Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

در بخشی آموزش و اصطلاحات مرکز ترجمه گهر اصطلاحات تخصصی زیست شناسی را برای شما کاربران محترم تهیه کرده ایم

برای جستجو کلید (ctrl + F) را زده و سپس لغت را در همین صفحه جستجو کنید

 

D )= Dalton)  دی

d )= deoxy)

D V )= DNA vaccine)  وی دی

دی ای  )DA )= Dalton

dAdo )= deoxy adenosine)

گل نرگس )زینتی ) daffodil

برنج دافودیل، دافودیل رایس daffodil rice

دی ای جی  )DAG )= diacylglycerol

دایدزین daidzein

دایدزن daidzen

دایدزین daidzin

دالتون Dalton

DASH )= dynamic

allele-specific

hybridization)

دی ای اس اچ

اطلاعات، داده )ها) data

گرد آوری داده ها data collection

داتا ماینینگ، دادهکاوی data mining

دختر، دخترانه، دختری daughter

دانومایسین daunomycin

دانوروبیسین daunorubicin

DB )= dot blot)  بی دی

DBC )= double-stranded

DNA binding site)

دی بی سی

DBP )=

DNA-binding-protein)

دی بی پی

DCR )= dominant control

regions)

دی  سی آر

dCTP )= deoxy cytosine

triphosphate)

 

dd )= dideoxy)

dd NTP )=

dideoxynucleoside

triphosphate)

 

DE )= DNA extraction and

quality control)

دی ئی

نو پدید de novo

شناسایی فی البداهه /بدون de novo sequencing

پیش آگاهی/اطلاع قبلی

 

سنتز نوپدید/دینوو de novo synthesis

DEAE )= diethylamino-D

ethanol)

دی ئی ای ئی

کری، ناشنوایی deafness

تراکم زدایی deagglomeration

آمید زدایی، بی آمید شدن deamidation

دآمیناز deaminase

آمین زدایی، دآمیناسیون deamination

DEB )= mutagen

dipoxybutane)

دی ئی بی

سرریزکنی decantation

سرریزکن decanter

سرریزکردن decanting

دکربوکسیلاز decarboxylase

پوسیدگی، فاسد شدن، decay

گندیدن

آلودگی زدایی، پاکیزه سازی، decontamination

رفع آلودگی، ضد عفونی

کیت ضد عفونی، وسایل رفع decontamination kit

آلودگی

ویروس معیوب /ناقص defective virus

دفنسین/دیفنزین ها defensins

عیب، کمبود، نارسایی، deficiency

نقص، نقصان

واسطه/محیط کشت تعریف defined medium

شده

کدون دژنره degenerate codon

دژنراسیون degeneration

دژراسی degeracy

آب برداری، آب زدایی، از dehydration

دست رفتن آب بدن،

پسابش

دهیدروژنازها dehydrogenases

هیدروژن /ئیدروژن dehydrogenation

زدایی /گیری،

دهیدروژناسیون

د هیدروکسی فنیل آلانین dehydroxyphenylalanine

داینوکوکوس رادیودورانس، deinococcus radiodurans

رادیو دورانس د اینوکوک

آب دیونیزه شده de-ionized water

Del )= deletion)

بند/ماده دیلانی Delaney clause

پر حساسیتی عقب /به تاخیر delayed hypersensitivity

افتاده، هایپر سنسیتیویته

با تاخیر

delayed-type

hypersensitivity reaction

واکنش فوق حساسیتی

تاخیر دار

حذف deletion

جهش حذفی deletion mutation

آزاد سازی عمدی deliberate release

پرتاب، تحویل، رهایی، delivery

زایمان، نجات

اندوتوکسین دلتا، درون delta endotoxin

زهرابه دلتا

تقاضا، نیاز demand

آمار نگاری، جمعیت شناسی demography

denaturant gradient gel

electrophoresis

الکتروفوروز ژل با شیب تقلیب

کننده، دناتورانت گرادیان

ژل الکتروفوروز

تخریب، تقلیب، قلب ماهیت، denaturation

واسرشتی

دی ان ای  تقلیب، denaturation DNA

دی ان ای   دناتوره

قلب ماهیت کردن، denature

واسرشتن

دی ان ای  واسرشته /تغییر denatured DNA

یافته/تقلیب شده

denaturing gradient gel

electrophoresis

الکتروفوروز ژل تغییر ماهیت

دهنده گرادیان، دینیچرینگ

گریدینت ژل الکتروفورسیز

denaturing polyacrylamide

gel electrophoresis

الکتروفوروز ژل تغییر ماهیت

دهنده پلی آکریلامید

درختپار، دندرایمر dendrimer

دارینه، دندانه، دندریت، dendrite

شجری

دارینه ای، درختواره، dendritic

دندریتی، شاخه دار،

شجری

سلول دندرایتی /دندریتی dendritic cell

فرگشت دندریتی dendritic evolution

سلول لانگر هانس dendritic langerhans cell

دندریتی/دندرایتی

 

پلی مر های dendritic polymer

دندریتی/دندرایتی

ویروس تب دانگ dengue fever virus

احیای نیترات، شوره برداری denitrification

باکتری های شوره زدا denitrifying bacteria

تراکم/چگالی/غلظت سنج densitometer

تراکم، چگالی، غلظت density

density gradient

centrifugation

سانتریفوژ با شیب چگالی،

مرکز گریزش به روش

تغییرات چگالی، میان

گریزش شیب چگالی

dentato rubral-pallidolusyian

atrophy

آتروفی دنتاتو

روبرال-پالائیدولوزیان

خمیر دندان، دندان شوی dentifrice

دنتینوژنسیس ایمپرفکتا dentinogenesis imperfecta

دنتوگرام، نقشه dentogram

دندانها /دهان

دارینه dentrite

داکسی deoxy

داکسی آدنوزین deoxy adenosine

داکسی سیتوزین تری deoxy cytosine triphosphate

فسفات

deoxy thymidine di

phosphate

داکسی تیرامیدین دی

فسفات

deoxy thymidine mono

phosphate

داکسی تیرامیدین مونو

فسفات

deoxy thymidine tri

phosphate

داکسی تیرامیدین تری

فسفات

دزوکسی نیوا لنول deoxynivalenol

د اکسی نوکلوتید deoxynuclotid

اسید داکسی ریبونوکلئیک deoxyribo nucleic acid

داکسی ریبونوکلئاز deoxyribonuclease

deoxyribonucleic acid

)DNA)

دزوکسی ریبونوکلئیک اسید

پروتئین داکسی ریبونوکلئیک deoxyribonucleoprotein

دزوکسی ریبو نوکلئوتید deoxyribonucleotide

دزوکسی ریبوز deoxyribose

داکسی ریبوویروس deoxyribovirus

واقطبش depolarization

واقطبیدن depolarize

واقطبیده depolarized

واقطبنده depolarizer

افت، افسردگی، تنزل، depression

ضعف، فرورفتگی، گودی

بی پناه کردن، بی حفاظ deprotection

کردن دیپروتکشن

دپروتئینیزاسیون deproteinization

Der )= derivative

chromosome)

 

دی ریپرس کردن، دی derepression

ریپرشن، رفع سرکوب

کروموزوم اشتقاقی derivative chromosome

گرفته/مشتق شده، ماخوذ derived

جذب از راه پوست، جذب dermal absorption

جلدی

جذب سطحی پوستی، رو dermal adsorption

نشینی پوستی

تماس پوستی /جلدی dermal contact

نفوذ جلدی/از راه پوست dermal penetration

دساچیوراز desaturase

دسنسیتیزاسیون، desensitization

حساسیت زدائی

Desert Hedgehog Protein

)Dhh)

پروتئین خارپشت

بیابانی /کویری

دزفرواکسامین منگنز desferroxamine manganese

خشکانه desiccator

دسولفو ویبریو desulfovibrio

تعیین کننده، دترمینان، determinant

گمارنده

تحلیل جبرباورانه /گمارشی deterministic analysis

تاثیر جبری/گمارشی deterministic effect

دتوکسیکیشن، سم زدائی detoxication

ارزش پیشبرد/توسعه development value

ابزار، تدبیر، دستگاه، علامت، device

وسیله

دویل بیس Devilbiss

دکستران dextran

راست بر، راست گرد، هم dextrorotary

جهت عقربه ساعت

DGI1 )= dentinogenesis

imperfecta)

دی جی آی  1

دی اچ ای پی  DHAP )= di hydoxy acetone

 

phosphate)

DHEA )= di-hydro

epiandrosterone)

دی اچ ئی ای

DHF )= di-hydro folate)  اف اچ دی

DHFR )= di-hydro folate

reductase)

دی اچ اف آر

Dhh )= Desert Hedgehog

Protein)

دی اچ اچ

DHPR )= di-hydro pteridine

reductase)

دی اچ پی آر

DHT )= di-hydro

testosterone)

دی  اچ  تی

DHTR )= di-hydro

testosterone receptor)

دی اچ تی آر

di hydoxy acetone

phosphate

دی هیدروکسی استون

فسفات

Dia )= diakinesis)

بیماری قند، دیابت diabetes

diabetes mellitus optic

atrophy deafness

بیماری/سندروم /عارضه

ولفرام

diacylglycerol )DAG) دیاسیلگلیسرول

diadzein )= daidzein) دیادزین

فرآیند تشخیصی )طبی) diagnostic procedure

دیاگنوستیز، مربوط به diagnostis

تشخیص طبی

دیاکینزیس diakinesis

تراکافت )ی)، تجزیه، دیالیز dialysis

کشت دیالیزی dialysis culture

الماس، لوزی diamond

تراگذری diapedesis

دیاستریوایزومر diastereoisomer

دیا اوکسی diauxy

Dic )= dicentric)

دیسنتریک dicentric

آنزیم خردکننده/دایسر dicer enzyme

دیداکسی dideoxy

dideoxynucleoside

triphosphate )dd NTP)

دیداکسی نوکلئوزید

تریفسفات

دی داکسی نوکلئوتید dideoxynucleotide

didN )= dideoxynucleotide)

دی الکتروفوروز dielectrophoresis

دی اتیل آمینو-دی  اتانول diethylamino-D ethanol

differential centrifugation میان

گریزش/سانتریفوژاسیون

دیفرانسیلی

نمایش دیفرانسیلی differential display

برچسب گذاری دیفرانسیلی differential labeling

محیط کشت /واسطه differential medium

دیفرانسیلی

بهم تابیدگی دیفرانسیلی differential splicing

تفکیک، تمایز، تمایز یابی، differentiation

جدایش

اختلاط، انتشار، پخش، diffusion

پراکندگی، نفوذ، نشت

گواریدن، هضم کردن /شدن digest

گوارش، هضم digestion

دی گلیسرید diglyceride

دی هیبرید dihybrid

آمیزش دی هیبرید dihybrid cross

di-hydro epiandrosterone هیدرواپیآندوسترون-دی

di-hydro folate هایدروفولات   – دی

di-hydro folate reductase رداکتاز هایدروفولات   – دی

دی –   هایدرو پتریدین رداکتاز di-hydro pteridine reductase

dihydro pyrimidine

dehydrogenase

دی هایدروپیریمیدین

دهیدروژناز

di-hydro testosterone هایدروتستوسترون   – دی

di-hydro testosterone

receptor

گیرنده

دی –   هایدروتستوسترون

دی هایدروفولات رداکتاز dihydrofolate reductase

دی هیدروکسی فنیل آلانین dihydroxyphenylalanine

اتساع، انبساط dilatation

تضعیف، رقت، رقیق dilution

سازی/شدگی/کردن

دیمر dimer

دینیتروفنول dinitrophenol

dioctadectylamidoglycylsper

mine tetra fluoroacetic

acid

اسید

دایوکتادکتیلآمیدوگلیسیل

سپرمین تترا

فلوئورواستیک

Dip )= diplotene)

دیپل Dipel

دی پپتیدیل- پپتیداز dipeptidyl-peptidase

 

پادزهر دیفتری diphtheria antitoxin

تمام دانه، توام، دو برابر، diploid

دوتایی، دولا، دولاد،

دیپلوئید، زوجی

سلول دوتایی/دیپلوئید diploid cell

دولاد چهر، دیپلوفاز diplophase

دیپلوتن diplotene

دیپ-پن لیتوگرافی، نقش dip-pen lithography

زدن/نگارش نوک قلمی

دیپ-پن نانولیتوگرافی، نانو dip-pen nanolithography

نقش زدن/نگارش نوک

قلمی

زهر/سم دیفتری، دیفتریا diptheria toxin

توکسین

Dir )= direct)

پادتن پرتو افشان مستقیم direct fluorescent antibody

تکرار مستقیم direct repeat

انتقال مستقیم direct transfer

ارزش استفاده مستقیم direct use value

تکامل/فرگشت جهت directed evolution

دار/هدایت شده

جهش زایی هدایت شده directed mutagenesis

خود گردایش هدایت شده directed self-assembly

تاک سازی جهت یافته، directional cloning

همسانه سازی جهت دار

انتخاب جهت دار directional selection

کثیف، کثیف شدن /کردنکننده dirty

بمب کثیف dirty bomb

Dis )= distal)

جوره/رقم/سویه /واریته disabled strain

خنثی شده

دوقندی، دی ساکارید disaccharide

دی ان ای  خنثی شده disarmed DNA

برنامه ریزی بلایا/حوادث disaster planning

تبعیض کننده، فرق گذار discriminator

شیوع بیماری disease outbreak

انتقال بیماری disease transmision

گند زدا، ماده ضد عفونی disinfectant

کننده

ضد عفونی، گندزدایی disinfection

دیسجانکشن disjunction

دیسک،صفحه، صفحه گرد disk

دایزومی disomy

شخص/دستگاه پخش /توزیع dispenser

)کننده)

توزیع dispensing

انتشار، پخش، پراکندگی dispersal

انتشار، پراکندگی، پراکنش dispersion

دیسپلیسمنت لوپ، حلقه displacement loop

جابجائی

انهدام، خنثی سازی، disposal

دسترسی، دفع، دور ریزی

انتخاب گسلنده، گزینش disruptive selection

گسسته

تشریح، کالبد شکافی dissection

disseminated intravascular

coagulation

انعقاد درون آوندی /رگی

گسترده

اشاعه دادن، پخش /منتشر disseminating

کردن

اشاعه، انتشار، پخش، ترویج dissemination

اشاعه دهنده، ترویج /منتشر disseminator

کننده

دگرگون سازی، dissimilation

دیسسیمیلیشن، ناشبیه

ساختن، ناهمانند سازی،

ناهمگون سازی

آنزیم جدا ساز/انفکاکی dissociating enzyme

تفکیک، جدایش، جدایی، dissociation

شکند، واپاشی

پرب/پروب/ردیاب/کاووشگر/ن dissolved oxygen probe

شانگر اکسیژن محلول

انتهایی /دور distal

پخش، تقسیم، توزیع distribution

پیوند دی سولفید disulfide bond

پیوند دو گوگردی disulphide bond

پل دی سولفیدریل disulphydryl bridge

اختلاف، تفاوت، تنوع، diversity

گوناگونی

diversity biotechnology

consortium

کنسرسیوم تنوع زیست

فناوری/بیوتکنولوژی

برآورد تنوع diversity estimation

DM )= myotonic dystrophy)  ام دی

 

DMAD )= diabetes mellitus

optic atrophy deafness)

دی ام ای دی

DMD )= Duchenne

muscular dystrophy)

دی ام دی

Dmin )= double minute)

DNA )= deoxyribo nucleic

acid)

دی ان ای

تحلیل دی ان ای  DNA analysis

هلیکاز بی  دی ان ای  DNA b helicase

بکبون/رکن/محور دی ان ای  DNA backbone

مخزن دی ان ای  DNA bank

تاشدگی دی ان ای  DNA bending

پل های دی ان ای  DNA bridges

بافت نا همسان دی ان ای  ، DNA chimera

کژزاد دی ان ای

تراشه دی ان ای  DNA chip

آزمایش/تشخیص دی ان ای  DNA diagnosis

DNA extraction and quality

control

نظارت بر کیفیت و استخراج

دی ان ای

دی ان ای  فینگرپرینت DNA fingerprint

DNA fingerprinting )DNA

profiling)

تشخیص اثر انگشت

دی ان ای  ئی،

دی ان ای  فینگرپرینتینگ

خرد/ریز/قطعه قطعه کردن DNA fragmentation

دی ان ای

آنزیم گلیکوسیل دی ان ای  ، DNA glycosylase

دی ان ای  گلیکوسیلاز،

گلیکوسیل

دی ان ای آنزیم

دی ان ای  ژیراز DNA gyrase

دی ان ای  هلیکاز )DNA helicase )gyrase

دی ان ای  لیگاز DNA ligase

نشانگر دی ان ای   DNA marker

دمای ذوب دی ان ای  DNA melting temperature

آنزیم متیله کننده DNA methylase

دی ان ای ، دی ان ای

متیلاز

متیلاسیون دی ان ای  ، متیل DNA methylation

دار کردن /شدن

دی ان ای ، متیله شدن

دی ان ای

ریز آرایه دی ان ای   DNA microarray

دی ان ای  پلیمراز DNA polymerase

دی ان ای  پلیمراز DNA polymerase I 1

دی ان ای  پلیمراز DNA polymerase III 3

چند ریختی/شکلی شدن DNA polymorphism

دی ان ای

پریماز دی ان ای  DNA primase

پرب/پروب/ردیاب/کاووشگر/ن DNA probe

شانگر دی ان  ای

DNA profiling )DNA

fingerprinting)

تهیه نما/طرح دی ان ای

ترمیم دی ان ای  DNA repair

رپلیکاسیون دی ان ای  ، DNA replication

همانند سازی دی ان ای

توالی دی ان ای   DNA sequence

توالی یابی دی ان ای  DNA sequencing

بر خوردن/زدن دی ان ای  ، DNA shuffling

شافل دی ان ای

سنتز دی  ان ای  DNA synthesis

دی ان ای –  توپوایزومراز DNA topoisomerase

تشخیص تیپ دی ان ای  ، DNA typing

تشخیص هویت از راه

آنالیز دی ان ای  ،

شناسائی از روی تیپ

دی ان ای

واکسن دی ان ای  DNA vaccine

حامل دی ان ای  DNA vector

پروتئین چسبنده /اتصال DNA-binding protein

دی ان ای

DNA-dependent rna

polymerase

پلیمراز آر ان ای  وابسته به

دی ان ای

DNase )=

deoxyribonuclease)

دی  ان آز

DNAse )=

deoxyribonuclease)

دی ان آز

دی ان پی  )DNP )= dinitrophenol

docosahexanoic acid )DHA) دوکوساهگزانوئیک اسید

DOGS )=

dioctadectylamidoglycyls

permine tetra fluoroacetic

acid)

دی او جی اس

 

حوزه، زمینه، قلمرو، محدوده، domain

ناحیه

دامین/دومین/قلمرو پروتئین domain of protein

تنوع حیوانات اهلی domestic animal diversity

تنوع زیستی حیوانات اهلی domestic biodiversity

اهلی کردن domesticate

گونه های اهلی شده domesticated species

اهلی سازی، domestication

اهلی/خانگی/رام کردن

قانون بارزیت/برتری/غلبه dominance

بارز، برتر، غالب dominant

آلل غالب، دگره بارز dominant allele

مناطق کنترل/مهار غالب dominant control regions

ژن غالب dominant gene

ژن توموری – ) فعال ) غالب dominant)-acting) oncogene

اهدا کننده، بخشنده، دهنده donor

دی ان ای  دهنده/دونر donor DNA

donor junction )acceptor

junction site)

اتصال دهنده

ناحیه اسپلایس دونر/دهنده donor splicing site

DOPA )=

dihydroxyphenylalanine)

دی او پی ای

دوپازتین dopastin

خاموشی، عدم فعالیت، dormancy

مغلوبیت، نهفتگی

کشت خفته dormant seeding

جبران دوز)ی) dosage compensation

دوز، وعده، مقدار، مقدار dose

مصرف

دوزیمتری dosimetry

دات بلات dot blot

دات بلاتینگ dot blotting

هم تیرگی داتی dot hybridization

دات بلات dot-blot

کشت دوگانه double cropping

مارپیچ دوگانه/مضاعف double helix

دابل ماینیوت، ماینیوت double minute

دوبل/مضاعف

double- stranded RNA

binding domain

منطقه اتصال آر ان ای  دو

رشته ای

دی ان ای  مکمل دو رشته double-stranded

complementary DNA

)dscDNA)

ای

double-stranded DNA

binding site

محل اتصال دی ان ای  دو

رشته ای

double-stranded RNA

adenosine deaminase

آدنوزین دآمیناز آر ان ای  دو

رشته ای

روند کاهشی، down processing

بازداری/سرکوب واکنش

عادی

جهش/موتاسیون داون down promoter mutation

پروموتر، جهش کم کننده

نسخه برداری

سرکوب واکنش عادی یک down regulating

اندام یا سیستم

سرکوب واکنش عادی down regulation

Down’s syndrome داون سندروم

پائین/فرو دست، داون downstream

استریم

دوکسی سیکلین doxycycline

DPD )= dihydro pyrimidinedehydrogenase)

دی پی دی

دی پی آی  DPI

بی مقصد حرکت کردن، drift

جریان

چکه، ریز قطره، قطرک droplet

مگس سرکه/میوه drosophila

تحمل خشکسالی drought tolerance

ویژگی تحمل خشکسالی drought tolerance trait

DRPA )= dentatorubral-pallidolusyianatrophy)

دی آر پی ای

طرح دارو drug design

تاثیر متقابل دارو drug interaction

مقاومت به دارو drug resistance

تحمل دارو drug tolerance

خشک کننده بشکه drum dryer

ای/طبلی

فیلتر بشکه ای/طبلی drum filter

dsRAD )= double-strandedRNA adenosinedeaminase)dsRBD )= double- strandedRNA binding domain)

dTDP )= deoxy thymidine diphosphate)

DTH )= delayed-typehypersensitivity reaction)

دی تی اچ

dTMP )= deoxy thymidinemono phosphate)

dTTP )= deoxy thymidine triphosphate)

Duchenne muscular

dystrophy )DMD)

دیستروفی عضلانی نوع

دوشن

Dup )= duplication)

دو بخشی، دوتایی، دوقلو duplex

دی ان ای دوبخشی duplex DNA

دوپلیکاسیون، مضاعف سازی duplication

سخت شامه dura mater

سم پاشیدن، غبار، گرد، گرد dust

گیری

داستر، سم پاش duster

دایاد dyad

داینافاگ Dynafog

dynamic allele-specific

hybridization

هم تیرگی دینامیکی مختص

آلل

پویایی، پویایی شناسی، dynamics

دینامیک

داینئین dynein

داینورفین dynorphin

دیسژنیک dysgenic

دیستروفی شدن، dystrophication

دیستروفیکیشن

E

e  coli )= Escherichia coli) کولای  ئی

e  coli k12 12 کی کولای  ئی

E1B )= E1B protein of

adenovirus)

ئی 1  بی

E1B protein of adenovirus  بی 1  ئی پروتئین

آدنوویروس

E2F )= transcription factor)  اف    2 ئی

رشد زودهنگام early development

ژن پیشین early gene

پروتئین پیشین early protein

کرم خاکی earthworm

EBV )= Epstein Barr virus)  وی بی ئی

ECD )= endocardial cushion

defect)

ئی سی دی

اکدیزون ecdysone

برگشت پذیری بوم شناختی ecological resilience

انعطاف پذیری بوم شناختی، ecological succession

توالی بوم شناختی

اکولوژی، بوم ecology

سازگاری/شناخت/شناس

ی

اکوسیستم، بوم ecosystem

سازگان/سامانه /نظام،

سازگان بوم شناختی،

باز پروری بوم ecosystem rehabilitation

سازگان/زیستگاه، بازیابی

اکوسیستم

باز سازی بوم سازگان ecosystem restoration

مراقبت از بوم سازگان ecosystem service

اکوتوریزم، بوم ecotourism

گردشگری /جهانگردی

بوم سم شناسی ecotoxicology

برون پوست ectoderm

برون پوستی ectodermal

برون پوستی ectodermic

اکتوپلاسم ectoplasm

میکوریزای اکتوتروفیک ectotrophic mycorrhiza

ectrodactyly-ectodermal

dysplasia-clefting

دیسپلازی -شکاف

اکتروداکتیلی-اکتودرمال

اکتروملی، سقط اندام ectromelia

عامل ادافیک edaphic factor

اثر حاشیه ای edge effect

واکسن خوراکی edible vaccine

EDS )= Ehlers-Danlos

syndrome)

ئی دی اس

آموزگار، مربی، معلم educator

سندروم ادوارد Edward syndrome

ئی ئی سی  =) EEC

 

ectrodactyly-ectodermal

dysplasia-clefting)

EEO )= electro-end-osmosis

value)

ئی ئی او

EF )= elongation factor)  اف ئی

EF1 )= elongation factor 1)  1 اف ئی

اثر کننده، موثر effector

مولکول اثر کننده effector molecule

اثر/فایده بخشی، قدرت تاثیر efficacy

EGF )= epidermal growth

factor)

ئی جی اف

سندروم اهلرز- دانلوس Ehlers-Danlos syndrome

ایکوزانوئید eicosanoid

اسید ایکوزاپنتا انوئیک eicosapentaenoic acid

اسید ایکوزاپنتانوئیک eicosapentanoic acid

اسید ایکوزاتترا انوئیک eicosatetraenoic acid

الاستاز elastase

الاستین elastin

الکتروشیمیائی، برق electrochemical

شیمیائی

الکتروشیمی، برق شیمی electrochemistry

الکترودیالیز electrodialysis

ارزش الکترو-اند- اسمز)ی) electro-end-osmosis value

الکتروفیوژن electrofusion

الکترولیت، برق کافته electrolyte

حامل/ناقل الکترون )ی) electron carrier

ریزبینی/میکروسکوپی electron microscopy

الکترونی

electron paramagnetic

resonance

رزونانس پارامغناطیسی

الکترونی

زنجیره انتقال الکترون electron transport chain

الکترومنفی، الکترون کشان electronegative

الکترون کشانی electronegativity

ریزتراواسازی electropermeabilization

الکتروفورز، برق بری electrophoresis

الکتروپوریشن electroporation

الکتروپورزیس electroporesis

الکترواستاتیک، ساکن electrostatic

الکتریسیته ای

ELISA )=

enzyme-linked-immunoso

ئی ال آی اس ای

rbent assay)

جرم پلاسم elite germplasm

نخبه/ممتاز/الیت/برگزیده

الاژیک اسید ellagic acid

الاژیک تانن ellagic tannin

عامل تداوم elongation factor

elongation factor 1 1 شدن دراز عامل

الوشن elution

EM )= electron microscopy)  ام ئی

جا دادن، جاسازی کردن، فرو embedding

کردن، نشاندن

جنین، رویان embryo

نجات جنین embryo rescue

جنین/رویان شناسی embryology

سلول پایه جنینی، یاخته embryonic stem cell

بنیادی/دودمانی جنینی

اضطرار، حالت فوق العاده، emergency

سانحه، فوری، وضع

اضطراری

تجربی empricial

EMS )= ethyl methane

sulfonate)

ئی ام اس

امولسیون، پیمایه، شیرمایه emulsion

انانتیومر، ایزومر نوری enantiomer

انانتیوپیور، خالص انانتیومری enantiopure

قرار دادن /گرفتن در encapsidation

روپوش/روکش /پوسته

چکیده، در بر گرفته، encapsulated

کپسولی

انسفالوپاتیک encephalopathic

محصول نهائی end product

نژاد به خطر افتاده endangered breed

endangered-maintained

breed

نژاد در معرض انقراض نگه

داشته شده

بیماری بومی، شایع /رایج در endemic

محیطی خاص، محلی

واکنش انرژی endergonic reaction

خواه/اندرگونیک/اندوترمیک

end-labelled nucleic acid برچسب نوکلئیک اسید

خورده در انتها

عارضه بالشتک آندوکاریال endocardial cushion defect

 

درون شامه قلب endocardium

غده درون ریز/اندوکرین endocrine gland

هورمون درون ریز endocrine hormone

درون ریز شناسی، هورمون endocrinology

شناسی

درون بری/یاختگی endocytosis

درون پوست endoderm

درون پوستی endodermal

درون پوستی endodermic

اندوآنزیم endoenzyme

اندوگامی endogamy

endogenous retro-virus آندوژنوس رتروویروس

اندوگلیکوسیداز endoglycosidase

آندومتر، جدار زهدان/رحم endometrium

اندونوکلئاز endonuclease

اندوپپتیداز endopeptidase

درون رست /روی endophyte

درون رست endophytic

درون رستی endophytism

شبکه درونی سیتوپلاسم )endoplasmic reticulum )ER

اندورفین endorphin

اندوزوم، درون تن endosome

اندوسپرم، خورش، درون دانه endosperm

اسپور داخلی، اندوسپور، endospore

درون هاگ

اندوستاتین endostatin

یاخته درون پوشه endothelial cell

ای/اندوتلیال

endothelial nitric oxide

synthase

سینتاز اکسید نیتریک

اندوتلیال

اندوتلین endothelin

اندوتلیوم، بافت توپوشی، endothelium

توپوش، درون پوش

مشتق شده از بافت endothelium-derived

توپوشی/اندوتلیوم

اندوتوکسیک endotoxic

اندوتوکسین، درون endotoxin

زهر/زهرابه، زهرابه داخلی

آنتی بادی/کور مهندسی engineered antibody

شده، پادتن /زهر

مهندسی شده

مهندسی کردن engineering

محصول غذائی تقویت شده enhanced nutrition crop

افزایش، بهبود، تقویت enhancement

تقویت گر، جلوبرنده enhancer

عنصر تقویت گر enhancer element

انکفالین enkephalin

انولپایروویل /انولپیروویل enolpiruvil shikimate

شیکیمیت

انولپایروویل /انولپیروویل enolpyruvil shikimate

شیکیمیت

انول-آسیل پروتئین رداکتاز enoyl-acyl protein reductase

محیط کشت غنی شده enriched medium

آنسیل کردن، انسایل کردن، ensiling

انسایلینگ

آنتروسیت، انتروسیت enterocyte

انتروتوکسین، روده زهرابه enterotoxin

انترینمنت، با خود بردن/بری entrainment

سلول/یاخته های در تله /گیر entrapped cells

افتاده

entro-toxigenic E coli آنتروتوکسیژنیک کولای  ئی

انوایرومیست EnviromistTM

محیط زیست environment

environment impact

assessment

پیامد سنجی

environmental

biotechnology

بیو تکنولوژی محیط زیست،

زیست فناوری زیست

محیطی

environmental etiological

agent

عامل سبب شناختی

محیطی

عامل زیست محیطی environmental factor

سرنوشت محیط زیست environmental fate

مدل سرنوشت محیط زیست environmental fate model

بهداشت محیط environmental health

محیط کشت/مدیوم محیطی environmental media

environmental media and

transport mechanism

مکانیسم انتقال و واسطه

گری محیطی

فرابینی محیط زیست environmental monitoring

گذرگاه محیط زیست environmental pathway

آلاینده محیط زیست environmental pollutant

حفاظت محیط زیست environmental protection

نمونه محیطی environmental sample

 

دفاع از محیط زیست environmentalism

مدافع محیط زیست environmentalist

آفت در حیوانات، بیماری enzootic

حیوانی، جانورگیر

آنزیمی enzymatic

آنزیم، زیمایه enzyme

فعال سازی آنزیم enzyme activation

فعالیت آنزیم enzyme activity

تجزیه آنزیم enzyme analysis

سنجش آنزیم enzyme assay

تبه گونی/واسرشتی آنزیم enzyme denaturation

دی ریپرس/دی ریپرشن /رفع enzyme derepression

کردن سرکوب

زیمایه/دیاستاز /آنزیم

متوقف کردن آنزیم enzyme immobilization

سنجش ایمنی آنزیم enzyme immunoassay

بازدارنده آنزیم )ی) enzyme inhibitor

جنبش شناسی /کینتیک enzyme kinetics

آنزیمی

نظم آنزیم enzyme regulation

سرکوب/ریپرس /ریپرشن enzyme repression

کردن

زیمایه/دیاستاز /آنزیم،

متوقف شدن فعالیت آنزیم

enzyme-linked

immunoassay

سنجش ایمنی وابسته به

آنزیم

enzyme-linked

immunosorbent assay

سنجش ایمونوسوربنت

متصل/وابسته به آنزیم

ائوزین دوست ها، ائوزینوفیل eosinophils

ها

ذات الریه همه گیر epidemic pneumonia

روپوست epiderm

روپوستی epidermal

عامل رشد رو پوستی epidermal growth factor

epidermal growth factor

receptor

پذیرنده عامل رشد روپوستی

روپوستی epidermic

epidermolysis bullosa

acquisita

اپیدرمولیز بولوسا آکویزیتا

التهاب بیضه و بربخ epididymo-orchitis

اپی ژنتیک، پس زاد epigenetic

شناسی، پس زایشی

برچاکنای epiglottis

اپیمر، دوپار epimer

اپی مراز epimerase

رومغزی epiphysis

اپی فیزیت epiphysitis

رورست epiphyte

رورست epiphytic

رورستی epiphytism

اپیزوم، روتن episome

اپیستازی، اثر متقابل ژن ها epistasis

پوششی epithelial

یاخته روپوشه ای epithelial cell

اپیتلیال پروجکشن، epithelial projection

برجستگی

پوششی/روپوشه ای

اپی تلیوم، بافت پوششی، epithelium

برون پوش، بشره غشاء

مخاطی، پوشش

سنگفرشی

اپی توپ، تعیین کننده، تعیین epitope

کننده پادگنی

اپیزوئوتیک، ناخوشی همه epizootic

گیر حیوانی، همه گیری

دامی

EPR )= electron

paramagnetic resonance)

ئی پی آر

زهر سم اپسیلون epsilon toxin

ویروس اپشتاین بار Epstein Barr virus

فرضیه تعادل equilibrium theory

تجهیزات، دستگاه، لوازم، equipment

وسایل

وزن هم ارز equivalent weight

ER )= endoplasmic

reticulum)

ئی آر

ارگوتامین ergotamine

ERV )= endogenous

retro-virus)

ئی آر وی

باکتری اروینیا کاراتوورا erwinia caratovora

باکتری اروینیا اوره دوورا erwinia uredovora

اریتریول erythritol

 

اریتروسیت، گلبول قرمز erythrocyte

اریتروپوئیزیس، خونسازی، erythropoiesis

گویچه قرمز سازی

اریتروپوئیتین erythropoietin

ES )= embryonic stem cell)  اس ئی

ES cells )= embryonic stem

cells)

سلول/یاخته های ئی اس

اثر/زخم، اسکار eschar

Escherichia coli )E  coli) اشریشیاکولای

باکتری اشرشیا کولیفورم Escherichia coliform

آمینو اسید اساسی /ضروری، essential amino acid

اسید آمینه

اساسی/ضروری

اسید چرب اساسی/ضروری essential fatty acid

ماده غذایی essential nutrient

اساسی /ضروری

essential polyunsaturated

fatty acid

اسید چرب پر اشباع نشده

اساسی

EST )= expressed sequence

tag)

ئی اس تی

استعداد/امکان/پتانسیل/توا establishment potential

ن استقرار

استر ester

استری شدن esterification

استروژن، فحل زا estrogen

ETEC )= entro-toxigenic

E coli)

ئی تی ئی سی

اتانول ethanol

ارزش های اخلاقی ethical values

اتیدیوم بروماید، برومید ethidium bromide

اتیدیوم

رامه شناسی، قوم زیست ethnobiology

شناسی

اتیل استات ethyl acetate

سولفونات اتیل متان ethyl methane sulfonate

اتیلن ethylene

عامل سبب شناختی etiological agent

اتیولوژی، سبب شناسی، etiology

علت شناسی، مطالعه

علل بیماری

اتیوپلاست etioplast

هوهسته ای، یوکاریوت eucaryote

کروماتین حقیقی، یوکروماتین euchromatin

به نژاد شناسی، به نژادی eugenics

هسته دار، یوکاریوت eukaryote

هوبر، یوکاریوتیک eukaryotic

سلول یوکاریوتیک، یاخته eukaryotic cell

هوبر

بهگان، بهلاد، هولاد، یوپلوئید euploid

حشره ذرت اروپایی European Corn Borer

اوتروفیکیشن، مردابی شدن، eutrophication

هو پرور شدگی

تخلیه evacuation

ارزشیابی، ارزیابی، برآورد evaluation

رویداد، حادثه، واقعه، وقوع event

تحول، تکامل، رشد، فرگشت evolution

اکس ویوو ex vivo

هیئت بررسی examination body

اکسیپینت excipient

انقطاع، برداشتن، بریدن، جدا excision

سازی،حذف، قطع

برانگیزش، تحریک excitation

تحریک شونده، تحریکی excitatory

اسیدهای آمینه تحریک excitatory amino acids

شونده

کروماتوگرافی تخریبی /طردی exclusion chromatography

واکنش انرژی ده exergonic reaction

ارزش وجودی existence value

اگزوبیولوژی، برون زیست exobiology

شناسی، زیست

شناسی کیهانی

اگزوسیتو،ز برون رانی، برون exocytosis

یاختگی

اگزوژنی، برون خاست، برون exogenous

زا، برون زاینده، پیدا زا، دو

لپه

آنزیم اکسوگلیکوسید، exoglycosidase

اکسوگلیکوسیداز

اکسون، اگزون، رمزآور exon

اگزونوکلئاز exonuclease

جرم پلاست exotic germplasm

نابومی/بیگانه /خارجی

 

گونه های غیر بومی /بیگانه exotic species

برون زهر، سم خارجی exotoxin

درجه بندی عددی ژنتیک expected progeny difference

والدین دام

بازدم، تاریخ مصرف، دم بر expiration

آوری، مرگ

روش انفجاری explosion method

انفجاری، قابل انفجار، explosive

منفجره

مرحله رشد تصاعدی exponential growth phase

صادرات، صادر کردن، صدور export

صادر کننده exporter

پرتوگیری، تماس، در معرض exposure

چیزی قرارگرفتن، سطح

تماس، قرار دادن در معرض

چیزی، نور دهی

آشکار، اکسپرس، صریح، express

ظاهر کردن، فوری

expressed sequence tag

)EST)

اکسپرس سیکوئنس تگ،

برچسب توالی اکسپرس

بیان، تظاهر، نمایانی، expression

هویدایی

تحلیل تظاهر expression analysis

آرایه تظاهر expression array

expression library مخزن

نمایانی/تظاهر/هویدائی

دسته بندی expression profiling

نمایانی/تظاهر/هویدائی

دیسفیژیای آشکار/بارز  expressive dysphasia

بروز، درجه تظاهر، رسایی، expressivity

نمود

حفاظت در خارج از محل ex-situ conservation

ex-situ conservation of farm

animal genetic diversity

حفاظت تنوع ژنتیکی دام و

طیور در خارج از محل

پنی سیلین دارای طیف extended spectrum penicillin

گسترده

بازشدگی، کشیدگی extension

خسارت ظاهری، هزینه external cost

خارجی

اکسترنال بیم رادیشن، external-beam radiation

پرتوافکنی اشعه خارجی،

پرتوافکنی اکسترنال بیم،

پرتو دهی خارجی

خاموش، منقرض extinct

نژاد/نسل منقرض extinct breed

اضمحلال، انقراض، نابودی extinction

خاموش کننده extinguisher

برون/خارج سلولی /یاخته ای extracellular

خارج سلول)ی) extracellularly

ژن خارج کروموزومی extrachromosomal gene

extrachromosomal genetic

element

عنصر ژنتیکی خارج

کروموزومی

ذخیره استخراج extractive reserve

ژن خارج هسته ای، ژن extranuclear gene

سیتوپلاسمی

برون چشمی extraocular

باکتریهای دوست /افراط extremophilic bacteria

گرا/اکسترموفیلیک

اکسترموزایم، زیمایه extremozyme

غائی/فرینه/نهائی، فرین

زیمایه

ترواش کننده، ترواشی exudative

Email this to someoneShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn