Parametric Amplifier
پارازیتی Parasitic
باندگذر Pass Band / passband / pass-band
پسیو، منفعل Passive
نوک، اوج Peak
اوج بار Peak Load
هرفاز، تک فاز Per Phase
سیستم نسبت به واحد یا یکایی، پریونیت Per Unit System ( PU )
دوره Period
متناوب Periodic
پرمالوی، پودر فشرده و یا کمپرس شده آلیاژهای فرو مغناطیسی Permalloy
ماشین جریان مستقیم با آهنربای دائم Permanent Magnet DC Machine
ضریب نفوذپذیری مغناطیسی Permeability
هدایت مغناطیسی، پرمانس Permeance
فاز، وجهه Phase
کمربند فاز Phase Belt
توالی فاز Phase Sequence
اختلاف یا جابجایی فاز Phase Shift
اختلاف فاز دهنده Phase Shifter
ولتاژ فاز یا خط به خنثی Phase Voltage
فازور Phasor
حالت ترمز Plugging Mode
پلاریته Polarity
قطب Pole
گام قطبی Pole Pitch
دهانه قطب Pole Span
توالی فاز مثبت Positive Phase Sequence

پتانسیومتر، توان سنج ولتاژ برق Potentiometer
توان، قدرت Power
ضریب توان یا قدرت Power Factor
معادله پخش بار Power Flow Equation
شبکه قدرت Power Grid
شبکه قدرت Power Network
نیروگاه Power Plant
تسهیلات اشتراکی قدرت Power Pools
سیستم قدرت Power System
ترانسفورماتور قدرت Power Transformer
ترانزیستور قدرت Power Transistor
مثلث توان Power Triangle
کلاف های پیش ساخته Prefabricated Coils
سیم پیچ اولیه Primary Winding
محرک اولیه Prime Mover
اصل بقای انرژی Principles Of Conservation Of Energy
فرآیند Process
رله حفاظتی Protective Relay
نوسانی، ضربانی Pulsating
پالس، ضربان Pulse
پمپ Pump
شین پی وی PV Bus
رادار Radar
آشکارسازی و فاصله یابی رادیوئی Radio Detection & Ranging
برج رادار Radome
دامنه Range
اسمی، نامی Rated
جریان اسمی و مجاز Rated Current
توان اسمی خروجی Rated Output Power
ولتاژ اسمی و مجاز Rated Voltage
راکتانس، واکنش برق، مقاومت القایى یا خازنى Reactance
راکتیو، واکنشی Reactive
توان راکتیو Reactive Power (Q)
شبکه متقابل Reciprocal Network
هم پاسخی Reciprocity
خط پس نشت Recoil Line
یکسو کننده، اصلاح کننده، یکسوساز Rectifier
شین مرجع Reference Bus
ترمز – تولید Regenerative Breaking
داده های شین با ولتاژِ کنترل شده Regulated Bus Data
رله، دستگاه تقویت نیروى برق یا رادیو و تلگراف و غیره، ایستگاه تقویت Relay
مغاومت مغناطیسی، رلوکتانس Reluctance
شار پسماند Residual Flux
مقاومت، عایق Resistance
مقاومت ویژه Resistivity
فرکانس طنین دار Resonant Frequency
وارونه سازی Reversal
دستگاه تنظیم جریان هاى متغیر برق، رئوستا، مقاومت متغییر Rheostat
فرکانس تقاطع Ringing Frequency
تموج Ripple
ماشین های الکتریکی دوار Rotating Electrical Machines
تلفات چرخشی Rotational Loss
روتور، چرخان، قسمت گردنده ماشین Rotor
دندانه رتور Rotor Teeth
دور در دقیقه Rounds Per Minute (rpm)
قطب برجسته Salient Pole
القاگر یا راکتور اشباع پذیر Saturable Reactor
اشباع Saturation
سیم پیچ ثانویه Secondary Winding
خود تحریک Self Excited / Self-Excited
اندوکتانس خودی Self Inductance / Self-Inductance
خود راه انداز Self Starting / Self-Starting
نیمه مبدل Semi Converter
نیمه رسانایى، جسم نیمه هادى Semiconductor
تحریک جداگانه یا مستقل Separately Excited
سری Series
سرومکانیسم، مکانیسم فرمان یار Servomechanism
موتور فرمان یار، سرو موتور، موتور کنترل Servomotor
موتور قطب چاک دار Shaded Pole Motor ( SHPM )

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب با توجه به نیاز بسیاری از افراد و داوطلبان و به ویژه دانشجویان دکتری به لغات و اصطلاحات تخصصی، قصد داریم اصطلاحات و لغات آبخیزداری را برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم. با ما همراه شوید

