Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت قصد داریم سری هفدهم از اصطلاحات و لغات حسابداری را برای شما عزیزان منتشر کنیم. با ما همراه شوید.

Accounting terms – Part 17

 

Bracket براکت
Integer Part جز صحیح، قسمت صحیح
floor کف
ceiling سقف
d / derive به معنای مشتق  differentiate
Integrate  Integral انتگرال
absolute value قدر مطلق
GCD Greatest Common Divisor بزرگترین مقسوم الیه مشترک – ب م م
Cartesian دکارتی
coefficient ضریب
Combination ترکیبیات
Complex مختلط
Domain دامنه
Range برد
Expand بسط
LCD Least Common Denominator کوچکترین مضرب مشترک – ک م م
Symmetric دو طرفه
Vertice  Vertex راس
Edge یال
Degree درجه
Face وجه
function تابع
continuous پیوسته
injective , one to one یک بیک
differentiable مشتق پذیر
integral انتگرال
product ضرب
plus جمع
subtract منها
devide تقسیم
equal مساوی
less than کمتر از
less than or equal کمتر یا مساوی
if and only if اگر و تنها اگر (معمولا از iff استفاده می شود(
set مجموعه
subset زیر مجموعه (از sub بعنوان زیر ساختار استفاده می شود مانند subgroup که به معنای زیر گروه است و …)
bound کران
upper bound کران بالا
lower bound کران پایین
equivalent هم ارزی
partition افراز
real number عدد حقیقی
natural طبیعی
rational گویا
irrational اصم
integer صحیح
circle دایره
square مربع
rectangle مستطیل
triangle مثلث
cube مکعب
sphere کره
audit ممیزی، حسابرسی، رسیدگی، بازرسی
balloon payment پرداخت بالونی
Bandwagon effect اثر ارابه موسیقی
bonding facilities تسهیلات استفاده از اوراق قرضه، امکان استفاده از اوراق قرضه
building society موسسه/مجمع مالی اعتباری (مسکن)
Capital equipment تجهیزات سرمایه ای
Cashback کش بک
close end fund صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
Debit card کارت بدهی/کارت نقدی
deleverage اهرم زدایی
Discretionary & Mandatory Spending مخارج/مصارف اختیاری و اجباری
dispense with معاف شدن از/رها شدن از/نادیده گرفتن
Entitlement Programs برنامه های استحقاقی
equity trust اتحادیه سهامداران
facilitating payment مبلغ پرداختی برای تسهیل/تسریع امور اداری
factors 1. کارگزار، دلال، 2. تأمین کننده اعتبار، وام دهنده، سرمایه گذار، 3. نماینده، عامل
Forward Funding تأمین مالی از محل منابع سال بعد
Gold spot precious metal trading معاملات نقدی و تحویل فوری فلز گرانبهای طلا
hedge fund صندوق تامین سرمایه گذاری
hedger پوشش/پوشش دهنده ریسک
home equity account حساب رهن مجدد خانه، میزان اعتبار
Inconvertible Currency ارز غیرقابل تسعیر
joint venture شرکت مشترک
Leasehold ملک مورد اجاره، عین مستأجره
mortgage lead مشخصات/اطلاعات مربوط به مشتری احتمالی رهن
Offsetting Collections دریافتی های پایاپای
Offsetting Receipts رسیدهای پایاپای
precious metals فلزات با ارزش/ گرانبها/ قیمتی
Reference شماره ارجاع/مرجع
securities and commodities trading تجارت/معامله‌ اوراق بهادار و کالا
self service or teller assisted transactions تراکنش هایی که توسط خود شخص یا به کمک تحویلدار انجام می شوند
Spot metals فلزات مورد معامله نقدی و تحویل فوری
standing order دستور پرداخت دائمی
successfully funded referals افراد ارجاعی که موفق به وام گرفتن شده اند
tenancy advisor مشاور اجاره داری
to buy sell leads خریدن/فروختن (لیست) اسامی مشتری های احتمالی
Trust تراست
Trustee متولی/ امین/ امانت دار/ شرکت امانی
underwater مغبون
algebra جبر
solution حل
function تابع
variable متغیر
set مجموعه
element عنصر
equation معادله
integral انتگرال
derivative مشتق
statistics امار
probability احتمال
combination ترکیب
permutation جایگشت
theorem قضیه
axiom اصل موضوع
mean میانگین
standard deviation انحراف معیر
sum مجموع
coefficient ضریب
polynomial چند جمله ای
distribution توزیع
binomial دو جمله ای
correlation همبستگی
regression بر گشت
product حاصلضرب
estimator برآورد کننده
error خطا
square مربع
mean square error میانگین مربع خطاها
problem مساله
proof برهان
quotient خارج قسمت
bias اریبی
difference تفاضل
boundary مرز
series سری
sequence دنباله
sign علامت
test آزمون
union اجتماع
intersection اشتراک
rule قاعده
point نقطه
interval بازه
procedure شیوه
row سطر
column ستون
transformation تبدیل
expression عبارت
value مقدار
calculus حساب
cyclic دوری
cumulative تجمعی
trial and error آزمون و خطا
constant ثابت
collection گردایه
comparison مقایسه
continuous پیوسته
trend روند
uniform یکنواحت
fraction کسر
component مولفه
definition تعریف
formula فرمول
quantity کمیت
spiral مارپیچ
stationary process فرایند مانا
random تصادفی
radius شعاع
circumference محیط دایره
perimeter طول محیط
circle دایره
proportion تناسب
raw data داده های خام
sample نمونه
ambiguity ابهام
a priori پیشین
base پایه
balanced متعادل
partial جز
system دستگاه
likelihood درستنمایی
bound کران
ordinary differential equation معادله دیفرانسیل معمولی
to characterize مشخص ساختن
capacity گنجایش
category رسته
category مقوله
ordered pair جفت مرتب
pattern الگو
synthesis ترکیب
system of linear equations دستگاه معادله های خطی
symmetry تقارن
to tend, to approach گراییدن
equality برابری
infinity بینهایت
irrational number عدد گنگ
homogeneous function تابع همگن
oscillation نوسان
Exponential نمایی
adjacency matrix ماتریس مجاورت

ماتریس مجاورت گراف G تشکیل از o یا اهایی است که در صورت وجود یالی بین رئوس Vi و Vj انگاه aij=1 در غیر اینصورت aij=0

bipartite graph گراف دو بخشی

گراف (G=(V,E را دو بخشی نامیم هرگاه بتوان V را به دو زیر مجموعه V1 و V2 چنان افراز کرد که هر یال G راس از مجموعهه V1 را به راس از مجموعه V2 وصل کند

Boolean agebra جبر بولی

به ساختار (B,+,0,1,091) یک جبر بولی گفته می شود هرگاه برای هر سه عضو c,b,a از B: 1- قوانین جابجایی 2- بخش پذیری 3- قوانین همانی 4- متمم گیری در انها صدق کند

branch شاخه

مسیر جهتدار از هر راس به یک برگ را یک شاخه نامیم

bridge پل

در گراف همبند G یال e را یک پل می نامیم

circuit مدار

هر گذر گاه بسته را یک مدار می نامیم

complete graph گراف کامل

گراف ساده G را کامل گوئیم هرگاه بین هر جفت از رئوس آن یالی موجود باشد

Combination ترکیب

اگر X گردایه ای از n شی متماییز باشد آنگاه دو گردایه مرکب از (r (0

Circuler permutation جایگشت دوری

یک جایگشت دوری از n شی متمایز آرایشی از این n شی دور یک وسیله گرد است

Connected vertex رئوس همبند

دو راس v,u از گراف (G(V,E همبند است هر گاه یک (u,v) – مسیر در G موجود باشد

connected graph گراف همبند

اگر هر دو راس از گراف G همبند باشد آنگاه گراف G را همبند گوئیم

cycle دور

گذرگاه بسته ای که ابتدا و راسهای داخلی آن متمایز باشند را یک دور می‌نامیم

directed graph گراف مودار

اگر V یک مجموعه متناهی و غیر تهی و در این صورت ساختار (G(V,E را یک گراف مودار می‌نامیم

edge یال

در تعریف گراف هر عضو E را یک یال می‌گوئیم

Fibontchi sequence دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناتچی Fn در رابطه بازگشتی … صادق است.

field هیات یا میدان

(F,+,0) را یک هیات گوئیم هرگاه در 1) قانون جابجایی برای + 2) قانون انجمنی برای + 3) وجود عنصر همانی برای + 4) وجود وارون برای + 5) قانون انجمنی برای 0 6) قانون بخش پذیری 0 نسبت به + 7) قانون جابجایی برای 0 8) وجود همانی برای 0 9) وارون برای 0 صدق کند

graph گراف

اگر V مجموعه‌ای متناهی و غیر تهی و E زیر مجموعه ای از مجموعه تمام زیر مجموعه های دو عضوی V باشد در این صورت (G(V,E را یک گراف می‌نامیم

Hamiltonial cycle دور همیلتونی

دوری که از تمام رئوس G بگذرد دور همیلتونی گوئیم

Hamiltonial graph گراف همیلتونی

گرافی که دارای دور همیلتونی باشد را گراف همیلتونی گوئیم

isomorphism graph یکریختی گراف‌ها

+هرگاه یک یکریختی بین گراف‌های G1 و G2 باشد آنها را گراف های یکریخت گوئیم

Leaf برگ

هر راس یک درخت ریشه دار که درجه خروجی آن صفر باشد را یک برگ گوئیم

   Cents سنت- یک صدم دلار
   (C and F) Cost and Freight سی اند اف – قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد بدون بیمه دریایی
…   Carried forward…. نقل از
   Chartered Accountant حسابدار خبره – حسابدار مجاز
   Computer Assisted Audit Techniques تکنیکهای حسابرسیبه کمک کامپیوتر
   Computer Aided Design طراحی به کمک کامپیوتر
   Comprehensive Annual Financial Report گزارش مالی جامع سالانه
   Computer Aided Manufacturing تولید به کمک کامپیوتر
   Committee on Accounting Procedure کمیته تدوین رویه های حسابداری
 Confederation of Asian and Pacific Accountants کنفدراسیون حسابداران پاسیفیک و آسیا
Capital Asset Pricing Model مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
Cost Accounting Standards Board هیات استانداردهای حسابداری صنعتی
Cost-Benefit Analysis تحلیل هزینه/فایده
Cash Before Delivery دریافت وجه نقد قبل از تحویل
Current Cost Accounting حسابداری بهای جاری
Commodity Credit Corporation شرکت اعتبارات کالا
Cash Conversion Cycle چرخه تبدیل وجوه نقد
Certificate of Deposit گواهی سپرده
    Certainty Equivalent معادل یقین
Chief Executive Officer مقام اجرایی ارشد
Cash Flow گردش وجوه نقد
Cash Flow Accounting حسابداری جریانهای نقدی
Controlled Foreign Corporation شرکت سهامی خارجی تحت کنترل
Chief Financial Officer مقام مالی ارشد
 Certified Financial Planner برنامه ریز رسمی مالی
Commodity Futures Trading Commission کمیسیون معاملات سلف کالا
Chartered Financial Consultant مشاور خبره مالی
Chartered Public Accountant حسابدار خبره رسمی
Certified Internal Auditor حسابرس داخلی رسمی مجاز
Center for Interim Comparison مرکز بررسی و مقایسه اطلاعات میاندوره ای
Canadian Institute of Chartered Accountants انجمن حسابداران خبره کانادا
Cost, Insurance, Freight سیف – بهای کالا، بیمه و هزینه حمل تا بندر مقصد
Computer-Integrated Manufacturing تولید یکپارچه کامپیوتری – تولید به کمک کامپیوتری
Chartered Institute of Management Accountant انجمن حسابداران مدیریت رسمی
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy موسسه رسمی مالیه و حسابداری مستقل عمومی
Certified Information Systems Auditor حسابرس رسمی سیستمهای اطلاعاتی
Complete Knocked Down قطعات کاملا منفصله
Contribution Margin حاشیه سود
Certified Management Accountant حسابدار مدیریت رسمی خبره
Current Market Value ارزش جاری بازار
Company شرکت
Common Business Oriented Language زبان معمول برنامه نویسی تجارت کوبول
Cash On Delivery وجه نقد در ازای تحویل
Command Of Goods in General قدرت عمومی خرید کالا
Cost-Of-Living Adjustment تعدیل هزینه زندگی
Commodity Exchange بازار کالا
Cash On Shipment تحویل وجه نقد در هنگام ارسال
Covariance کوواریانس
Certified Public Accountant حسابدار رسمی- حسابدار قسم خورده
Continuing Professional Education آموزش مداوم حرفه ای
Cost-Plus-Fixed Fee Contract قرارداد امانی بهای تمام شده به اضافه سود معقول
Consumer Price Index شاخص قیمت مصرف کننده
Consumer Price Index for all Urban Consumers شاخص قیمت مصرف کنندگان نقاط شهری
Critical Path Method روش مسیر بحرانی
Current Purchasing Power accounting حسابداری قدرت خرید جاری
Central Processing Unit واحد پردازش مرکزی
Credit بستانکار
Cincinnati Stock Exchange بورس سهام سینسیناتی
Coefficient of Variance ضریب انحراف
Cost-Volume-Profit Analysis تحلیل رابطه هزینه- حجم – سود
Deposit Account حساب سپرده
Doctor of Business Administration دکترای مدیریت بازرگانی
Data Base Management System سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی
Discounted Cash Flow جریان نقدی تنزیل شده
Degree of Financial Leverage درجه اهرم مالی
Dow Jones Industrial Average متوسط صنعت داو جونز
Degree of Operating Leverage درجه اهرم عملیاتی
Disk Operating System سیستم عامل داس
Dividends Per Share سود پرداختی هر سهم
Debit بدهکار
Dividend Reinvestment Plan طرح سرمایه گذاری مجدد سود
Decision Support System سیستم پشتیبان تصمیم گیری
Depository Transfer Check چک انتقال سپرده
Degree of Total Leverage درجه اهرم کلی
Dollar Unit Sampling نمونه برداری واحد پولی
Delivery Versus Payment تحویل در ازای پرداخت- تحویل در زمان پرداخت
Earning After Taxes سود پس از کسر مالیات
Earning Before Interest and Taxes سود قبل از کسر بهره و مالیات
Earning Before Taxes سود قبل از کسر مالیات
Economic Conversion Quantity مقدار باصرفه تبدیل
European Currency Unit واحد پول اروپا اکو
Electronic Data Processing پردازش الکترونیکی داده ها داده پردازی الکترونیکی
European Economic Community جامعه اقتصادی اروپا بازار مشترک
Electronic Fund Transfer انتقال الکترونیکی وجوه
Earliest Finish Time زودترین زمان خاتمه فعالیت
Efficient-Market Hypothesis فرضیه بازار کارا
End Of the Month پایان ماه
Economic Order Quantity مقدار سفارش مقرون به صرفه اقتصادی
Earning Per Share درامد سود هر سهم
Employee Retirement Income Security Act of 1974 قانون تامین درامد بازنشستگی کارکنان سال 1974
Employee Stock Ownership Plan برنامه مالکیت سهام کارکنان
Earliest Start Time زودترین زمان شروع فعالیت
Earliest Time زودترین زمان
Financial Accounting Foundation |بنیاد حسابداری مالی
Free Alongside Ship تحویل در نقطه بارگیری – تحویل در کنار کشتی
Financial Accounting Standard Advisory Council شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی امریکا
 Financial Accounting Standards Board هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی این هیات شامل 7 نفر عضو می باشد و در سال 1973 تاسیس شده است
Fixed operating Cost هزینه های ثابت عملیاتی
Foreign Direct Investment سرمایه گذاری مستقیم خارجی
Financial Executives Institute انجمن مدیران ارشد مالی
Federal Insurance Contributions Act قانون سهم مشارکت در بیمه حکومت مرکزی فدرال امریکا
First In, First Out اولین صادره از اولین وارده فایفو
Financial Leverage Multiplier ضریب اهرم مالی
Fixed Lump Sum contract قرارداد مقطوع
Fair Labor Standards Act قانون معیارهای منصفانه کار
Fair Market Value ارزش متعارف بازار – ارزش منصفانه بازار
Free On Board فوب – تحویل در روی عرشه کشتی
Free On Rail تحویل روی واگن قطار
Free On Truck تحویل کالا روی کامیون
Financial Reporting Exposure Draft متن پیشنهادی گزارشگری مالی
Federal Trade Commission کمیسیون تجارت مرکزی
Growth rate نرخ رشد
Generally Accepted Accounting Principles اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری
Generally Accepted Auditing Standards استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابرسی
General Accounting Office دیوان محاسبات در امریکا
Governmental Accounting Standards Advisory Council شورای مشورتی استانداردهای حسابداری دولتی در امریکا
Governmental Accounting Standards Board هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی – این هیات در سال 1984 شکل گرفت و مسئولیت تدوین و صدور بیانیه هایی را در مورد استانداردهای حسابداری دولتی بر عهده دارد
General Agreement on Tariffs and Trade موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات
Gross Domestic Product محصول ناخالص داخلی
Gross National Product تولید ناخالص ملی
 Human Resources Accounting حسابداری منابع انسانی
 Interest payment پرداخت بهره
Input/Output ورودی / خروجی
Inter-American Accounting Association انجمن حسابداری کشورهای قاره امریکا
International Auditing Practices Committee کمیته بین المللی حرفه های حسابداری
International Accounting Standards استانداردهای بین المللی حسابداری
International Accounting Standards Committee کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری
International Bank for Reconstruction and Development بانک ترمیم و توسعه بین المللی
International Congress of Accountants کنگره بین المللی حسابداران
Institute of Chartered Accountants in Australia انجمن حسابداران رسمی خبره در استرالیا
Institute of Chartered Accountants in England and Wales انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز
Interstate commerce commission کمیسیون بازرگانی بین ایالات امریکا
Institute of Chartered Financial Analyst انجمن تحلیلگران خبره مالی
Institute of Cost and Management Accountants انجمن حسابداران صنعتی و مدیریتی
Industrial Development Bond اوراق قرضه توسعه صنعتی
Inspector General بازرس کل
International Federation of Accountants فدراسیون بین المللی حسابداران
International Finance Corporation شرکت تامین مالی بین الملل
Interactive Financial Planning System سیستم برنامه ریزی متعامل مالی
Initial Investment سرمایه گذاری اولیه
Institute of Internal Auditors انجمن حسابرسان داخلی
International Labor Organization سازمان بین المللی کار
Institute of Management Accountants انجمن حسابداران مدیریت
International Monetary Fund صندوق بین المللی پول
International Monetary Market بازار بین المللی پول
Incorporated شرکت سهامی
Investment Opportunities Schedule جدول فرصتهای سرمایه گذاری
International Organization of Securities Commissions سازمان بین المللی کمیسیونهای اوراق بهادار
I Owe You فته طلب – سند بدهکاری
Inflation Premium صرف تورم
Initial Public Offering اولین عرضه عام سهام
Individual Retirement Account حساب بازنشستگی شخصی
Internal Revenue Code قانون اداره درامد داخلی در امریکا
Information Resource Management مدیریت منبع اطلاعات
Internal Rate of Return نرخ بازده داخلی
Internal Revenue Service اداره مالیات بر درامد در امریکا
International Standardization Organization سازمان بین المللی استانداردسازی
Incentive Stock Options طرحهای تشویقی اختیار خرید سهام
Investment Tax Credit امتیاز معافیت مالیاتی سرمایه گذاری
International Trade Organization سازمان تجارت بین الملل
Just In Time  به هنگام
Letter of Credit اعتبار اسنادی
Leverage Buyout خرید اهرمی
Lower of Cost or Market اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
Less Developed Countries کشورهای کمتر توسعه یافته
Last-In, First-Out اولین صادره از آخرین وارده لایفو
Letter Of Credit اسناد اعتباری
Linear Programming برنامه ریزی خطی
Limited Power Of Attorney اختیار محدود وکیل
Latest Time دیرترین زمان
Modified Accelerated Cost Recovery System سیستم تعدیل شده بازیافت بهای تمام شده روش استهلاکات در قانون مالیاتهای کشور امریکا
Market Auction Preferred Stock بازار حراج سهام ممتاز
Management Advisory Services خدمات مشاوره مدیریت
Management By Objective مدیریت بر مبنای هدف
Management For Objectives مدیریت برای اهداف
Municipal Finance Officers Association انجمن مدیران مالی شهرداریها
Management مدیریت
Modified Internal Rate of Return نرخ بازده داخلی تعدیل شده
Management Information System سیستم اطلاعاتی مدیریت
Multinational Company شرکت چند ملیتی
Materials Requirements Planning برنامه ریزی نیازمندیهای مواد
Net 30  نسیه خالص 30 روزه
Net, end of month نسیه قابل پرداخت در پایان ماه
National Association of Accountants انجمن ملی حسابداران امریکا
North American Free Trade Agreement توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی
National Association of Insurance Commissioners انجمن ملی حق العمل کاران بیمه
National Association of Securities Dealers انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers Automated Quotations انجمن ملی استعلام خودکار واسطه های اوراق بهادار
National Council on Governmental Accounting شورای ملی حسابداری دولتی
Net Domestic Product تولید خالص داخلی
Net Income Before Tax سود خالص قبل از کسر مالیات
Next-In, First-Out اولین صادره از وارده های آتی نایفو
Numbers شماره
Net Operating Loss زیان خالص عملیاتی
Net Present Value ارزش خالص فعلی
Net Realizable Value ارزش خالص بازیافتنی
Non-Sufficient Funds check چک بلامحل
New York Stock Exchange بورس سهام نیویورک
Operating Cycle چرخه عملیاتی
over draft اضافه برداشت
Organization for European Economic Co-operation سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا
Office of Management and Budget دایره مدیریت و بودجه
Organization of Petroleum Exporting Countries کشورهای صادرکننده نفت
Optimized Product Technique تکنیک تولید بهینه
Operations Research پژوهش عملیاتی
Occupational Safety and Health Act قانون بهداشت و ایمنی کار
Open System Interconnection سیستم باز درون شبکه- سیستم باز متصل به هم
 Over-The-Counter بورس سازمان نیافته – بورس خیابانی
Price value of asset قیمت ارزش دارایی
Profit and Loss سود و زیان
Price-Earning ratio نسبت قیمت به سود
Public Accountant حسابدار مستقل- حسابدار عمومی
Pre-Authorized Check چک از پیش تایید شده
  Profits Before Deprecation and Taxes in year t سود قبل از کسر استهلاک مالیات در سال تی
Personal Computer کامپیوتر شخصی
Preferred Stock Dividend سود سهام ممتاز
Price Dividend Ratio نسبت قیمت به سود سهام پرداختی
Program Evaluation and Review Technique تکنیک بازبینی و ارزیابی در پروژه
Philadelphia Stock Exchange بورس سهام فیلادلفیا
Profit and Loss Statement صورت سود و زیان
Program-Planning and Budgeting System سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
Producer Price Index شاخص قیمت تولیدکننده
Pacific Stock Exchange بورس سهام پاسیفیک
Present Value ارزش فعلی
Profit-Volume chart نمودار سود-حجم
Present-Value of an n-years Annuity ارزش فعلی یک سالواره در “ان” سال
Payment Versus Delivery پرداخت در مقابل تحویل- پرداخت در زمان تحویل
Present Value Interest Factor for a single amount discounted at k percent for n periods ارزش فعلی عامل بهره برای یک مبلغ واحد که به نرخ “کا” درصد برای “ان” دوره تنزیل شده است
Point of sale نقطه فروش
Probabilities احتمالات
 order Quantity in units تعداد واحدهای سفارش
 sales Quantity in units تعداد واحدهای فروش
   Quality Control کنترل کیفیت
Quality Control Standards استانداردهای کنترل کیفیت
correlation coefficient ضریب همبستگی
Research & Development تحقیق و توسعه
Risk-Adjusted Discount Rate نرخ تنزیل تعدیل شده
Ratio of Exchange نرخ برابری
Real State Investment Trust تراست سرمایه گذاری در اموال منقول
Risk-free rate of interest نرخ بهره بدون ریسک
Return On Assets بازده داراییها
Return On Equity بازده حقوق صاحبان سهام
Return On Capital Employed بازده سرمایه بکار گرفته شده
Receipt Of Goods رسید کالا
Return On Investment بازده سرمایه گذاری
Reorder Point نقطه تجدید سفارش
Risk Premium صرف ریسک
Repurchase Agreement موافقت نامه خرید مجدد
Retail Price Index شاخص قیمت خرده فروشی
Reserves Recognition Accounting حسابداری شناخت ذخایر
Recommended Retail Price قیمت خرده فروشی توصیه شده
Statement on Auditing Procedures بیانیه رویه های حسابرسی
Statement of Auditing Standards بیانیه استانداردهای حسابرسی
Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance بیانیه ای در مورد تئوری حسابداری و پذیرش تئوری
Save As You Earn پس انداز تدریجی به هنگام دریافت درامد
Special Drawing Right حق برداشت ویژه
 Securities and Exchange Commission کمیسیون بورس و اوراق بهادار – این میسیون در سال 1934 به وجود آمد
Statements Of Financial Accounting Concepts بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی
Statements Of Financial Accounting Standards بیانیه های استانداردهای حسابداری مالی
Semi Knocked Down قطعات نیمه منفصله
Security Market Line خط بازار اوراق بهادار
System of National Account سیستم حساب تراز ملی
Statements Of Position صورت وضعیت – بیانیه های مواضع
Statistical Process Control کنترل فرایند آماری
Statistical Quality Control کنترل کیفیت آماری
Statements of Standard Accounting Practice بیانیه های رویه عمل استاندارد در حسابداری انگلیس
Sum-of-the-Year’s-Digits مجموع ارقام سنوات
Sum of annuity ارزش آتی اقساط مساوی
Time-Adjusted Rate of Return نرخ بازده تعدیل شده زمانی
Tax Equity and Fiscal Responsibility act of 1982 قانون عدالت مالیاتی و مسئولیت مالی سال 1982
Times-Interest-Earned ratio نسبت دفعات پوشش هزینه بهره
Total Quality Control کنترل کیفیت جامع
Total Quality Management مدیریت کیفیت جامع
Theorical Value of a Warrant ارزش اسمی یک گواهی نامه حق خرید
Treasury Zero Certificates اسناد خزانه بدون بهره
Uniform Commercial Code کد متحدالشکل تجاری
Value Added Tax مالیات ارزش افزوده
Variable operating Cost per unit هزینه متغیر عملیاتی هر واحد
Weighted Average Cost of Capital هزینه میانگین موزون سرمایه
 Work-In-Process کار در جریان ساخت
Weighted Marginal Cost of Capital هزینه نهایی موزون سرمایه
Wage Stabilization Board هیات تثبیت دستمزد
World Trade Organization سازمان تجارت جهانی
EX-Change مبادله ارز – تسعیر ارز
EX-Dividend عدم تعلق سود سهام – فاقد سود سهام
EX-Rights بدون حق رای
Yield To Maturity بازده تا سررسید
Zero Base Budgeting بودجه بندی بر مبنای صفر

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت قصد داریم سری شانزدهم از اصطلاحات و لغات حسابداری را برای شما عزیزان منتشر کنیم. با ما همراه شوید.

Accounting terms – Part 16

 

طرحهای t t designs
توزیع t t distribution
نمونه‌گیری T دو T-square sampling
تی (t)-آماره t-statistic
رده توزیعهای T‌_1 T_1-class of distributions
جدول table
درون‌یابی جدولی tabular interpolation
نمایش جدولی tabular representation
جدول‌بندی tabulation
برچسب‌زنی tagging
روش تاگوچی برای کنترل کیفیت خارج از خط تولید Taguchi method for off-line quality control
آزمون طاها Taha test
1. دُم 2. دُم‌وار tail
دُم فرایند تصادفی tail of stochastic process
مرتب کردن دُم‌وار tail ordering
احتمال دُمی tail probability
فرایند تاکاش Takacs process
آزمون مقیاس تالوار-جنتل Talwar-Gentle scale test
شاخص تانگو Tango index
تانژانت هذلولوی tanh (= hyperbolic tangent)
باریک‌ساز taper
هدف target
هدف‌پوشانی target coverage
جامعه هدف target population
قضیه تاوبری Tauberian theorem
روش تاوس‌ورث Tauswerthe method
مسئله تاکسی taxi problem
بسط تیلور Taylor expansion
فرمول تیلور Taylor formula
سری تیلور Taylor series
قضیه تیلور Taylor theorem
فن technique
فناوری technology
آمارگیری تلفنی telephone survey
دورْنزدآوری telescoping
توزیع ملایم شده tempered distribution
تانسور tensor
آزمون مدل‌گزینی تراس‌ویرتا-مِلین Terasvirta-Mellin model selection test
تصمیم پایانی terminal decision
شرایط داد و ستد terms of trade
آزمون تری-هوفدینگ Terry-Hoeffding test
سنگفرش tessellation
آزمون test
روش آزمون test approach
آزمون مبتنی بر اندازه‌های احتمال تجربی test based on empirical probability measures
طبقه‌بندی عاملهای آزمون test factor stratification
آزمون برای سانسور کردن test for censoring
آزمون برای دوریها از نرمال بودن test for departures from normality
آزمون برای بدمشخص‌سازی test for misspecification
آزمون برای فرض مقابل مرتب test for ordered alternative
آزمون برای توازی test for parallelism
آزمون برای انتقال test for shift
آزمون برای روند در داده‌های شمارشی test for trend in count data
آزمون برای روند در نسبتها test for trend in proportions
آزمون برای میانگینهای پیراسته و وینزوریده test for trimmed and Winsorized means
آزمون فرض test of hypothesis
آزمون نرمال بودن test of normality
آزمون تصادفی بودن test of randomness
آزمون طول گردش test of run lengths
آزمون معنی‌دار بودن test of significance
آزمون کُروی بودن test of sphericity
آزمون تک‌بُعدی بودن test of unidimensionality
آزمون یکنواختی test of uniformity
آماره آزمون test statistic
آزمون با ساختار نیمن test with Neyman structure
مورد آزمون testimand
آزماورد testimator
1. آزمون 2. آزمون‌سازی testing
آزمون برای نرمال چندمتغیره بودن testing for multivariate normality
آزمون برای تقارن testing for symmetry
شیوه‌های آزمون testing procedures
نظریه آزمون‌سازی testing theory
ضریب همبستگی چهارخانه‌ای tetrachoric correlation coefficient
توزیع چهارجمله‌ای tetranomial distribution
برآوردگر شیب تِـیل Theil estimator of slope
آزمون شیب تِـیل Theil test of slope
فراوانی نظری theoretical frequency
نظریه خطاها theory of errors
نظریه معادله‌های برآوردگر theory of estimating equations
فرمول درون‌یابی تیل Thiele’s interpolation formula
آزمون تومان-بِـین Thoman-Bain test
توزیع توماس Thomas distribution
مدل توماس-فایرینگ Thomas-Fiering model
ملاک تامپسون Thompson’s criterion
سه R three R
قاعده سه‌هشتم three-eighths rule
تحلیل سه‌مُدی three-mode analysis
قضیه سه‌سِری three-series theorem
حدهای سه‌سیگما three-sigma limits
قاعده سه‌سیگما three-sigma rule
مدل آستانه‌ای threshold model
پارامتر آستانه‌ای threshold parameter
پس‌بُرد throwback
نظریه داوری مقایسه‌ای ترستون Thurstone’s theory of comparative judgment
مشاهدات هم‌رتبه tied observations
حرکت براونی پابند tied-down Brownian motion
هم‌رتبه‌ها ties
یکسویگی tilt
سریهای زمانی time series
آزمون زمان‌برگشتی time-reversal test
استنباط زمان‌دنباله‌ای time-sequential inference
تحلیل سریهای زمانی time-series analysis
برآوردگر نسبتی تین Tin’s ratio estimator
ترکیب آزمونهای تیپت و ویلکینسون Tippett’s and Wilkinson’s combination of tests
لم تاپلیتس Toeplitz lemma
ماتریس تاپلیتس Toeplitz matrix
توزیع تحمل tolerance distribution
بازه تحمل tolerance interval
حدهای تحمل tolerance limits
برآوردگر تانگ Tong estimator
شاخص تورن‌کوئیست Tornquist index
تقریب تورن‌کوئیست-تِـیل Tornquist-Theil approximation
تعادل کل total balance
کمترین توانهای دوم کل total least squares
مثبت بودن تام total positivity
قضیه احتمال کل total probability theorem
مدیریت کیفیت کل total quality management
نمودار زمان کل آزمون total time on test plot
تبدیل زمان کل آزمون total time on test transform
مربعهای لاتین کلاً قطری totally diagonal latin squares
دوره‌بازی tournament
اثر trace
همبستگی اثری trace correlation
قابلیت ردیابی traceability
رَدنگاشت traceline (trace line, trace-line)
ردیابی tracking
مسئله جریان ترافیک traffic flow problem
شدّت ترافیک traffic intensity
مجموعه آموزشی training set
تابع لگاریتمی متعالی transcendental logarithmic function
روش برشی transect method
مدل تابع انتقال transfer function model
قابل انتقال transferable
1. تبدیل 2. تبدیل‌یافته transform
تبدیل transformation
گروه تبدیلها transformation group
متغیر تبدیل transformation variable
فرایند گذرا transient process
وضعیت گذرا transient state
تابع تغییر وضعیت transition function
ماتریس تغییر وضعیت transition matrix
احتمال تغییر وضعیت transition probability
گروه ترایا transitive group
گروه جایگشتی ترایا transitive permutation group
رابطه ترایا transitive relation
ترایایی transitivity
پارادوکس ترایایی transitivity paradox
انتقال translation
ترانهاده ماتریس transpose of a matrix
ماتریس ترانهاده transposed matrix
ذوزنقه trapezoidal
توزیع ذوزنقه‌ای trapezoidal distribution
قاعده ذوزنقه‌ای trapezoidal rule
مسئله فروشنده دوره‌گرد traveling salesman problem
تیمار treatment
آزمایش درختی tree experiment
رگرسیون درختی شده treed regression
ماتریس ترِنچ Trench matrix
روند trend
آزمون روند trend test
طرح بلوکی آزادروند trend-free block design
آزمایه trial
آزمون و خطا trial and error
مثلث triangle
آزمون مثلث triangle test
جدول پیشایندی مثلثی triangular contingency table
مختصات مثلثی triangular coordinates
توزیع مثلثی triangular distribution
نابرابری مثلثی triangular inequality
نمودار مثلثی triangular plot
مثلث‌بندی triangulation
ماتریس سه‌قطری tridiagonal matrix
سه‌کارآیی triefficiency
تابع سه‌گاما trigamma function
مثلثاتی trigonometric
گشتاورهای مثلثاتی trigonometric moments
آرایه پیراسته trim array
مسئله پیراسته‌زیان trim-loss problem
سه‌میانگین trimean
پیراسته trimmed
پیرایش و وینزوریدن trimming and Winsorization
سه‌یک trine
توزیع سه‌جمله‌ای trinomial distribution
انتگرال سه‌گانه triple integral
نمودار پراکنش سه‌گانه triple scatter plot
ماتریس سه‌توان tripotent matrix
مربع همه‌کاره trojan square
پیشین واقعی true prior
مقدار واقعی پارامتر true value of the parameter
داده‌های بُریده truncated data
توزیع بُریده truncated distribution
نمونه‌گیری بُریده truncated sampling
بُرش truncation
روش بُرشی truncation method
راستی truth
آزمون و خطا try and error = trial and error
ضریب Tی چوپروف Tschuprow’s coefficient T
نمودارT‌T‌T TTT-plot
تبدیل T‌T‌T TTT-transform
بازه اطمینان توکی برای مکان Tukey’s confidence interval for location
توزیعهای g و h توکی Tukey’s g- and h-distributions
ریشه‌نگار آویزان توکی Tukey’s hanging rootogram
نابرابری توکی برای وزنهای بهینه Tukey’s inequality for optimal weights
خط توکی Tukey’s line
پرداخت زدن میانه توکی Tukey’s median polish
آزمون فوری توکی Tukey’s quick test
شیوه مقایسه همزمان توکی Tukey’s simultaneous comparison procedure
آزمون توکی برای ناجمعی بودن Tukey’s test for nonadditivity
آزمون توکی برای فرضهای مقابل مرتب Tukey’s test for ordered alternatives
بازه توکی-کرامر Tukey-Kramer interval
مدل انتخاب چه‌ورسکی Tversky’s model of choice
دوباریدن twicing
مسئله ماشین قمار دوبازو two-armed bandit problem
جدول دو در دو (٢٭٢) two-by-two (2*2) table
مسئله دونمونه‌ای two-sample problem
قضیه دوسری‌یی two-series theorem
مسئله دوجنسی two-sex problem
آزمون دوطرفه two-sided test
طرح دومرحله‌ای two-stage design
کمترین توانهای دوم دومرحله‌ای two-stage least squares
رده‌بندی دوطرفه two-way classification
شاخص دوپاره‌سازی twoing index
توزیع فراوانی نوع 2 type 2 frequency distribution
اریبی نوع type bias
متغیرهای گونه I و گونه I‌I (= متغیرهای نوع اوّل و نوع دوم) type I and type II variables
خطای گونه I (= خطای نوع اوّل) type I error
خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم) type II error
خطاهای گونه I‌I‌I و گونه I‌V (= خطاهای نوع سوم و نوع چهارم) type III and type IV errors
انواع مدلهای رگرسیونی types of regression models
مقدار نوعی typical value
گونه‌شناسی typology

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت قصد داریم سری پانزدهم از اصطلاحات و لغات حسابداری را برای شما عزیزان منتشر کنیم. با ما همراه شوید.

Accounting terms – Part 15

 

آر (R)-نمودار R-chart
تابع راده‌ماخه Rademacher function
خطای شعاعی radial error
محور اصلی radical axis
توزیع جذری‌نرمال radico-normal distribution
شعاع همگرایی radius of convergence
اندازه رادون Radon measure
تبدیل رادون Radon transformation
مشتق رادون-نیکودیم Radon-Nikodym derivative
قضیه رادون-نیکودیم Radon-Nikodym theorem
مدل دُز-پاسخ رای و وان رایزین Rai and Van Ryzin dose-response model
کاپای چنگک‌زده (تعدیل شده) raked (adjusted) kappa
شیوه چنگک‌زنی raking procedure
پیشین رمزی Ramsey’s prior
طرح متعادل تصادفی random balance design
سانسور تصادفی random censoring
رگرسیون با ضریب تصادفی random coefficient regression
جریان تصادفی random current
دترمینان تصادفی random determinant
رقم تصادفی random digit
توزیع تصادفی random distribution
قرعه‌کشی random draw
مدل با اثرهای تصادفی random effects model
خطای تصادفی random error
پیشامد تصادفی random event
آزمایش تصادفی random experiment
میدان تصادفی random field
تابع تصادفی random function
گراف تصادفی random graph
ماتریس تصادفی random matrix
مدل تصادفی random model
عدد تصادفی random number
تولید عدد تصادفی random number generation
مولّد عدد تصادفی random number generator
فرایند تصادفی random process
نمونه تصادفی random sample
نمونه‌گیری تصادفی random sampling
دنباله تصادفی random sequence
مجموعه‌های تصادفی نقاط random sets of points
توزیع مجموع تصادفی random sum distribution
سنگفرش تصادفی random tessellation
مدل مطلوبیت تصادفی random utility model
متغیر تصادفی random variable
بردار تصادفی random vector
قدم زدن تصادفی random walk
تلفن زدن تصادفی random-digit dialing
روش نمونه‌گیری با شماره تلفن تصادفی random-digit dialing sampling method
آزمون تصادفیدن randomization test
طرح بلوکی تصادفیده randomized block design
بلوکهای تصادفیده randomized blocks
بلوکهای کامل تصادفیده randomized complete blocks
طرح رضایت تصادفیده randomized consent design
توزیع گامای تصادفیده randomized gamma distribution
مدل تصادفیده randomized model
توزیع مجموع‌متوقف تصادفیده randomized stopped-sum distribution
آزمون تصادفیده randomized test
دامنه تغییرات range
برآوردگر حافظ دامنه تغییرات range-preserving estimator
رتبه rank
تحلیل رتبه‌ای rank analysis
تحلیل رتبه‌ای کوواریانس rank analysis of covariance
برآوردگر رتبه‌ای rank estimator
اثر متقابل رتبه‌ای rank interaction
درستنمایی رتبه‌ای rank likelihood
رتبه ماتریس rank of matrix
آماره‌های ترتیبی رتبه‌ای rank order statistics
آزمون مجموع رتبه‌ها rank sum test
آزمون رتبه‌ای rank test
مجموعه رتبه‌دار ranked set
نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار ranked set sampling
شیوه رتبه‌بندی ranking procedure
رنکیت rankit
آزمون رائو و اسکات Rao and Scott test
فاصله رائو Rao distance
آزمون امتیازبندی رائو Rao scoring test
اصل موضوعی‌سازی رائو برای معیارهای چندگونگی Rao’s axiomatization of diversity measures
قضیه رائو-بلک‌ول Rao-Blackwell theorem
رائو-بلک‌ول‌سازی Rao-Blackwellization
تحلیل مخاطره پیشامد نادر rare-event risk analysis
خم تُنُک‌سازی rarefaction curve
آهنگ تغییر rate of change
نرخ بهره rate of interest
روش کنترل نسبتی ratio control method
همبستگی نسبتها ratio correlation
نمودار نسبت ratio diagram
برآوردگر نسبتی ratio estimator
نسبت متغیرهای نرمال دومتغیره ratio of bivariate normal variables
نسبت تشابه ratio of similarity
نسبت تجانس ratio of similitude
آزمون نسبت ratio test
گویا rational
تبدیل لاپلاس گویا rational Laplace transform
زیرگروه گویا rational subgroup
ملاک خِردپذیری rationality criterion
توزیع ریلی Rayleigh distribution
خارج‌قسمت ریلی Rayleigh quotient
تحقق realization
تجدید آرایش جمله‌های سری rearrangement of the terms in a series
متوسط‌گیری معکوس reciprocal averaging
تفاضلهای معکوس reciprocal differences
توزیع معکوس reciprocal distribution
مدل معکوس reciprocal model
بازترکیب recombinant
بازترکیبی recombination
بازسازی reconstruction
نظام جورسازی و اتصال داده‌ها record linkage and matching system
بازیابی اطلاعات بین بلوکی recovery of interblock information
توزیع مستطیلی rectangular distribution
چندبَر فراوانی مستطیلی rectangular frequency polygon
بازی مستطیلی rectangular game
عدد شاخص اصلاح شده rectified index number
راست‌خطی rectilinear
روند راست‌خطی rectilinear trend
ملاک بازگشتی recurrence criterion
فرمول بازگشتی recurrence formula
پیشامد بازگردنده recurrent event
زنجیر مارکوف بازگشتی recurrent Markov chain
دنباله بازگشتی recurrent sequence
وضعیت بازگردنده recurrent state
فرمول بازگشتی recursion formula
تعریف بازگشتی recursive definition
تابع بازگشتی recursive function
اِفراز بازگشتی recursive partitioning
مدل فروکاسته reduced model
زنجیر فروکاستنی reducible chain
1. فروکاهی 2. فروکاست 3. کاهش reduction
فروکاست داده‌ها reduction of data
کم کردن زحمت پاسخگو reduction of respondent burden
فزونگی redundancy
تحلیل فزونگی redundancy analysis
زیادی redundant
مجموعه مرجع reference set
مدل پالاییده refine model
تظریف refinement
وضعیت بازتابنده reflecting state
اصل بازتاب reflection principle
نرخ امتناع refusal rate
فرایند نوپیدایشی regenerative process
ناحیه region
تحلیل رگرسیونی regression analysis
ضریب رگرسیونی regression coefficient
خم رگرسیون regression curve
ژرفای رگرسیون regression depth
مباحث تشخیصی رگرسیون regression diagnostics
برآوردگر رگرسیونی regression estimator
خط رگرسیون regression line
مدلهای رگرسیونی برای داده‌های کُروی regression models for spherical data
چندک رگرسیون regression quantile
رگرسیون (برگشت) به میانگین regression to the mean
رگرس‌نگار regressogram
رگرسور regressor
خانواده نمایی منظم regular exponential family
طرح گراف منظم regular graph design
تقویت شده reinforced
طرح بلوکهای ناقص تقویت شده reinforced incomplete block design
سطح رد کردنی فرایند rejectable process level
شیوه رد کردن rejection procedure
نمونه‌گیری رد کردنی rejective sampling
رابطه relationship
واریانس مجانبی نسبی relative asymptotic variance
بخت شرط‌بندی نسبی relative betting odds
متمم نسبی دو مجموعه relative complement of two sets
سازگاری نسبی relative consistency
کارآیی نسبی relative efficiency
خطای نسبی relative error
فراوانی نسبی relative frequency
اطلاع نسبی relative information
ماکسیمم نسبی relative maximum
مینیمم نسبی relative minimum
آسودگی relevation
قابلیت اعتماد reliability
ضریب قابلیت اعتماد reliability coefficient
واریانس نسبی relvariance
بازمیانه remedian
الگوریتم ریمز Remez algorithm
سنجش از دور remote sensing
تجدید renewal
روش بازنرمالیدن renormalization method
قضیه رِی‌نی-انسکامب Renyi-Anscombe theorem
توزیع رِی‌نی‌گونه Renyi-type distribution
تعمیرپذیری repairability
تعمیر شدنی repairable
بازپارامتریدن reparametrization
تکرارپذیری repeatability
آزمون خی‌دوی مکرّر repeated chi-square testing
بازه اطمینان مکرّر repeated confidence interval
انتگرال مکرّر repeated integral
اندازه‌گیری مکرّر repeated measurement
روش خط میانه مکرّر repeated median line method
رگرسیون با روش خط میانه مکرّر repeated median line method regression
آزمون معنی‌داری مکرّر repeated significance test
جایگذاری replacement
آزمایش تکراری replicated experiment
تکرار آزمایش replication of an experiment
نمونه‌گیری نمایانگر representative sampling
قابلیت تکثیر reproducibility
فضای هیلبرت با هسته بازآفرین reproducing kernel Hilbert space
نرخ تکثیر reproduction rate
مدل تکثیری reproductive model
ویژگیهای تکثیری توزیع reproductive properties of distribution
بازتصادفیدن rerandomization
آزمون بازتصادفیدن rerandomization test
بازنمونه‌گیری resampling
شیوه‌های بازنمونه‌گیری resampling procedures
تحلیل دامنه بازمقیاسیده rescaled range analysis
بازمقیاسیدن rescaling
فرضیه تحقیق research hypothesis
مانده residual
تغییر مانده residual change
مجموع توانهای دوم مانده‌ها residual sum of squares
زمان انتظار باقی‌مانده residual waiting time
مانده‌یابی residuation
مقاومت resistance
فنهای مقاوم resistant techniques
وضوح resolution
تجزیه‌پذیر resolvable
طرح تجزیه‌پذیر resolvable design
پاسخگو respondent
تحلیل پاسخ response analysis
اریبی پاسخ response bias
خطای پاسخ response error
مدل پاسخ response model
طرح رویه پاسخ response surface design
بازپردازی restoration
ماکسیمم درستنمایی مقید restricted maximum likelihood
تصادفیدن مقید restricted randomization
قید restriction
خطای قید restriction error
محموله برای بازبینی دوباره resubmitted lot
روش بازجانشینی resubstitution method
توزیع تُرَنجیده retracted distribution
بازپس‌گویی retrodiction
گذشته‌نگر retrospective
مطالعات گذشته‌نگر (شامل مطالعات مورد-شاهد) retrospective studies (including case-control)
دوره بازگشت return period
وضعیت بازگشتی return state
برگشت reversal
طرح برگشتی reversal design
آزمون برگشتی (برای اعداد شاخص) reversal test (for index numbers)
مارتینگل معکوس reverse martingale
1. فرایند معکوس 2. فرایند برگشت reverse process
برآوردگر ره‌وز تابع رگرسیون Revesz estimator of regression function
بازموزون reweighted
توزیع رایس Rice distribution
خانواده ریچاردز خمهای رشد Richards family of growth curves
کثرت گونه‌ها richness of species
رگرسیون ستیغی ridge regression
تحلیل ریدیت Ridit analysis
آزمون یک‌نمونه‌ای ریدْویل Riedwyl one sample test
انتگرال ریمان-استیلت‌یس Riemann-Stieltjes integral
قضیه ریس-فیشر Riesz-Fischer theorem
راست‌سانسوریده right censored
سانسور از راست right censoring
اندازه هار راست right Haar measure
شاخص حلقه‌پهنا ring-width index
اتحاد ری‌یوردان Riordan identity
مخاطره risk
تحلیل مخاطره risk analysis
تابع مخاطره risk function
نظریه مخاطره risk theory
روش ریتس Ritz method
شیوه رابینز-مونرو Robbins-Monro procedure
فاصله استوار robust distance
برآورد استوار robust estimation
برآورد استوار مکان و پراکنش چندمتغیره robust estimation of multivariate location and scatter
طرح نمونه‌گیری استوار برای بازرسی robust inspection sampling plan
رگرسیون استوار robust regression
هموارسازی استوار robust smoothing
جانشین استوار robust substitute
آزمون استوار robust test
آزمون استوار برای مدل نقطه تغییر robust test for change-point model
خط استوار-مقاوم robust-resistant Line
استوارسازی robustification
استواری robustness
استواری در طرح آزمایش robustness in experimental design
فرمول رودریگز Rodrigues’ formula
آزمون R رومانوفسکی Romanovskii R-test
مربعهای روم Room’s squares
ریشه میانگین توانهای دوم root mean square
ریشه میانگین توان دوم انحراف root mean square deviation
آزمون ریشه root test
ریشه‌ضلعی rootagon
توزیع ریشه‌ای rootistic distribution
ریشه‌نگار rootogram
نمودار گل سرخی rose diagram
نابرابری گشتاوری روزنتال Rosenthal’s moment inequality
شاخص دوَران‌پذیری rotatability index
دوَران‌پذیر rotatable
طرح دوَران‌پذیر rotatable design
پانل چرخشی rotating panel
زاویه دوَران rotation angle
گروه دوَران rotation group
اریبی چرخش گروه rotation group bias
نمونه‌گیری چرخشی rotation sampling
فن دوَران rotation technique
ناهموار rough
ناهمواری roughness
تاوان ناهمواری roughness penalty
دوره‌بازیهای دوره‌ای round robin tournaments
خطای گرد کردن round-off error
توزیع گرد شده rounded distribution
قاعده گرد کردن rounding rule
مسیر route
نمونه‌گیری مسیری route sampling
طرح سطری و ستونی row and column design
عمل سطری row operation
آماره ویژه‌مقدار روی Roy’s characteristic root statistic
قاعده rule
قاعده مجموع rule of sum
فضای قاعده‌ها rule space
1. اجرا 2. گردش run
مدت اجرا run length
میانه روان running median
آزمون گردش runs test
آزمون گردش برای تقارن runs test for symmetry
آزمون گردشهای بالا و پایین runs-up-and-down test
شیوه مقایسه‌های چندگانه رایان Ryan’s multiple comparisons procedure

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت قصد داریم سری سیزدهم و چهاردهم از اصطلاحات و لغات حسابداری را برای شما عزیزان منتشر کنیم. با ما همراه شوید.

Accounting terms – Part 13

 

آی (I)-واگرایی I-divergence
کوتاه‌سازی دُمها icing the tails
متریک آرمانی ideal metric
تابع توان ایده‌آل ideal power function
ماتریس خودتوان idempotent matrix
اندازه خودتوان idempotent measure
شناسایی‌پذیری identifiability
1. شناسایی 2. این‌همانی identification
کلیدهای شناسایی identification keys
مسئله‌های شناسایی identification problems
1. اتحاد 2. همانی identity
تابع همانی identity function
نگاشت همانی identity mapping
ماتریس همانی identity matrix
دوره بیکاری idle period
آزمون اگر-آن‌گاهی if-then test
بدکالبیده ill-calibrated
ماتریس بدشرطیده ill-conditioned matrix
دستگاه معادلات بدشرطیده ill-conditioned system of equations
پیوند پنداری illusory association
همبستگی پنداری illusory correlation
پردازش تصویر image processing
بازپردازی و بازسازی تصویر image restoration and reconstruction
مشاهده انگاری imaginary observation
نامتعادل imbalance
تابع نامتعادل imbalance function
برون‌کوچی-درون‌کوچی immigration-emigration
فرایندهای برون‌کوچی-درون‌کوچی immigration-emigration processes
اهمیت مولفه‌ها importance of components
نمونه‌گیری نقاط مهم importance sampling
پیشامد ناممکن impossible event
توزیع ناسره improper distribution
جانهی imputation
قاعده تصمیم ناپذیرفتنی inadmissible decision rule
درون‌زاد inbred
درون‌پیوندی inbreeding
ماتریس وقوع incidence matrix
روش شمول و طرد inclusion-exclusion method
مدلهای توزیع درآمد income distribution models
معیار نابرابری درآمد income inequality measure
پیشامد ناسازگار incompatible event
تابع بتای ناقص incomplete beta function
طرح بلوکهای ناقص incomplete block design
داده‌های ناتمام incomplete data
تابع گامای ناقص incomplete gamma function
اریبی ناسازگار inconsistent bias
درون‌گشت incursion
استقلال independence
قضیه استقلال independence theorem
رده‌های مستقل independent classes
معادله‌های مستقل independent equations
پیشامدهای مستقل independent events
تابعهای مستقل independent functions
متغیرهای تصادفی مستقل independent random variables
متغیر مستقل independent variable
اعداد شاخص index numbers
شاخص پراکندگی index of dispersion
شاخص برازش index of fit
شاخص تولید صنعتی index of industrial production
شاخص دقت index of precision
روش حذف شاخص index-removal method
1. نشانگر 2. نماگر indicator
تابع نشانگر indicator function
ناحیه بی‌تفاوتی indifference zone
سانسور غیرمستقیم indirect censoring
کمترین توانهای دوم غیرمستقیم indirect least squares
نابرابری میانگینهای متحرک تکی individual moving-average inequality
نظریه مخاطره تکی individual risk theory
آماره‌های ترتیبی ایجاد شده induced order statistics
استقرایی inductive
منطق استقرایی inductive logic
آماره ناکارآ inefficient statistic
نابرابریهای مربوط به اندازه‌های مورد انتظار نمونه inequalities for expected sample sizes
نابرابریهای مربوط به توزیعها inequalities on distributions
نابرابری inequality
ماتریس لَختی inertia matrix
مرگ و میر نوزادان infant mortality
استنباط inference
استنباط مبتنی بر طرح در مقابل استنباط مبتنی بر مدل inference design based vs. model based
حد زیرین inferior limit
اینفیمم infimum
بینهایت بار تقسیم‌پذیری infinite divisibility
توزیع آماسیده inflated distribution
تورّم inflation
خم تاثیر influence curve
نمودار تاثیر influence diagram
تابع تاثیر influence function
رویه تاثیر influence surface
داده‌های موثر influential data
مشاهده موثر influential observation
محتوای اطلاع information content
ماتریس اطلاع information matrix
نظریه اطلاع information theory
اندازه نمونه آگاهی‌بخش informative sample size
اریبی ذاتی inherent bias
بلوک آغازین initial block
تحلیل آغازین داده‌ها initial data analysis
خطای آغازین initial error
شیء آغازین initial object
مقدار آغازین initial value
آغازینه‌سازی initialization
تابع یک‌به‌یک injective function = one to one function
بازه تحمل درونی و برونی inner and outer tolerance interval
استنباط درونی inner inference
واریانس عامل ابداع innovation variance
اندازه ورودی input measure
پارادوکس بازرسی inspection paradox
نمونه‌گیری برای بازرسی inspection sampling
متغیر ابزاری instrumental variable
برآورد با متغیر ابزاری instrumental variable estimation
بیمه insurance
برنامه‌ریزی با اعداد صحیح integer programming
معادله انتگرالی integral equation
انتگرال میانگین توان دوم خطاها integral of MSE
تبدیل انتگرالی integral transform
میانگین متحرک جمع‌بسته integrated moving average
عامل انتگرال‌گیری integrating factor
انتگرال‌گیری integration
انتگرال‌گیری جزء به‌جزء integration by parts
انتگرال‌گیری با سری توانی integration by power series
انتگرال‌گیری با تعویض متغیر integration by substitution = integration by change of variable
ثابت انتگرال‌گیری integration constant
انتگرال‌گیر integrator
انتگرال-دیفرانسیل‌گیری integrodifferentiation
شدّت intensity
اثر متقابل interaction
مدل با اثر متقابل interaction model
تحلیل تعاملی داده‌ها interactive data analysis
بین دو ورود interarrival
اطلاع بین بلوکی interblock information
عرض از مبدا intercept
توافق بین کدگذاران intercoder agreement
دامنه بین دهکی interdecile range
تحلیل هم‌وابستگی interdependence analysis
تابع هم‌وابسته interdependent function
تعامد بین اثری intereffect orthogonality
1. اختلال 2. تداخل interference
فاصله بین کسرکی interfractile distance
دامنه بین کسرکی interfractile range
تحلیل موقتی interim analysis
سازگاری جمعی درونی برآوردگرها internal additive consistency of estimators
کمترین توانهای دوم درونی internal least squares
آمار تجارت خارجی بین‌المللی international foreign trade statistics
استانداردسازی بین‌المللی international standardization
بازه بین همسایه‌ها interneighbor interval
نمونه‌های نافذ بر هم interpenetrating samples
زیرنمونه‌های نافذ بر هم interpenetrating subsamples
فاصله بین صدکی interpercentile distance
درون‌یابی interpolation
فرمول درون‌یابی interpolation formula
روش درون‌یابی interpolation method
قضیه درون‌یابی interpolation theorem
دامنه بین چارکی interquartile range
تقاطع intersect
روش مقطعی intersection method
اشتراک پیشامدها intersection of events
اشتراک مجموعه‌ها intersection of sets
بین زمانی intertemporal
بازه interval
برآورد بازه‌ای interval estimation
تابع بازه‌ای interval function
تحلیل مدل مداخله‌ای intervention model analysis
اریبی مصاحبه‌گر interviewer bias
واریانس مصاحبه‌گر interviewer variance
اثر درون‌بلوکی intra-block effect
همبستگی درون‌رده‌ای intra-class correlation
اطلاع درون‌بلوکی intrablock information
درون‌رده intraclass
ضریب همبستگی درون‌رده‌ای intraclass correlation coefficient
آزمون رتبه‌ای ذاتی intrinsic rank test
ناوردایی invariance
مفهومهای ناوردایی در آمار invariance concepts in statistics
ناوردایی نسبت ناهمساز invariance of cross ratio = invariance of anharmonic ratio
قضیه ناوردایی invariance theorem
ناوردا invariant
تابع دلتای ناوردا invariant delta function
توزیع ناوردا invariant distribution
برآوردگر ناوردا invariant estimator
اندازه ناوردا invariant measure
متریک ناوردا invariant metric
توزیع پیشین ناوردا invariant prior distribution
ویژگی ناوردا invariant property
آماره‌های ناوردا invariant statistics
زیرگروه ناوردا invariant subgroup
(فهرست) موجودی کالا inventory
نظریه تنظیم موجودی کالا inventory control theory
نظریه موجودی کالا inventory theory
وارون inverse
توزیع وارون inverse distribution
تابع وارون inverse function
توزیع گاوسی وارون inverse Gaussian distribution
توزیع فوق‌هندسی وارون inverse hypergeometric distribution
ماتریس وارون inverse matrix
برآورد میانه به روش وارون inverse median estimation
احتمال وارون inverse probability
رتبه وارون inverse rank
رگرسیون وارون inverse regression
نمونه‌گیری وارون inverse sampling
تبدیل سینوسی وارون inverse sine transformation
تبدیل تانژانت هذلولوی وارون inverse tanh transformation
فرمول وارون inversion formula
وارونه inverted
توزیع بتای وارونه inverted beta distribution
توزیع دیریکله وارونه inverted Dirichlet distribution
توزیع گامای وارونه inverted gamma distribution
توزیع ویشارت وارونه inverted Wishart distribution
وارون‌شوندگی invertibility
تحویل‌ناشدنی irreducible
زنجیر مارکوف نافروکاستنی irreducible Markov chain
فضای ارمیتی متقارن نافروکاستنی irreducible symmetric Hermitian space
بی‌ربط irrelevant
فرایند برگشت‌ناپذیر irreversible process
مدل آیزینگ Ising model
هم‌دوره isochron
آرایه‌های هم‌کشیده isokurtic arrays
هم‌سنجی isometry
همنوایی isotonic
استنباط همنوایی isotonic inference
رگرسیون همنوایی isotonic regression
همسانگرد isotropic
توزیع همسانگرد isotropic distribution
همسانگردی isotropy
1. سوال 2. فقره item
تحلیل سوال item analysis
نمونه‌گیری با امتحان سوال item examine sampling
نظریه پاسخ سوال item response theory
نمونه‌گیری از سوال item sampling
تکراری، مکرّر iterated
توزیع نمایی مکرّر iterated exponential distribution
انتگرال مکرّر iterated integral
برآورد ماکسیمم درستنمایی تکراری iterated maximum likelihood estimate
تکرار iteration
پیرایش بیضی‌وار تکراری iterative ellipsoidal trimming
روش تکراری iterative method
فرایند تکراری iterative process
برازش متناسب تکراری iterative proportional fitting
رگرسیون تکراری iterative regression
کمترین توانهای دوم بازموزون تکراری iteratively reweighted least squares
فرایندهای ایتو Ito processes

 

Accounting terms – Part 14

 

مربع‌بندی n-بُعدی n-dimensional quadrature
روش n-نقطه n-point method
برآوردگر ناپخته naive estimator
فرایند باریک‌نوار narrowband process
اصول موضوع ناش Nash axioms
تعادل ناش Nash equilibrium
پیشین مزدوج طبیعی natural conjugate prior
خانواده نمایی طبیعی natural exponential family
پارامتر طبیعی natural parameter
نمونه‌گیری طبیعت‌نگرانه naturalistic sampling
برآورد بر اساس همسایه نزدیک near-neighbor estimation
نمونه‌گیری نزدیکترین نقطه nearest point sampling
برآورد کردن چگالی به روش نزدیکترین همسایه nearest-neighbor density estimation
روش نزدیکترین همسایه nearest-neighbor method
نمونه‌گیری نزدیکترین همسایه nearest-neighbor sampling
طرح تقریباً متعادل nearly balanced design
طرح بلوکی ناقص تقریباً متعادل nearly balanced incomplete block design
توزیع دوجمله‌ای منفی negative binomial distribution
توزیع نمایی منفی negative exponential distribution
توزیع فوق‌هندسی منفی negative hypergeometric distribution
گشتاورهای منفی negative moments
توزیع چندجمله‌ای منفی negative multinomial distribution
چولگی منفی negative skewness
چندگونگی نای Nei’s diversity
اندازه چندگونگی نای Nei’s diversity measure
طرحهای همسایه neighbor designs
روش سادکی نِلدر-مید Nelder-Mead simplex method
برآوردگر نلسون-آلن Nelson-Aalen estimator
خطای آشیانی nested error
بازه‌های آشیانی nested intervals
طرحهای سطری-ستونی آشیانی nested row-column designs
مجموعه‌های آشیانی nested sets
آشیانی در طرح nesting in design
تحلیل شبکه‌ای network analysis
نظریه شبکه‌ها network theory
شبکه صفها networks of queues
شبکه‌های عصبی neural networks
نو بهتر (بدتر) از کهنه new better (worse) than used
شیوه نیومن-کولز Newman-Keuls procedure
توسیعهای تکرار نیوتون Newton iteration extensions
فرمول درون‌یابی نیوتون Newton’s interpolation formula
قضیه نیوتون-کانتوروویچ Newton-Kantorovich theorem
روش نیوتون-رافسون Newton-Raphson method
روش نیوتون-اسپورل Newton-Spurrell method
درستی نیمنی Neyman accuracy
تخصیص نیمنی Neyman allocation
آزمون برازش هموار نیمن Neyman smooth test of fit
ساختار نیمن Neyman structure
آزمون نیمن Neyman’s test
آزمون نیمن برای یکنواختی Neyman’s test for uniformity
لم نیمن-پی‌یرسون Neyman-Pearson lemma
نظریه نیمن-پی‌یرسون Neyman-Pearson theory
رهیافت نیمن-پی‌یرسون-والْد Neyman-Pearson-Wald approach
ارزیابی نیمن-والْد Neyman-Wald assessment
مشتق نیکودیم Nikodym derivative
شرایط نوئه‌تر Noether condition
نوفه noise
داده‌های اسمی nominal data
توافق مقیاس اسمی nominal scale agreement
نمونه‌گیری نامزَدانه nomination sampling
دستورنگار nomogram
دستورنگارنده nomographer
نااتلافی non-dissipative
زنجیرهای مارکوف نااتلافی non-dissipative Markov chains
ناگاوسی non-Gaussian
احتمال ناجمعی nonadditive probability
ناجمعی بودن nonadditivity
توزیع بتای نامرکزی noncentral beta distribution
توزیع خی‌دوی نامرکزی noncentral chi-square distribution
توزیع F نامرکزی noncentral F-distribution
توزیع F ماتریسی نامرکزی noncentral matrix F-distribution
رویه‌های درجه دوم نامرکزی noncentral quadrics
توزیعهای ماکسیمال استیودنتیده نامرکزی noncentral Studentized maximal distributions
توزیع tی نامرکزی noncentral t-distribution
توزیع ویشارت نامرکزی noncentral Wishart distribution
ناهمگونی nonconformity
استنباط ناآزمایشی nonexperimental inference
بی‌اطلاعی nonformation
خوشه‌بندی ناسلسله‌مراتبی nonhierarchical clustering
معادله ناخطی nonlinear equation
مدلهای ناخطی nonlinear models
برنامه‌ریزی ناخطی nonlinear programming
رگرسیون ناخطی nonlinear regression
نظریه تجدید ناخطی nonlinear renewal theory
سریهای زمانی ناخطی nonlinear time series
تحلیل داده‌های نامتری nonmetric data analysis
ماتریس نیمه‌نامنفی nonnegative semidefinite matrix
خطاهای مشاهده نشدنی nonobservable errors
بازه‌های نامتداخل nonoverlapping intervals
فنهای خوشه‌بندی ناپارامتری nonparametric clustering techniques
بازه‌های اطمینان ناپارامتری nonparametric confidence intervals
تشخیص ناپارامتری nonparametric discrimination
برآورد ناپارامتری nonparametric estimation
برآورد ناپارامتری تحت برش nonparametric estimation under truncation
روشهای ناپارامتری nonparametric methods
رگرسیون ناپارامتری nonparametric regression
آمار ناپارامتری nonparametric statistics
آزمون ناپارامتری nonparametric test
حدهای تحمل ناپارامتری nonparametric tolerance limits
تابع تصمیم ناتصادفیده nonrandomized decision function
زنجیر مارکوف نابازگشتی nonrecurrent Markov chain
پاسخ‌نداده‌ها nonrespondents
بی‌پاسخی nonresponse
خطای غیرنمونه‌گیری nonsampling error
همبستگی بی‌معنی nonsense correlation
تبدیل خطی ناتکین nonsingular linear transformation
ماتریس ناتکین nonsingular matrix
آزمون چندمتغیره نااستاندارد nonstandard multivariate test
سریهای زمانی نامانا nonstationary time series
رابطه نامتقارن nonsymmetric relation
نایکتایی nonuniqueness
نُرم norm
تقریب نرمال normal approximation
پایه نرمال normal basis
زنجیر نرمال normal chain
مختصات نرمال normal coordinates
توزیع نرمال normal distribution
معادله‌های نرمال normal equations
متغیر معادل با نرمال normal equivalent deviate
کرانگینهای نرمال normal extremes
خانواده نرمال normal family
ماتریس نرمال normal matrix
عملگر نرمال normal operator
خم احتمال نرمال normal probability curve
متغیر تصادفی نرمال normal random variable
آزمون نمره‌های نرمال normal scores test
فضای نرمال normal space
زیرگروه نرمال normal subgroup
تبدیل نرمال normal transformation
متغیر نرمال normal variable
چگالی نرمال-گاما normal-gamma density
ثابت نرمالیدن normalization constant
متغیر تصادفی نرمالیده normalized random variable
نمره‌های tی نرمالیده normalized t scores
تبدیل نرمال‌ساز normalizing transformation
هنجارین normative
متغیر معادل با نرمال normit
1. نماد 2. نمادگذاری notation
نُهک novile
نمودار N‌P NP chart
هسته بازی nucleolus of game
پارامترهای مزاحم nuisance parameters
فرض صفر null hypothesis
ماتریس صفر null matrix
آزمون تعداد گردشها number of runs test
نظریه اعداد number theory
روش نظریه اعدادی number-theoretic method
شمارفهمی numeracy
شمارش numeration
آنالیز عددی numerical analysis
انتگرال‌گیری عددی numerical integration
روشهای عددی numerical methods
حل عددی numerical solution
فراوانی نای‌کوئیست Nyquist frequency

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn


Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در این مطلب از سایت گهر ترنسلیت قصد داریم سری یازدهم و دوزادهم از اصطلاحات و لغات حسابداری را برای شما عزیزان منتشر کنیم. با ما همراه شوید.

Accounting terms – Part 11

 

احتمال پسین a posteriori probability
توزیع پیشین a priori distribution
برآورد پیشین a priori estimate
احتمال پیشین a priori probability
اِ (a)-حاشیه‌ای a-marginal
مدل مخاطره جمعی آلن Aalen’s additive risk model
اَباک abac
چرتکه، چتکه abacus
فرمول آبل Abel’s formula
خم نانرمال abnormal curve
کارآیی مجانبی مطلق absolute asymptotic efficiency
همگرایی مطلق absolute convergence
انحراف مطلق absolute deviation
خطای مطلق absolute error
فراوانی مطلق absolute frequency
گشتاور مطلق absolute moment
مجموعه مطلقاً کوژ absolutely convex set
برآوردگر مطلقاً نااریب absolutely unbiased estimator
جاذبیت absorbency
جاذب absorbing
زنجیر مارکوف جاذب absorbing Markov chain
قانون جذب absorption law
احتمال جذب absorption probability
انتگرال مجرد abstract integral
فضای مجرد L abstract L-space
فضای مجرد L‌_‌p abstract L_p space
آزمون عمر شتابیده accelerated life testing
سطح کیفیت پذیرفتنی acceptable quality level
خطای پذیرش acceptance error
عدد پذیرش acceptance number
سطح پذیرش فرایند acceptance process level
منطقه پذیرش فرایند acceptance process zone
ناحیه پذیرش acceptance region
نمونه‌گیری پذیرشی acceptance sampling
خطای تجمعی accumulative error
درستی accuracy
درستی (به تعبیر نیمن) accuracy (in Neyman’s sense)
بیمه‌آمار actuarial statistics
1. بیمه‌آمار 2. بیمه‌آمارشناس actuary
گراف بی‌دور acyclic graph
سازوار، تطبیق‌پذیر adaptive
روش سازوار adaptive method
نمونه‌گیری سازوار، نمونه‌گیری تطبیق‌پذیر adaptive sampling
شیوه دنباله‌ای سازوار adaptive sequential procedure
جمع‌وند addend
قضیه جمع addition theorem
تابع جمعی additive function
اندازه جمعی additive measure
مدل مخاطره جمعی additive risk model
جمعی بودن additivity
قابلیت قبول admissibility
تابع تصمیم پذیرفتنی admissible decision function
برآوردگر پذیرفتنی admissible estimator
تابع پذیرفتنی admissible function
فرض پذیرفتنی admissible hypothesis
مشبّکه پذیرفتنی admissible lattice
دنباله پذیرفتنی admissible sequence
شاخصهای غنا و فقر affluence and poverty indexes
1. مجموعه 2. انبوهه 3. کل aggregate
اعداد شاخص کل aggregate index numbers
انبوهش، تجمع aggregation
مدل انبوهشی aggregative model
توافق agreement
ضریب اگْرستی (تاو) Agresti coefficient (tau)
توزیع ایتچیسون Aitchison distribution
معادله ایتکن Aitken equation
ملاک آکائیکه Akaike’s criterion
کتَره‌ای aleatory
متغیر کتَره‌ای aleatory variable
جبر پیشامدها algebra of events
الگوریتم algorithm
استقلال الگوریتمی algorithmic independence
نظریه الگوریتمی اطلاع algorithmic information theory
گروه هم‌اثر alias group
ماتریس هم‌اثر alias matrix
هم‌اثرسازی aliasing
تراز کردن align
رعایت همه یا هیچ یک از مقررات all-or-none compliance
ژن همردیف allele
انتساب، تخصیص allocation
خم قناس allokurtic curve
وَردسنجی allometry
مجاز allowable
همگرایی تقریباً مطمئن almost certain convergence
دنباله تقریباً همه‌جا همگرا almost everywhere convergent sequence
آزمون تقریباً ناوردا almost invariant test
تابع تقریباً دوره‌ای almost periodic function
همگرایی تقریباً یکنواخت almost uniform convergence
فرض مقابل alternative hypothesis
میانگین‌پذیری amenability
تحلیل analysis
تحلیل کوواریانس analysis of covariance
تحلیل انحراف analysis of deviance
تحلیل واریانس analysis of variance
اطلاع کمکی ancillary information
آماره کمکی ancillary statistic
آزمون اندرسون-دارلینگ Anderson-Darling test
نمودار تابعی اندروز Andrews function plot
زاویه angle
تبدیل زاویه‌ای angular transformation
نَوَردیدن annealing
آماره Wی انصاری-برادلی Ansari-Bradley W-statistic
پادمُد antimode
پادرتبه antirank
پادهموارسازی antismoothing
متغیر متضاد antithetic variate
کاربرد application
احتمال کاربردی applied probability
آمار کاربردی applied statistics
رهیافت approach
رگرسیون تقریب approgression
ویژه‌مقدار تقریبی approximate eigenvalue
جواب تقریبی approximate solution
مقدار تقریبی approximate value
تقریب approximation
فرمول تقریب approximation formula
تقریب اضافی approximation from above
تقریب نقصانی approximation from below
نظریه تقریب approximation theory
تقریب توزیع approximation to distribution
تقریب تابع approximation to function
تقریب تابعهای ریاضی approximation to mathematical functions
تقریبی approximative
ثابت دلخواه arbitrary constant
مبدا دلخواه arbitrary origin
مقیاس دلخواه arbitrary scale
آرک‌سینوس arc-sine
توزیع آرک‌سینوسی arc-sine distribution
تبدیل آرک‌سینوسی arc-sine transformation
1. مساحت 2. سطح area
نمونه‌گیری در سطح area sampling
توزیع آرف‌ودسون Arfwedson distribution
شناسه argument
شناسه تابع argument of a function
حساب arithmetic
میانگین حسابی arithmetic mean
تصاعد حسابی arithmetic progression
مثلث حسابی arithmetic triangle
ترتیب arrangement
آرایه array
میانگین آرایه‌ای array mean
فن حدس ars conjectandi
هوش مصنوعی artificial intelligence
زنجیر فزاینده ascending chain
شرط زنجیر فزاینده ascending chain condition
خطای فزاینده ascending error
ارزیابی assessment
ارزیابی احتمالها assessment of probabilities
علت اِسنادپذیر assignable cause
پیوند association
ضریب پیوند association coefficient
نامتقارن asymmetric
جامعه نامتقارن asymmetric population
نامتقارنی asymmetry
رفتار مجانبی asymptotic behaviour
همگرایی مجانبی asymptotic convergence
کارآیی مجانبی asymptotic efficiency
بسط مجانبی asymptotic expansion
فرمول مجانبی asymptotic formula
روش مجانبی asymptotic method
نرمال بودن مجانبی asymptotic normality
نقطه مجانبی asymptotic point
ویژگی مجانبی asymptotic property
کارآیی نسبی مجانبی asymptotic relative efficiency
کارآیی نسبی مجانبی برآوردگر asymptotic relative efficiency of estimator
نمایش مجانبی asymptotic representation
سری مجانبی asymptotic series
بسندگی مجانبی asymptotic sufficiency
واریانس مجانبی asymptotic variance
برآوردگر مجانباً کارآ asymptotically efficient estimator
برآوردگر مجانباً نااریب asymptotically unbiased estimator
مجانبیات asymptotics
آمار جوّی atmospheric statistics
ربایش attraction
صفت کیفی attribute
حسابرسی auditing
ماتریس افزوده augmented matrix
خودهمبستگی autocorrelation
تابع خودهمبستگی autocorrelation function
اتوکوواریانس autocovariance
فن خودکار آشکارسازی اثر متقابل automatic interaction detection technique
اتورگرسیو autoregressive
مدل میانگین متحرک جمع‌بسته اتورگرسیو autoregressive integrated moving average model
مدل اتورگرسیو autoregressive model
فرایند اتورگرسیو autoregressive process
مدل میانگین متحرک اتورگرسیو autoregressive-moving average model
معادله کمکی auxiliary equation
نمونه کمکی auxiliary sample
متغیر کمکی auxiliary variable
آمادگی availability
1. میانگین 2. متوسط average
روش مقدار بحرانی متوسط average critical value method
خمیدگی متوسط average curvature
چگالی متوسط average density
حد متوسط اقلام معیوب اضافی average extra defective limit
متوسط عمر average life
متوسط کیفیت خروجی average outgoing quality
حد متوسط کیفیت خروجی average outgoing quality limit
متوسط مدت اجرا average run length
متوسط تعداد نمونه average sample number
بافت‌نگار میانگین انتقالی averaged shifted histogram
متوسط‌گیری averaging
توزیع محوری axial distribution
تقارن محوری axial symmetry
نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها axiomatic set theory
نظریه اصل موضوع‌پذیر axiomatizable theory
اصل موضوعی‌سازی axiomatization
اصول موضوع axioms
اصول موضوع احتمال axioms of probability
محور axis

 

Accounting terms – Part 12

 

آماره اِبِرهارت Eberhardt statistic
آمار بوم‌شناختی ecological statistics
اقتصادسنجی econometrics
عدد شاخص اقتصادی economic index number
آماره‌های ED‌F EDF statistics
بسط اج‌وورث Edgeworth expansion
شاخص اج‌وورث-مارشال-باولی Edgeworth-Marshall-Bowley index
ویراستن داده‌های آماری editing statistical data
آمار در علوم تربیتی educational statistics
آزمون ادواردز برای فصلی بودن Edwards’ test for seasonality
اثر effect
درجه‌های آزادی موثر effective degrees of freedom
کارآیی efficiency
برآوردگر کارآ efficient estimator
نمره کارآ efficient score
برآوردگر افران-موریس Efron-Morris estimator
ویژه‌مقدار eigenvalue
معادله ویژه‌مقدار eigenvalue equation
ویژه‌بردار eigenvector
کشسانی elasticity
انتخابات election
پیش‌بینی انتخابات در نظام رای‌دهی قابل انتقال election forecasting transferable vote system
پیش‌بینی انتخابات election projection
عنصر دترمینان element of a determinant
عنصر ماتریس element of a matrix
پیشامد ساده elementary event
تحلیل عناصر elements analysis
برون‌کشی elicitation
روش حذفی elimination method
حذف متغیرها elimination of variables
بیضی ellipse
بیضی‌وار ellipsoid
بیضی‌وار تمرکز ellipsoid of concentration
بیضی‌واری ellipsoidal
بیضوی elliptic
مختصات بیضوی elliptic coordinates
عملگر بیضوی elliptic operator
توزیع بیضوی‌تراز elliptically contoured distribution
الگوریتم EM EM algorithm
فرایند نشانیده embedded process
نظریه بیز تجربی empirical Bayes theory
تابع چگالی تجربی empirical density function
تابع توزیع تجربی empirical distribution function
درستنمایی تجربی empirical likelihood
فرایند تجربی empirical process
شاخص هزینه اشتغال employment cost index
رمزی‌سازی encoding
آمار مهندسی engineering statistics
کلّیت ensemble
هستی entity
آنتروپی entropy
آنتروپی تبدیل entropy of a transformation
اصل آنتروپی entropy principle
درایه دترمینان entry of a determinant
درایه ماتریس entry of a matrix
شمارش enumeration
پوش envelop
آمار زیست‌محیطی environmental statistics
زیست‌محیط‌سنجی environmetrics
همه‌گیری‌شناسی epidemics
همه‌گیری‌شناختی epidemiological
آمار همه‌گیری‌شناختی epidemiological statistics
شناختیک epistemic
شناخت‌شناسی epistomology
قاعده امتیازبندی اپستاین Epstein scoring rule
مجموعه‌های برابر equal sets
برابری equality
علامت برابری equality sign
برابرسازی equalization
برابرسازی واریانس equalization of variance
پیشامدهای هم‌شانس equally likely events
معادله equation
معادله پیوستگی equation of continuity
تعادل equilibrium
توزیع تعادلی equilibrium distribution
توزیع هم‌نرمال equinormal distribution
هم‌ارزی equivalence
هم‌ارز، معادل equivalent
طرحهای هم‌ارز equivalent plans
هم‌وردا equivariant
برآوردگر هم‌وردا equivariant estimator
قانون اعداد بزرگ اردیش-رِی‌نی Erdos-Renyi law of large numbers
ارگودیک ergodic
قضیه ارگودیک ergodic theorem
توزیع اِرلانگ Erlang distribution
تحلیل خطا error analysis
تابع خطا error function
خطای اندازه‌گیری error of measurement
خطای نوع اوّل error of the first kind
خطای نوع دوم error of the second kind
خطای نوع سوم error of the third kind
خطای گونه I (= خطای نوع اوّل) error of type I
خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم) error of type II
نرخ خطا error rate
فضای خطا error space
جمله خطا error term
خطاهای داده‌های ورودی errors of input data
برآوردپذیری estimability
پارامتر برآوردپذیر estimable parameter
مورد برآورد estimand
برآورد estimate
تابع برآوردساز estimating function
برآورد (کردن) estimation
عامل کارآیی برآورد کردن estimation efficiency factor
برآورد کردن درستی estimation of accuracy
برآورد کردن کرانها estimation of bounds
برآورد کردن پارامتر مکان estimation of location parameter
برآورد کردن میانگین estimation of mean
برآورد کردن صدکها estimation of percentiles
برآورد کردن شیب estimation of slope
برآوردگر estimator
بهْنژادی eugenics
انتگرال نوع دوم اویلر Euler integral of the second kind
چندجمله‌ای اویلر Euler polynomial
حدس اویلر Euler’s conjecture
ثابت اویلر Euler’s constant
بسط اویلر-مک‌لورن Euler-Maclaurin expansion
اعداد اویلری Eulerian numbers
برآورد کردن زوج‌نقطه‌ای even-point estimation
همسانی evenness
تحلیل سابقه‌ای پیشامد event history analysis
فرمول درون‌یابی تفاضل مرکزی اِوِرِت Everett’s central difference interpolation formula
مجموعه همه‌جاچگال everywhere dense set
شواهد evidence
عملیات تکاملی evolutionary operation
گسترشی evolving
مطالعه طولی گسترشی evolving longitudinal study
فرمول نمونه‌گیری ای‌وِنس Ewens sampling formula
فزونی excess
تابع فزون excessive function
تبادل‌پذیری exchangeability
پیشامدهای ناسازگار exclusive events
برون‌گشت excursion
فرسا exhaustive
بسط expansion
ضریبهای بسط expansion coefficients
امید ریاضی expectation
نمره‌های نرمال مورد انتظار expected normal scores
آزمون نمره‌های نرمال مورد انتظار expected normal scores test
احتمال مورد انتظار expected probability
مقدار مورد انتظار expected value
تجربه experience
آزمایش experiment
تحلیل آزمایش experimental analysis
طرح آزمایش experimental design
خطای آزمایش experimental error
آزمایشگر experimenter
نرخ خطا در سطح آزمایش experimentwise error rate
سیستم‌های خبره expert systems
متغیر تبیینی explanatory variable
تحلیل کاوشگرانه داده‌ها exploratory data analysis
مدل اتورگرسیو نمایی exponential autoregressive model
تابع چگالی نمایی exponential density function
توزیع نمایی exponential distribution
خانواده نمایی exponential family
تابع نمایی exponential function
نمره‌های نمایی exponential scores
هموارسازی نمایی exponential smoothing
در معرض خطر exposed to risk
توسیع extension
برون‌یابی extrapolation
فرایند کرانگینی extremal process
کرانگین extreme
انحراف استیودنتیده کرانگین extreme Studentized deviate
توزیعهای مقدار کرانگین extreme-value distributions
برآورد چشمی eye estimate

 

 

منبع: ایران ترجمه

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 2 3 5