جریان موازی Parallel flow
فراسنجه، پارامتر Parameter
باران سنج Precipitation Gage
مواد مادری Parent Material
قانون پارکینسون Parkinson Law
ناوپارشال، پارشال فلوم Parshall Flume
حوزه جزئی Partial Area
خشکی نسبی Partial drought
مجموعه مقادیر بالاتر از یک مقدار معین Partial Duration Series
بسط جزئی Partial expansion
لوله نیمه پر Partial flow pipe
دمای پتانسیلی جزئی Partial potential temperature
فشار جزئی Partial pressure
جریان نیمه پر Partially full flow
تعیین اندازه ذرات Particle Size Analysis
چگالی ذرات، وزن مخصوص حقیقی Particle Density
چگالی ذره ای Particle density
قسمت در میلیون Parts per million
آبراهه، مجرا Pass
چراگاه Pasture
اصلاح چراگاه Pasture Improvement
کشت چراگاه Pasture Planting
بهبود چراگاه Pasture Renovation
رسوبات رودخانه ای fluvial Deposits
کارمایه فرسایش، فرسایش بالقوه Potential Erosion
مسیر، آبراهه Path
سنگفرش فرسایشی Pavement
سنگفرش،پوشش Paving
دریافت payoff
آنالیز عناصر اساسی PCI=Principal component analysis
بیشینه،اوج، اوج ( سیل ) Peak
پیت Peat
خاک پیت Peat Soil
سنگریزه،ریگ، قلوه سنگ Pebble
واحد ساختار خاک Ped
پدالفر Pedalfar
فرسایش پاسنگی، محسبه های فرسایشی Pedestal Erosion
دشت دامنه ای، پدیده لانه روباهی، پایپینگ Pediplain
پدوکال Pedocal
خاکسازی Pedogenic
کالبد خاک،نیمرخ خاک Pedon
پوشش گیاهی Pei
آب های اولیه Primitive Water
ابر پله Pelean cloud
فرسایش پوسته ای Pellicular Erosion
آب غشائی Pellicular water
آب معلق، آب آونگی Pendular water
دشتگون، دشت مانند، دشت سان Peneplain
سهولت ورود Penetrability
مجرای تحت فشار-پنستاک Penstock
شاخص درصد نرمال Percent of normal index
آبخوان معلق Perched aquifer
گردش عمومی آب، تراوش Percolation
مسیر نفوذ Percolation Pass
آزمایش نفوذ عمقی Percolation Test
عمل ضربه زنی Percussive action
ضربه ای، ضربه زنی Percussion
همیشه یخبندان Pergelic
محیط حوزه Perimeter of Watershed
دوره Period
میانگین دوره ای Period average
دوره بهره برداری Period of operation
تناوبی، دوره ای Periodic
اسپلاین تناوبی Periodic spline
سرریز پیرامونی Peripheral Weir
پرلیت Perlite
همیشه یخ بسته Permafrost
چراکاه دایمی Permanent Pasture
آب دایمی Permanent Water
درصد خشکی دایمی Permanent Wilting Percentage
آب جذبی دایمی Permanently Absorbed Water
نفوذ پذیری Permeability
ضریب تراوایی،هدایت آبی Permeability Coefficient
میزان فرسایش مجاز Permeable Rock
نفوذ سنج Permeameter
سنگ تراوا،سنگ نفوذپذیر Permissible Soil Loss
نیروی مالشی مجاز Permissible tractive force
نیروی مالشی مجاز واحد Permissible unit tractive force
سرعت مجاز Permissible velocity
رودخانه دائمی Perennial stream
چاه سنگ کننده Petrifying well
افق سخت شده آهکی Petrocalcic Horizon
افق سخت شده گچی Petrogypsic Horizon
فاکتور عملیات مدیریت اراضی P factor
جبهه موج Phase front
فاز خاک Phase Soil
پدیده Phenomena
پدیده طبیعی Phenomenon
خیز سطح ایستابی Phereatic Rise
جونگار نوری Photographic barograph
شیدسپهر، فتوسفر Photosphere
واحد نوری- دمایی Photothermal unit
نوسان سطح آب Phreatic Fluctuation
خط سطح آب Phreatic Line
سطح ایستابی Phreatic Surface
آب زیرزمینی Phreatic Water
کانی های سیلیسی لایه لایه ای،کانی های سیلسی برگی شکل Phyllosilicate Minerals
اقلیم شناسی فیزیکی Physical climatology
عمر فیزیکی Physical Life
خصوصیات فیزیکی(خاک) Physical Properties (Soil)
هوادیدگی فیزیکی Physical Weathering
خاک های فیتو مورفیک Phytomorphic Soil
قطعه ای، تکه ای Piecewise
ستون، پایه، حائل Pier
بسط پایه Pier extension
عدد فرود پایه Pier Froude number
شکل پایه Pier shape
بلندای پیزومتریک Piezometric Head
پیزومتر، دستگاه اندازه گیری سطح ایستابی Piezometer
برنامه رقومی کردن اطلاعات Pin Meter Program (PMP)
آزمایش سوراخ سوزن Pinhole Test
جریان در لوله Pipe flow
رگاب،تونلی شدن خاک، پدیده لانه روباهی، پایپینگ Piping
لوله پیتوت کره ای Pitot sphere pipe
رودخانه آب ربا،رودخانه آب دزد (رودخانه متجاوز) Piracy River
مخلوطی از شن و ماسه Pit – Run
لوله پیتوت Pitot pipe
چاله کنی،چاله چوله کردن Pitting
پیکسل Pixel
افق پلاسیک، افق نازک Placic Horizon
افق کود آلی Plaggen Epipedon
دشت فرسایشی،سیلدشت،تسطیح Planation
جو سیاره ای Planetary atmosphere
بادهای سیاره ای Planetary winds
پلانیمتر، سطح سنج، مساحت سنج Planimeter
نظام چرای برنامه ریزی شده Planned Grazing System
پلانوسول Planosols
پوشش گیاهی Plant Cover
مدل طرح بندی کارخانه Plant layout model
بقایای گیاهی Plant Residue
چاله کشت Planting Basin
حد خمیرایی Planting Limit
واحد تشکیل دهنده پلاک Plaque forming unit
خاک شکل پذیر Plastic Soil
شاخص خمیرایی Plasticity
توری صفحه ای،صافی،آبکش Plate Screen
فلات Plateau
دماسنج مقاومت پلاتین Platinum resistance thermometer
بشقابی Platy

 

دق، پلایا Playa
دریاچه دقی Playa Lake
آمیزه رس و کوارتز Plinthite
فرسایش شخم شیاری Plough-rill Erosion
لایه شخم Plow Layer
سخت کفه شخم Plow pan
بارانهای گوجه Plum rains
پر مانند، لکه آلودگی Plume
ریزش-پرتاب Plunge
نقطه فرود Plunge point
حوضچه اختلاط، حفره آبکند Plunge Pool
جریان ریزشی Plunging flow
جت ریزشی- جت پرتابی Plunging jet
بارانی، پربارش، بارانزا Pluvial
فرسایش بارشی Pluvial Denudation
شاخص بارانی Pluvial Index
دوره پربارش Pluvial period
بارانی، پربارش، بارانزا Pluvian
بارانی، پربارش، بارانزا Pluvine
بارانسنج خودکار Pluviograph
باران سنج Pluviometer
ضریب بارش سنجی Pluviometric coefficient
نسبت بارش سنجی Pluviometric quotient
بارانسنجی Pluviometry
بارش نما Pluvioscope
پرباران Pluviose
پربارانی Pluviosity
پرباران Pluvious
ذخیره چالابی یا گودالب Pocket Storage
گودال آب Pocket Water
پادزول Podzol
اشل نوکدار Point Gage
باران نقطه ای Point Rainfall
نمونه رسوب نقطه ای Point Sediment Sample
آلودگی نقطه ای، آلودگی متمرکز Point Source Pollution
نمونه بردار نقطه ای بار معلق Point-Integrating Sediment Sampler
رودخانه تثبیت شده Poised River
قطبی Polar
هوای قطبی Polar air
توده هوای قطبی Polar air mass
واچرخند قطبی Polar anticyclone
قلیم قطبی Polar climateا
مختصات قطبی Polar coordinates
بادهای Polar easterlies winds
جبهه قطبی Polar front
جت استریم قطبی Polar front jet stream
نظریه جبهه قطبی Polar front theory
پرفشار قطبی (جنوب) Polar high
کم فشار قطبی Polar low
تاوه قطبی Polar vortex
انحراف قطبی، تاوائی قطبی Polar wandering
باد قطبی Polar wind
ستاره قطبی Polaris
وارونگی قطب Polarity reversal
زمین های احیا شده Polder
قطب Pole
فرورفتگی آهکی، پولیه Poliye
هوای آلوده Polluted air
آب آلوده Polluted Water
آلودگی Pollution
شاخص آلودگی Pollution Index
بار آلودگی Pollution Load
پلی کلرو بی فنیل Polychlorinated biphenyls
چند ضلعی Polygonal
چند جمله ای Polynomial
مجموعه کالبدی خاک Polypedon
برکه Pond
برکه داری، مدیریت برکه Pond Management
ذخیره کوتاه مدت، ظرفیت نگهداری Pondage
ماندابی، آب ایستی Ponding
استخر Pool
بد دانه بندی شده Poorly graded
بدجور شده Poorly sorted
ابزارهای ایجاد صدا Popper tool
خلل و فرج، منفذ، دهانه Pore
خلل و فرج Pore Space
تخلخل ، پوکی Porosity
متخلخل Porous
صفحه متخلخل Porous disk
محیط متخلخل Porous media
مثبت Positive
جریان پیشرونده مثبت Positive progressive flow
پیش موج مثبت Positive wavefront
پسین Posteriori
پشت جبهه Postfront
مه پشت جبهه Postfrontal fog
گودالچه Pot Hole
آب نوشیدنی Potable Water
تشریح رودخانه Potamography
رود شناسی Potamology
سنگ چین Potching
انرژی پتانسیل،کار مایه، ذخیره شده Potential Energy
تبخیر-تعرق پتانسیل، توان تبخیر- تعرق بالقوه Potential evapotranspiration
انرژی ارتفاعی Potential head
دمای پتانسیلی Potential temperature
تاوائی پتانسیل Potential vorticity
سطح پتانسیومتری Potentiometric surface
فرمول پاول Powell formula
نهر نیروگاه Power canal
تابع توانی Power function
تولیدبرق Power generation
قسمت در میلیون PPM
عملگرا Pragmatist
مرغزار Prairie
عددپرانتل Prandtl number
توفان تندری پیش جبهه ای Pre frontal thunderstorm
پیش تقویت کننده Preamplifier
آب قابل بارش Precipitable water
پرتگاه Precipice
آب قابل بارش Precipitable Water
بارش، بارندگی Precipitation
پهنه بارش Precipitation area
جریان بارشی Precipitation current
کارائی بارش Precipitation effectiveness
ایستگاه اندازه گیری بارش Precipitation gauge
شدت بارندگی Precipitation intensity
وارونگی بارش Precipitation inversion
نوسان نزولات جوی Precipitation Oscillation
ایستگاه بارش سنجی Precipitation station
آب بارش Precipitation water
ریزش های جوی، بارش Precipitation
رود مهاجم، رود متجاوز Predator River
پیش بینی Prediction
چرای انتخابی،چرای ترجیحی Preference Grazing
عملکرد، پیش سازی Performance
مه پیش جبهه Prefrontal fog
رودخانه دائمی Perennial Stream
شن آماده شده Prepared Gravel
شیارک، شیار ابتدایی Prerill, Pre-rill
سوزاندن، آتش سوزی عمدی،آتش سوزی تجویز شده Prescribed Burning
ارزش حال،ارزش فعلی Present Worth
محافظ Preservative
فشار، بار Pressure
باد سنج فشاری Pressure anemometer
خصوصیات جریان Pressure characteristics
ضریب فشار Pressure coefficient
ضریب توزیع فشار Pressure distribution coefficient
انرزی فشاری(کارمایه فشاری) Pressure Energy
نوسانات فشار Pressure fluctuations
گرادیان فشار Pressure gradient
نیروی گرادیان فشار Pressure gradient force
فشار معادل ارتفاع، بار فشاری Pressure head

 

غشای فشاری Pressure Membrane
کاهش فشار، برگردان فشار Pressure reduction
تمایل فشار Pressure tendency
مبدل فشاری Pressure transducer
آبراهه تحت فشار Pressurized conduit
جریان تحت فشار Pressurized flow
باد متداول Prevailing wind
پیشگو Predictor
انرژی اولیه،انرژی عمده Primary Energy
منافذ اولیه Primary opening
منافذ اولیه Primary Openings
تخلخل اولیه Primary porosity
خاک اولیه Primary Soil
عملیات خاک ورزی، عملیات خاک ورزی اصلی Primary Tillage
مدیریت اولیه مواد زائد Primary Waste Management
زمین های مرغوب کشاورزی Prime Agricultural Land
آنالیز عناصر اساسی Principal component analysis
اصل تناسب Principle of Proportionality
اصل عدم وابستگی زمانی Principle of Time Invariance
تجزیه و تحلیل پیشین Prior analysis
کانال منشوری، کانال با سطح مقطع ثابت Prismatic channel
منحنی احتمال Probability curve
احتمال Probability
تابع چگالی احتمال Probability Density Function
پیش بینی احتمال Probability forecast
حداکثر سیل محتمل Probable maximum flood
ابزار اکتشاف، ابزار بازرسی Probe
عمق سنجی Probing
مسئله گرا Problem  oriented
مسئله گرا Problem oriented
رویه ای، شیوه ای Procedural
رویه ، شیوه، طرز اجرا Procedure
رویه گرا ، شیوه گرا Procedure oriented
فرآیند، روند، مراحلی را طی کردن Process
نمودار فرایند Process chart
فرایند گرا Process oriented
پردازش Processing
شاخص تولید Productivity Index
نیمرخ Profile
خشک انداختن دریا Progradation
برنامه Program
برنامه Program
موج پیشرو Progressive wave
افکنش، تصویر، سیستم تصویر Projection
تطویل Prolongation
عملگر تطویل Prolongation operator
پخش، ترویج Propagation
سرعت انتشار Propagation velocity
باد سنح پروانه ای Propeller anemometer
گونه پره ای، نوع پره دار Propeller type
مولینه پره ای Propeller type  current meter
تعداد دام مناسب Proper Stocking
سرریز تناسبی یا سرریز سوترو Proportional type or surto weir
گزاره، پیشنهاد Proposition
جنگل حفاظتی Protection Forest
هسته اتم سبک و دارای تعداد مساوی اتم هیدروژن Proton
بارش پروتونی Proton precipitation
پرتونسپهر Protonosphere
نمونه اولیه، طرح مقدماتی Prototype
وابسته به طرح مقدماتی Prototypic
مقدماتی Prototypical
صحت مدل Proving
زیر رده شن دار خاک های آنتی سول، سامنت ها Psamments
شبه تصادفی، تصادفی کاذب Pseudorandom
بخار سنج، رطوبت سنج، نم سنج دمائی Psychrometer
گلخراب Puddle
خاک گاخراب Puddle Soil
جریان ارتعاشی، جریان ضربانی Pulsating flow
ضربه-نوسان Pulsation
روش نبضی، روش ضربانی Pulse method
تابع واکنش پالسی Pulse Response Function
پومیس (سنگی با تخلخل) Pumice
چاهک پمپ Pump sump
چاه پمپاژی Pumped well
آزمایش پمپاژ Pumping test
شبیه ساز قیاسی محض Pure analog simulator
بوران Purga
پیکنومتر، چگالی سنج Pycnometer
تشعشع نگار، نیرو سنج، گرما سنج Pyrheliometer
قنات Qanat
کوادراتور، تربیع Quadrature
زمین شل و نرو Quagmire
کیفیت آب Quality of water
چهار بخشی کردن Quartering
اسکله،دیوار ساحلی Quay
صف Queue
نظم صف Queue discipline
صف بندی Queuing
روان شدن،جاری شدن Quick
جریان سریع Quick flow
ماسه روان،ماسه سیال Quick Sand
تند آب Quick Water
شن روانف ماسه روان quicksand
درجه پنج Quintic
رادار Radar
اقلیم شناسی راداری Radar climatology
هواشناسی رادار Radar meteorology
دیدبانی هواشناسی راداری Radar meteorology observation
الگوی زهکشی شعاعی Radial Drainage Pattern
جریان شعاعی Radial flow
دریچه قطائی Radial gate
رادیان Radian
تششع Radiation
جذب تابش Radiation absorption
کمربند تابشی Radiation belt
نمودار تابش Radiation chart
مدل تابش همرفتی Radiation convective model
انرژی تابشی Radiation energy
شار تابش Radiation flux
مه تابشی Radiation fog
وارونگی تابشی Radiation inversion
مدل تابشی Radiation model
فشار تششع Radiation pressure
تفسنج تششعی Radiation pyrometer
تابش یاب، حسگر تابش Radiation sensor
دماسنج تابشی Radiation thermometer
اقلیم شناسی رادیوئی Radio climatology
رادیوایزوتوپ Radioisotope
تابش سنج Radiometer
رادیو سوند Radiosonde
شعاع انحنا Radius of curvature
باران Rain
روز – باران Rain – Day
عوامل فرسایش بارانی Rain  Erosion Factors
نوار باران Rain band
رنگین کمان Rain bow
ابر بارشی Rain cloud
روز بارانی Rain day
قطره باران Rain drop
طیف نگار قطره باران Rain drop spectrograph
فرسایش بارانی Rain Erosion
چهره های  فرسایش بارانی Rain Erosion Features
خطر فرسایش بارانی Rain Erosion Hazard
طبقات خطرهای فرسایش بارانی Rain Erosion Hazard Classes
چهره های عمده فرسایش بارانی Rain Erosion Main Features
نقشه فرسایش بارانی Rain Erosion Mapping
حساسیت به فرسایش بارانی Rain Erosion Susceptibility
توزیع فرسایندگی باران Rain Erosivity Distribution
عامل باران Rain factor
بارندگی Rain fall
باران سنج، باران نگار Rain gauge
جست باران Rain gust

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

نیاز به ترجمه بسیار دقیق ما را بر این داشت تا از روش های نوینی برای انتخاب مترجم متخصص در زمینه سفارش شما استفاه کنیم و البته شیده ایی نو ما را از بقیه متمایز می کند.

در این شیوه ابتدا سفارش شما توسط مترجمی که ارشد یا دکتری مترجمی دارد و در زمینه سفارششما تبحر دارد ترجمه می شود و سپس توسط مترجم دوم که ارشد یا دکتری رشته خودتان را دارد از لحاظ اصطلاحات تخصصی ویرایش می گردد تا از کوچکترین نقصان هایی عاری شود.

مرکز ترجمه گهر با در نظر گرفتن رشته تحصیلی در مقطع ارشد یا دکتری ، سابقه مترجمین، امتیازات، نظرات مشتریان، ارائه مدرک بین المللی زبان اقدام به دسته بندی مترجمین به 3 سطح مترجممتون عمومی، مترجم متون تخصصی و مترجم متون تخصصی ویژه نموده است.

چنانچه نیاز به ترجمه بسیار دقیق برای چاپ مقاله خود در ژورنال های معتبر جهانی دارید از سطحترجمه متون تخصصی ویژه استفاده نمایید . در این سطح از بهترین مترجمین ویژه و کارآزموده ترین و با سابقه ترین و مجرب ترین مترجم متخصص در زمینه سفارش شما استفاده خواهد شد و شما می توانید با اطمینان خاطر مقاله خود را در ژورنال های معتبر دنیا submit کنید و به چاپ برسانید.

در چه مواردی استفاده از این سطح ترجمه پیش نهاد می شود؟


1- در صورتی که مقاله ایی فارسی از پایان نامه خودتان استخراج کردید و می خواهید آن را به بهترین نحوoriginal & native ترجمه نمایید و در مجلات خارجی معتبر به چاپ برسانید.
2- در صورتی که می خواهید مطالب ثابت وبسایت خودتان را به زبان های دیگری ترجمه نمایید.
3- در صورتی که می خواهید کاتالوگ یا راهنمای دستگاه خود را ترجمه و دفترچه راهنمای آن را به زبان های دیگر به چاپ برسانید.
4- در صورتی که می خواهید کتابی به زبان های خارجی در انتشارات های بین المللی به چاپ برسانید

و …

سفارش خود را از طریق ایمیل مرکز ترجمه gahar.translate@gmail.com و یا  فرم ارسال سفارش در سمت چپ سایت ارسال بفرمایید

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ترجمه گهر


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

گروه ترجمه گهر:قیمت گیری رایگان و فوری می باشد . می توانید به تعداد نامحدود ثبت درخواست نموده و فاکتور دریافت نمایید . فاکتور شامل اطلاعاتی نظیر زمان تحویل ترجمه و هزینه انجام می باشد و کاربران پس از دریافت فاکتور و اطلاع از آن ، می توانند نسبت به تایید یا عدم تایید فاکتور اقدام نمایند بنابراین می توایند به صورت نامحدود نسبت به ثبت درخواست ترجمه و قیمت گیری اقدام نمایید .

 

marahel

.

جهت دریافت ترجمه تخصصی در رشته های فنی و غیر فنی ، سفارش خود را در سیستم ثبت نموده و منتظر دریافت فاکتور هزینه و زمان باشید . حق انتخاب با شما بوده و دارالترجمه ابتدا شما را از هزینه انجام پروژه ترجمه و زمان تحویل آن آگاه نموده و سپس منتظر دریافت پاسخ شما مبنی بر تایید فاکتور و یا رد آن خواهد بود . بنابراین ، کافی است صرفا متن خود را از طریق فرم ثبت درخواست ترجمه و یا از طریق ایمیل برای مرکز ترجمه گهر ارسال نمایید . کیفیت و امنیت ترجمه های انجام شده از سوی مرکز ترجمه گهر به صورت کامل و تام تضمین گردیده است . جهت ارسال فایل خود برایترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی و یا بهره مندی از سایر خدمات نظیر خلاصه نویسی تخصصی ، ویرایش دستوری نحوی ، ارائه پاورپوینت و … راهنمای ذیل را مطالعه نمایید . برای تمامی خدمات تخفیف ویژه دانشجویی لحاظ می گردد .

مناسب ترین هزینه ترجمه کشوری با توجه به کیفیت مورد تایید اساتید دانشگاهی و سرعت تحویل بالا + تایپ متون مهندسی و عمومی ، صرفا درمرکز ترجمه گهر ارائه می گردد ، کافی است سایر مراکز و سایت ها را بررسی نموده و تعرفه های خدمات و نحوه پشتیبانی مراکز فوق الذکر را ارزیابی نمایید .

نحوه ارسال سفارش

روش اول : در این روش بایستی فایل خود را مستقیما ایمیل کنید .

 • گام اول : فایل خود را به ایمیل Gahar.Translate@Gmail.com ارسال نمایید .

(لطفا هنگام ارسال، زمینه تخصصی متن را ذکر بفرمایید در غیر اینصورت فاکتور ارسال نخواهد شد)

 • گام دوم : یک sms با متن new file به شماره 09366231043 ارسال نمایید .
 • گام سوم : 5 دقیقه بعد ایمیل خود را چک کرده و فاکتور ترجمه را دریافت نمایید .
 • گام چهارم : پس از مطالعه فاکتور در صورت پذیرش هزینه و زمان تحویل ، فاکتور را تکمیل نمایید .
 • گام پنجم : هزینه اعلام شده را به یکی از حساب های اعلام شده در فاکتور واریز نموده و فایل را ذخیره نمایید .
 • گام ششم : فاکتور تکمیل شده را به ایمیل gahar.translate@gmail.com ارسال نموده و منتظر دریافت تاییدیه باشید .
 • گام هفتم : در روز و ساعت اعلام شده ایمیل خود را چک کرده و ترجمه را به صورت تایپ شده دریافت نمایید .

روش دوم : در این روش می بایست فرم ثبت سفارش را تکمیل نمایید .

 

 • جهت ثبت سفارش ترجمه از طریق وب سایت ، عبارت روبه رو را کلیک نمایید : TRANS-ORDER ، پس از ورود به بخش فوق ، کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل نموده و فایل خود را انتخاب نمایید  و newf file را به شماه 09366231043 پیامک کنید ، 5 تا 10 دقیقه بعد از طریق ایمیل اعلام زمان و هزینه می گردد .

هرگونه سوال یا مشکلی را از طریق بخش تماس با ما در وب سایت مرکز ترجمه تخصصی و فوری گهر در میان گذارید . در صورت فوریت مشکل یا مساله از طریق تماس تلفنی (پشتیبانی مرکز ترجمه : 09366231043) با دارالترجمه در تماس باشید . خواهشمندیم به سرعت تحویل پروژه های ترجمه دقت داشته باشید ، در هیچ یک از سرعت های اعلامی افت کیفیت مشاهده نخواهد شد .

 • ترجمه عالی – 3 ستاره:
 •  در این سرویس سفارش شما توسط بهترین و با سابقه ترین مترجمین (که اکثرا دانشجوی خارج از کشور هستند)در زمینه تخصصی مورد نظر انجام می پذیرد .
 • ترجمه خوب – 2 ستاره:
 • در این سرویس سفارش شما توسط بهترین مترجمین ارشد و با تجربه داخل کشور در تمامی زمینه های تخصصی انجام می پذیرد .

سوالات خود را با شماره اعلام شده در وب سایت مرکز ترجمه گهر در میان گذارید .

ثبت فوری سفارش ترجمه :

 • ثبت فوری ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین
 • ترجمه سریع – ترجمه فارسی به انگلیسی کاملا تخصصی

جهت ثبت فوری و آنلاین درخواست ترجمه فوری و تخصصی همراه با تخفیفات ویژه ، کافی است مطابق راهنمای مذکور عمل نمایید .مرکز ترجمه گهر  با توجه به نیاز مخاطبان داخل و خارج از کشور ، نسبت به اعلام زمان و هزینه ترجمه های تخصصی متون فنی و غیر فنی اقدام می نماید . سرعت ترجمه بر حسب تعداد مترجمین و سطح تجربه مترجمین  تقسیم بندی می گردد .

ترجمه انگلیسی به فارسی – ترجمه فارسی به انگلیسی :

 دو  نوع سرویس ترجمه با توجه به نیاز کاربران از سوی موسسه قابل ارائه می باشد :

 • ترجمه عالی – 3 ستاره
 • ترجمه خوب – 2 ستاره:

مرکز ترجمه گهر ، با در اختیار داشتن نزدیک به 5000 رزومه کاری از مترجمین فعال کشوری ، گلچینی از مجرب ترین مترجمین را در بدنه خدماتی خود جای داده است . فعالیت مداوم ، پاسخگویی لحظه ای ، امکان برقراری ارتباط شبانه روزی ، تحویل به موقع ترجمه ، تایپ رایگان ترجمه ، درج اشکال و نمودار در ترجمه فارسی یا ترجمه انگلیسی ، قالب بندی محتوا ، هزینه بسیار مناسب ، تخفیف های ویژه دوره ای و دانشجویی و … همگی مزیت هایی هستند که مرکز ترجمه گهر را برجسته نموده اند .

در صورتی که به تازگی با مرکز ترجمه گهر آشنا شده اید و با سطح کیفی خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی آشنایی ندارید کافی است با ثبت درخواست نمونه رایگان ترجمه ، کیفیت خدمات ارائه شده مرکز ترجمه گهر را ارزیابی نمایید .

ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی برای تمامی رشته های تخصصی دانشگاهی توسط مترجمین مجرب و با سابقه کشوری ارائه گردیده و تمامی سرویس های تعریف شده در مرکز ترجمه گهر دارای گارانتی نامحدود کیفیت می باشد .

تحویل فوری ترجمه به صورت تایپ شده :

 • ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی

    گروه عمده مخاطبان خدمات ترجمه تخصصی ، فوری و آنلاین مرکز تخصصی و آنلاین گهر را دانشگاهیان (اساتید دانشگاهی ، دانشجویان ،  مشتریان تجاری ، نویسندگان و محققان مستقل) تشکیل می دهند . عمده متون فنی و غیر فنی ارسال شده برای موسسه آنلاین و دانشجویی مرکز ترجمه گهر نیز شامل متون تخصصی انگلیسی و فارسی می باشد .

از سوی دیگر ، گروه کثیری از مخاطبان وب سایت مرکز ترجمه گهر ، به دلیل فوریت کاری ، نیازمندی دریافت فایل های انگلیسی و فارسی ، به صورت تایپ شده و در مدتی بسیار کوتاه می باشند .

بنابراین ، مرکز ترجمه گهر با تکیه بر بدنه خدماتی قدرتمند و وسیع خود ، به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات ترجمه دانشجویی ، آنلاین ، تخصصی و فوری را ارائه می نماید . یکی از ویژگی های برجسته خدماتی در مرکز ترجمه گهر توان مدیریت پروژه های حجیم ترجمه در مدت زمانی بسیار کوتاه می باشد . به گونه ای که با تعریف ساختاری منظم و متشکل از مترجمین مجرب و متخصص ، پروژه ها و درخواست های حجیم ترجمه به صورت تکه های پازل در کنار یکدیگر قرار گرفته و نهایتا ترجمه ای شیوا ، تخصصی و کاملا سلیس به صورت تایپ شده ارائه می گردد .

استعلام رایگان هزینه ترجمه – فوری :

 • اعلام هزینه فوری ترجمه متن
 • اعلام زمان تحویل ترجمه متون

جهت دریافت استعلام رایگان هزینه ترجمه انگلیسی و ترجمه فارسی متن فنی و غیر فنی خود کافی است بر روی لینک روبه رو کلیک نمایید : هزینه ترجمه آنلاین

ترجمه متون انگلیسی به فارسی :

ترجمه متون انگلیسی به مراتب سریع تر و کم هزینه تر از برگردان متون فارسی می باشد . متن انگلیسی به دلیل در اختیار داشتن مترجمین متخصص به تعداد کافی ، سریع تر مدیریت شده و متن به صورت تایپ شده در کمترین زمان ممکن از طریق ایمیل در اختیار مشتری یا کاربر خدمات آنلاین و تخصصی مرکز ترجمه گهر قرار می گیرد . متون انگلیسی به دو دسته متون انگلیسی فنی و متون انگلیسی غیر فنی تقسیم بندی می شوند و هر متن انگلیسی پس از ترجمه توسط آنالیزور مربوطه در واحد ترجمه آنلاین مرکز ترجمه گهر ، بررسی شده و پس از تایید کیفی جهت تحویل به کاربر در سیستم ثبت می گردد .

ترجمه متون فارسی به انگلیسی :

 • ترجمه معتبر و مستند فارسی متون

سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی به عنوان خدمتی تخصصی و پیچیده ، سرویسی است که به سادگی و در حجم انبوه توسط تمامی سایت های فعال در حوزه ترجمه قابل ارائه نمی باشد . دلیل این امر نیز ، کمبود مترجم متعهد ، مسئول و واقعا متخصص در این حوزه از خدمات برگردان متون فارسی به انگلیسی می باشد . برگردان فارسی به انگلیسی نیازمند در اختیار داشتن دانش کافی و عمیق در حوزه تخصصی مربوطه می باشد .

 

تامین امنیت فایل ترجمه :

 • حفاظت خدمات ترجمه  فارسی به انگلیسی
 • حفظ امنیت ترجمه انگلیسی به فارسی

وبگاه ترجمه گهر به عنوان مرکزی آنلاین ، تخصصی ، معتبر و دانشجویی خدمات خود را به دو دسته مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه می نماید بنابراین امنیت خدمات ترجمه بایستی در صدر اولویت های کاری و سیاست های خدماتی موسسه قرار گیرد . مرکز ترجمه خدمات خود را در دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی صرفا از طریق ایمیل ارائه می نماید . این رویه خدماتی در برخی سایت های معتبر بین المللی نظیر وب سایت PAYPAL مورد استفاده قرار می گیرد .

مهم ترین دلایلی که باعث شده است تا موسسه آنلاین ، دانشجویی و تخصصی گهر منحصرا از طریق ایمیل نسبت به ارائه خدمات ترجمه آنلاین فارسی اقدام نماید به شرح زیر می باشد

 • عدم وجود ارائه دهنده هاستینگ معتبر داخل کشور
 • تهدیدات عدیده – عدم وجود اعتماد به ارائه دهندگان بین المللی سرویس هاستینگ
 • ممانعت از ذخیره فایل اصلی و فایل ترجمه بر روی هرگونه سخت افزار غیر قابل دسترس
 • شناسایی کاربر و صاحب اثر منحصرا از طریق ایمیل به دلیل امنیت بالا و دسترسی انحصاری
 • عدم ثبت و ضبط اطلاعات کاربران و مشتریان وب سایت ترجمه بر روی فضای مجازی و یا دیتابیس تحت وب
 • سرعت سریع ، عدم قطعی ، امنیت بالا ، پشتیبانی مداوم و عدم وجود محدودیت دسترسی

دلیل اصلی انتخاب سیستم خدماتی فعلی :

ارائه ترجمه آنلاین (ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی ) ، بایستی با در نظر گرفتن تمامی تهدیدات و کاستی و توانایی ها تداوم یابد . سرویس رسانی در موسسه ترجمه آنلاین گهر مبتنی بر ایمیل می باشد . کاربران بدون ثبت نام و به صورت مستقیم در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ارسال درخواست های ترجمه خود اقدام می نمایند . در این روش علاوه بر سادگی ، مزیت هایی نیز وجود دارد که به شرح زیر می باشد :

 • عدم ذخیره اطلاعات حساس و شخصی کاربر در دیتابیس تحت وب
 • عدم نیاز به در اختیار داشتن Username و password جهت ورود به وب سایت
 • اطمینان کامل نسبت به جلوگیری از هرگونه سرقت محتوا به دلیل تحویل مستقیم به ایمیل
 • شناسایی کاربران از طریق ایمیل و از بین رفتن تهدیدی به نام افشای اطلاعات ورود به سایت
 • پاسخگویی سریع ، دسترسی فوری و امن به فایل ترجمه و امکان برقراری ارتباط بسیار ساده و سریع
 • و بسیاری مزیت های دیگر

 

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn